TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

YÖNERGELERİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK ARAŞTIRMALARI VE YAYINLARI

DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde kadrolu , ders saati ücretli ve misafir akademik personel ile tam zamanlı çalışan idari personel tarafından yapılan İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli, ulusal ve uluslararası düzeydeki  akademik ve bilimsel çalışmalarını ödüllendirmek ve ödüllendirmenin yöntem ve esaslarını tesbit etmektir.

 

       Kapsam

 

  Madde 2- Yönerge aşağıda dokuz grup başlığı altında toplanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve bilimsel çalışmaları kapsar. Ayrıca bu çalışmaları değerlendirme ve sonuçlandırmada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulanmasında görev yapmak üzere ilgili rektör yadımcının başkanlığında üç öğretim üyesinde meydana gelen bir Akademik Araştırmaları ve Yayınları  Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu (AYDEK) kurulur.

 

1. Grup Yayınlar: Birinci gruptaki yayınlar SCOPUS (Q1,Q2,Q3,Q4) ve WEB OF SCIENCE bilimsel atıf indekslerine giren hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış tam metin tüm araştırma makaleleri, derleme makaleleri, özeti veya tam metni basılmış bildiriler olarak tanımlanmıştır. Bu grupta, vaka takdimi teknik not, tartışma ve araştırma sonuçları ön duyurusu, editöre mektup, vb. türünden yayınlar teşvik kapsamı dışındadır. Bu gruptaki yayınlara her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. SCOPUS (Q1, Q2, Q3, Q4) bulunmayan   fakat WEB OF SCIENCE(Q1,Q2,Q3,Q4) da yer alan makaleler için verilen teşvik miktarında SCOPUS da ki sınıflandırma esas alınır. Yayınlar için ödenecek teşvik miktarı belli oranlarda yazar sayısına bölünür.

2.Grup Yayınlar : Bu gruptaki yayınlar SCOPUS(Q1,Q2,Q3,Q4) ve WEB OF SCIENCE dışındaki alan indeksi listesine giren, ULAKBİM tarafından taranan ulusal veya uluslararası hakemli ve en az üç yıl süreyle düzenli olarak yayınlanmakta olan dergilerde yayımlanmış tam metin tüm araştırma makaleleri, tam metin derleme makaleleri olarak tanımlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitenin çıkarmış olduğu bilimsel dergiler için en az üç yıl kısıtlaması aranmamaktadır. Vaka takdimi (vaka raporu), teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup,vb., türünden yayınlar ile özeti veya tam metni basılmış bildiriler teşvik kapsamı dışındadır. Ayrıca bir derginin aynı sayısında yayınlanan birden fazla makalenin sadece bir tanesi için teşvik verilir. Yılda en fazla beş makaleye başvuru sırasına göre her yıl belirlenen ölçütler kapsamında tespit edilen oranlarda teşvik verilebilir. Bu grupta teşvik miktarı yazar sayısına eşit olarak  bölünür. 

  

 3.Grup Yayınlar: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan tanınmış uluslararası yayınevlerinde Türçe dışında bir yabancı dilde yazılmış, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı araştırma ve ders kitapları ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Bölüm yazarlığı, yüksek lisans ve doktora tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik kapsamı dışındadır. Yayın teşvikinin verilebilmesi için kitabın Scopus atıf dizininde en az bir atıf alması ön koşuldur. Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yazar ve editör sayısına bölünerek eşit olarak ödenir.

 

       4. Grup Yayınlar: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan tanınmış ulusal veya uluslararası yayınevlerinde Türkçe veya Türkçe dışında bir yabancı dilde yazılmış veya Türkçeye çevrilmiş, kendi uzmanlık alanında bilimsel araştırmaya dayalı araştırma ve ders kitapları ile bu tip eserlerde yazarlık, editörlük yapmak bu kapsamda değerlendirilir. Bölüm yazarlığı, yüksek lisans ve  doktora tezlerinin kitap haline getirildiği eserler yayın  teşvik kapsamı dışındadır. Telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine verilen ders veya araştırma kitapları dışındaki kitaplar için verilecek teşviklerde  kitabın Scopus atıf dizininde en az bir atıf alması ön koşuldur. Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yazar ve editör sayısına eşit olarak bölünerek ödenir.

5. Grup Yayınlar: Önlisans ve lisans öğretim planlarında yer alan olan zorunlu veya seçmeli, derslere destek amaçlı, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilen ve Uzaktan Öğretim Sistemine (ALMS) aktarılan ve telif hakkı İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilen dersleri içermektedir. Bu gruptaki yayınlara verilecek teşvik miktarı her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yazar sayısına bölünerek eşit olarak ödenir.

 

 6. Grup Yayınlar (Atıflar): Adayın, İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli ve SCOPUS ve WEB OF SCIENCE Bilimsel atıf İndekslerine giren dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalarına adayın yazar olarak yer almadığı ve bu dergilerde yayınlanan makaleler tarafından bir önceki yıl içinde yapılan her bir atıfı kapsamaktadır. Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuşları ön duyurusu, editöre mektup, vb., türünden yayınlar bu kapsam dışındadır. Her bir atıf için her yıl belirlenen ölçütler kapsamında yayın desteği verilir. Öğretim elemanları bu haklardan kadroda bulundukları veya üniversitede görev yaptıkları süre için yayın atıf teşvikinden yararlanabilirler

 

7. Konferans Desteği : Bu grup, yurtdışı ve yurtiçinde periyodik olarak düzenlenen uluslararası veya ulusal bilimsel konferans,sempozyum , sanatsal ve bilimsel tasarım, ulusal performansa dayalı kişisel etkinlikleri kapsamaktadır. Konferans ve benzeri etkinliklere katılım desteği öğretim elemanı başına yurtiçi ulusal veya uluslararası konferanslarda yılda en fazla iki defa belirlenen ölçütler kapsamında verilir. Yurtdışında yapılan konferanslara ve benzer etkinliklere katılım koşulu ve verilecek destek AYDEK tarafından belirlenen ve Mütevelli Heyeti başkanı tarafından onaylan ölçütler kapsamında yılda bir defa sadece öğretim üyelerine verilir. Bu grup desteklerinde, kayıt ücreti, konaklama ve ulaşım vb., harcamaların belgelendirilmesi koşulu aranır. Konferans desteği tam metin bildirinin sözlü sunumunu yapacak öğretim elemanı için verilir. Poster olarak kabul edilen bildiriler ve tam metin olmayan bildiriler, seminerlere ve çalıştaylara katılım destek kapsamı dışındadır. Bir konferans veya diğer etkinlikler için destek alabilmek için ayrıca aşağıda belirtilen ilkelerin sağlanması ve ilgili belgelerin başvuru formuna eklenmesi gerekir.

 1. Yurtdışı konferanslar ve benzeri etkinliklerin için en az beşincinin düzenleniyor olması, öğretim üyesinin bilim alanı ile ilgili olması, bilim kurulunda en az beş ve düzenleme kurulunda ise en az iki yabancı uyruklu öğretim üyesinin bulunması ve tam metin bildiri sunulması gerekir.
 2. Ulusal konferansın en az üçüncüsünün düzenleniyor olması, öğretim elemanının bilim alanı ile ilgili olması, bilim kurulunda en az beş ve düzenleme kurulunda ise en az üç öğretim üyesinin bulunması ve tam metin bildiri sunulması gerekir.
 3. Başvurularda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile izin verilmesi ve  kararda derslerin telafi programının belirtilmesi gereklidir.

 

8. Proje Desteği : İstanbul Gelişim Üniversitesinde görev yapan araştırmacıların yer aldığı Avrupa Birliği, Türk Ulusal Ajansı, TÜBİTAK veya Devlet Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası ve ulusal projeler ile araştırma projelerini (BAP) kapsamaktadır.

 

9. Patent Desteği: İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılmış çalışmalardan dolayı başvuruları WIPO(World Intellectual Property Organization) tarafından kabul edilmiş, yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış ve Patent İşbirliği Antlaşmasına (PCT - Patent Cooperation Treaty) gereğince uluslararası patent başvuru aşamasına gelmiş olan Uluslararası Patentler ile  Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurularını kapsamaktadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yayın Teşvik Başvurusu ve Teşvik Ödeme Esasları

 

       Yayın Teşvik Başvurusu

 

Madde 3- (1) Yönerge kapsamında yayın desteğinden yararlanmak isteyen ve İGÜ de görev yapan tüm yapan akademik ve idari kadro elemanları, misafir öğretim elemanları ve tez danışmanı ile birlikte yayın yapan doktora öğrencileri, yönergede yer alan koşulları sağlayan yayınları için bir EK.2, EK.3, EK.4 ve EK.5 Yayın Teşvik Formlarından uygun olanı doldurularak ilgili birim aracılığı ile başvurur. Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. YÖKSİS yayın listesi (Ders saati ücretli öğretim elemanlarından istenmez).
 2. Alan indeksli makaleler için, kaynakların, özet ve makale basıldıktan sonra makaleye yapılan atıfların dışlandığı, IThenticate  Programından Pdf olarak alınan ve kütüphane daire başkanınca onaylanan “Benzerlik Raporu(intihal raporu)”.
 3. Alan indeksli araştırma makaleleri için “Toplam Benzerlik Oranı” %20 den ve derleme makaleleri için %30 dan fazla olmamalıdır. SCOPUS veya WOS indeksli makaleler ve kitaplar için toplam benzerlik oranı aranmaz.
 4. SCOPUS veya WOS indeksli makaleler için dergi sınıfını gösteren sayfanın bir kopyası başvuru formuna eklenmelidir.
 5. Bir önceki yıla ait atıflar için SCOPUS veya WOS dan alınan atıfların yılını ve atıf yapılan SCOPUS ve WOS indeksli makale veya kitabı gösteren sayfanın bir kopyası eklenmelidir.

(2) Araştırma, derleme veya  tam metin bildirilerde ve özet bildirilerde, uydurma (fabrication), çarpıtma(falsification), aşırma (intihal- plagiarism), duplikasyon (duplication), dilimleme (least publishable units), çalışmaya destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek, ortak ve aktif katkısı bulunan yazarların isimlerini izin almadan makaleden çıkartmak, yazar sıralamasını izinsiz olarak değiştirmek gibi etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar tesbit edildiğinde makale için bir teşvik verilemez, teşvik verilmiş ise geri alınır ve ilgili kişi hakkında soruşturması açılması teklif edilir.

 

       Teşvik Ödeme Esasları

 

Madde 4- Her takvim yılı başında Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanını onayı ile Madde 2 de belirtilen yayın gruplarında tanımlanan akademik yayınlar ve çalışmalar için Türk Lirası cinsinden bir “Yayın Teşvik Katsayısı”(YTK) belirlenir. Belirlenen YTK’na göre akademik yayın ve çalışmalara ödenecek teşvik miktarı ve koşulları AYDEK Komisyonunun önerisi ve Rektörün onayı ile kesinleşir ve EK.1 tablosunda gösterilir.

 

Madde 5- AYDEK Komisyonu başkanın çağrısı üzerine her yarıyıl en az iki defa toplanır. İhtiyaç duyulması halinde AYDEK komisyonu akademik yayınları değerlendirme konusunda destek almak üzere kendi üyelerinin dışından başka öğretim üyelerinden destek alabilir ve bu amaçla görevlendirme yapabilir. Yayın başvuruları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az dört kez değerlendirerek, AYDEK başkanı rektör yardımcısı tarafından bir ödeme yapılması için Rektörlüğün onayına sunulur. Onaylanan yayın teşvik miktarı başvuru yapanların  banka hesaplarına yatırılır.

 

Madde 6-Bir öğretim elemanının yayın teşvikinden yararlanabilmesi için başvuru yaptığı yayındaki adres sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi adresi olmalıdır. Bir öğretim elemanına ait birden fazla adres olmalıdır.

 

Madde 7- Yayın başvuruları için ödemeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört dönemde yapılır. Yayınlara verilecek teşvik miktarları ve oranları EK.1 tablosundaki esaslar çerçevesinde belirlenir. Bir güncelleme yapılıncaya kadar EK.1 tablosu geçerlidir.

 

Madde 8- Bir yayına, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde teşvik verilebilir. Yayının değerlendirilmesindeki teşvik miktarı yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge ve teşvik miktarına göre yapılır.

 

Madde 9- Başvuru sahipleri eserin yayınlanma tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesinden ayrılmış olsalar dahi, YÖKSİS listesinde yer almak ve dergiye başvuru tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesinde çalıştığını belgelemesi ve yayında İstanbul Gelişim Üniversitesi adresinin gösterilmesi durumunda yayın teşvikinden yararlanabilir.

 

Madde 10- İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören doktora öğrencileri, mezuniyetlerinden önce tez danışmanları ile birlikte yaptıkları İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli yayınları için yayın teşvikinden yararlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler

 

Madde 11- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Akademik Araştırmaları ve Yayınları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonunun önerisi ve Rektörün olumlu görüşünü alınarak karar verilir.

 

Geçici Madde 1- Bir yayın, yayınlanma tarihinden itibaren en çok iki takvim yılı içinde ödüllendirilir. Yayının değerlendirilmesindeki maddi tutar, yayının yayınlandığı tarihte geçerli olan yönerge veya Senato Kararları ile belirlenen esaslara ve 2018 yılı için geçerli olan EK.1 de belirtilen esaslara göre değerlendirilecektir.

 

      Yürürlük

Madde 12- Bu Yönerge 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer ve yayın başvuruları           EK.1(2020) de belirtilen esaslara göre değerlendirilir. 

 

       Yürütme

       Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

(Kabulü:20.09.2017 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek akademik danışmanlık hizmetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek akademik danışmanlık hizmetlerine ait usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22. maddesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5.3. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede;

a)   Birim Yöneticisi: İlgili fakülte dekanı, yüksekokul müdürü veya ilgili bölüm başkanını,

b)  Danışman: Kendisine danışmanlık görevi verilen öğretim üyelerini

c)   Öğrenci: İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerini,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d)  Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e)  Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Danışman Tayin Edilmesi, Görev ve Sorumlulukları                                                   

Danışman tayini

MADDE 5 - (1) Üniversite’ye kayıt yaptıran tüm öğrenciler için her akademik yıl başında bölüm/program başkanı tarafından danışman tayin edilir. Çift Anadal/Yandal programına devam eden öğrenciler için çift anadal/yandal yapılan her bir birimde bütün programdan sorumlu olacak tek bir danışman belirlenir.

(2)                Danışmanın görevi, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilene kadar  ve akademik yıl boyunca devam eder. Danışmanın geçici veya sürekli olarak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda yeni bir  danışman aynı usulle tayin edilir. Zorunlu haller olmadıkça, öğrencinin akademik danışmanı akademik yıl boyunca  değiştirilmez.

(3)                Danışman görevlendirmesi, bölüm/program başkanları tarafından bölümdeki öğretim  üyeleri arasında eşit sayıda olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4)                Yeterli danışman bulunmayan bölüm/programlarda ilgili fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulunca diğer bölüm/programlardan ilgili bölüm/program başkanlarının onayı ile danışman görevlendirilebilir.

(5)                Öğrenci ve danışmanlara ait bilgiler öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilerek öğrenciler bilgilendirilir. Danışmanlar, personel otomasyon sisteminden danışmanlığını yapacağı öğrencilerin listesine ulaşabilir.

Danışmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) Birim Yöneticisi, akademik yılın başında, bütün danışmanlara mevzuat ve üniversite içi düzenlemelere ilişkin bilgilendirme yapar.

(2)                Danışman, akademik yılın başında, Üniversiteye yeni başlayan ve danışmanı olduğu bütün öğrencilerin katılımıyla bölümün, fakültenin, yüksekokulun ve Üniversitenin tanıtımına, ilgili mevzuata, üniversite içi düzenlemelere ve çevre şartlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenler.

(3)                Danışman, her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilerine ders seçme, yeni kayıt ve kayıt yenilme işlemlerinde destek olur. Her öğrenci aldığı derslerin listesinin danışmanı ile paylaşır.

(4)                Öğrenci, güncel mevzuatı ve üniversite içi düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup gerektiğinde danışmanından destek talebinde bulunur. Danışman bu durumda öğrencilerini bilgilendirir.

(5)                Danışman, öğrencilerin uyum, sosyal ve ekonomik konularda bir sorunu/ihtiyacı olduğu kanaatine vardığında sorunu Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne  iletir ve gerekiyorsa öğrencinin bu merkezdeki yetkililerle bir araya gelmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirir.  Danışman, gerek gördüğünde öğrencinin sorunu/ihtiyacı olduğu konularla ilgili üniversitedeki tüm ilgili birimleri bilgilendirerek destek taleplerini iletir ve sorunun çözümü konusunda takipçi olur.  

