TR EN

ELEKTRONİK ORTAM VE HALK KÜLTÜRÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE321 ELEKTRONİK ORTAM VE HALK KÜLTÜRÜ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye elektronik araç ve ortamlara bağlı değişim-dönüşüm sürecini kavratmaktır. Öğrencinin elektronik kültür ortamında yer alan halk bilimsel ürünleri incelemesini, yeni bir bakış açısıyla elektronik ortamı algılamasını sağlamaktır.
İçerik: Kültür kavramı, gramofon, radyo, plak, teyp, televizyon ve internet ile devam eden elektronik kültür ortamının seyri-gelişimi, elektronik kültür ortamında halk bilimi ürünlerinin icrası konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Elektronik araç ve ortamlara bağlı değişim-dönüşüm sürecini açıklar.
Öğrenci elektronik ortamı, kaynaklarını ve onlardan yararlanabilme biçimlerini değerlendirir.
Halk bilimi ürünlerinin geniş kitlelere hitap edecek biçimde yeniden yayımlanabilir hâle getirme sürecini analiz eder.
Elektronik kültür ortamını toplumsal ve halk bilimsel açıdan analiz eder.
Kültür, kültür ürünleri ve teknoloji arasındaki bağlantıları ilişkilendirir.
Elektronik kültür ortamını örnekler üzerinde analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kültür kavramı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür tarama Kültürün alt başlıkları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Literatür tarama Somut kültür ve soyut kültür nedir? Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Literatür tarama Sözlü kültür kavramı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Literatür tarama Birincil sözlü kültür çağı ve özellikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür tarama Sözlü bellek ve teknoloji Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Literatür tarama Radyo, televizyon ve internet Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Sözlü ve elektronik kültürde değişim Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Literatür tarama İkincil sözlü kültür çağı Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Literatür tarama Elektronik kültür Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür tarama Türkiye’de elektronik kültürün gelişimi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Literatür tarama Sözlü - yazılı edebiyat gelenekleri ve elektronik kültür Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür tarama Elektronik kültür çağı ürünlerinden örneklerin incelenmesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Literatür tarama Elektronik kültür çağı ürünlerinden örneklerin incelenmesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

McLuhan, M. (2007) Gutanberg Galaksisi, Yapı Kredi Yayınları.
Çağan, K. (2003) Popüler Kültür ve Sanat, Altınküre Yayınları, Ankara.
ONG, W. J. (2010) Sözlü ve Yazılı Kültür, Sözün Teknolojileşmesi, Metis Yayınları, İstanbul.
Özdemir, N. (2008) Medya, Kültür ve Edebiyat, Geleneksel Yayınları, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0