TR EN

HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS386 HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin hukukun ve suçun toplumsal boyutlarını kavramalarını sağlamak, suçun toplumsal bir kavram olarak hukuk ile ilişki çerçevesinde nasıl konumlandırılması gerektiğini ele almaktır. Suçun toplumsal kökenleri ile hukukun tarihsel gelişimi karşılıklı ele alınarak çok yönlü bir bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir.
İçerik: Dersin içeriğini; hukukun gelişimi ve toplumsal işlevi, suçun nedenleri, hukuk-suç ilişkisi, toplum güvenliğini sağlayan kuralların tarihsel kökenleri, hukukun işlevi ve hukuki önlemlerin suça etkisi yanında suçun sosyo-kültürel temellerinin anlaşılması, suçun yoksulluk, göç, dışlanma, ayrımcılık, ırkçılık gibi kavramlarla ilişkisinin ortaya konması oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal bir kurum olarak hukuk kavramını tanır.
Hukukun toplumsal işlevlerini, öğrendiği tarihsel bilgi aracılığıyla, yorumlar.
Suç olgusu ile yoksulluk, göç, dışlanma, ayrımcılık, ırkçılık gibi toplumsal sorunlar arasında ilişki kurar
Ders süresince öğrendiği bilgilerle kendi toplumuna ilişkin bir farkındalık geliştirir.
Suç olgusunun toplumsal kökenlerini ayırt eder.
Toplumsal değişme ile hukuk arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Hukuk ve Suç Sosyolojisine Giriş Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Hukuk kavramı, toplumsal temelleri Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma Hukuka sosyolojik yaklaşımlar, hukuk sosyolojisinin gelişimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Hukuka sosyolojik yaklaşımlar, hukuk sosyolojisinin gelişimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma Hukuk ve toplumun düzenlenmesi Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma Suç kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Suç kavramına sosyolojik yaklaşım, suçun toplumsal nedenleri Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Hukuk-suç ilişkisi Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Suç ve yoksulluk Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Suç ve göç Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Suç ve dışlanma Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Suç ve ırkçılık Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Hukuk ve suç sosyolojisinde son dönem tartışmalar Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme ve tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özcan, Mehmet Tevfik. (2001). Hukuk sosyolojisine giriş. İstanbul: Donkişot yayınları
Güçlü, İdris, Akbaş, Halil, .(2016). Suç sosyolojisi: kavram-teori-uygulama. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Machalek, Richard,Lawrence E. Cohen.(1991) .The Nature of Crime. Human Nature , 2 (3), 215-233.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0