TR EN

ULUSLARARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS445 ULUSLARARASI İLETİŞİM 7 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YAVUZ ÇİLLİLER
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencilere; Uluslararası iletişimin insanlar arası iletişim ve ilişkilerin, ticaretin, turizmin, kültür sanayiinin, eğitimin uluslararasılaşmasına olan etkisi konusunda analiz, sentez, değerlendirme beceri ve yetkinliği kazandırma amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu derste, Uluslararası iletişim, küreselleşme, uluslararası iletişimin gelişmesi, uluslararası iletişimin alt yapısının oluşması, küresel pazarın oluşmasında uluslararası iletişimin rolü, Uluslararası kamusal bir alanine oluşmasında uluslararası iletişimin rolü, uluslararası hareketler, turizm, Kültür endüstrisinin oluşmasında uluslararası iletişim, Yerel ve uluslararası eğitim ve uluslararasılma konuları verilir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası iletişim ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi açlar.
Uluslararası iletişimin tarihsel süreçte nasıl geliştiği analiz eder.
Küresel pazarın oluşmasında iletişim teknoljilerinin fonksiyonunu değerlendirir.
Turizm, toplumsal hareketler ile iletişimin ve iletişim teknolojilerinin ilişkisini açıklar.
Yeni medyanın uluslararası kamusal alanı oluşturmadaki fonksiyonunu analiz eder, değerlendirir
Uluslararası iletişim yarattığı devrimi ve gelecekte neler yaratabileceği öngürüsünde bulunur

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Tarihsel Süreçte Uluslararası İletişim Anlatım
2 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Tarihsel Süreçte Uluslararası İletişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Uluslararası İletişime Kuramsal Yaklaşımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Uluslararası İletişime Kuramsal Yaklaşımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Uluslararası iletişim Alt Yapısının Oluşması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Küresel Medya Pazarı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Kültür Sanayi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Küresel Dünyada git-geller Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Uluslararası etkileşim: Seyahat ve turizm Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Uluslararası insan hareketliliği Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması İnternet Çağında uluslararası iletişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Sosyal medya araçları ve uluslararası iletişim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Bitmeyen Devrim: Çağımızın Krizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Referans verilen kitapların ilgili kısımlarının okunması Yerel ve uluslararası eğitim Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İnceoğlu Y. (2004). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları
Collection of essays (1997). International Communication and Globalization, ed.Ali Muhammadi,London: Sage Publication,
Movlana, Hamid ( 1997). Global Information and World Communication, New Frontiers in International Relations, London: Sage Publications
Bülbül, Rıdvan (2002). Uluslararası İletişim, 3. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayın.
Castels, Manuel ( 2010). The Rise of The Network Society, second Ed. Willey. Electronic Book.
Thussu, Daya Kishan(2000). International Communication: Continuity and Change,London: Arnold.
Vural, Sacide (2018). Uluslararası İletişim Ve Küreselleşme, e-yayın: Dönüşen Dünyada İletişim, Kıbrıs.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
2
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
3
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
2
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
3
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel teorik tartışmalar ışığında, ilgili kavramları güncel siyasi ve uluslararası gelişmelere uyarlar.
2
Türk siyasi geleneğini, Türk topluluklarıyla veya geçmişte Türk idaresi altında yönetilmiş coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirir.
3
Farklı ülkelerin yönetim yapılarını, diplomatik geleneklerini karşılaştırırken alan bilgilerini kullanır.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Güncel siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri ve düzenlemeleri, tarihsel ve teorik birikim içinde formüle eder.
2
Modern siyasi rejimlerin işleyişini, siyasi ideolojileri kamusal ve bürokratik yapılar, düzenlemeler, gelişmeler ışığında analiz eder.
3
Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki güncel politik gelişmeleri, hem Türk siyasi tarihi hem de uluslararası ilişkiler disiplini açısından inceler ve analiz eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası siyasal sistem içindeki politik ve idari gelişmeleri ve bu sistem içinde faaliyet yürüten bürokratik örgütleri takip eder.
2
Uluslararası problemleri ve ihtilafları, yönetim ve siyaset alanında yaşanan sorunları parçalarına ayır ve ayrıntılı bir şekilde inceler.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip eder (trace) ve alanın öncü isimlerle sürdürülebilir işbirliği yapar.
2
Başta Orta Doğu olmak üzere bölge ve dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili akademik kaynakları ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları inceler ve analiz eder.
3
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikimiyle, güncel belli hedeflerin karşılanması ve belli sorunların çözülmesine dönük sürdürülebilir, örgütsel ve idari düzenlemeler önerir.
2
Teorik, ekonomik, politik ve yönetimsel bilgi birikimini, dünya siyasetinde ve özellikle Orta Doğu’yla bağlantılı coğrafya içinde yaşanan güncel gelişmeleri, çatışmaları ve anlaşmaları yorumlayan raporlar üretir.
3
Türk siyasal yaşamını ve dış ilişkilerini belirleyen yasaları, düzenlemeleri, anayasa ve idari hukuktaki önemli değişiklikler ışığında Türk politikasındaki güncel gelişmeleri yorumlayan görüşler sunar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0