(6)                Danışman, öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve araştırma imkanları ile değişim programları ve staj imkanları hakkında bilgi sahibi olması için yardımcı olur.

(7)                Danışman, öğrenciye kariyer planlama konusunda rehberlik eder ve gerekli yönlendirmelerde bulunur.   Öğrencinin Kariyer Yönlendirme  Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden gerekli desteği alması konusunda takipçi olur.

(8)                Danışman, danışmanlığını yaptığı öğrencilerinin kendisiyle kolay iletişim kurabilmesi için haftada en az iki ders saatini ayırır ve bu danışmanlık saatleri öğrenci otomasyon sisteminden ilan edilir. Danışman, bu zaman diliminde iletişim için belirlediği yerde bulunur.

(9)                Danışman, öğrenci bazında gerçekleştirdiği danışmanlık faaliyetlerini öğrenciye özel dosyada takip eder.  Öğrencinin her yarıyıl en az bir kere danışmanı ile görüştüğü mutlaka kayıt altına alınmalı ve belgelenmelidir. Danışman, dosyada takip ettiği danışmanlık faaliyetlerini otomasyon sistemine girer. Danışmanın değişmesi durumunda dosya yeni danışmana teslim edilir ve yeni danışman dosya ile ilgili işlemleri kaldığı yerden sürdürür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yürürlük ve Yürütme

Denetim

MADDE 7 - (1) Danışmanlık görev ve faaliyetlerinin denetimi ilgili birim yöneticileri tarafından yerine getirilir. Birim yöneticileri yaptıkları denetim ile ilgili kısa bir rapor tanzim ederek fakültelerde dekanlara, yüksekokullarda müdürlere sunar. 

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirin 

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

(Kabulü: 12.12.2023 tarih ve 2023/24 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi kadrolarında bulunan öğretim elemanları ile bölüm ve birimlerin (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) yıllık akademik performans değerlendirme sürecini işletecek komisyonların oluşumu ve işleyişine yönelik hususları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu’nun 42.maddesi” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3 -  (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu (Rektörlük Komisyonu): Rektörlük bünyesinde kurulan Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunu,
 2. Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunu (Bölüm Komisyonu): Bölümlerde kurulan Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunu,
 3. Faaliyet: Her bir takvim yılında gerçekleştirilen ve Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilen bilimsel ve mesleki çalışmaları, eğitim öğretim faaliyetlerini ve idari görevleri,
 4. Araştırmacı Akademik Performans Puanı: Araştırmacının ilgili takvim yılında bu yönerge kapsamında Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilen alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlere dayalı olarak hesaplanan bireysel performans puanını,
 5. Bölüm Akademik Performans Puanı: İlgili bölüm kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının, ilgili takvim yılında bu yönerge kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere dayalı olarak hesaplanan puanlarının toplamı olarak belirlenen bölüm performans puanını,
 6. Birim Akademik Performans Puanı: İlgili birim kadrosunda görev yapan öğretim elemanlarının, ilgili takvim yılında bu yönerge kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere dayalı olarak hesaplanan puanlarının toplamı olarak belirlenen birim performans puanını,
 7. Takvim Yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı,
 8. APSİS: İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemini,
 9. ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu

ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonların Oluşumu ve Değerlendirme Süreci

 

Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu

Madde 4 - (1) Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, Üniversite bünyesinde bulunan her bir ÜAK doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere, Rektör tarafından seçilen üyelerden oluşur. Rektör değerlendirme aşamasında katkı sağlayabilecek uzmanları da komisyon üyesi olarak görevlendirebilir. Komisyonun başkanlığını Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı yürütür. Komisyon, başkan hariç en az dört (4) üyeden oluşmak koşuluyla iki (2) yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(4) Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu performans değerlendirmesine dahil edilecek faaliyetlerin ve faaliyet puanlarının belirlenmesinden, uygulama usul ve esaslarının belirlenerek duyurulmasından, akademik performans başvuru ve değerlendirme takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve her yılın aralık ayı sonuna kadar geçen takvim yılındaki faaliyetlere yönelik akademik performans değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sorumludur.

(5) Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen uygulama usul ve esasları mütevelli heyeti tarafından onaylanması akabinde yürürlük kazanır.

(6) Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

 

Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu

Madde 5 - (1) Bu Yönergede kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere üniversitenin her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer (3) üyeden oluşan Birim Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu kurulur. Birim Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu başkanlığı, ilgili bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Birim Komisyonu üyeleri ise ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından seçilerek görevlendirilir. Herhangi bir bölüm, anabilimdalı veya anasanat dalında yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili bölüm, anabilimdalı veya anasanat dalında görev yapan öğretim elemanlarının performans değerlendirme süreçleri Rektörlük Komisyonu tarafından belirlenecek Birim Komisyonları tarafından yürütülür. Birim Komisyonu üyeleri iki (2) yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, Başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(3) Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, faaliyetlerini bu Yönerge ve Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonunun belirlediği usul ve esaslara uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

 

Akademik Performans Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Madde 6 - (1) Öğretim elemanları, akademik performans başvurularını ilan edilen takvime uygun olarak APSİS üzerinden kadrolarının bulunduğu bölümün Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna iletir. Kadroları, bölüm yapılanması olmayan birimlerde bulunan öğretim elemanları başvurularını çalışma alanlarına en yakın bölümün ilgili komisyonuna iletir. Birim Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen durumda olan öğretim elemanları ise birimde ortak kurulan Bölüm Akademik Performans Komisyonuna başvurularını iletir. Başvuru aşamasında APSİS tarafından otomatik olarak üretilen Araştırmacı Beyan Formu ıslak imzalı olarak başvuru yapılan Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.

(2) Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir. Bölüm Komisyonu gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, bu kapsamdaki talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Araştırmacıların yalnızca Üniversitemiz kadrosunda gerçekleştirdiği ve adres olarak Üniversitemizi gösterdiği faaliyetleri değerlendirmeye alınır.

(4) Üniversitemizden diğer kurumlara görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme sürelerince, Üniversitemizi adres olarak gösterdikleri faaliyetleri akademik performans puanlarının hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, başvurularını kadrolarının bulunduğu bölümün Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna iletir. Kadroları, bölüm yapılanması olmayan birimlerde bulunan öğretim elemanları ise başvurularını çalışma alanlarına en yakın olan bölümün ilgili komisyonuna iletir.

(6) İlan edilen son başvuru tarihinden sonra başvurulara hiçbir ekleme yapılamaz.

(7) Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, başvuruları inceleyerek hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu APSİS üzerinden Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna elektronik ortamda iletir. APSİS üzerinden üretilen karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosu yazıcı çıktıları ise komisyon üyeleri tarafından imzalanmış olarak ilgili birimin üst yöneticiliğine teslim edilir. Birim yöneticiliği Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonlarından gelen belgeleri ilan edilen takvime uygun olarak Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna resmi bir yazı ekinde ulaştırır. Pandemi vb. mücbir sebepler bulunması halinde Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu komisyon karar tutanaklarının ıslak imzalı olarak Rektörlük Komiyonuna iletilmemesi yönünde karar alabilir. Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan faaliyetlerle ilgili olarak açıklamada bulunulması zorunludur.

(8) Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonları tarafından gönderilen başvuruları ve değerlendirme raporlarını inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve/veya bölüm komisyonlarından gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alır ve nihai kararlarını ilgili araştırmacılara APSİS üzerinden elektronik ortamda ilan eder. Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan faaliyetlerle ilgili olarak açıklamada bulunulması zorunludur.

(9) Öğretim elemanları Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu kararlarına ilişkin itiraz başvurularını, süreç takviminde belirtilen tarihe ve Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak APSİS üzerinden gerçekleştirir. Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu, yapılan itirazları en geç süreç takviminde belirtilen son tarihe kadar karara bağlar ve değerlendirme kararlarını araştırmacılara APSİS üzerinden elektronik ortamda ilan eder. Komisyonun vereceği kararlar nihaidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer Hükümler

Madde 7 - (1) Akademik performans puanı önceki takvim yılında gerçekleştirilen faaliyetler esas alınarak belirlenir.

(2) Akademik performans değerlendirmesinde dikkate alınacak faaliyetler, puan değerleri ve uygulama esasları Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinAVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/ECTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

(Kabulü:06.12.2017 tarih ve 16 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler arasında yüksek öğrenim alanında öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınırlığını sağlamak amacı ile İstanbul Gelişim Üniversitesinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek üzere öğrenci merkezli ve iş yüküne dayalı bir eğitim modelini uygulamak, not çizelgesi (transkript) ve Diploma Eklerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam 

Madde 2-(1)  Bu Yönerge; öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı eğitim modelini uygulanabilir kılmak amacı ile Bologna Süreci kapsamında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (Europan Credit Transfer System - ECTS) ve her mezun öğrenciye istemeden verilmesi zorunlu olan Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS) düzenlemeleri ile uyumlu olarak, üniversite düzeyinde yer alan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Gelişim Bilgi Sistemi(GBS)´nin hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  ve  "Erasmus Uygulama Elkitabı" nda öngörülen hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir Yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmeleri yoluyla akademik tanınmayı sağlayan, Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir akademik denklik sistemidir. AKTS/ECTS, ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldıkları notların transferinde bir çeşit “ortak dil” dir. Bu amaçla her ders için AKTS/ECTS kredisi belirlenir ve alınan notlar ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Not Sistemine, AKTS/ECTS notlandırma sistemi yardımıyla bu yönergenin ilgili maddesine göre dönüştürülür.

(2) Gelişim Bilgi Sistemi(GBS), İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan merkezi düzeyde veya fakülte, bölümler ve programlar düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgilerin yanı sıra, bölüm ve programların tüm dersleri, derslerin içeriği, ders öğrenme çıktıları,  derslerin  işlenişi, AKTS/ECTS kredileri ve diğer gerekli bilgileri içeren ve elektronik ortamda da ulaşılabilen bir eğitim kılavuzudur.

(3) AKTS Kredisi,  hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.Yani kredi miktarının belirlenmesinde temel  alınacak  ölçüt  “öğrenci  iş  yükü” dür.  AKTS/ECTS  açısından  bir  akademik  yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamı  60;  yarıyıl başına  alınması gereken derslerin tümünün  kredi olarak karşılığı 30 AKTS olmalıdır.

 (4) AKTS Notlandırma Sistemi, yüksek öğrenim alanındaki değişim programlarının uygulanmasında farklı notlandırma sistemlerini birbirine dönüştürme AKTS/ECTS notlandırma sistemi ile yapılır.

(5) Diploma Eki-DE(Diploma Supplement-DS),Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Avrupa Kredi Transfer Sistemi Uygulama Esasları

Madde 5-(1)    İstanbul Gelişim Üniversitesi  tarafından  yürütülen  Önlisans,  Lisans  ve  Lisansüstü  programlarda öğrenim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek üniversite ve derslerin “Gelişim Bilgi Sistemi(GBS)”, “Not Çizelgesi (Transkript)” ve “Diploma Eki” uygulamalarında de bu Yönerge hükümleri uygulanır.

(2) AKTS kredisi, öğrencinin eğitim ve öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için gerekli iş-yükünün (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi v.b.) tümünü ifade eden değerdir. Bu değer, yurt içinde veya AKTS/ECTS kredi sistemini kabul eden ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam iş yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil ettiğinin sayısal göstergesidir.

Kredilendirme Esasları

Madde 6-(1) AKTS kredilendirme sisteminde yarıyıl esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi 60 AKTS kredisi veya yaklaşık 1500 ~1800 saat iş yüküne eşdeğerdir.  Bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim yapılması halinde her yarıyıl 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

(2) AKTS kredilendirme sisteminde bir akademik yıl yaklaşık 1500 ~1800 saat iş yükü (öğrenci çalışması) olarak belirlendiği için bir AKTS kredisi yaklaşık 25~30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesinde bir akademik yıl 1530 saat iş yükü kabul edildiği için     1 AKTS = 25,5 saat iş yükü olarak kabul edilmiştir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi belirlenirken, bölüm/anabilim dalının tüm eğitim-öğretim programı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Bu amaçla her ders için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri, kavrama düzeyindeki Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes)  ve yeterliklerinin her birine belli bir kredi verilir.

(4) Bir AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin öğrenme çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır. Hesaplanan ders ve müfredat AKTS kredileri ilgili birim kurulu kararı ile Üniversite Senatosunun onayına sunulur. AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Ancak çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.

 

 Madde 7-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin üniversiteleri arasında yapılan ikili anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci,  öğrenim ücretlerini ödemeye devam eder ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

Madde 8- (1) Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi bölümünden/programından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, bölümün / programın teklifi ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

 Madde 9- (1) Öğrencilerin yurtdışındaki takip ettikleri derslerden aldıkları AKTS/ECTS notlarının değerlendirilmesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden ve AKTS/ECTS Notlandırma Sisteminden yararlanılır. Öğrencilerin aldıkları notların AKTS/ ECTS notlandırma sistemine dönüşümü yapılır.

Madde 10-(1)  İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrenim programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları AKTS/ECTS kredilerini tanır ve kabul eder.

(2) Bir öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi dışından yurt içi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı dersler, kendi kodları ve adları ile not çizelgesinde gösterilir.

Madde 11-(1)  İstanbul Gelişim Üniversitesi,  öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda kendi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak karar verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12- (1)  Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, yönergenin 3. maddesinde belirtilen yönetmelikler ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan " Erasmus Uygulama Elkitabı " nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlülük

