TR EN

RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU439 RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Rusya’nın dış politikalarını ve savunma siyasetinin temel taşlarını, Rusya’nın geçmişten bugüne getirdiği diplomatik gelenek ve tarihsel dokuyla birlikte öğrencilere aktarmak, Rusya’nın dış politik hedeflerini belirlerken dikkate aldığı etmenleri, kullandığı araçları ve karşılaştığı kısıtlamaları kavratmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Rusya’nın diplomatik arenadaki tarihi, geçtiğimiz yüzyıllarda geçtiği aşamalar, bugün Rusya’nın dış siyasetini belirleyen unsurlar, dış siyasetine yön veren hedefler ve sınırlılıkları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rus dış politikasının güncel seyrini yorumlar
Rus dış politikasına yön veren unsurları, kısıtlılıkları ve hedefleri açıklar
Rus dış politikasını tarihsel seyri içinde değerlendirerek Rusya ve diğer ülkelerin arasındaki ilişkileri analiz eder
Rus dış politikasındaki söylemleri ve analizleri kullanarak siyasi değerlendirme yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rus Dış Siyasetini Belirleyen Etkenler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tarihten Bugüne Belirleyici Aktörler, Kurumlar ve Kıstaslar Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma SSCB Dönemi ve Sonrasında Rus Ulusal Çıkarlarının Belirlenmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Putin’in Rus Dış Politikasıyla İlgili Fikirleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Jeopolitik Konumu ve Enerji Politikaları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Batı’yla İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Batı’yla İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Askeri Güç ve Yumuşak Güç Kullanımı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Melez Savaş Konsepti ve Milliyetçiliğin Yükselişi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya ve NATO İlişkileri, Gürcistan Müdahalesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya’nın Ukrayna’ya Müdahalesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Suriye’deki Askeri Sefer Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Trans Atlantik İlişkileri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tsygankov, A. P. (2016), Russia’s Foreign Policy: Continuity and Change in National Identity, Fourth Edition, Rowman and Littlefield, Londra, BK.
Trenin, D. (2016), Should we Fear Russia?, Cambridge, UK: Polity Press.
Örmeci, O., Kısacık, S. (2018), Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası, Seçkin Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0