TR EN

VARLIK FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS373 VARLIK FELSEFESİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, öğrencilere Varlık Felsefesi’nin ana sorunlarına ve bu sorunlara filozofların getirdiği çözüm önerilerine ilişkin genel bir bakış kazandırmak, felsefenin bu disiplinine ait temel kavramları ve varlığa ilişkin felsefi argümanların yapılarını tanıtmak ve öğrencilerin filozoflar tarafından varlığa ilişkin ortaya koyulan farklı görüşleri ve argümanları eleştirel bir gözle değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini, varlık ve varolanın ne anlamlara geldikleri, varlık tarzlarının neler oldukları, Varlık Felsefesi’nin temel konuları olan töz ve ilinek, kategoriler, tümeller ve tikeller, metafizik ve fizik, uzay ve zaman, materyalizm ve idealizm, varoluşçuluk, dil ve dünya ilişkisi oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini tanımlar.
Varlık Felsefesi alanındaki temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki bağıntıları tanır.
Tümeller sorununa ve nesnelerin varlıksal belirlenimlerine ilişkin kuramları tartışır.
Varlık Felsefesi alanındaki farklı düşüncelerle tanışıp, bu düşünceleri karşılaştırır ve onlara yönelik akılcı eleştiriler yapar
Varlık Felsefesi alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Varlık Felsefesi’ndeki Temel Kavramlar ve Sorunlar I Anlatım
2 - Varlık Felsefesi’ndeki Temel Kavramlar ve Sorunlar II Anlatım / Tartışma
3 Okuma Platon: İdealar Kuramı I Anlatım
4 Okuma Platon: İdealar Kuramı II Anlatım / Tartışma
5 Okuma Aristoteles: Varlık Türleri ve Varolma Tarzları I Anlatım
6 Okuma Aristoteles: Varlık Türleri ve Varolma Tarzları II Anlatım / Tartışma
7 Okuma Tümeller Sorunu I Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Okuma Tümeller Sorunu II Anlatım / Tartışma
10 Okuma Descartes’ın Varlık Anlayışı Anlatım / Tartışma
11 Okuma Spinoza’nın Varlık Anlayışı Anlatım / Tartışma
12 Okuma Hobbes ve Berkeley’in Varlık Anlayışlarının Karşılaştırılması Anlatım / Tartışma
13 Okuma Kant: Kandinde Şey Anlatım / Tartışma
14 Okuma Kierkegaard, Nietzsche ve Sartre: Varoluşçuluk Anlatım / Tartışma
15 Okuma Wittgenstein: Dil ve Dünya İlişkisi Anlatım / Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyupoğlu – M. Ali Cimcoz, İş Bankası Yayınları, 2000.
Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Say Yayınları, 1996.
Aristoteles, Kategoriler, çev. Saffet Babür, İmge Yayınevi, 1996.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 2000.
Susan Leigh Anderson, Kierkegaard Üzerine, çev. Gökhan Gürdal, Sentez Yayınevi, 2014.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0