Madde 13-(1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirin1 T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINAV VE UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ (Kabulü: 22/03/2023 tarih ve 2023/06-07 sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesinde azami öğrenim süresini dolduran önlisans ve lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için verilecek ek sınav, ek süre, mezuniyet ve kayıt silme işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Uygulama esaslarının dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrası ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; a) Normal Öğrenim Süresi: Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans programının öğrenim süresini, b) Azami Öğrenim Süresi: Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan maksimum süreyi, c) Azami Öğrenci: Kendilerine tanımlanan maksimum süreyi kullanan öğrenciyi, d) Başarısız dersler: Azami öğrenim süresi sonunda müfredatında yer alan ve geçer not almadığı ve ders kaydı yaptırmadığı ve devamsız olduğu tüm dersler, , e) Uygulama Ağırlıklı Ders: Uygulama ders saati teorik ders saatinden fazla veya eşit olan dersleri, f) Teori Ağırlıklı Ders veya Teorik dersler: Teorik ders saati uygulama ders saatinden fazla olan dersleri, g) Ek Sınav: Azami süreleri sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere müfredatında yer alan ve başarısız oldukları ders sayısını beş derse indirmesi için verilecek sınavı, h) Ek Süre: Azami öğrenin süresini dolduran öğrencilere kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için başarısız ders sayısı altı dersten az olan öğrencilere verilen süreyi, i) Sınırsız Sınav Hakkı: Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için başarısız ders sayısını bir derse indiren veya öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını tutturamadıkları için mezun olamayan öğrencilere not ortalamasını yükseltmek için verilen sınav hakkını, j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, k) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu, ifade eder. 2 İKİNCİ BÖLÜM Azami Öğrenim Süreleri Azami Öğrenim Süreleri MADDE 5-(l) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. (2) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim süresi azami iki yıldır. (3) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır. (4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma programından mezun olamayan öğrencilerin çift anadal programının azami öğrenim süresi, çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından veya yarıyılından itibaren hesaplanır. (5) Yurtiçi veya yurtdışında, ikili anlaşma, Erasmus+, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir yükseköğretim kurumuna gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Sınav Hakları Başvuru ve Derslere Kayıt MADDE 6-(1) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olamayan ve azami öğrenci durumuna düşen öğrenciler için yazılı bir tebligat yapılmaz. (2) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kayıt dönemi içinde başarısız olduğu dersleri gösteren bir form dilekçe ile ilgili birime başvuru yapması gerekir.  Bahar yarıyılı sonunda azami duruma düşen öğrenciler gelecek ilk güz yarıyılı başında azami öğrenci haklarından yararlanmak için başvuru yapması zorunludur.  Güz yarıyılı sonunda azami duruma düşen öğrenciler ise aynı eğitim-öğretim yılı içinde bahar yarıyılı başında azami öğrenci haklarından yararlanmak için başvuru yapması zorunludur. (2) Azami öğrencilik haklarından yararlanmak üzere başvuru yapan öğrenciler akademik takvimde belirtilen günler içinde öğrenim harcını yatırıp derslere kayıt yaptırmaları gereklidir. Aksi halde azami öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve tekrar başvuru yapamazlar. (3) Derslere kayıt yaptırdığı halde sınavlara girmeyen öğrencilerin ödedikleri öğrenim harcı sınav döneminden sonra geri verilmez. (4) Sınırsız sınav haklarından yararlanan azami öğrenciler yaz öğretimi başında da sınav hakkını kullanmak üzere ders kaydı için başvuru yapabilir. Uygulamalı veya uygulama ağırlıklı bir ders için sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen bir öğrenci derse devam etmek zorundadır. (5) Yabancı dil hazırlık sınıfında verilen azami süre içinde başarılı olamayan öğrencilere ilave bir ek sınav hakkı verilir. Azami süre sonunda başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri bir dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvuru yaparak bu sınav hakkını kullanabilir. 3 İki Ek Sınav MADDE 7- (1) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için öğrencilere, derse kayıt yaptırdığına veya devam şartını yerine getirdiğine bakılmaksızın başarısız oldukları tüm teorik dersler (3+2, 4+2, 3+0, 2+0 gibi) için iki ek sınav hakkı verilir. (2) Teorik dersler için iki ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler kendilerine tanınan iki ek sınav hakkını, yarıyıl koşulu aranmaksızın, kayıt yaptırdığı yarıyıl sonundaki yapılan final ve bütünle sınav döneminde kullanmak zorundadır. Derse kayıt yaptırdığı halde sınava girmeyen veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler için bir mazeret sınav hakkı verilmez. (3) Ek sınav hakkı verilen teorik derslerin sınavları için derslere devam ve arasınav koşulu aranmaz. (4) Uygulamalı ve uygulama ağırlıklı olan fakat teorik sınav başarısı ve uygulama başarısı ayrı ayrı değerlendirilen (1+2, 2+4, 0+8, 0+4, 2+24 gibi) dersler için derslerin açıldığı yarıyıl içinde tamamlanmak üzere iki ek sınav yerine geçen iki ayrı başarı notu değerlendirmesi yapılır. Beş haftadan az olmamak koşulu ile öğrencilere uygulama yerinde yapılmak üzere uygulama yapma hakkı ve sınav hakkı verilir. Verilen süre sonunda, belirlenen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde, öğrencinin durumu değerlendirilir. Öğrencinin başarısız olması durumunda aynı yarıyıl içinde ve bütünleme sınav notlarının ilanı sonuna kadar tamamlanmak üzere öğrenciye ikinci bir uygulama ve sınav hakkı verilir. (5) Uygulamalı ve uygulama ağırlıklı (1+2, 2+4, 0+4, 0+8, 2+24 gibi) dersler için öğrencilerin kendilerine tanınan süre içinde derslere devam zorunluğu vardır. (6) Öğrencilerin ek sınavlardan yararlanmaları için akademik takvimde belirtilen günler içinde öğrenim harcını yatırıp derslere kayıt yaptırmaları gereklidir. (7) Öğrencinin azami öğrenci haklarından yararlanmak istediği veya sınav hakkını kullanmak istediği ve daha önce başarısız olduğu ders müfredat değişikliği sebebiyle öğretim planından kaldırılmış ve yerine eşdeğer bir ders gösterilmiş ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci bu yeni derse kayıt yaptırmak zorundadır. Müfredat değişikliği esnasında ve ders fazlalığı nedeniyle ders öğretim planından tamamen kaldırılmış ve öğrenciler bu kaldırılan dersten muaf tutulmuş ise azami öğrencilerde bu dersten muaf tutulacaktır. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/program tamamen kapatılmış veya öğrenci alımı durdurulmuş ise öğrenci kendi müfredatında yer alan derslerden veya varsa eşdeğeri bir dersten sınav hakkını kullanır. Eşdeğer derslerde AKTS kredileri öğrenci lehine kullanılır. (8) Teorik veya uygulamalı/uygulama ağırlıklı dersler için iki ek sınav hakkını kullandığı halde mezun olmak için başarısız ders sayısını beş veya daha az derse düşüremeyen öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek Süre MADDE 8-(1) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere de dört yarıyıl ek süre verilir. Başarısız ders sayısını yaz stajları dışında bir derse indiren öğrenciler, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, sınırsız olarak bu haklardan yararlanabilir. (2) Ek süreler içinde ders kaydı yaptıran öğrenciler için, uygulamalı veya uygulama ağırlıklı olan ve daha önce alınmamış veya devam koşulu yerine getirilmemiş derslerde derse devam koşulu aranır. Bu dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranan veya aranmayan tüm dersler için öğrencilerin yarıyıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav, laboratuvar, proje ve sunum gibi tüm faaliyetlere katılmaları zorunludur. (3) Verilen ek süreler içinde öğrencinin yazılabileceği derslerin toplan AKTS kredisi kırk beş den fazla olamaz. 4 (4) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince mazeretleri uygun bulunan öğrencilere katılamadıkları ara sınavlar için bir mazeret sınav hakkı verilebilir. (5) Ek süre hakkını kullanan öğrenciler başarısız oldukları derslere dersin açıldığı yarıyılda kayıt yaptırabilir. Ek süre hakkını kullanan öğrenciler, yarıyıl koşulu aranmaksızın bölüm/program başkanın onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile dersi başka üniversiteden özel öğrenci olarak alabilir. (6) Ek sınavlar ve ek süreler sonunda hiç almadığı veya devam zorunluğunu yerine getirmesi gereken uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersi bulunmayan ve izledikleri programdan mezun olabilmek için başarısız ders sayısını bir derse indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci sınırsız sınav hakkını öğrenim harcını ödemek koşulu ile her sınav döneminde kullanabilir. (7) Açılan bir dersin herhangi bir sebeple kapanması halinde öğrencinin ödemiş olduğu ücret geri ödenir veya sınav hakkını kullanmak için öğrenci açılan bir başka derse kayıt yaptırabilir. (8) Ek sınavlar ve ek süreler sonunda izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkaramadığı için ilişkileri kesilme durumuna gelen öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek üzere, devam koşuşu aranmayan diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Stajlar MADDE 9-(1) Öğrencilerin öğretim planlarında ders kodu, adı ve kredisi ile yer alan veya öğretim planında gösterilmemekle birlikte yapılması zorunlu tutulan ve fakat zamanında yapılmayan yaz stajları başarısız ders sayısına dâhildir. (2) Azami öğrenim süresi sonunda öğretim planında yer alan tüm derslerinden başarılı olan ve zorunlu yaz stajını yapmayan öğrencilere ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek koşulu ile dört yarıyıl ek süre verilir. Bu süreler sonunda zorun yaz stajını yapmayan azami öğrencilerin kayıtları silinir. Kayıt Silme MADDE 10-(1) Askerlik, uzun süreli sağlık raporu, doğal afetler gibi haklı ve geçerli bir mazereti olmayan ve akademik takvimde verilen süre içinde azami öğrenci haklarından yararlanmak üzere başvuru yapmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir (2) Verilen iki ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş veya daha az derse düşüremeyen öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir (3) Ek sınavlar ve ek süreler sonunda mezun olmak için başarısız ders sayısını, zorunlu yaz stajı dâhil, bir derse indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişkisi kesilir. (4) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen veya ders kaydı yaptırmayan öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (5) Verilen ek sınavlar ve ek süreler sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği uygulamalı dersleri bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. (6) Verilen ek süre sonunda yaz staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. (7) Ek sınav hakkını kullanan ve başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir. 5 (8) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde ve verilen ek sınav sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. (9) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. (10) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Mezuniyet MADDE 11-(1) Ek sınav hakları ve ek süre sonunda öğretim planında yer alan yaz stajı dâhil tüm derslerden başarılı olan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkaran öğrencilere mezuniyet hakkı verilir. ALTINCI BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 12– (1) 03.03.2021 tarih ve 2021/04 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “İstanbul Gelişim Üniversitesi Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Sınav ve Uygulama Esasları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Hükümler MADDE 13-(1) Azami öğrenci durumuna düşen fakat bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar çeşitli mazeretleri sebebi ile hiç başvuru yapmayan ve azami öğrenci haklarından yararlanmayan öğrencilere 2023- 2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılı ders kayıtları dönemine kadar yeni bir başvuru hakkı tanır. Yürürlük MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

(Kabulü:24.12.2014 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesinde oluşturulacak olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun yapılanma ve çalışma ilkelerini belirlemektir. Avrupa Yükseköğretim Alanının yeniden yapılandırılması için yürütülen, Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS/ Diploma Eki-DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacak olan çalışmalar bu yönerge çerçevesinde yürütülür.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak alınan 20.11.2008 tarih ve 2008.22 nolu Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK oluşturulması ve oluşturulacak bu komisyonun görevleri ve çalışma ilkeleri hakkındaki kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA): Avrupa düzeyinde yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını ve yükseköğretim kurumlarının özerkliklerini koruyarak, Avrupa toplumunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, ortak referans noktalarına dayalı anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ulusal yükseköğretim sistemleri oluşturmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede yükseköğretimde Avrupa boyutunu öne çıkarmak için Bologna Sürecine dâhil ülkelerin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasını,

b) Bologna Süreci (Bologna Process): Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak için 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile başlattıkları ve 2010 yılında tamamlanmasını öngördükleri süreci,

c) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS): Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını artırmak ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrencinin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemini,

ç) Diploma Eki (DE): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, seviyesi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgeyi,

d) Tanınma: Bir öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda geçirdiği ve başarı ile tamamladığı eğitim süresinin bir başka kurum tarafından kabul edilmesini,

e)Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun ve/veya eğitim program/programlarının Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi İlke ve Standartları kapsamında tanımlanmış iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite/performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerini, 

f) Yeterlilik: Tanınan bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen diploma veya sertifika türü belgeyi,

g) Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenim süresinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesini,

ğ) Hareketlilik: Ulusal veya uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanları ve idari personelin çalışmalarının belli bir dönemini bulundukları şehir/ülkenin dışında devam ettirmelerini,

h) Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin Bologna Süreci faaliyet alanları kapsamındaki süreçlerde aktif bir paydaş olarak rol almalarını,

ı) Sosyal Boyut: Öğrenenlerin yükseköğretime erişim ve sunulan imkânlardan eşit şekilde yararlanmalarının temin edilmesini,

i) Türkiye Bologna İzleme Grubu: Ulusal ölçekte, Bologna Süreci kapsamındaki faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak üzere ilgili paydaşların bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

j) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yükseköğretim kurumlarında iç ve dış kalite güvence süreçlerinin eşgüdümü ve yürütülmesinden sorumlu ‘Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu,

k) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK): Bologna çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmelerini yönlendirmek üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde oluşturulan Komisyonu

ifade eder.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonunun Kurulması

 Madde 4-(1) İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturur.

 

Komisyon Üyeleri ve Başkanı

Madde 5-(1) BEK, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği aşağıda belirlenen daimi üyelerden oluşur:

a) Eğitim ve /veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı/ları

b) ADEK Başkanı

c) Bologna Uzmanı (var ise)

ç) AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri

d) Öğrenci İşleri Temsilcisi

e) Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

f) Rektörlük BEK içinden bir öğretim üyesini Başkan olarak atar.

 

Toplantılar

 Madde 6-(1) BEK, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar. BEK gerektiğinde üniversite birimleri düzeyinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

 

Komisyonun Görevleri

Madde 7-(1) BEK’in görevleri:

a)Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesinin Yıllık Eylem Planını hazırlamak ve uygulamasını sağlamak; hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurum Raporunu Yükseköğretim Kuruluna göndermek,  b) Bologna Sürecinin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak,

c) Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek,

ç) Bologna Süreciyle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun, Avrupa yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

 

Yürürlük

Madde 8-(1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. (24.12.2014 Gün ve 2014/11-3 Sayılı oturumu)

 

Yürütme

Madde 9-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

BURS YÖNERGESİ

(Kabulü:14.03.2017 tarih ve 5 sayılı Senato Kararı)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine sağlanan çesitli burs olanaklarını tanımlamak ve burs alma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıtlı Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile onlara verilecek olan burslar hakkındaki ortak hükümleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmenliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ç) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

d) Burs komisyonu: Üniversitede öğrencilere verilecek bursları değerlendiren kurulu,

ifade etmektedir.

 

Burs Komisyonu

Madde 5- (1) Üniversite Burs Komisyonu, Mütevelli Heyetinin görevlendireceği komisyondan oluşur. Komisyon başkanının çağrısıyla toplanılır, ancak komisyonun aldığı kararlar Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.

 

Burs Başvuruları

Madde 6- (1) Mütevelli Heyetince belirlenen tarihler arasında burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler burs başvuru formunu doldurarak ve istenen diğer belgeleri de başvuru formuna ekleyerek Mali İşler Daire Başkanlığına teslim eder. Belirlenen tarihler arasında müracaat edilmeyen başvuru talepleri kabul edilmez.

(2) Mali İşler Daire Başkanlığı öğrencilerin burs taleplerini ve taleplere ilişkin belge ve bilgileri toplayarak üniversite burs komisyonuna gönderir. Komisyon; başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetin onayına sunar.

(3) Onaylanan kararlar gereği için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ve uygun görülen diğer daire başkanlıklarına gönderilir.

 

Burslardan Yararlanma

Madde 7- (1) Bir öğrenci ancak bir burstan yararlanır. Birden fazla burs ve öğretim ücreti indirimi almaya hak kazanan öğrenci, kardeş indirimi ve nakit olarak verilen burslar ve benzerleri hariç olmak üzere, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Ancak komisyon kararı ile verilen burslarda bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde her hangi bir fakülte veya bölüm/programa öncelik verilmez.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Burs Çeşitleri

ÖSYM Bursları

Madde 8- (1) ÖSYM Bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre ÖSYM Öğrenci Tercih Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen sadece öğretim ücretini karşılayan tam veya kısmi burslardır.  Bu bursalar aşağıdaki oranlara göre öğretim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

%100 Burs: öğretim ücretinin tamamını,

%75 Burs: öğretim ücretinin dörtte üçünü, 

%50 Burs: öğretim ücretinin yarısını, 

%25 Burs: öğretim  ücretinin dörtte birini,  kapsar.

Bursluluk oranlarının dışındaki tutarlar ücret olarak ödenir.

(2) Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, herhangi bir başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğretim süresince geçerlidir.

(3) ÖSYM Bursları ancak normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere, kesilir.

(4) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girip üniversitemizi yeniden kazanan ve kayıt yaptıran burslu öğrencilerimiz önceki burs haklarını kaybeder.

(5) Üniversitemizden mezun olduktan sonra tekrar üniversitemizde önlisans ve lisans hakkı kazanan öğrencilere % 50 burs verilir.

 

Derece Bursları

Madde 9- (1) ÖSYM tarafından ( Yabancı Dil puanıyla yerleşenler hariç)  yapılan merkezi sınav sonucunda, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle aşağıdaki burslar verilir.

(a) İlk 10 sıralamasına giren öğrenciye 2500 TL

(b) İlk 10-100 sıralamasına giren öğrenciye 2000TL

(c) İlk 100-500 sıralamasına giren öğrenciye 1500 TL

(d) İlk 500-1000 sıralamasına giren öğrenciye 1000 TL.

Bu başarı dilimlerine göre verilecek aylık burs miktarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve web sayfasında ilan edilir. Bu burslar karşılıksız olup hazırlık sınıfını da kapsar ve öğrencinin yerleştirildiği programda başarılı olduğu normal öğretim süresince verilir.

(2) Öğrencilere verilen Derece Bursları aşağıdaki hallerde kesilir.

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinde 2.00’nin altına düşmesi.

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi.

c) Bir disiplin cezası almış olması.

d) Öğrencinin derslere yasal devam şartını yerine getirmemesi.

(3) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

(4) Derece bursları normal eğitim süresinin aşılması, bir disiplin cezasının alınması ve  kesinleşen bir mahkumiyet kararının bulunması hallerinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

 

Tercih Bursu

Madde 10- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonucunda Üniversitemizin %100 ücretli herhangi bir bölümünü ilk beş tercihe yazıp, kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.

(2) Tercih bursu, öğretim ücreti üzerinden % 30 indirim yapılarak uygulanmaktadır. Bu burslar, karşılıksız olup herhangi bir başarı şartı aranmaksızın, hazırlık sınıfını da kapsayan ve öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresince geçerlidir.

(3) Tercih bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.  

 

Akademik Başarı Bursu

Madde 11- (1) Akademik başarı bursu, öğrencilerin üniversitedeki eğitim-öğretim süresi içinde takip ettikleri programdaki başarı durumu dikkate alınarak yılsonu Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere bir sonraki eğitim-öğretim yılı öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından % 5 oranında yapılan indirim veya destek bursudur.

