TR EN

TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI462 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı cinsiyetin toplumsal temsillerinin farklı açılardan ele alınması ve bu temsillerin etkilerinin incelenmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği toplumsal cinsiyetin sosyobiyokültürel açıdan ele alınmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Toplumsal cinsiyet kavramını tanımlar. ( define –Bloom’s 1)
Tarihsel bağlamda cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin gelişme ve süreçleri açıklar. ( explain – Bloom’s 4)
Toplumsal cinsiyetle ilgili araştırmaları bilirler ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. (evaluate – Bloom’s 5)
Toplumsal cinsiyetin yapılandırıldığı mekanizmaları belirler. (Determine – Bloom’s 5)
Cinsiyet farklılıklarını açıklamaya çalışan psikoloji kuramlarını değerlendirir. (evaluate – Bloom’s 5)
Toplumsal cinsiyetin sosyal yaşamda bireyin kendisi ve ilişkileri üzerindeki sonuçları tartışır. (discuss – Bloom’s 4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma ve Cinsiyet Psikolojisine Giriş Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Söylenceler, Bilim ve Toplumsal Cinsiyetin Yapılması Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Düşünce ve Eylemde Toplumsal Cinsiyet Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Toplumsal Cinsiyet Kalıp-yargılarının Sürdürülmesi: Sosyalleşme Etkenleri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları ve Benzerlikleri: Bilişsel Yetenekler ve Sosyal Davranışlar Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma Toplumsal Cinsiyet ve Başarı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Çift Cinsiyetlilik Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Kadınlar ve Erkeklerin Benlik ve Ahlak Anlayışı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Toplumsal Cinsiyetin Birey için Sonuçları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma Toplumsal Cinsiyetin Arkadaşlıklar, Aile İlişkileri ve Aşk İlişkileri için Sonuçları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma Toplumsal Cinsiyetin İşgücü için Sonuçları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma Saldırganlık ve Şiddet İçeren Toplumsal Cinsiyet Sonuçları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Ruh Sağlığı ve Refah İçeren Toplumsal Cinsiyet Sonuçları Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma Genel Değerlendirme Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Helgeson, V. S. (2012). The psychology of gender (4. baskı). Boston: Pearson.
Matlin, M. W. (2012). The psychology of women (7. baskı). Stamford: Cengage Learning.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 20 20
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0