TR EN

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS348 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; eğitim sosyolojisinde temel yaklaşımları ele alarak, bir toplumsal kurum olarak eğitimin işlevlerini anlamak, özellikle Türkiye’de eğitim ve modernleşme arasındaki ilişki çerçevesinde okullar üzerine sosyolojik bakış açısı geliştirmek ve ilkokuldan üniversiteye uzanan eğitim sistemi üzerine hem sorunlar hem de çözümler çerçevesinde öğrencinin yorum yapabileceği bir birikime sahip olmasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; eğitim sosyolojisinde yaklaşımlar, eğitim kavramı ve toplumsal işlevi, Türkiye’de eğitim ve modernleşme, Türkiye’de ekonomik durum ve cinsiyet ile eğitim arasındaki ilişki ve Türkiye’de üniversite eğitimi üzerine tartışmalar oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eğitim sosyolojisinin ana hatlarıyla tanımını yapar.
Eğitimin bir toplumsal kurum olarak toplumsal işlevlerini özetler.
Dünyadaki eğitim politikalarından örnekler verir ve bu politikaları karşılaştırır.
Dünyada ve Türkiye’de eğitim sistemine eleştirel yaklaşır.
Öğrendiği bilgi aracılığıyla Türkiye’de eğitim sorunları hakkında tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Eğitim sosyolojisine giriş, eğitim sosyolojisi neden gereklidir? Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kitap okuma Eğitim – toplumsal gelişim arasındaki ilişki Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kitap okuma Bir toplumsal kurum olarak; okul Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kitap okuma Okulun toplumsal işlevleri, okul yapısı Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kitap okuma Türkiye’de modernleşme ve eğitim Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kitap okuma Türkiye’de eğitim sistemi ve okulların tarihi Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kitap okuma Günümüz eğitim sistemi Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Okulların mevcut durumu; sorunlar üzerine tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kitap okuma Türkiye’de son dönem eğitim politikaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kitap okuma Eğitim ve ekonomik eşitsizlik Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kitap okuma Eğitim ve cinsiyet eşitsizliği Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kitap okuma Türkiye’ye göç ve göç eden çocukların eğitim hakkı Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kitap okuma Türkiye’de üniversite eğitimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kitap okuma Öğrenciler ile Türkiye’de üniversite eğitimi üzerine tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tezcan, Mahmut. (2006). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayınları.
Dewey, John. (2015). Okul ve toplum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Ballantine, Jeanne H. (2016). The sociology of education: a systematic analysis. USA: Routledge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0