(2) Akademik başarı bursuna başvuran öğrencilerin ilgili bölümün/programın ders planlarında gösterilen tüm dersleri başarmış olması gerekir. Herhangi bir şekilde ders intibakı yaptıran öğrenciler ile ikinci lisans dalı (çift anadal) öğrencileri bu bursa başvuramaz.

(3) Akademik başarı bursu hakkı kazanan tam burslu öğrenciler öğretim ücreti indiriminden yararlanamaz.

(4) Akademik başarı bursu, disiplin cezası alınması halinde cezanın kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.  

(5) Burs başvuruları eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda yapılıp, bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanır. Yaz öğretiminde alınan derslerin notları GANO’ya dahil edilmez.

(6) Mezun olan ve % 100 burs alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

 

Lisansüstü Eğitim Bursu

Madde 12- (1) Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarından mezun olan ve üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen öğrencilere diploma derecesi, ALES, Yabancı Dil puanına ve erken kayıt dönemlerine göre öğretim ücreti üzerinden Psikoloji ve Klinik Psikoloji öğrencileri hariç %50 oranında Mütevelli Heyeti tarafından yapılan indirim bursudur.

 (2) Lisansüstü eğitim bursu normal öğretim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

Yatay Geçiş Bursu

Madde 13- (1) Üniversitemiz bölümlerine/ programlarına başka üniversitelerden Yatay Geçiş yapan öğrencilere öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranlarda süreli olarak yapılan indirim bursudur.

(2) Yatay geçiş bursu normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere kesilir.

 

 

ARGE Teşvik Bursu

Madde 14- (1) İstanbul Gelişim Üniversitesinde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize ARGE teşvik bursu verilir.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15- (1) Bu yönerge, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümleri Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür.

 

Yönergeyi İndirin1 T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ (22/03/2023 Tarih ve 2023/06-06 Sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarında kayıtlı olan öğrenimlerini üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans veya önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi çift anadal programlarında eğitim ve öğretim hükümlerini ve İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve önlisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergede bulunan; a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini, b) Anadal Programı: Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans/önlisans programını, c) Çift Anadal Programı (ÇAP): Öğrencilerin, anadal lisans/önlisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir lisans/önlisans programından diploma almalarını sağlayan ikinci lisans veya önlisans diploma programını, d) ÇAP Kontenjanı: ÇAP başvurusu için önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, e) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını, f) İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarındameslek yüksekokulu yönetim kurulunu, g) ÇAP Danışmanı: ÇAP başvuru yapan öğrencilere danışmanlık yapmak ve ders muafiyetlerini yapmak üzere bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, h) ÇAP Koordinatörü: ÇAP başvurusu yapan öğrencilerin ders muafiyetlerinde ve karşılaşılabilecek diğer sorunlarda ÇAP danışmanları ile birlikte bölümler/programlar arasındaki birlikteliği sağlamak üzere dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, i) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, k) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu, ifade eder. 2 İKİNCİ BÖLÜM Çift Anadal Programı Çift Anadal Programının Açılması MADDE 5 - (1) Çift anadal diploma programı, sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans programları arasında ve önlisans programları arasında veya bir lisans programı ile bir önlisans programı arasında açılabilir. (2) İki lisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak zorunlu dersler ve karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek seçmeli dersler dışında çift anadal programında en az 12 adet ve en az 36 kredilik (ulusal kredi) farklı ders bulunması gerekir. (3) İki önlisans programı veya bir lisans programı ile diğer önlisans programı arasında çift anadal programı açılabilmesi için her iki programda ortak zorunlu dersler ve karşılıklı olarak her iki programa da sayılabilecek olan seçmeli dersler dışında çift anadal programında en az 6 adet ve en az 18 kredilik farklı ders bulunması gerekir. (4) Lisans/önlisans programları arasında veya lisans programları ile diğer önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Çift Anadal Programı (ÇAP) MADDE 6 - (1) Çift anadal programı, çift anadal yapılacak bölümün/programın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini kapsar. (2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte veya yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/önlisans programı, öğrencinin, programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanı MADDE 7 - (1) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir. (2) Çift anadal öğrencisi kabul edecek programların, diş hekimliği hariç olmak üzere, kontenjanları ve programlara hangi anadal öğrencilerin başvurabileceği programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir. Çap başvurusu için diş hekimliği programı için kontenjan verilmez. (3) Çift anadal öğrencisi kabul edecek lisans/önlisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ve kabul koşulları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce üniversite web sayfasında ilan edilir. Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları MADDE 8 - (1) Anadal lisans diploma programlarında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. (2) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20 başarı dilimi içinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir. ÇAP başvurusu için GANO hesabında öğrencinin bulunduğu yarıyıl/sınıf ve alt yarıyıllar veya alt sınıf müfredatında yer alan dersler esas alınır. (3) Mühendislik, mimarlık ve sağlık programları gibi başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal 3 yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra, kayıt olduğu yıldaki ilgili çift anadal programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması ve puan türü şartını da sağlamış olması gerekir. Yabancı uyruklu kontenjanı ile yerleşen öğrenciler ile başarı sıralaması ve puan türü şartını sağlamayan öğrenciler bu haktan yararlanamaz. (4) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir. (5) Anadal diploma programındaki Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) 4.00 üzerinden en az 2.90 olduğu halde en üst %20 başarı dilimi içinde yer almayan fakat ÇAP yapacakları programın ilgili yıldaki taban puanından daha yüksek bir puana sahip olan öğrenciler ÇAP başvurusu yapabilir. (6) Müfredatları farklı olsa bile aynı adı veya benzer adları taşıyan Türkçe programlar veya İngilizce programlar arasında, ayrıca aynı adı taşıyan Türkçe ve İngilizce programlar arasında ÇAP başvurusu yapılamaz. (7) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan bir programa ÇAP başvurusu yapan bir öğrencinin yabancı dil yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gerekir. Aksi halde öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı okuması ve başarılı olması zorunludur. Hazırlık sınıfında iki yılda başarılı olamayan ve verilen ek sınav sonunda da başarısız olan veya yabancı dil koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler Türkçe ÇAP programına geçmek için başvuru yapamazlar ve ÇAP kayıtları silinir. (8) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans programında en az iki yarıyıl ve önlisans programında ise en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. (9) ÇAP başvurusu yapan öğrencilerin GANO hesabında muafiyet verilen ve müfredatında başvurduğu yarıyıldan sonraki yarıyıllarda yer alan derslerin başarı notu dikkate alınmaz. (10) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz. Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları MADDE 9-(1) ÇAP başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde, OBİS üzerinden “ONLINE” olarak başvuru yapar. Sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tarafından ilan edilir. (2) Başvuru sırasında öğrenci tercih sırasını belirterek en fazla iki farklı çift anadal programını tercih edebilir. Tercih sırası esas alınarak asıl ve yedek liste hazırlanır. (3) Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Fakat aynı anda bir çift anadal ile bir yan dal yapılabilir. (4) Yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirilen diploma programlarına ÇAP başvurusunda bulunan öğrencinin ÇAP kaydının yapılabilmesi için yapılacak yetenek sınavında başarılı olması gerekir. (5) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır. (6) Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşullarısağladığındaÇAP yaptığı programa yatay geçiş yapabilir ve takip ettiği önlisans veya lisans programını tek programa indirebilir. ÇAP Danışmanı ve ÇAP Koordinatörü Görevlendirilmesi MADDE 10 - (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölüm veya programlarda öğrencilerin alacağı derslerin, yarıyıllarının belirlenmesi ve ÇAP muafiyet tablosunun hazırlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili dekanlık/müdürlük onayı alınarak, bölüm/program başkanlığınca bir ÇAP danışmanı görevlendirilir. 4 (2) Fakülte/Yüksekokul içinde farklı programlara ÇAP başvurusu yapan öğrencilerin muafiyet tablolarının ÇAP yönergesine uygun olarak oluşturulmasında, ÇAP ile ilgili karşılaşılan sorunlarda fakülte/yüksekokul içinde birlikteliği sağlamak, ÇAP danışmanlarına ve fakülte /yüksekokul yönetimine yardımcı olmak üzere dekan/müdür tarafından ilgili birimi temsil eden bir ÇAP koordinatörü atanır. Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri MADDE 11 - (1) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Çift anadal programı için ayrı bir not belgesi düzenlenir. Çift anadal not döküm belgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır. (2) Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin ders, muafiyet ve intibak işlemleri ÇAP danışmanları tarafından hazırlanarak ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. (3) Anadal ve çift anadal da ortak olan zorunlu ve seçmeli derslerin muafiyet işleminde öğrencinin, anadal diploma programı ile çift anadal programının tüm yarıyıllarındaki ders planları yan yana iki sütün halinde karşılaştırılarak her iki programda ortak olan ve öğrencinin çift anadal programında muaf tutulacağı dersler belirlenir. Ayrıca öğrencinin çift anadal programı süresince çift anadal programından alacağı tüm dersler yarıyılları belirtilerek listelenir. (4) Bu işlemler sırasında her iki programda, ders kodu, ders adı ve kredileri ortak olan dersler için muafiyet verilir ve varsa derslerin başarı notları çift anadal listesine işlenir. Ortak olan ve muafiyet verilen derslerin dışında kalan anadal dersleri ÇAP muafiyet tablosundan kaldırılır. (5) YÖK zorunlu 5/ı dersleri hariç ÇAP muafiyet işlemlerinde derslerin eşdeğerliği ve benzerliği esas alınmaz sadece derslerin her iki programda ortak olması esas alınır. (6) Bir önlisans programına ÇAP yapmak üzere başvuran lisans öğrencilerinin ÇAP muafiyet tablosunun düzenlenirken ders kodlarının, ders adlarının ve kredilerinin aynı olması koşulu aranmaz. Sadece ders içeriklerinin en az %80 eşdeğer olmasına bakılır. (7) ÇAP da muafiyet verilen anadal derslerinin başarı notları yoksa ve dersler daha sonraki yarıyıllarda alınacaksa, bu dersler çift anadal listesinde muaf anlamına gelen “M” harfi ile belirtilir. (8) Seçmeli ders havuzları farklı olan fakülte/yüksekokuldan başvuru yapan öğrencilerin anadal seçmeli derslerine çift anadal için muafiyet verilemez. Ancak, üniversite ortak seçmeli ders havuzunda yer alan seçmeli dersler için çift anadal da muafiyet verilebilir. (9) Anadalı ve çift anadalı aynı fakülte/yüksekokulda bulunan veya seçmeli ders havuzları ortak olan programlarda ilgili bölüm/program başkanı veya ÇAP danışmanınca uygun bulunan sayıdaki seçmeli ders için muafiyet verilebilir. Mezun olacak öğrencilerin program kazanımları dikkate alınarak seçmeli derslerin hiçbiri için muaf verilmeyebilir. (10) Muafiyet verilen ortak zorunlu ve seçmeli dersleri öğrenci ders kayıtları esnasında anadal lisans programından alması zorunludur. Ana daldan alınan ve muafiyet verilen bu derslerin notları yarıyıl sonunda çift anadal listesine öğrenci sistemi tarafından işlenir. Her yarıyıl sonunda ilgili birimlerce not girişleri için karar almak gerekmez. (11) Öğrenci çift anadal programından aldığı zorunlu veya seçmeli bir dersi hiçbir şekilde anadal programındaki bir ders yerine saydıramaz. (12) Çift anadal sınıf ve yarıyıl intibak işlemlerinde öğrencinin anadal diploma programındaki sınıf ve yarıyılı esas alınır. (13) Anadal öğretim planında yer alan zorunlu yaz stajı, mesleki uygulama dersleri, bitirme çalışması, mezuniyet tezi veya mezuniyet projesi gibi dersler için ÇAP da muafiyet işlemi yapılmaz. Öğrenciler bu dersleri her iki programda ayrı ayrı alması gerekir. (14) ÇAP kaydı yaptıran bir öğrenci ÇAP muafiyet tablosu için ders kayıtları yapılmadan önce bir defa itirazda bulunabilir. Daha sonraki yarıyıllar da anadal veya ÇAP müfredatında bir değişiklik yapılması halinde öğrencinin ilk intibak programında bir değişiklik yapılabilir. 5 (15) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlayabilmeleri için ders muafiyet ve intibak işlemlerine göre çift anadal programında alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması ve çift anadal mezuniyet koşullarını yerine getirmesi gerekir. (16) Öğrencinin bir yarıyılda anadal ve çift anadal programından beraberce alacağı toplam ders yükü en fazla 60 AKTS dir. Anadal programından mezun olan fakat çift anadal programına devam eden öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ders yükü alabilir. (17) Çift anadal öğrencileri, ders kayıtları esnasında öncelikle alt yarıyıllardaki ve haftalık ders programında çakışma olmayan derslere kayıt yaptırmak zorundadır. (18) ÇAP öğrencileri ikinci anadal programı için yaz öğretimi dâhil özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden ders alamaz. Başarı ve Mezuniyet Koşulları MADDE 12 - (1) Çift anadal programındaki yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması tanımları anadal programlarındaki gibidir. (2) Çift anadal öğrencileri için bölüm/program veya mezuniyet değerlendirmesinde bir başarı sıralaması yapılmaz. (3) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını 4.00 üzerinden en az 2.72 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans/önlisans diploması verilir. (4) Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans/önlisans diploması verilmez. (5) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ÇAP diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ÇAP diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süresidir. (6) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda anadal programına ait diplomaları verilir. (7) Çift anadal programından herhangi bir nedenle ayrılan bir lisans öğrencisi, aynı programda verilen bir yandal programı varsa ve yandal programının tüm şartları yerine getirmiş ise başvuru yapması halinde o yandal programına ait bir sertifika verilebilir. Eğer öğrenci başvuru yaptığı yandal programının tüm şartlarını yerine getirmemiş ve eksik dersleri varsa yandal programını tamamlayabilmesi için kendisine iki yarıyıl ek süre hakkı tanınır. (8) Çift anadal programında kayıtlı veya çift anadal programında başarılı olamayan öğrencilere, anadal derslerinin 240 AKTS kredisinin dışında ÇAP programında ayrıca 120 AKTS kredisi sağlaması ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması durumunda, alan belirtilmeyen önlisans diploması verilebilir. Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma MADDE 13 - (1) Öğrenci çift anadal programından kendi isteği ile ayrılabilir. (2) Çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki çift anadal programından kaydını sildirmek koşulu ile yeni çift anadal programına kayıt yaptırabilir. (3) Bir ÇAP öğrencisi, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan başka bir anadal programına yatay geçiş yapamaz. Yatay geçiş yapması halinde öğrencinin ÇAP kaydı silinir. (4) Anadal diploma programında izinli sayılan bir öğrenci ÇAP içinde izinli sayılır. Fakat öğrenci izin alırken her iki program için de izin başvurusu yapmakla yükümlüdür. (5) Çift anadal programında ders çakışması veya kredi limitinin aşılması gibi nedenlerle ders alamayacak 6 olan öğrencilere bölümün önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile çift anadal diploma programı için azami öğrenim süresini aşmamak koşulu ile en fazla bir yarıyıl izin verilebilir. (6) Çift anadal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. (7) Tüm çift anadal öğrenimi süresince, Anadal ve ÇAP ayrımı olmaksızın, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO);  4.00 üzerinden 2.72 altına bir defa düşebilir.  GANO, 4.00 üzerinden 2.50 altına düştüğü zaman öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. (8) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. (9) Çift anadal programında başarısız olan veya programdan ayrılan öğrencilerin anadal programında kabul edilmeyen fakat çift anadal diploma programında başarılı olduğu dersler genel ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmeksizin not döküm belgesinde yer alır. GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Yönergenin sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan GANO ile ilgili değişiklik 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yerleşen öğrencilerden başlamak üzere uygulanacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hüküm Bulunmayan Haller ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 14 –(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 15-(1) 23/03/2022 Tarih ve 2022/04-06 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük MADDE 16- (1) Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREV YÖNERGESİ

(Kabulü:05.02.2016 tarih ve 2 sayılı Senato Kararı)

 

Dayanak
MADDE 1 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun değişik 7/d–2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – Yönergede Dış İlişkiler Ofisi için Ofis, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü için Koordinatör, İstanbul Gelişim  Üniversitesi için Üniversite,  İstanbul Gelişim  Üniversitesi Rektörü için Rektör kelimeleri kullanılacaktır. Uluslararası yazışmalarda bu birimin İngilizce adı "International Relations Office" olarak geçecektir.

