TR EN

SPOR BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY401 SPOR BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK 7 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. AYDIN PEKEL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, bilgisayar yazılımları aracılığıyla spor bilimlerinde kullanılan istatistiksel analizleri uygulama ve analiz sonuçlarını değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; İstatistikle ilgili temel kavramlar, Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) komutları ve işlem adımları, SPSS veri dosyası oluşturma, istatistiksel verilerin toplanması, istatistiksel verilerin düzenlenmesi merkezi eğilim ölçüleri, normal dağılım, hipotez test aşamaları, verilerin tablolaştırılması ve tabloların açıklanması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.İstatistik yöntemleri ile ilgili genel bilgi ve kavramları açıklar.
2.İstatistiksel verileri tanımlar ve sınıflandırır.
3.İstatistiksel sonuçları değerlendirme yöntemlerini açıklar.
4.Bilgisayar yazılımları aracılığıyla istatistik programlarını kullanır.
5.Spor bilimleri ile ilgili verileri analiz eder.
6.Spor bilimleri alanında elde edilen verilerin analiz sonuçlarını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme. İstatistik ile ilgili temel kavram ve tanımlar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem
2 Görsel ve yazılı kaynak tarama SPSS paket programının tanıtımı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem
3 Görsel ve yazılı kaynak tarama SPSS paket programının tanıtımı ve uygulama çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem, uygulamalı grup çalışması
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma (SPSS) komutları ve işlem adımları, SPSS veri dosyası oluşturma ve uygulama çalışmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem, uygulamalı grup çalışması
5 Konuyla ilgili kitap okuma ve video izleme (SPSS) komutları ve işlem adımları, SPSS veri dosyası oluşturma, uygulama çalışması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem, Bireysel Çalışma
6 Örnek istatistik verilerinin incelenmesi İstatistiksel verilerin toplanması ve istatistiksel verilerin düzenlenmesi ve uygulama çalışması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem, uygulamalı Bireysel Çalışma
7 Literatür taraması Merkezi eğilim ölçüleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntem
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması ve video izleme Genel tekrar Anlatım, Soru Cevap Tartışma Yöntemi,
10 Literatür taraması Merkezi eğilim ölçüleri, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Bireysel Çalışma
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Betimsel istatistikler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hipotez testleri Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hipotez testleri Anlatım Soru Cevap Tartışma Yöntemi, uygulamalı Bireysel Çalışma
14 Örnek veri tablolarını incelenmesi ve yorumlanması Verilerin tablolaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, uygulamalı Bireysel Çalışma
15 Literatür taraması ve video izleme Genel tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Bireysel Çalışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1.Büyüköztürk, Ş. (2015). Veri analizi el kitabı. Pegem Akademi, Ankara.
2.Andy, F. (2005). Discovering Statistics Using SPSS. SAGE, US
3.Güriş, S., Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik. Der Yayınları, Ankara.
4.Kalaycı, Ş. (2018). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Dinamik Akademi Yayın Dağıtım, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
0
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
0
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0