TR EN

TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR324 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Turizm sektöründe yaşanan mevcut sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, turizm gelişimi için ortaya atılmış yeni yaklaşımları aktarmaktır.
İçerik: Turizm endüstrisinin yapısı, işleyişi, güncel uygulamalar, güncel sorunlar, çözüm önerileri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm endüstrisini etkileyen ekonomik, siyasi, kültürel ve çevresel sorunları tanımlar.
Turizmin bölgesel kalkınmaya etkilerini gelir dağılımları ve halkın turizme katılma oranları üzerinden değerlendirir.
Turizm eğitimi ve çalışma şartlarıyla ilgili yaşanan problemleri değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Turizm Endüstrisinin Bugünü ve Ön plana Çıkan Yapısal Özellikler Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Ekonomik sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Siyasi sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Kültürel Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Uluslararası Turizm Sistemi ve İlişkili Sorunlar: Çevresel sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Turizmin Bölge Kalkınmasına Etkileri: Bölgede Gelişmişlik, Gelir Dağılımı Sorunları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Turizmin Bölge Kalkınmasına Etkileri: Bölgede Yerel Halkın Katılımı İle İlgili Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, sunum Planlama ve Turizm Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
10 Literatür taraması, sunum Turizm İşletmelerinin Sorunları: Uygulama İle İlgili Sorunlar (Etik, Kalite, Memnuniyet vb) Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Turizm Eğitimi İle İlgili Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum Turizmde Çalışma Şartları İle İlgili Sorunlar Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum Turizmin Geleceği ve Potansiyel Sorun Alanları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum Genel değerlendirme Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Genel değerlendirme Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Boz, M., Aydın Ş. (2013) Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Detay Yayıncılık.
https://www.turizmguncel.com/
https://www.turizmgazetesi.com/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0