TR EN

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR422 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkışı ve turizme yansımasının incelenmesi ve turizm sektöründe uygulanan sürdürülebilir ürün-hizmet politikalarının aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir turizm kavramı, ilkeler ve uygulamalar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm kavramlarının tanımını yapar.
Sürdürülebilir turizm uygulamalarını bölge ve işletme bazında açıklar.
Sürdürülebilir turistik ürün ve hizmetleri açıklar.
Sürdürülebilirlik ile turizm arasında ilişki kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gelişme Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
2 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turizmin Tanımı, Amacı ve İlkeleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
3 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turizmde Başarı Koşulları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
4 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turizm İhtiyacını Doğuran Nedenler Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
5 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turizm Pazarı Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
6 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turizmde Pazarlama Yaklaşımı Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
7 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turistik Ürün/Hizmet Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması, sunum Sürdürülebilir Turizm Gelişim İçin Planlama Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
10 Literatür taraması, sunum Konaklama Endüstrisinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
11 Literatür taraması, sunum Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir turizm Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
12 Literatür taraması, sunum IH&RA, IHEI ve Sertifikasyon Programları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
13 Literatür taraması, sunum Dünyadan Ve Türkiyeden Sürdürülebilir Turizm Projesi Örnekleri Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
14 Literatür taraması, sunum Türkiyede Sürdürülebilir Turizm Politikaları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
15 Literatür taraması, sunum Konaklama Endüstrisinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Anlatım,soru-cevap,tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kozak, M. (2013) Sürdürülebilir Turizm, Kavramlar, Uygulamalar, Detay Yayıncılık, Ankara
Nakıboğlu, G. (2017) Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Tedarik Zincirlerine Bütünsel Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara
Koçak, N. (2016) Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara
Çeken, H. (2016) Sürdürülebilir Turizm Temel Kavramlar ve İlkeler, Detay Yayıncılık, Ankara

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 4 40
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 5 3 15
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0