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi

Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Ofis: Dış İlişkiler Ofisi

Koordinatör: Dış İlişkiler Koordinatörü


Amaç ve Kapsam
MADDE 3 
– Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinin ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Dış İlişkiler Ofisinin kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir.
Kapsam: Yönergenin 5. maddesinde açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.

Misyon ve Vizyon
MADDE 4 – 

Ofisin Misyonu;

Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının Üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak  üniversitenin  gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 Ofisin Vizyonu;

 Üniversitenin ulusal ve uluslararası camia ile etkin  iletişimini temin etmek için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.

Ofisin Faaliyet Alanları
MADDE 5 – Ofis, bu yönergenin 4'üncü maddesinde belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek:

— Öğrenci değişimi
— Öğretim elemanı değişimi
— Ortak program, proje, araştırma ve toplantı
— Diğer alanlarda karşılıklı işbirliği

b) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Erasmus olmak üzere tüm program ve projeleri  TÜBİTAK, Ulusal ve Uluslararası Projelere Hibe Veren  Programlarını Üniversite adına yürütmek.

c) Ulusal veya uluslararası projeler konusunda bilgi akışı sağlamak, Üniversitedeki öğretim elemanlarının proje üretmesine ve/veya bu projelerde yer almasına yardımcı olmak, gerektiğinde bu projeleri bizzat yürütmek.

d) Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak amacıyla tanıtım toplantıları düzenlemek, tanıtıcı bildiriler dağıtmak, web sayfasından duyurmak, ilanlar asmak ve/veya e-posta göndermek.

e) Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Üniversite kaynaklarından yararlanarak yurtdışı eğitim ve araştırma programlarına katılacak öğretim elemanlarına yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.

f) Avrupa Birliği Eğitim Programları için Üniversiteye azami ödeneğin ayrılmasını sağlamak ve ödeme ve harcamaların planlamasını yapmak.

g) Uluslararası protokol yazışmalarını üniversite adına hazırlamak ve yurtdışı ziyaretlerini planlamak.

h) Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek, düzenlenmesine yardımcı olmak, bu tür faaliyetleri planlamak ve katılmak.

i) Uluslararası değişim programlarına katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarından ihtiyaç duyanlara kısa dönemli yabancı dil eğitiminin verilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

j) Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

k) YÖK tarafından uygulanması planlanan Ulusal Değişim Programı (UDEP) çerçevesinde yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet projelerinin planlanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmak.
 

Organlar

MADDE 6 – Birimin organları şunlardır:

a) Koordinatör
b) Koordinatör Yardımcısı

c) Alt Birim Temsilcileri
d)Danışma Kurulu

e)Uzmanlar


Koordinatör ve Alt Birim Temsilcileri
MADDE 7-

a) Koordinatör, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.

b) Koordinatör Yardımcısı, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Koordinatör iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka öğretim üyesi görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör yardımcısı koordinatör vekili olarak görev yapar.

c) Alt Birim Temsilcileri, atandığı alt birim ile ilgili faaliyetleri yürütür ve faaliyetlerle ilgili olarak koordinatöre bilgi verir ve onayını alır.

d)Danışma Kurulu, koordinatör, alt birim temsilcileri ve birimde çalışan uzmanlardan oluşur. Arzu ettiklerinde Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılırlar.


 e) Uzmanlar, Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri:  Uzman, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Dış İlişkiler Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Ofisin faaliyet alanları çerçevesinde üniversitenin uluslararası ilişkilerini koordine etmek,

b) Danışma kurulunu toplamak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Alt Birim Temsilcilerinin koordinasyonunu ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını danışma kurulu ile birlikte hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 9-

a) Danışma Kurulu, koordinatör, alt birim temsilcileri ve birimde çalışan uzmanlardan oluşur. Arzu ettiklerinde Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılırlar.

b) Danışma Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.

c) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan alt birim temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer.
Danışma Kurulunun Görevi
MADDE 10- Danışma Kurulunun görevi, ofisin iyi yönetimi, etkin çalışması ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için fikir üretmek, bu fikirleri müzakere etmek ve öneriler sunmaktır.

Alt Birimler
MADDE 11-

a) Koordinatör, bu yönergenin 5'inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek ve daha etkin bir çalışma ortamı sağlamak için ofis bünyesinde Rektörün onayı ile alt birimler oluşturabilir.

b) Alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Koordinatörün önerileri doğrultusunda Rektör tarafından belirlenir.

Personel İhtiyacı
MADDE 12- Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Bütçe
MADDE 13 – Ofisin o yıl için planladığı ve önceki yıl yaptığı faaliyetler dikkate alınarak, ofis faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Rektörlük makamının takdir edeceği miktarda bir bütçe sağlanır.

Yazışmalar
MADDE 14 –

a) Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar koordinatörün imzasıyla çıkar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri vasıtasıyla dağıtılır.

b) Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması için hazırlanan yazılar koordinatörün imzasıyla çıkar ve Rektörlük Makamının üst yazısıyla dağıtılır.

c) Yurtdışına gönderilecek yazılar ofis tarafından hazırlanır ve denklik (mütekabiliyet) esasına göre imzalanarak yazı işleri vasıtasıyla gönderilir.

d) Yurtdışından gelen yazılar değerlendirilmek ve ilgili birime ulaştırılmak üzere ofise gönderilir.
e) Akdi nitelikli yazışmalarda Rektör veya yetkili kılınan rektör yardımcısının imzası şarttır.

f) Tüm yazışmalar gelen ve giden defterine işlenerek arşivlenir.

g) Yönergede yer almayan hususlarda Genel Mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
 

Yürürlük
MADDE 16 – Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür. 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:13.05.2015 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

AMAÇ
Madde 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve çift anadal / yandal programlarını tamamlayan öğrenciler, onursal doktora unvanı verilecek olanlar, kursiyerler ve benzeri kişiler için hazırlanacak olan diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, sertifika ve katılım belgeleri ile diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM 
Madde 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve lisans programlarını tamamlamadan İstanbul Gelişim Üniversitesinden ayrılan öğrencilere verilecek diploma ve diğer ilgili belgelerin düzenlenmesinde bu yönerge hükümleri uygulanır.


DAYANAK 
Madde 3 - (1) Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Çift Anadal/ Yandal Programı Yönergesi uyarınca,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİPLOMALAR, SERTİFİKALAR ve BELGELER

DİPLOMALAR 
Madde 4 – Öğrenim gördükleri programların bütün koşullarını yerine getirerek mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.

a)Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan Fakülte ve Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki veya ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere “Ön Lisans Diploması”,
c) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulların lisans veya çift anadal programlarını tamamlayanlara, “Lisans Diploması”,
d)Lisansüstü öğrenimin Yüksek Lisans programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması”, Doktora programlarını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Doktora Diploması” verilir.

e) Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarında yazılacak mezuniyet tarihi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet hakkında karar verildiği toplantı tarihidir. Mezuniyet kararının verileceği toplantı tarihi, mezuniyet için gerekli sınav veya sınavları izleyen bir aylık süreden daha geç olamaz.
f) Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, tek nüsha olarak hazırlanır ve diploma defterindeki bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle imzalanır.
g) Diploma ve geçici mezuniyet belgesindeki bilgiler, mezuniyet tarihi esas alınarak yazılır.
h) Ön lisans diploması alan öğrencilerin, herhangi bir nedenle lisans öğrenimlerine devam etmeleri durumunda ön lisans diplomasının aslını iade etmeden lisans programlarına kayıtları yapılmaz.
ı) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen eğitim-öğretim süresi, yukarıda belirtilen sürelere dahil değildir.
 

SERTİFİKA ve BELGELER 

Madde 5 – a) Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası”,
b) İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki merkezler ve bölümler tarafından bağımsız veya ortaklaşa düzenlenen  her türlü kurs ve benzeri çalışmalara katılıp gerekli koşulları sağlayanlara ilgili birimler tarafından “Sertifika”, “Kurs Bitirme Belgesi” ya da “Katılım Belgesi”;
c) Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrencilere “Onur Belgesi”, ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi”,
d) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere, “Onursal Doktora Diploması”
verilir.
e) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine mezun olduklarını belirten, diploma bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA ve GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE YER ALACAK HUSUSLAR

DİPLOMADA YER ALAN BİLGİLER 
Madde 6 – Diplomanın tasarımı, şekli ve kağıt ebatları rektörlük tarafından belirlenir.

Diplomanın ön sol yüzünde mezun olan öğrencinin: 
 

1. Üniversitenin logosu ve adı
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı,
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı,
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) / program adı, tezli, tezsiz olup olmadığı
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora),
 

6. Sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdür, adı, soyadı, unvanı ve imzası,
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma No 

8. Diploma Tarihi

Diplomanın ön sağ yüzünde, mezun olan öğrencinin:

1. Üniversitenin logosu ve adı ( Logo and Name of The University )
 

2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı, ( Faculty, Institute, High School,                                                                Vocational High School )
 

3. Öğrencinin adı ve soyadı, ( Student Name and Surname )
 

4. Bitirilen bölüm ve/veya anabilim dalı (bilim dalı) /program adı, ( Department or Program Graduated )
 

5. Derece (Ön Lisans; Lisans; Yüksek Lisans; Doktora), (Associate Degree, Bachelor of Arts, Master, PhD)
 

6. Sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, ( Name, Surname, Title and Signature of the Rector in the bottom right corner )
Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

7. Diploma Tarihi ( Date of Degree Certificate )

Diplomanın arka yüzünde, mezun olan öğrencinin:
1. Öğrenci numarası,
2. T.C. kimlik numarası / Yabancı uyruklular için pasaport numarası
3. Adı ve soyadı
4. Üniversiteye kayıt tarihi
7. Mezuniyet tarihi : (İlgili yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarih)
8. Mezuniyet Derecesi
9. Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzası (İlgili birim tarafından kaşe ve imza atılabilir.)

DİPLOMADA YER ALMAYACAK HUSUSLAR

Madde 7 – a) İkinci öğretim uygulaması yapılan programlar ile çift anadal programlarından mezun olanların diplomalarında, ikinci öğretim ya da çift anadal programlarından mezun oldukları belirtilmez.

b) Diplomada unvan yer almaz.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde 8 – Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara öğrencinin yazılı başvurusu üzerine
İlgili akademik birim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere otomasyon sistemine bağlı olarak iki (2) yıl süre ile geçerli olan "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlenir.
a) Geçici Mezuniyet Belgesinin sağ alt köşesi, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından imzalanır. Belgenin üzerine, Rektörlüğün soğuk damgası vurulur.
b) Geçici Mezuniyet Belgelerinde mezun olunan Bölüm/Program/Anabilim Dalı (Bilim Dalı) adı yer alır.
c) Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.
d) Geçici Mezuniyet Belgesi almış olan öğrenciler belgenin aslını iade etmedikleri takdirde kendilerine diploma verilmez.

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER 
Madde 9 a) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı ve soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri çalışmanın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. Verilecek olan sertifika, kurs bitirme belgesi ve katılım belgesi, İlgili birim Yöneticisi ile birlikte ilgili Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Müdürü ile kurs veya benzeri çalışmanın yürütücüsü, varsa Eğitim Koordinatörü ve gerektiğinde Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMA DİLİ, DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI,  FOTOĞRAFLAR,  DİPLOMA EKİ

DİPLOMA DİLİ 
Madde 10 – Diplomalar, Türkçe/yabancı dil olarak yazılır.

DİPLOMA NUMARALARI VE DEFTER SAYFA NUMARALARI 
Madde 11 – a) Diploma numaraları ile diploma defterinin sayfa numaraları, her yıl yeniden başlatılır.
b) Diploma numaraları, Öğrenci numarası esasına göre verilir.

FOTOĞRAFLAR 
Madde 12 – a) Diploma Defteri mezun olan kişilerin fotoğrafı ile basılır.
b) Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz

DİPLOMA EKİ 
Madde 13- a) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte Diploma Eki verilir.
b) Diploma Eki diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır. Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.
c) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, SERTİFİKALARIN TESLİMİ VE KAYBI

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN TESLİMİ 
Madde 14 – a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu ile aralarından ilk başvurana verilir.

 1. Diploma ve diploma eki, ilişik kesme belgesi veya verilmişse geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde diploma defteri imzalatılarak diploma föyü içerisinde teslim edilir.
 2. Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir. (Madde 15.a deki prosedürleri tamamladığında Diploması verilir.
 3. Diplomanın, diploma ekinin, geçici mezuniyet belgesinin ve sertifikanın bir fotokopisi öğrencinin şahsi dosyasında saklanır.
 4. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE SERTİFİKALARIN KAYBI ve DEĞİŞTİLİLMESİ
Madde 15 – Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden, değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir.
a) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybeden kişi, kaybettiğine ilişkin beyanın yer aldığı başvuru dilekçesi (gerekçeli), onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), ile mezun olduğu kuruma başvurur. Bu durumda, düzenlenecek diploma örneğinin üzerinde, ikinci nüsha (duplikata) olduğu belirtilir.
Mezun olunan kurumun yönetim kurulu, kendi kayıtlarına bakarak evrakı inceler ve talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın ikinci nüshası (Duplikatası) hazırlanır.

 • Mezunlardan alınacak ikinci nüsha (Duplikata) ücreti Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

 

b) Düzenlenen ikinci nüshalarda ön sağ üst köşesinde "ikinci nüsha (Duplikata)" olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
c) Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla adı-soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir.

