TR EN

TARIM EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF435 TARIM EKONOMİSİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye bir ülkenin tarımsal üretimde kendine yetebilmesi meselesini; tarımsal üretim, doğal kaynaklar, üretim faktörleri, finansman, ulusal ve uluslararası tarım politikaları, perspektifinde yorumlayabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
İçerik: Tarım ekonomisi temel kavramları, tarımın Türkiye ekonomisine katkısı, tarımsal üretim ekonomisi, tarım politikası, uluslararası tarım politikası, tarımsal üretim faktörleri, tarımsal finansman ve kredi, tarımsal pazarlama, tarımsal kalkınma gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarım sektörüne uygulanan temel iktisadi kavram, ilke ve yöntemleri tanımlar.(describe) (2)
Tarım politikalarını tanımlar.(describe) (2)
Uluslararası tarım politikalarını karşılaştırır.(compare) (4)
Tarımsal üretim faktörlerini listeler.(list) (1)
Tarımsal kalkınma araçlarının işlevlerini değerlendirir.(evaluate) (5)
Tarım politikalarını işlevsel özelliklerine göre değerlendirir.(evaluate) (5)
Tarım politikalarının Türkiye ekonomisine katkısını açıklar.(explain) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Tarım Ekonomisine giriş Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap okuma Tarımın Türkiye ekonomisine katkısı Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap okuma Azalan verimler ilkesi, ikame ilkeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap okuma Tam rekabette firma dengesi, fırsat maliyeti ilkesi, eşit marjinal gelirler ilkesi, Nisbi avantaj teorisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap okuma Tarım politikasının tanımı, konusu, amaçları ve araçları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap okuma Destekleme politikası: desteklenecek ürünlerin özellikleri, fiyat destekleme yöntemleri, fiyat tespitinde kooperatiflerin rolü Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
7 Kitap okuma Yapısal politikalar: kurumsal reformlar, kredi politikası, girdi politikası, sübvansiyonlar, üretim, ticaret ve eğitim politikaları Anlatım, Soru Cevap,
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Uluslararası tarım politikası Anlatım, Soru Cevap,
10 Kitap okuma Bölgesel entegrasyonlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap okuma Tarımsal üretim faktörleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap okuma Tarımsal üretim faktörleri: Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap okuma Tarımsal finansman ve kredi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap okuma T.C. Ziraat Bankasının tarihçesi, amaçları ve faaliyet konuları, Bankanın tarımsal kredileri, Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, İnceleme Yöntemi
15 Kitap okuma Tarımsal pazarlama: pazarlamanın tanımı, önemi ve kapsamı, pazarlama yaklaşımları, pazarlamanın ana ve yardımcı hizmetleri, Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Zeynel Dinler,Z.(2014). Tarım Ekonomisi. Ekin yayıncılık.
Gülten Kazgan,G.(2013). Tarım ve Gelişme. İstanbul Bilgi Üni. Yay. 2. baskı
- Bahattin Çetin, B(2013). Uygulamalı tarım ekonomisi. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 9786051335476 Tarım Ekonomisi Dergisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0