TR EN

NİTEL VERİ ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS382 NİTEL VERİ ANALİZİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin nitel araştırma yöntemini tanımaları, aktif bir şekilde kullanabilmeleri ile nitel araştırma bulgularını analiz ve yorumlama yeteneğini kazanmaları, nitel araştırma önerisi geliştirebilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
İçerik: Dersin içeriğini; nitel araştırmanın kullanım alanlarının tanıtılması, NVİVO programının tanıtımı ve kullanımı, araştırma ön hazırlığı, yapılacak görüşmenin tasarımı, örneklem seçimi, görüşme bulgularının deşifre edilmesi, nitel veri analizi ve raporlanması konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nitel araştırma yöntemlerine ilişkin teorik bilgileri ile bu ders arasında ilişki kurar(relate-2) ve bu bilgilerini NVİVO aracılığıyla uygular.
Nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olan bir araştırmanın bulgularını yorumlar.
Belirlenmiş bir araştırma konusunu nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde analiz eder.
Bir nitel bir araştırma konusuyla ilgili soru formu oluşturur.
Araştırma sırasında toplanan verileri NVİVO aracılığıyla analiz eder.
Analizini yaptığı veri sonuçlarını nitel araştırma kuralları çerçevesinde değerlendirir.
Nitel araştırmaya uygun araştırma önerisinde bulunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Nitel veri analizine giriş; temel kavramları Anlatım
2 Okuma-pratik yapma Nitel araştırma tasarımı Anlatım
3 Okuma-pratik yapma Görüşme, grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmelerin özellikleri Anlatım-göstererek yaptırma
4 Okuma-pratik yapma Görüşme, gözlem verilerinin toplanması ve deşifre edilmesi Anlatım-göstererek yaptırma
5 Okuma-pratik yapma NVİVO programına giriş, menülerin tanıtımı I Anlatım-göstererek yaptırma
6 Okuma-pratik yapma NVİVO programına giriş, menülerin tanıtımı II Anlatım-göstererek yaptırma
7 Okuma-pratik yapma NVİVO programı aracılığıyla deşifre ve verilerin analize hazırlanması Anlatım-göstererek yaptırma
8 - ARA SINAV -
9 Okuma-pratik yapma NVİVO’da nitel veri analizi uygulaması Anlatım-göstererek yaptırma
10 Okuma-pratik yapma Nitel veri analizinde güvenilirlik ve etik Anlatım-göstererek yaptırma
11 Okuma-pratik yapma Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Anlatım-göstererek yaptırma
12 Okuma-pratik yapma Nitel analiz sonuçlarının raporlanması I Anlatım-göstererek yaptırma
13 Okuma-pratik yapma Nitel analiz sonuçlarının raporlanması II Anlatım-göstererek yaptırma
14 Okuma-pratik yapma Örnek nitel araştırma raporları üzerine tartışma ve değerlendirme Anlatım-göstererek yaptırma
15 Okuma-pratik yapma Nitel araştırmaya uygun araştırma önerilerinin öğrencilerle tartışılması Anlatım-göstererek yaptırma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baş, Türker, Ulun Akturan. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık
Yıldırım, A., Şimşek, H. . (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları .
Türnüklü, Abbas. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi ,6 (4), 543-559.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0