TR EN

GELENEKSEL TİYATRO DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE419 GELENEKSEL TİYATRO 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye oyun, ritüel, tiyatro ve geleneksel tiyatro arasındaki ilişkiyi kavratmaktır. Geleneksel tiyatronun kökeni, kaynakları, tarihî gelişimi, oyunların genel özellikleri hakkında bilgi vermek ve halk tiyatrosu geleneğini tanıtmaktır.
İçerik: Geleneksel tiyatronun doğuşu, özellikleri, tarihî gelişimi, gölge oyunu, Karagöz oyunu ve Karagöz oyunundaki tipler, orta oyunu ve orta oyunundaki tipler, meddahlık ve meddah hikâyeleri, hokkabazlık, tuluat, kukla ve de köy seyirlik oyunları hakkında bilgi verilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Oyun, ritüel, tiyatro ve geleneksel tiyatro arasında bağı ilişkilendirir.
Oyunun önemi, işlevi ve kaynaklarını listeler.
Bu ürünlerin üretildiği kültürü ve bu kültür içinde geleneksel tiyatronun yerini keşfeder.
Geleneksel tiyatronun temel özelliklerini, tarihî gelişimini ve özelliklerini analiz eder.
Halk tiyatrosundaki türleri ve Türk eğlence hayatını başlangıcından bugüne yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Oyun kavramı, tanımı ve oyunun özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür tarama Ritüeller ve ritüllerin işlevleri Geleksel Tiyatronun kökeni ve kaynakları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür tarama Ritüeller ve ritüllerin işlevleri Geleksel Tiyatronun kökeni ve kaynakları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Literatür tarama Halk tiyatrosu ve türleri Dünyada gölge oyunu, gölge oyununun kökeni Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür tarama Türk gölge oyunu Karagöz’ün kökeni, gelişimi, bölümleri, oyunun konuları ve özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Literatür tarama Karagöz’deki tipler ve özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Literatür tarama Orta oyunun kökeni, gelişimi, bölümleri, oyunların konuları ve özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Orta oyunundaki tipler ve özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Literatür tarama Meddahın kökeni, gelişimi, meddah hikâyesinin bölümleri, meddah hikâyelerinin konuları ve özellikleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür tarama Meddah hikâyelerinin kaynakları, gelişimi, yapısal özellikleri ve motifleri. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür tarama Hokkabazlık, Tuluat Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür tarama Kukla Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür tarama Köy seyirlik oyunları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür tarama Köy seyirlik oyunları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

And, M. (1974), Oyun ve Bügü, İstanbul: Türkiye İş Bankası.
And, M. (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara: Türkiye İş Bankası.
And, M. (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Kudret, C. (2007) Orta Oyunu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Nutku, Ö. (t.y.) Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara: Türkiye İş Bankası.
Huızinga, J. (2006), Homo Ludens, İstanbul: Ayrıntı Yay.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 40
Ödev Değerlendirme 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 3 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0