TR EN

SCIENTIFIC RESEARCH METHODS COURSE IDENTIFICATION AND APPLICATION INFORMATION

Code Name of the Course Unit Semester In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
SOS116 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 2 3 3 4

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING

AZİZ Aysel, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 12. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018
GERAY Haluk, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006
Ed. SEVER Serdar, İSPİR Nevzat Bilge, İletişim Araştırmaları, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2676, Eskişehir, 2012
BERGER Arthur Asa, Medya Çözümleme Teknikleri, çev.ed. Nilüfer PEMBECİOĞLU, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018
John W. CRESWELL Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, 3. baskı Çev. Editörü: Selçuk BEŞİR DEMİR Eğiten Kitap, Ankara, 2017
Orhan GÖKÇE İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006
Nuri BİLGİN Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, 3. Baskı Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014
Ed. BÖKE Kaan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı Alfa Yayınları, İstanbul, 2017
Day, Robert (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Çev. Gülay Aşkar Altay, Ankara: TUBİTAK Yayını.
ECO Umberto , Tez Nasıl Yazılır? 7. Baskı, Can yayınları, İstanbul, 2019
Alberto MANGUEL, Merak, 2. Baskı, YKY, İstanbul, 2019
Ed. Besim YILDIRIM İletişim Araştırmalarında Yöntemeler Uygulama ve Örneklerle Literatürk academia, Konya, 2015
Mario LIVIO Neden? Her Şey Merakla Başladı Altın kitapları, İstanbul, 2018