TR EN

SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY114 SPORDA SUNUM TEKNİKLERİ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. SERDAR GÜR

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, sunum yöntem ve tekniklerine uygun olarak yazılı ve göresel sunum dosyası hazırlama ve sunma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sunum türleri, sunum planlama, sunum hazırlama, sunum yapma ve sunum değerlendirme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sunum içeriğini uygun bir akış içinde listeler.
Sporda sunum teknikleri ile ilgili kavramları açıklar.
Sunum sırasında göz temasını, sesini, beden dilini ve mimiklerini etkin kullanır.
Sunum yapacağı konu hakkında bilgi toplarken bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Sunum sırasında ihtiyaç duyacağı yardımcı araçları belirler ve uygun şekilde kullanır.
Sunum yapacağı konuyla ilgili elde ettiği verileri analiz eder.
Sunum yöntem ve tekniklerini kullanarak yazılı ve görsel sunum dosyası hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme. Sunum ile ilgili tanım ve kavramlar. Sunum türleri. Etkili bir sunumun önemi ve özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 literatür tarama, sunum görsellerini inceleme SUNUM PLANLAMA: Sunumun amacı ve içeriğinin belirlenmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili literatür taraması SUNUM HAZIRLAMA: Bilgi ve veri toplama, Bilgi/verilerin düzenlenmesi, Bilgi ve verileri metne çevirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Kompozisyon yazma SUNUM HAZIRLAMA: Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme, yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme, sunumu prova etme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Ms-office programı MS-Office Powerpoint ile sunum hazırlama Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
6 Ses kaydı egzersizleri SUNUM YAPMA: Sunumun iletişim öğeleri- Sözlü iletişim (ses tonu ve konuşma hızının doğru kullanımı). Diksiyon ve artükülasyon egzersizleri Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
7 Panel, konferans vs. katılımı ve gözlem SUNUM YAPMA: Sunumun iletişim öğeleri- Sözsüz iletişim (beden dili ve göz temasının doğru kullanımı). Sherborne gelişimsel hareket eğitimi uygulaması Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Panel, konferans vs. katılımı ve gözlem Sunumda oturma düzeni, teknik ve görsel donanımların hazırlanması, uygun kıyafet seçimi ve örnek sunumların incelenmesi Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
10 Panel, konferans vs. katılımı ve gözlem SUNUM YAPMA: Sunumun iletişim öğeleri- Dinleme, soru sorma / sorulara cevap verme, özetleme, geri bildirim. Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
11 Değerlendirme ile ilgili örnek form hazırlama SUNUM YAPMA: Sunumun iletişim öğeleri- değerlendirme, değerlendirme formlarının içeriği/tanıtılması/hazırlanışı, sunumun değerlendirilmesi Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
12 Değerlendirme formu ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirilmesi Uygulamalı grup çalışması
13 Değerlendirme formu ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirilmesi Uygulamalı grup çalışması
14 Değerlendirme formu ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirilmesi Uygulamalı grup çalışması
15 Değerlendirme formu ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirilmesi Uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Temel Eğinli A., Gürüz D. (2010). Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık, İstanbul
Morgan N. (2007). Etkin Sunumlar, Optimist Yayın Dağıtım, İstanbul
Bradbury A. (2006). Başarılı Sunum Teknikleri, Kaizen Yayınlar, İstanbul
Sunum teknikleri seçmeli ders notları chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/shmyo/ders_notlari/SUNUM-TEKNIKLERI-2015-16.pdf

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
0
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 5 55
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0