ç) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin eski belgenin aslının iade edilmesi şartıyla yerine yenisi hazırlanır. Diploma/belgesini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge, onaylı nüfus cüzdanı sureti (fotoğraflı), eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin her iki yüzüne de "Yeniden Hazırlanmıştır" ibaresi ile yeniden hazırlandığı tarih yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve/veya Rektör tarafından imzalanır.
d) Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha verilmesi usulü uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK 
Madde 16 – Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 
Madde 17 – Bu yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönergeyi İndirin1 T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (Kabulü: 24/11/2021 tarih ve 23 sayılı Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı; enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde Enerji Yönetim Biriminin kurulmasını ve Enerji Yöneticilerinin görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam: MADDE 2- Bu yönerge; 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamındaki kamu kurum binalarında, enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine, etüt ve projelere, yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kullanımının özendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak: MADDE 3- Bu yönerge; 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1’inci fıkrası’nın (a) bendinin 2 numaralı alt bendi, 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 2’inci fıkrasına, 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 6’ıncı maddesi, İçişleri Bakanlığı’nın 2008/55 sayılı Genelgesi, 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kısaltmalar: MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yerine getirme, çalışma, dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı, Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni, Bina yöneticisi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi, binanın işletmesinden ve/veya yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, Birim Amiri: Biriminin yönetim ve organizasyonundan sorumlu birinci derece yetkili kişiyi, Birim Yöneticisi: Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim Sistemleri ile ihtiyaca göre farklı amaçlar için kurulan, biriminin yönetim, organizasyon ve koordinasyonunu yürüten 2 Rektöre ve/veya Rektör Yardımcısına karşı sorumlu enerji yöneticisi mühendis, mimar, teknik öğretmeni, Diğer Personel: Büro ve bölümlerde görevli memur, daktilograf ve diğer personel arasında, kendilerine verilen işleri zamanında ve kusursuz olarak yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım etmek ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü personeli, Enerji Kimlik Belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salınımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi, Enerji Verimliliği Yazılımı: Enerji verimliliği çalışmaları yapan tüm kurum ve kuruluşların faydalanacağı, süreçlerin elektronik ortamda yürütülüp veri toplama, değerlendirme, analiz ve paylaşım işlemlerinin yapılabileceği entegre bilişim sistemidir (EVeP16 veya ENVER Portalı gibi). Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını, Enerji Verimliliği Uygulama Planı: Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini sağlamak, sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş bir politika seti belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu eylemleri tespit etmek, ayrıca süreç içinde kuruluşların yüklenecekleri sorumlulukları tanımlamak amacıyla İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi koordinesinde hazırlanan planı, Enerji Yöneticisi ve Sertifikası: Kanun kapsamına giren binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi, Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini, Enerji Yönetim Birimi: Binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanması, bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, enerji ihtiyacının tespiti, bina envanterlerinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, enerji yönetimi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla kurum yöneticisine karşı sorumlu olacak şekilde oluşturulan yapıyı, Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan, bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmaları, Eylem Planı: ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı Kurum Hizmet Binaları: Sağlık Tesisi, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar, ibadethaneleri, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için tahsis edilmiş sosyal hizmet binaları ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binaları, sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları, İl Enerji Yöneticisi: İstanbul Valiliği Enerji Yöneticisini, Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesini Kurum Yöneticisi: İstanbul Gelişim Üniversitesinin Rektörünü, Kurum Enerji Yöneticisi: Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve yönerge kapsamındaki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlayan, Rektöre ve/veya Rektör Yardımcısına karşı sorumlu olan birim amirini, 3 Kurum Enerji Yönetim Birimi: Bu yönerge hükümlerine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde kurulan, kamu binalarında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında görevleri yerine getiren, Enerji Yöneticisi ve personellerden oluşan birimi, Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi: Bu yönerge hükümlerine göre kurulan, kamu binalarında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında görevleri yerine getiren, Kurum Enerji Yönetim Birimine bağlı çalışan, Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi ve personellerden oluşan birimi, Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi: Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve yönerge kapsamındaki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlayan, Kurum Hizmet Binası Yöneticisine ve Kurum Enerji Yöneticisi karşı sorumlu olan birim amirini, Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu: Mühendislik, mimarlık veya teknik eğitim fakültelerinde eğitim almış, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans veya meslek yüksekokulu mezunu, kurumu adına görevlendirilen personeli, Proje Uzmanı: Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Mühendis, mimar, teknik öğretmen, öğretmen, teknik eleman veya enerji yöneticisini, Proje: Enerji verimli takım ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, iyileştirme ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan enerji verimliliği önlemlerini, Sıfır Atık Uygulama Rehberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık projesi kapsamında enerji verimliliği ve çevre yönetimi konularını kapsayan İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberini, bb) Şef: İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre görev yapan, büroya ait işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, yazışmaların zamanında yapılmasını ve dosyalanmasını, demirbaş eşyanın korunmasını, dairenin çalışma düzeni hakkında alınan kararların büro içinde uygulanmasını sağlamak, memurlar arasında ahenkli bir çalışma düzenini kurmak ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü kişiyi, Şirket: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi alan enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerini, Tahakkuk Memuru: İstanbul Gelişim Üniversitesinin faturalarının (elektrik, su, doğalgaz) ödeme işlemlerini gerçekleştiren ve takip eden personeli, Teknik Personel: Mesleki ortaöğretim, ön lisans veya lisans eğitimi almış, alanında uzman ve/veya Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip personeli, ff) TS EN ISO 50001: Ulusal veya Uluslararası Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve şartlar standardını, Valilik Enerji Yönetim Birimi: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanması, bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, enerji ihtiyacının tespiti, bina envanterlerinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, enerji yönetimi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği bünyesinde oluşturulan yapıyı, Valilik Enerji Yönetim Birimi Yönergesi: İstanbul Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarca, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması, enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını kapsayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından uygun görüş alınarak hazırlanan yönergeyi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi: Üniversiteye bağlı birimlerin enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması, enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yapılacak çalışanların usul ve esaslarını kapsayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından uygun görüş alınarak hazırlanan yönergeyi, 4 Yönetim Sistemleri Birimleri: Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim Sistemleri ile ihtiyaca göre farklı amaçlar için kurulan, yönerge hükümlerine göre enerji verimliliği kapsamında kurumun amacına uygun verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla proje uzmanlarından oluşan ekipleri, ifade eder. (2) Aksi bu yönergede açıkça belirtilmedikçe, bu yönergede yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, enerji verimliliğine ilişkin mevzuatta tanımlanan anlamları esas alınır. İlkeler: MADDE 5 – Bu yönergenin ilkesi, enerji yönetimi faaliyetlerinin bir plan ve program dâhilinde yürütülmesini sağlamaktır. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Organizasyon Yapısı Kurum Enerji Yönetim Biriminin Kuruluşu, Görevleri ve Organizasyon Yapısı: MADDE 6 – (1) Kurum Enerji Yönetim Biriminin Kuruluşu: a) 18.4.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci Maddesi’nin 1’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak; 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere Kurum Enerji Yönetim Birimi kurulur. b) Kurum Enerji Yönetim Birimi’nde hizmetin işleyişi sırasında ihtiyaç duyulması halinde diğer kadro ve unvanlardan gerektiğinde; Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu, Proje Uzmanı, Teknik Personel, Şef, Tahakkuk Memuru ataması Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. c) Görevlendirilenler Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevi uhdesinde kalacak şekilde devam eden görevli öğretmen ise ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine, diğer personellerin ödemeleri ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre karşılanır. (2) Kurum Enerji Yönetimi Birimi enerji verimliliği kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütür. a) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığının Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi ile bunlara bağlı çıkarılacak mevzuat haricinde başka görev ve sorumluluk verilmeden enerji yöneticisi olarak görevlendirilir. b) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olmayan veya henüz enerji yöneticisi görevlendirmesi yapamamış olan kurum, İçişleri Bakanlığının 2008/55 sayılı Genelgesine göre Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendirir. c) İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi kapsamında, Kurum Enerji Yöneticisi; Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile İstanbul Valiliği il Enerji Yönetim Birimi koordinesi kapsamında çalışır, ç) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında toplantıların yapılması, enerji verimliliği çalışmalarının planlanması, denetlenmesi, raporların hazırlanması, enerji verimliliği yazılımına verilerin girilmesi iş ve işlemlerini İstanbul Valiliği il Enerji Yönetim Birimi ile koordineli olarak yapılması, 5 d) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesi gereği, ETKB tarafından kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etüt yapılacak kurumların belirlenmesi, sürecin takip edilerek ETKB ile işbirliği yapılması, e) 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği kamu kurumlarına ait binalarda ile işbirliğinde Enerji Kimlik Belgesi’nin alınmasının sağlanması, f) Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi, g) Kurum Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 3(üç) ayda bir toplantı yapılması, ğ) İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve kurum Enerji Yöneticileri ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 6 (altı) ayda bir yapılan “Enerji Verimliliği Uygulama Planı” çalışmaları kapsamındaki toplantıya katılım sağlanması, h) Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar ETKB’ye gönderilmesi, ETKB bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Portalı’na veri girişlerinin yapılması veya yapılmasının sağlanması, ı) Kurum bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütülmesi veya yürütülmesinin sağlanması, i) Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesi, j) Yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı onbin metrekarenin üzerinde olan kamu kurum binalarının yapı kullanma izni alınması ve takip eden bir yıl içinde ETKB’ye bildirilmesi, k) Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisinin görevlendirilerek ETKB’ye bildirilmesi, l) Elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait aboneliklerin, bir önceki mali yılın tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgilerin Enerji Verimliliği Yazılımı ortamında erişilmesinin sağlanması, m) Kuruma ait binaların abone bilgileri (elektrik, su, doğalgaz), fatura bilgileri ve ödeme işlemlerinin Enerji Verimliliği Yazılımı ile takip edilmesi, n) Kamuda enerji tüketiminin azaltılması için kamu çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi, o) Kamu kurumlarında yapılan veya yaptırılan etütlere ilişkin raporlar ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer suretinin ETKB’ye gönderilmesi, ö) Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi’ ne göre asgari enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla kurum faaliyetlerine uygun şekilde, birim-alan, kişi-birim, malbirim, hizmet-birim gibi kriter başına tükettikleri birim enerjilerin belirlenmesi ve ETKB’ye bildirilmesi, p) Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği ETKB denetçilerinin, İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanları ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgenin verilmesi ve gereken şartların sağlanması, r) Kamu kurumlarına ait bina ve eklentilerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerde belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları, periyodik bakım, onarım ve kurulumda hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmiş olması şartına uyulması, 6 s) Serbest tüketici kapsamında olan kamu kurumlarınca indirimli elektrik, doğalgaz ve su anlaşmaları için altyapı oluşturulması ve sözleşme hazırlanması, ş) ETKB tarafından yapılacak veya şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli koşulların sağlanması, t) Kamu binalarının tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım ve onarım tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi ve/veya enerji yöneticisi müteselsilen sorumludur. u) 12.07.2019 tarih 30829 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki çalışmaları gösteren “İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberine göre hizmet verdikleri binalarda enerji verimliliği çalışmalarının yapılması, raporlama ve resmî kurumlara yapılması gereken yasal bildirimlerin takip edilmesi, ü) Her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ETKB ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi veya ETKB tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunulması, görevlerini yapar. (3) Kurum Enerji Yönetim Birimi Ek-1’de verilen organizasyon şemasındaki hiyerarşiye göre faaliyetlerini yürütür. Kurum Enerji Yönetim Birimi bünyesindeki birimler şunlardır: a) Kurum Enerji Yöneticisi b) Yönetim Sistemleri Birimleri, c) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi, bulunur. Kurum Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi ve Görevleri: MADDE 7 – (1) Kurum Enerji Yöneticisi; a) Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi, tercihen ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlardan Rektörün onayı ile temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili Birim Amiri olarak görevlendirilir. b) Görevlendirilenler Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevi uhdesinde kalacak şekilde devam eden görevli öğretmen ise ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine, diğer personellerin ödemeleri ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre karşılanır. Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında Kurum Enerji Yöneticisinin görevleri şunlardır: a) Dayanak ve bu Yönerge hükümleri kapsamındaki görevleri yürütür, Rektöre bağlı çalışır ve uhdesine başka görev verilmez. b) İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümleri kapsamında İstanbul İl Enerji Yöneticisine bağlı çalışır. c) Bu Yönerge ile kendisine verilen yetki ve görevleri, Birim Yöneticilerine devretmeyi düşündüğü kısımlar için mevzuat şartlarını sağlayarak ilgililere devreder. ç) 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli bakımlar, testlerin zamanında ve uygun şekilde yapılmasından ve binanın tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım, onarım ve tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ile müteselsilen sorumludur. d) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre veri toplama, değerlendirme ve planlama, uygulama, raporlama, enerji yönetim ve verimlilikte devamlılığı sağlama 7 çalışmalarını yapar, sonuçlarına göre kararlar alır, uygulanması için Rektörün onayına sunar. e) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na ve kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve tebliğ hükümlerine göre emirleri yerine getirmek için denetimlerini yapar veya yaptırır, eksiklikleri belirler, tutanak ve rapor hazırlayarak Rektörün onayına sunar. f) Kurum Enerji Yönetim Biriminin, Enerji Yöneticileri ve Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumluları arasında yönetim ve koordinasyonu sağlar. g) Kurum Enerji Yönetim Birimi toplantılarını gerekirse Rektör adına yönetir, sonuç raporunu hazırlar ve Rektörün onayına sunar. ğ) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak için Rektöre teklifte bulunur. h) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlar. ı) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Rektöre bildirir. i) Kuruma ait binalarda enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli yıllık periyodik bakım ve periyodik kontrol yapmaya yetkilendirilmiş kuruluş ve kişilerin koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yapar. j) ETKB’nin ve Yükseköğretim Kurulunun alanında düzenleyeceği faaliyetlere İGÜ adına katılır. k) Enerji Verimliliği ile üniversite bünyesinde yapılacak Hizmet içi Eğitim faaliyetlerini planlar ve Rektörün onayına sunar. l) Enerji verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği Bakanlık denetçilerinin, İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanların ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü belge ve bilginin verilmesini sağlar m) 12/7/2019 tarih 30829 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çıkarılan ve İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberi’ne göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda enerji verimliliği çalışmalarını, raporlama ve resmî kurumlara yapılması gereken yasal bildirimleri takip eder. n) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program dâhilinde amirlerinin kendisine verdiği görevleri yapar. Yönetim Sistemleri Birimlerinin Kurulması, Birim Yöneticisinin Görevlendirilmesi ve Yönetim Sistemleri Birimlerinin Görevleri: MADDE 8 – (1) Yönetim Sistemleri Birimlerinin Kurulması ve Görevleri: a) Bu Yönerge hükümlerini gerçekleştirmek amacıyla Kurum Kurum Enerji Yönetim Birimi altında, proje uzmanlarından oluşan ve Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim Sistemleri ile ihtiyaca göre farklı amaçlar için oluşturulan birimler, Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile kurulur. b) Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina veya ihtiyaca göre kurulan birimlere, Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile İGÜ Enerji Yönetim Biriminde çalışmak üzere personel görevlendirilir. c) Kurulan Yönetim Sistemleri Birimleri dayanaktaki mevzuat ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerine göre iş ve işlemleri yürütür. ç) İhtiyaca göre Kurum Enerji Yönetim Biriminde çalışmak üzere Enerji Yöneticisi/Yöneticileri, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu, Teknik Personel, Destek, İdari ve Mali Hizmetlerde görevli personeller; Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile görevlendirilir. 8 (2) Yönetim Sistemleri Birim Yöneticilerinin Görevlendirilmesi: a) Birim Yöneticisi olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmen veya alanında lisans eğitimi almış olanlar arasından; tercihen Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi veya tercihen TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlardan Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. b) Birim Yöneticisi, Kurum Enerji Yöneticisine bağlı, birimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili kişidir. c) Görevlendirilenler Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevi uhdesinde kalacak şekilde devam eden görevli öğretmen ise ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine, diğer personellerin ödemeleri ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre karşılanır. (2) Yönetim Sistemleri Birim Yöneticilerinin Görevleri: a) Birim yöneticileri Kurum Enerji Yöneticisine bağlı olarak, dayanaktaki mevzuat ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerinde belirtilen iş ve işlemleri yürütür. b) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında; sorumlu olduğu yönetim sistemleri birimine ait verileri toplar, değerlendirir, raporlar, diğer yönetim birimleri ile iletişimi kurar, verilerin Enerji Verimliliği Yazılımına girilmesini sağlar, kontrol eder ve birimi ile ilgili Kurum Enerji Yöneticisini bilgilendirir. Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminin Kurulması, Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi ve Görevi; MADDE 9– (1) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminin Kurulması ve Görevi: a) 18.4.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci Maddesi’nin 1’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak; 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere sorumlulukları ve özellikleri belirtilen; ihtiyaca göre Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi kurulur. b) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine göre enerji yöneticisi görevlendirilir. c) Kurumda bünyesinde görevlendirilecek enerji yöneticisi bulunamaması durumunda, İçişleri Bakanlığı’nın 2008/55 sayılı Genelgesine göre Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendirilir. ç) İhtiyaca göre Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminde çalışmak üzere Teknik Personel, Destek, İdari ve Mali Hizmetlerde görevlendirilecek personeller Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin teklifi, Kurum Hizmet Binası Yöneticisinin onayı ile görevlendirilir. d) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi, Dayanaktaki mevzuat ve Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür. (2) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi: a) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenler veya alanında lisans eğitimi almış olanlar arasından, bulunması durumunda tercihen Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi veya tercihen TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlar arasından Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektör’ün onayı ile görevlendirilir. 9 b) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi, Kurum Enerji Yöneticisine bağlı, birimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili kişidir. c) Görevlendirilen Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi, Milli Eğitim Bakanlığındaki görevi uhdesinde kalacak şekilde devam eden görevli öğretmen olması durumunda ek ders ücretleri “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” hükümlerine göre, diğer görevlendirmelerin ödemeleri ise bağlı kurumlarının mevzuatına göre karşılanır. (3) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin Görevleri: a) Bu Yönerge ve Dayanak hükümleri kapsamındaki görevleri yürütür. b) Kurum Enerji Yöneticisine bağlı çalışır ve uhdesine başka görev verilmez. c) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminin yönetim ve koordinasyonundan sorumludur. ç) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında; sorumlu olduğu kurumuna ait verileri toplar, değerlendirir, raporlar, verilerin Enerji Verimliliği Yazılımına girilmesini sağlar, kontrol eder ve enerji yönetimi ile ilgili kurumunu bilgilendirir. Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları: MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından görevlendirilen “Enerji Yöneticileri” ve “Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu” sorumludur. (2) Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı İGÜ Enerji Yönetim Birimi’nde görevlendirilen Enerji Yöneticileri tarafından denetlenir, gerektiğinde Rektöre sunulmak üzere rapor düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değişiklik ve Dağıtım Esasları Değişiklik esasları: MADDE 11– (1) Bu yönergede, mevzuattaki değişiklikler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi üzerine, Kurum Enerji Yönetim Birimi’nin koordinesinde hazırlanan değişiklik teklifleri, ETKB’nın onayını takiben uygulamaya konulur. Dağıtım esasları: MADDE 12 - (1) Bu yönerge gizli olmayıp, tüm birimlere dağıtılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Verimlilik Artırıcı Önlemler Enerji verimliliğinin artırılması için alınabilecek öncelikli tedbirler: MADDE 13 – (1) Kamu kurumlarının enerji kullanımlarını 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile İçişleri Bakanlığı’nın 2008/55 sayılı Genelgesi, 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 20172023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre öncelikli tedbirler alınır. (2) 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli bakımlar, 10 testlerin zamanında ve uygun şekilde yapılması ve binanın tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım, onarım ve tadilatların yapılması amacıyla bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi verimlilik artırıcı önlemleri alır. BEŞİNCİ BÖLÜM Bilgi Verme Yükümlülüğü ve İdarî Yaptırımlar Bilgi verme yükümlülüğü: MADDE 14 – (1) Enerji Verimliliği Yazılımına izin verilen her türlü bilgi ve belgelerin girilmesi, güncellenmesi ve bilgilerin izinsiz paylaşımı sonucu doğacak olumsuzluklardan kamu kurum ve kuruluş yöneticisi sorumludur. (2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları, Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Hedefi kapsamında enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan formata uygun şekilde hazırlayarak Valilik Enerji Yönetim Birimi’ne ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi yazı ile gönderir. (3) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait enerji verimliliği yazılımı olan ENVER Portalına kaydeder. (4) Kamu kurum ve kuruluşları, bu bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Valilik Enerji Yönetim Birimi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi’nin yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorundadır. (5) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilen kişi/kişilerin Enerji Verimliliği Yazılımına erişimi sağlanır. (6) Valilik Enerji Yönetim Birimi kamu kurumlarından bilgi ve belge istemeye, Enerji Verimliliği Yazılımına girilen bilgileri kontrol etmeye yetkilidir. İdarî yaptırımlar: MADDE 15 – (1) ETKB tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu maddesi kapsamındaki idari yaptırımlar uygulanır. (2) ETKB’ce 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği gerçek veya tüzel kişilerin kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimi işlemi yapılır. (3) Kurum denetleme ve teftişi; dayanaktaki mevzuat kapsamında müfettişler, kurum yöneticileri veya Kurum Enerji Yönetim Birimi enerji yöneticilerine de yaptırabilir. ALTINCI BÖLÜM Eğitim ve Sertifikalandırmalar Enerji Yöneticisi Eğitimleri ve Sertifikalandırılması: MADDE 16– (1) 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’ in 11’inci maddesine uygun olarak düzenlenen uygulamalı enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve ETKB tarafından yapılan sınavda başarılı olan, en az lisans eğitimi almış kişilere ETKB tarafından Enerji Yöneticisi Sertifikası verilir. 11 (2) Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu Eğitimleri ve Sertifikalandırılması: MADDE 17 (1) Kurum bünyesinde görevlendirecek enerji yöneticisi bulamaması durumunda Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendireceklerdir. (2) İstanbul Valiliği Enerji Yönetim Birimi tarafından kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenecek Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu hizmet içi eğitimlerine; öncelikle mühendislik alanında eğitim almış olanlar, bunun mümkün olmaması halinde teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik, mekatronik bölümlerinde eğitim almış olanlar, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans eğitimi almış olanlar veya meslek yüksekokulu eğitimi almış, kurumu adına görevlendirilen personel kabul edilir. YEDİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük: MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 24.11.2021 tarihli 23 sayılı Senato toplantısında kabul edilmiş olup aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yürütme: MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür. 12 Ek: 1 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KURUM ENERJİ YÖNETİCİSİ KURUM ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ KURUM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SORUMLUSU

