TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY326 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, çevre olgusuna ilişkin yasal ve yönetsel temellerin çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan uluslararası belgelerin katkılarıyla incelenmesi ile dünyadaki ve ülkemizdeki çevresel meselelere dikkat çekmek ve öğrencilere bu sorunların nedenleri ve çözümleri konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, sürdürülebilirlik kavramı, çevre kavramı, çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, ulusal ve uluslararası mevzuattaki yeri, Türkiye’de çevre politikası ve uygulamaları, çevre sorunlarının çözümü noktasında sürdürülebilirlik yaklaşımı oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilirlik kavramını sahip olduğu temel değerlerle tanımlar.
Çevre yönetiminin temel ilkelerini açıklar.
Doğal kaynaklar, nüfus artışı, enerji ve yoksulluk gibi araçlar aracılığıyla çevre yönetim politikasını tartışır.
Çevre yönetiminin ulusal mevzuattaki yerini açıklar.
Sürdürülebilirlik kavramı ile çevre yönetimini ilişkilendirir.
Sürdürebilirlik kavramı ve çevre yönetimi ilişkisinin ulusal ve uluslararası mevzuattaki yerini analiz eder.
Türkiye’de çevre koruma yönlü yasal düzenlemeler, yönetsel-politik yapılar ve bakanlıkların çevre koruma yönlü görevlerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Çevre yönetimine ilişkin temel kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının olumlu ve olumsuz yönleri ile tartışılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının çevre politikası ile ilişkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının ulusal çevre mevzuatındaki yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası çevre mevzuatındaki yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası çevre mevzuatındaki yeri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Türkiye’de çevre mevzuatı-I Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Türkiye’de çevre mevzuatı-II Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Türkiye’de çevre politikalarının uygulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Çevre sorunları üzerine tartışma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Çevre sorunlarının çözümü üzerine politikalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Çevre sorunlarının çözümü üzerine politikalar- II- Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Keleş, R., Hamamcı, C.( 2009). Çevre Politikası. (6. Baskı). Ankara: İmge
Keleş, R., Ertan, B. (2005 ).Çevre Hukukuna Giriş. İstanbul: İmge.
Arrasson, T., Backlund K, Löfgreen. K. (2018). Environmental Policy, Sustainability and Welfare. Massachusetts; Edward Elgar Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0