TR EN

SİYASET SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS450 SİYASET SOSYOLOJİSİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin siyaset kavramının toplumsal boyutunu ve işlevini devlet, güç, meşruiyet, tahakküm, siyasi yapı gibi kavramlarla kompleks ilişkisi çerçevesinde kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; siyaset ve toplumsal işlevi, siyaset sosyolojisinin alanı, siyasi iktidar ve devlet kavramı, güç – tahakküm kavramlarının tanımlanması, Weber’in otorite ve meşruluk tanımlamaları, Türk siyasi geleneğinde devletin görünümü, yönetim tipleri, siyasi elitler ve kamuoyu, seçim ve propaganda ile aktif vatandaşlık konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Seçmen davranışını toplumsal etmenleri hesaba katarak analiz eder.
Siyasetin toplumsal işlevini ayırt eder.
Aktif vatandaşlık kavramının Türkiye’deki görünümü üzerinde tartışır.
Siyaset ile diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiyi sosyolojik bir perspektiften değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Siyaset kavramı, tanımı ve toplumsal işlevleri Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Siyaset Sosyolojisi; konusu ve gelişimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma İktidar ve Otorite Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Siyasal İktidar ve meşruiyet Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma Weber: Otorite tipleri ve meşruiyet Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma Elit/Seçkin teorileri ve siyaset sınıfı Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Sivil toplum ve devlet Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Siyasal sistem ve demokrasi Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Siyasal partiler ve parti sistemleri Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Siyasal partiler ve baskı grupları Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Siyasal sosyalleşme ve siyasal kültür Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Siyasal katılım ve propaganda Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Ulus devlet ve küreselleşme Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Dönemin değerlendirilmesi Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Vergin, Nur. (2016). Siyasetin sosyolojisi: kavramlar, tanımlar, yaklaşımlar. İstanbul: Doğan Kitap
Karpat, Kemal H. (2018). Türk siyasi tarihi siyasal sistemin evrimi. İstanbul: Timaş Yayınları
Sarıipek, B. (2006). “Sosyal vatandaşlık ve günümüzde yaşadığı dönüşüm: Aktif vatandaşlık (sosyal politika açısından bir değerlendirme)”. Çalışma ve Toplum, 9,ss. 67-95.
Weber, Max. (2017). Meslek olarak siyaset. Bursa: Biblos

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0