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

(Kabulü:06.12.2019 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,  İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere Engelli Danışma ve Koordinasyon Biriminin yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yükseköğrenim gören engelli öğrenci ve personelin akademik ve fiziksel ortamlarda sorun yaşamamaları ve öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında birimin oluşumu ile görev, sorumluluk, işleyiş ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, 14.08.2010 gün ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11.   maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

ç) Birim: 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları       Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde kurulan Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimini,

d) Birim Üyeleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Üyelerini,

e) Engelli Öğrenci: Engeli nedeniyle Yükseköğrenim hayatına uyum sağlamada desteğe gereksinimi olan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisini,

f) Sınav: İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılan bütün sınavlarını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birim Organları ve İdari Yapılanması, Birimin Görevleri 

 

Birimin Organları

MADDE 5 - (1) Birimin yönetim organları, Birim Başkanı, Engelliler Birimi Koordinayon Kurulu, Birim Yönetim Kurulu ve Rektör tarafından görevlendirilen idari personellerden oluşur. İdari personellerden birisi Engelliler Birimi Koordinayon Kurulu ve Birim Yönetim Kurulu’nun sekreterlik görevini yapar.

 

Birim Başkanı ve Görevleri

MADDE 6 - (1)  Birime Üniversitenin eğitim-öğretim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlık eder.  Başkan gerekli görürse,  Yönetim Kurulu üyelerinden birini Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(2) Başkanının Görevleri;

a) Engelliler Birimi Koordinayon Kurulunu yılda en az iki defa toplantıya çağırır ve kurula başkanlık eder.

b) Gerekli durumlarda Birim Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve kurula başkanlık eder.

b) Birimde hizmetlerin amacına uygun, düzenli bir şekilde verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

c) Birim idari ve akademik personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmalar yürütmesini gözetir.

     ç) Her yıl birimin yıllık çalışma raporunun,  bir sonraki yılın çalışma programı taslağının ve bu doğrultuda birimin ihtiyaçlarının Birim Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

d) Her yıl Engelli Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlük Makamına sunar.

 

Engelliler Birimi Koordinayon Kurulu

MADDE 7- (1) Bu kurul, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısının başkanlığında, konu ile ilgili bir Genel Sekreter Yardımcısı,  engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış Fakülte/Enstitü/Yüksekokul koordinatörleri ile ilgili daire başkanlıkları ve Rektör tarafından görevlendirilen bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı personellerinden oluşur. Rektörlükçe görevlendirilen personellerden bir tanesi kurulun sekreterliğini yapar.

 

Engelliler Birimi Koordinasyon Kurulunun Görevleri

MADDE 8- (1) Üniversitemiz Engelli Danışma ve Koordinasyon Biriminin görevleri şunlardır.

a) Üniversite programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak,  gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b)  Engelli üniversite öğrencilerinin akademik,  fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim,  araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi ve engelsiz üniversite ortamını oluşturmak için çalışmalar yapmak,

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Engelliler Birimi Koordinayon Kurulunda görüşülmek üzere bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,

e) Üniversitemiz engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın,  doküman ve bilgilerin yer aldığı,  üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir WEB sitesi oluşturmak,

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre,  mekân,  materyal,  refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak,  düzenlemeleri yapmak,

h)  İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

ı) Üniversitemiz programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

i)   Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

j)  Engelliler ile ilgili tüm sorunları, yıllık çalışma programı çerçevesinde ihtiyaçları belirlemek ve yıllık raporlar hazırlayarak uygulamanın gerçekleşmesi için Birim Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak

k) Her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere birim başkanlığına sunmak.

 

Birim Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Birim Yönetim Kurulu; Rektör Yardımcısının başkanlığında, koordinasyon kurulu üyesi olan Genel Sekreter Yardımcısı, İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Engelliler Birimi Koordinayon Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği dört öğretim elemanından oluşur.

 

 

 

 

Birim Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 10- (1) Birim Yönetim Kurulu, Engelliler Birimi Koordinayon Kurulu önerilerini ve engelliler ile ilgili tüm sorunları tartışır ve uygun görülenlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için Rektörlük Makamının onayına sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 11- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 24.06.2015 tarih ve 7 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ETİK KURUL YÖNERGESİ

(Kabulü:24.06.2015 tarih ve 7 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

           

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilen her türlü bilimsel araştırma ve etkinliği, üniversite künyesiyle yayınlanmak üzere hazırlanan tüm çalışmaları, eğitim-öğretim, hizmet ve toplumsal sorumluluk faaliyetlerini, birimlerin kendi içinde ya da birbirleri ile olan birimler arası ilişkileri kapsar.

 

(2) İlgili birimlerde yapılan klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin çalışmalara da, bu konudaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönerge hükümleri uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönerge; senatonun,  Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevini düzenleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Yönergede yer verilen terimlerden;

 1. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni
 2. Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 3. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nu,
 4. Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik ve idari birimleri,
 5. Mensup: İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerini,
 6. Etik Kurul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurulunu,
 7. Başkan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Başkanını,
 8. Bilim Alanı: Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimleri,
 9. Sekreterya: İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurul Sekreteryasını ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Davranış İlkeleri

 

Madde 5-(1) Üniversitemiz personeli görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar:

 1. Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.
 2. Üniversitemiz personeli hizmetlerin yerine getirilmesinde; günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçları en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, ihtiyaç sahiplerinin memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.
 3. Üniversitemiz yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
 4. Üniversitemiz personeli Üniversitemiz amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkemiz çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.
 5. Üniversitemiz personeli tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
 6. Takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
 7. Gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.
 8. Üniversitemiz personeli, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.
 9. Hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.

(2) Yönetici veya denetleyici konumunda bulunanlar, keyfi davranışlarda, baskı hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemez.

 

 1. Üniversitemiz personeli, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
 2. Üniversitemiz personeli bu yönerge ile belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında veya gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Birim amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 

(3) Çıkar çatışması; Üniversitemiz personeli görevlerini ve hizmetlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

 

 1. Üniversitemiz personeli çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çatışmadan kaçınmak için gerekli adımları atar, çatışmanın farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

 

 1. Üniversitemiz personeli;  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz. Akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi başka bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

 

 1. Üniversitemiz personeli görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevler sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikli bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamaz, görevdeyken veya görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz.

 

 1. Üniversitemiz personeli her türlü seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

 

 1. Üniversite personelinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

 

 1. Üniversitemiz personelinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

 

 1. Üniversitemiz personeli, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

 

     Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

 

 • Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,
 • Kitap, dergi, makale, kaset takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
 • Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
 • Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
 • Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
 • Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

 

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

 

 • Taşınır veya Taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan şahsi işlemler,
 • Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
 • Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

 

 1. Üniversitemiz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.

 

 1. Üniversitemiz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

 

 1. Üniversitemiz personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları birimi ve Üniversitemizi bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 2. Üniversitemiz personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Gerçek veya tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verir.

 

 • Üniversitemiz üst yöneticileri, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar.

 

 1. Üniversitemiz personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.

 

 • Üniversitemiz personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.

 

 • Üniversitemiz yöneticileri, birimlerinin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

 

 1. Üniversitemiz yöneticileri, yetkisi içinde personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personele örnek olmayı kapsar.

 

 1. Üniversitemiz yöneticileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik Kurul, Görev ve Yetkileri

 

Etik Kurulun Amacı

Madde 6 – (1) Etik Kurulun amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların değerlendirilmesidir.

 

Etik Kurulun Oluşumu

Madde 7 – (1) Etik Kurul; sağlık bilimlerinden, fen bilimlerinden ve sosyal bilimlerden eşit sayıda olmak üzere, Senato tarafından seçilen toplam dokuz öğretim üyesinden oluşur.

(2) Etik Kurul üyelerinin üçü, her biri ayrı bilim dallarından olmak üzere, emekli öğretim üyeleri veya başka bir üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(3) Senato tarafından ayrıca her biri ayrı bilim dalından olmak üzere toplam üç yedek üye seçilir.

 

Üyelerin Görev Süreleri

Madde 8– (1) Etik Kurul Üyelerinin görev süresi üç yıldır.  

(2) Görev süresi dolan üye, iki dönem daha seçilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik görevini, yerine geçtiği kişinin süresini tamamlamak üzere, aynı bilim alanında seçilen yedek üye üstlenir.

 

Üyeliğini Sona Erdiren Haller

Madde 9 – (1) Etik Kurul Üyelerinin süreleri dolmadan, herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.

(2) Etik Kurul üyeliği yalnızca şu hallerde sona erer:

a) Görev süresinin tamamlanması,

b) Yazılı istifa beyanı,

c) Yurt dışı görevi, sağlık sorunu gibi gerekçelerle kesintisiz bir şekilde altı ayı aşan bir süreyle Etik Kurul toplantılarına katılınamayacağının anlaşılması,

ç) Bir takvim yılı içinde mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmama,

d) Etik kurallara aykırı davranıldığının sabit olması.

 

Etik Kurulun Yapısı

Madde 10 – (1) Etik Kurul ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar ve üyeleri arasından üç yıllık süre için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Etik Kurul başkanlığı görevi sadece bir dönem yürütülebilir.

(2) Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı Etik Kurula başkanlık eder. Herhangi bir nedenle üye sıfatını kaybeden başkanın görevini, yeni başkanın seçileceği ilk Kurul toplantısına kadar başkan yardımcısı yürütür. Bu suretle göreve gelen başkan selefinin görev süresini tamamlar.

 

Etik Kurul Sekreteryası

Madde 11 – (1) Etik Kurulun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, mekân, araç ve gereç ihtiyacı Rektörlük tarafından karşılanır.

 

Alt Etik Kurullar

Madde 12 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, akademik araştırma ve yayın, eğitim-öğretim, sosyal yaşam ve ilişkiler, ayrımcılık ve çevre gibi konularda faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulmasına karar verebilir.

(2) Aynı şekilde sadece sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında veya ilgili birimlerde faaliyet göstermek üzere alt etik kurullar oluşturulabilir.

(3) Alt etik kurulların kuruluş, işleyiş ve uygulamaları, bu Yönerge esas alınarak hazırlanacak diğer yönergelere göre yürütülür.

Uzman ve Komisyonlar

Madde 13 – (1) Gerekli görmesi halinde Etik Kurul, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabileceği gibi, uzmanlardan oluşan komisyonlar da kurabilir. Görüşüne başvurulan uzmanlar ya da oluşturulan komisyon, ilgili dosya hakkında hazırladıkları raporu öngörülen sürede Etik Kurula sunar.

 

Etik Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14 – (1) Etik Kurul, işbu Yönergenin uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak her türlü çalışmayı yürütmekle görevli olup, bu amaçla her türlü kararı alma hak ve yetkisine de sahiptir.

          (2) Bu çerçevede Etik Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Etik ilkeler konusunda Üniversite mensuplarını bilgilendirmek.  
 2. Etik değerlerin ön plana çıkarılması, etik bilincin arttırılması ve etik yaşam kültürünün kurumsallaşması için eğitici faaliyetler düzenlemek,  etik konusuyla ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapılmasını teşvik etmek.
 3. Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, karar almak, görüş bildirmek.
 4. Etik kurallara aykırılığa yönelik somut iddiaları incelemek ve bir sonuca bağlamak.
 5. Somut olayların incelenmesi için komisyonlar kurmak, uzman görüşüne başvurmak.
 6. Üniversite bünyesinde alt etik kurulların kurulmasına karar vermek, kurulacak alt etik kurulların çalışma alanlarını belirlemek, bu kurullarda görev alacak kişilere yönelik gerekli eğitim desteğini vermek.
 7. Alt etik kurullar arasında eşgüdümü sağlamak, gerektiğinde hakemlik yapmak.
 8. Alt etik kurulların uygulamalarının Üniversitenin benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.
 9. Yıllık raporlar hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurula Başvuru ve İnceleme

 

  Başvuru Konusu ve Şekli

  Madde 15– (1) Yönerge kapsamında, Sekreterya aracılığıyla Etik Kurula yapılacak başvurular yazılı olabileceği gibi, tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü veya elektronik imzalı olarak da gerçekleştirilebilir. Başvuranın kimlik bilgileri Etik Kurul üyeleri dışında gizli tutulur.

(2) Etik ilkelere aykırılık iddiasına konu olan bir davranış nedeniyle başlatılan bir yargılama veya yürütülen bir disiplin soruşturması, Etik Kurulun inceleme ve karar verme yetkisini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte Etik Kurul yapacağı incelemeyi, yargılama veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar erteleyebilir.

(3) Daha önce Etik Kurul tarafından incelenip karara bağlanmış bir başvuru konusunda yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha başvuru ve inceleme yapılamaz.

 

 

 

  Başvuru Usulü

  Madde 16 – (1) Başvuru dilekçesinde, başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, iş adresi, -varsa- diğer iletişim bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile imzası bulunur. Anılan bilgileri içermeyen, sahte kimlik bilgileri ile yapılan başvurular incelenmeye alınmaz.

(2) Dilekçenin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Etik Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(3) Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir; iddia, kişi, zaman ve yer belirtilerek somutlaştırılır. Elde bulundurulan her türlü belge dilekçeye eklenir; tanık ve diğer delillere işaret edilir.

 

Başvuruların Kabulü ve İncelenmesi

Madde 17 – (1) Başkan yapılan tüm başvuruları, değerlendirilmek üzere Etik Kurulun yapacağı ilk toplantının gündemine alır. Birimler ve Rektörlük de, somut bazı olayların değerlendirilmesi için Etik Kurula dosya gönderebilir.

