TR EN

MEKAN SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS376 MEKAN SOSYOLOJİSİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; sosyal bilimlerde özellikle 1960’lardan itibaren gündeme gelen mekanın ne olduğuna ilişkin tartışmaların ışığında “kentsel mekanın” tanımını yapmak, mekan üzerine farklı yaklaşımlarla birlikte sosyal bilimlerinin mekan konusuna yaklaşımını ve farklılıklarını göstermek, mekan-birey etkileşimi üzerine öğrencinin sosyolojik bir perspektif geliştirmesini sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; mekanın bir kavram olarak ne demek olduğu, mekana karşı geliştirilen disiplinlerarası yaklaşımlar, sosyal bilimlerin mekana coğrafi ve mimari bakış açısından farklı olarak getirdiği betimleme, kentsel mekan, mekan – birey etkileşimi, mekan sosyolojisinde temel yaklaşımlar, fenomenolojik yaklaşım, sosyolojik ve sosyo-psikolojik yaklaşımlar, Marksist yaklaşımlar, Lefebvre’nin mekan kavramsallaştırması, soyut mekan ve toplumsal mekan kavramları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mekan kavramı üzerine temel tartışma ve yaklaşımları özetler.
Mekan üzerine farklı yaklaşımlardan edindiği bilgilerle, kentsel mekan üzerine bilgisini gündelik hayatındaki deneyimlerini anlatmak için kullanır.
Mekan üzerine coğrafya, mimarlık gibi disiplinlerarası yaklaşımlar aracılığıyla, mekana sosyolojik yaklaşıma karşılaştırmalı yaklaşır.
Kendisine mekana ilişkin yaklaşımlar sorulduğunda, bu yaklaşımları femonemolojik, sosyolojik ve sosyo psikolojik, Marksist yaklaşımlar olarak kategorilere ayırır.
Lefebvre’nin kavramsallaştırmasından öğrendiği bilgiler aracılığıyla, mekan türlerini soyut ve toplumsal mekan olarak kategorilere ayırır.
Kentsel mekan ile birey arasındaki diyalektik ilişkiyi yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mekan nedir? Mekan sosyolojisi neyi ifade etmektedir? Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Mekana disiplinlerarası yaklaşımlar nelerdir? Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma Sosyal bilimlerin mekana coğrafi ve mimari bakış açısından farklı olarak getirdiği betimleme nasıldır? Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Kentsel mekan nedir? Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma Mekan-Birey etkileşimi nedir? Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma Mekan sosyolojisinde temel yaklaşımlar nelerdir? Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Fenomenolojik Yaklaşım Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Sosyolojik ve Sosyo Psikolojik Yaklaşımlar Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Marksist Yaklaşımlar Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Lefebvre’nin mekan kavramsallaştırması Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Lefebvre’nin mekan kavramsallaştırması Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Soyut mekan ve toplumsal mekan kavramları Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Genel değerlendirme ve tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme ve tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hubbarda, Philip. (2018). Mekan ve yer üzerine büyük düşünürler. İstanbul: Litera
Lefebvre, Henri. (2014). Mekanın üretimi. İstanbul: Sel Yayıncılık
Weyland, Petra, Öncü, Ayşe. (2005). Mekan, kültür, iktidar. İstanbul: İletişim Yayıncılık
Fearon, David. (2004). Georg Simmel: the sociology of space. CSISS Classics

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0