TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÖZDER-Dr.Öğr.Üyesi ATİLLA İBRAHİM YÜCE-Öğr.Gör. AYDIN PEKEL-Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÖNER-Öğr.Gör. DENİZ DEMİR BOLÇAY-Öğr.Gör. DENİZ ŞENTÜRK-Doç.Dr. EBUBEKİR AKSAY-Öğr.Gör. GÖKÇE OKTAY-Öğr.Gör. GÜLSÜM HATİPOĞLU ÖZCAN-Öğr.Gör. KERİM BAKAN-Öğr.Gör. KIVILCIM KAPLAN-Öğr.Gör. MELEK BAYINDIR-Dr.Öğr.Üyesi MERT ERAY ÖNEN-Dr.Öğr.Üyesi MILAIM BERISHA-Öğr.Gör. MUSTAFA BAŞ-Öğr.Gör. ÖMÜR GÜLFIRAT-Öğr.Gör. ÖZGÜR DOĞAN-Öğr.Gör. SERDAR GÜR-Öğr.Gör. ŞAHZADE ARSLAN-Öğr.Gör. TANER ATASOY-Öğr.Gör. TEKMİL SEZEN GÖKSU-Öğr.Gör. UĞUR CABA

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, araştırma sonucunda elde ettiği verileri analiz edebilecek, araştırma bulgularını diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırabilecek, sonuçları değerlendirebilecek ve araştırma konusu ile ilgili öneri sunabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Tez konusu hakkında bilgilendirme, içerik hazırlama, kaynak yazım kuralları, literatür tarama, tez yazımı ile ilgili teknik kurallar, tez yazımı ile ilgili biçimsel kurallar ve tez yazımını konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.Araştırma yapacağı tez konusunu belirler.
2.Konuyla ilgili literatür taraması yaparken bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
3.Kaynak okumalarına dayalı olarak edindiği bilgileri yorumlar.
4.Tez konusuna ilişkin genel bilgileri, amacı, önemi ve bulguları açıklar ve uygun bir akışla düzenler.
5.Araştırma sonucunda elde ettiği verileri analiz eder.
6.Araştırma bulgularını diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırır, sonuçları değerlendirir ve öneri sunar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tez konusu hakkında bilgilendirme, içerik ve zamanlama. Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
2 Örnek tez incelemesi ve literatür tarama Tez konusunun belirlenmesi. Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
3 Örnek tez inceleme Tez konusu hakkında içerik, kaynak kullanımı ve yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
4 Literatür taraması Araştırma konusu ile ilgili bilgi toplama Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
5 Literatür taraması Konuya ilişkin arşiv taraması ve okumalar Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
6 Referans çalışmaların incelenmesi Tez konusunun yazım aşamasına giriş ve ana başlıklardaki konuların içerik sınırlandırılması Anlatım, Soru-Cevap ve Tartışma Yöntemi
7 Örnek tez inceleme Tezin giriş, önem, amaç, problem, varsayım ve sınırlılıkları Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Örnek tez inceleme Genel bilgilerin yazılması ve kaynak kullanımı Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
10 İGÜ Tez yazım kılavuzu inceleme Tez yazımı ile ilgili teknik kurallar (Yazı tipi, boyutu, sayfa yapısı vb.). Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
11 İGÜ Tez yazım kılavuzu inceleme, örnek tez inceleme Tez yazımı ile ilgili biçimsel kurallar (Önsöz, tablolar, şekiller, kısaltmalar vb.). Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
12 Konu ile ilgili makale okuma Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve önerilerin yazılması Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
13 Konu ile ilgili makale okuma Tezin son durumunun değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
14 PPT Dosyası sunum hazırlama Sunum hazırlığının yapılması Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
15 PPT Dosyası sunum hazırlama Sunum provası Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama ve Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1.Büyüköztürk Ş. , Akgün Ö. ve Karadeniz Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayıncılık, Ankara.
2.Demirel Ö. ve Kaya Z. (2007). Eğitim Bilimlerine Giriş. Pegem Yayıncılık, Ankara.
3.Alpar R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yatın Dağıtım, Ankara.
4.İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2017). Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
5
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 3 27
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 3 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0