(2) Yapılan başvuruların usul bakımından kabulü ve değerlendirmeye alınması yetkisi münhasıran Etik Kurula aittir. Usulüne uygun olmadığı için incelemeye alınmayan başvurular, mümkün olduğu takdirde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(3) Etik Kurul incelemesini en geç üç ay içerisinde tamamlar ve nihai raporunu hazırlar. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. Gerek görülmesi halinde Etik Kurul bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatabileceği gibi, bazı başvuruların incelenmesini üç ay süreyle erteleyebilir.

 

Re’sen İnceleme

Madde 18 – (1) Etik Kurul, herhangi bir şekilde bilgi sahibi olduğu ve görev alanı içerisinde bulunan bir etik ihlaline yönelik re’sen inceleme de başlatabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Düzeni

Raportöre Tevdi

Madde 19 – (1) Etik Kurul, hakkında inceleme kararı verdiği her dosya için üyeler arasından bir raportör görevlendirir.

(2) Belirli bir dosyanın etik açıdan incelenmesiyle görevlendirilen raportör, gerekçelerini yazılı olarak bildirmek suretiyle bu görevden çekilebilir.

(3) Raportör, Sekreterya aracılığıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi mensuplarından dosyayla ilgili doğrudan yazılı bilgi alabilir. Bu bilgi ve belgeler Etik Kurul inceleme dosyasında saklanır.

(4) Raportör, bir ay içerisinde incelemesini tamamlayarak, yorum ve önerisini de içeren yazılı raporunu Etik Kurula sunar.

 

Dosya Üzerinden İnceleme

Madde 20 – (1) Kurul ilke olarak tüm değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğunda ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alabilir. Etik ihlali gerekçesine dayalı olarak hakkında başvuruda bulunulan kişiye, yazılı olarak konuyla ilgili açıklama yapma hakkı tanınır. Açıklama hakkının kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde geçerli bir mazereti olmaksızın yanıt vermeyen kişi, açıklama hakkından feragat etmiş sayılır. Bu durumda Etik Kurul mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak değerlendirme yapar.

(2) Etik Kurul ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ilgili kişileri toplantıda dinlemek üzere davet de edebilir. Kişilerin bu daveti kabul etmesi durumunda yapılan oturumda yalnız davetlilere yönelik sorular sorulur ve yanıtlar kaydedilir.

(3) Etik Kurul, faaliyetinde tamamen bağımsız olup, yapılan başvuruları yalnızca etik ilkelere uygunluk açısından inceler ve karara bağlar.

 

Toplantı ve Karar Alma Usulü

Madde 21 – (1) Etik Kurul, olağan gündemini görüşmek üzere ayda en az bir defa toplanır. Kurul gerektiğinde, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Üyeler, kendilerinin bir biçimde ilgili bulundukları gündem maddelerine ilişkin müzakerelere katılamaz ve oy kullanmazlar.

(3) Toplantı kapalı usulde yapılır. Üyeler, inceleme konusu dosyaların içeriğini Kurul toplantısı dışında başkaları ile tartışamaz ve dosyaların içeriği hakkında bilgi veremez.

(4) Kararlar üye tam sayısının üçte ikisinin aynı yöndeki oyu ile alınır. Oylamada hiç bir üye çekimser oy kullanamaz.

(5) Alınan karar gerekçeleri ile birlikte yazılarak, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır. Karşı oy kullanan üyeler, yazılı muhalefet gerekçelerini karara ekleyebilirler.

 

Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 22 – (1) Etik Kurul’un   kararları tespit niteliğindedir. Kararlar hakkında her türlü açıklama Rektörlük tarafından yapılır.

 

Gizlilik ve Saklama

Madde 23 – (1) Etik Kurulda yapılan tüm incelemelerde gizlilik esastır. Kurula sunulan dosyalardaki belgelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Sekreterya sorumludur.

(2) Etik Kurulun inceleme dosyası, içindeki tüm belgeler ve yazışma örnekleri ile birlikte süresiz saklanır.

 

Yazışmalar

Madde 24 – (1) Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken tüm yazışmaları, doğrudan Sekreterya aracılığıyla yapar.

 

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Etik Davranış İlkelerine Uyma

Madde 26-(1) Üniversitemiz personeli, görevlerini ve hizmetlerini yürütürken bu yönergede belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdür. Bu ilkeler, personelin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

(2) Bu ilkelere aykırı harakette bulunanlar hakkında mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

(3) Üniversitede akademik ve idari görevlere atanan her personel, göreve başlarken bu yönerge ekindeki Etik Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.

 

Personel Bilgilendirme

Madde 27- (1) Üniversitede istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında, görev yaptıkları birimlerin yöneticileri tarafından bilgilendirilir.

Geçici Madde 1-(1) Bu yönerge ekinde yer alan Etik Sözleşmesi, Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) ay içinde mevcut Üniversite personeli tarafından imzalanır ve bu belge personelin özlük dosyasına konur.

Geçici Madde 2-(1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar bu yönergedeki hükümler çerçevesinde şikayet ve ihbar konusu yapılamaz.

 

Yürürlük

Madde 28- (1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29 (1)- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun kalitesini artırmak için çalışmayı.
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir özel çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhattaplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 

Kamu Görevlilerinin Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak  görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

 

Adı ve Soyadı:

Sicil Numarası:

T.C. Kimlik Numarası:

Çalıştığı Yer (Fakülte/Bölüm):

Tarih:

İmza:

 

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

(Kabulü:19.11.2018 tarih ve 16 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ile görevleri tespit etmek, bu birim ve görevlerde ilk defa çalışacak veya yeniden atanacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ve görevlere ilk defa veya yeniden atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6. maddesine ve Cumhurbaşkanlığının 24.10.2018 tarihli ve 228 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

d) Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: İstanbul Gelişim Üniversitesi birimlerinde yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,

e) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, rapor, doküman, bilgi, belge, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış milli menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmamış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,

f) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

g) Bilmesi Gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,

h) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanmasını ve adlandırılmasını,

i) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle tespiti ve değerlendirilmesini, ifade eder.

j) Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçları ile gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi veya haberleri,

k) Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, emir, mumlu kâğıt, kroki, plan, harita, film, mikro film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket, CD ve benzeri diğer belgelerle kayıt edilmiş veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri,

l) İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonucu,

m) Yıkıcı ve bölücü faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devleti ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeyi hedefleyen faaliyetleri, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmayı, bu örgütlere yardım etmeyi, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmayı ya da kullandırmayı, bu örgütlerin propagandasın yapmayı,

n) Üst kademe yöneticileri: Üniversitenin üst kademelerinde görev alan genel devlet politikası içerisinde, kuruma verilmiş olan kamu hizmetlerinin sevk ve idaresinde yetkiyi haiz olup, sorumluluk taşıyan, en üst düzeyde yönetsel politika konularında karar verme sorumluluğuna sahip olan, kuruluşun planlama, örgütlendirme, personel ve kadrolarını yönetme, denetim ve temsil gibi işlevlerini yapan kişileri,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gizlilik Derecesinin Sınıflandırılması ve Gizlilik Dereceli Birimler

 

Gizlilik Derecesinin Sınıflandırılması

MADDE 5- (1) Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır:

a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde devleti güvenliği ile iç ve dış menfaatlerine, ulusal varlık ve bütünlüğe hayati bakımdan azami boyutta büyük zarar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü öneme haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde devletin güvenliği ile iç ve dış menfaatlerine, ulusal varlık ve bütünlüğe ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, devletin menfaat ve saygınlığına zarar getirecek veya yabancı bir devlete fayda sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

ç) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

 

Gizlilik Dereceli Birimler

MADDE 6- (1) Gizlilik dereceli birimler ve görevler şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti, Rektörlük, Genel Sekreterlik, Dekanlıklar, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Araştırma merkezleri,

b) Daire Başkanlıkları,

c) Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Birimi, Dış İlişkiler Ofisi, Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü, Uluslararası Ofis, Sürekli Eğitim Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Hukuk Müşavirliği, Güvenlik Büro Amirliği

(2)Yukarıda adı geçen birimlerde evraka ve gizli bilgi ve belgelere ulaşabilen personel hakkında güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(3) Bu birimlerde görev yapan personelin hangileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı bu Yönergenin 8 inci maddesinde gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Usul ve Esaslar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapacak Makamlar

MADDE 7- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine ilgilinin ikametgâhının bulunduğu Mahalli Mülki İdare Amirlikleri ve Emniyet Genel Müdürlükleri tarafından yapılır.

 

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel

MADDE 8- (1) Yönergenin 6’ncı maddesi kapsamında gerektiğinde haklarında mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:

a) Üniversite birimlerine bünyesinde ilk defa veya yeniden atanacak akademik ve idari personel,

b) Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Müdürleri,

c) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri,

ç) Daire Başkanları, İdari Koordinatörler ve Müdürler,

d) Üniversite birimlerinin evrak ve arşiv servislerinde görev yapan personel,

e) Birimlerde gizlilik ve güvenlik gerektiren görevlerde çalışan personelden, Rektörün güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasını istediği personel.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

MADDE 9- (1) Gerekli görülen hallerde birim amirlerince ilgili personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi istenilebilir.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Usul

MADDE 10- (1) Hakkında güvenlik soruşturması talep edilen personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı örneği ve ilgili form (EK-1: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu) eksiksiz olarak doldurulur.

(2) Doldurulan formlardan birer örnek Rektörlükçe istek yazısı ekinde ilgisine göre, İl Valiliğine (Emniyet Genel Müdürlüğüne), Mahalli Mülki Amirliklere ya da görev tanımına göre Milli İstihbarat Teşkilatı’na gönderilir. Bir örneği de kişinin kendi özlük dosyasında saklanır.

(3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemi “GİZLİ” gizlilik derecesine göre yürütülür. Sonuçları bilmesi gereken kişilerden başkasına kesinlikle açıklanamaz.

(4) Yasal süresi içerinde sonucu gelmeyen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yeniden talep edilir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Araştırılacak Hususlar

MADDE 11- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni araştırılır.

 

Gizliliğe Uyma

MADDE 12- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma sonuçları, bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Sorumluluk

MADDE 13- (1) Bu Yönerge kapsamındaki personel hakkında yürütülecek tüm işlemlerin yapılması ve takibinden Rektörlüğün yetkilendirdiği birimler sorumludur.

 

Değerlendirme

MADDE 14- (1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla gerektiğinde kişinin, gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmamaları veya yeri değiştirilerek bu göreve devam edip etmemeleri ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı gibi hususları incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere Rektör başkanlığında Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı’ndan oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Değerlendirme Komisyonu üyelerinden birisi hakkında yapılacak değerlendirmeye o üye katılamaz.

(3) Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Geçici Madde 1: Bu Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerliliğini korur.

 

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

EK-1: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

Adı, Soyadı (*)

 

 

 

 

Fotoğraf

Mühür

İmza

Uyruğu

 

TCKN

 

 

İkamet Adresi ve İrtibat Bilgileri

(e-mail/tel no.)

 

 

Öğrenim Durumu

En Son Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri

Giriş Tarihi

Mezuniyet Tarihi

Ayrılma Nedeni (**)

 

 

 

 

 

Çalıştığı İşyeri

En Son Çalıştığı İş Yeri Unvanı ve Adresi

Çalışma Süresi

 

 

../…./….den.../…./....’e

Kadar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aileye Dair Bilgiler

 

 

Adı Soyadı

Adres ve İrtibat Bilgileri (Yaşayanlar)

 

TCKN

Babasının

 

 

 

Annesinin

 

 

 

Velisinin

 (Ask. Öğ.İçin)

 

 

 

Eşinin

 

 

 

Kardeş 1

 

 

 

Kardeş 2 (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Yaşından Büyük Çocuklarının

 

 

 

Askerlik Durumu

Başlama Tarihi

Terhis Tarihi

Cezaları

Birliğin Adı ve Yeri

 

 

 

 

           

Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır?

VAR (   )                                                YOK  (   )

KENDİSİ VE YAKIN AKRABALARIYLA İLGİLİ BELİRTİLMESİNDE FAYDA GÖRÜLEN DİĞER HUSUSLAR

 

(Ceza Davasına Konu Olup Olmadığı, Mahkûmiyet Hükmünün Bulunup Bulunmadığı, Çifte Vatandaşlık Durumu Vb. )

 

 

YUKARDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM

 

Şahsın İmzası

UYARI

 • Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
 • (*) Adı ve /veya Soyadı değişenler değişiklikten önceki ad / soyadım da belirtirler.
 • (**) Okulda ayrılma nedeni olarak, “Mezuniyet, Tasdikname, vb.” yazılacak, ancak Tasdikname alma gerekçesi belirtilecektir.
 • (***) Kardeş sayısı iki den fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.

NOT

 1. Adayların müracaat sürecini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak maksadıyla, bu form personel temin makamları tarafından internet ortamında yayınlana bilir.
 2. Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari “ÖZEL”, dağıtım sınırlaması “KİŞİYE ÖZEL” olur.

 

 

Yönergeyi İndirin 

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:12.09.2018 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek, sair mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul Gelişim Üniversitesine hukuk hizmeti sağlamak, hukuki uyuşmazlıkları İstanbul Gelişim Üniversitesinin menfaatleri doğrultusunda düzenlemek ve çözüme kavuşturmak için gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirliği personeline ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ve 35. maddelerinde belirtilen hükümler uyarınca hazırlanmıştır

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

b) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

c) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Hukuk Müşavirliği: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğini,

f) Sözleşmeli Avukat: Üniversite dışından sözleşmeli olarak avukatlık hizmeti veren avukatı,

g) Büro: Danışmanlık alınan hukuk bürosunu,

h) Rektörlük Birimleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari birimlerini,

i) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

k) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: İstanbul Gelişim Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Teşkilat:

MADDE 5- (1) Hukuk Müşavirliği, Üniversiteye bağlı avukatlar ile Üniversite dışından alınan danışmanlık hizmeti veren sözleşmeli avukatlar ve büro personelinden oluşur.

 

Etik ilkeler ve Gizlilik:

MADDE 6- (1) Hukuk Müşavirliğinde ve büroda görevli tüm çalışanlar, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Hukuk Müşavirliğinde çalışan personeller, ön inceleme, soruşturma, icra ve dava dosyaları konusunda gizliliğe önem verirler ve yetkili merciden onay almadan üçüncü kişilere bilgi ve belge veremezler.

(3) Hukuk Müşavirliği ve büro işin icrası sırasında öğrenilecek her türlü bilgilerde gizlilik esasına uyacaklardır. İşin içeriği ile ilgili öğrenmiş oldukları her türlü konulara dair bilgi ya da verileri “gizli bilgi” olarak kabul etmişlerdir.

(4) Hukuk Müşavirliği, adli ve idari merciler tarafından talep edilen belgelerde, hasta mahremiyetine özen göstererek gönderim sağlar.

 

Hukuk Müşavirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 7- (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini, adli ve idari yargı mercileri ile icra müdürlükleri nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak,
 2. Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamları ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin diğer birimlerinin istediği hukuki, mali, idari ve cezai konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi aleyhine yaptırımlarla karşılaşmamak için görüş bildirmek,
 3. İstanbul Gelişim Üniversitesi adına imzalanacak vekâletnamelerin, anlaşmaların, şartnamelerin ve sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun ve hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde, kurum menfaatleri yönünde düzenlenmesine yardımcı olmak ve ilgili birimlerce hazırlanmış taslakları inceleyerek hukuki görüş bildirmek,
 4. Hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle İstanbul Gelişim Üniversitesi adına ihtarnameler, ihbarnameler düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne yapılacak tebligatlara yasal mevzuat ve prosedürler çerçevesinde cevap vermek,
 5. Mahkeme ve savcılıklardan gelen tüm tebligatların Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi’ne kaydedilmesini sağlamak,
 6. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin hukuki süreçlerini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,
 7. Dava ve icra takiplerine ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
 8. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin dışarıdan almış olduğu tüm avukatlık hizmetlerinin denetlenmesini sağlamak,
 9.  İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden ayrılan personeller için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde tüm arabuluculuk toplantılarına hukuk müşaviri olarak katılmak,
 10. İdari veya adli davalarla ilgili açılan ya da açılacak olan davalara ilişkin delil oluşturması adına; ilgili birimlerden bilgi, belge, görüş talep etmek,

 

 

 

 

 1. Rektörlük, Genel Sekreterlik veya diğer birimler tarafından hazırlanan kurum içi yönetmelik, yönerge, talimat ve benzeri tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek,
 2.  1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile sorumlu olduğu görevleri yerine getirmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

 

Hukuki Görüş Talepleri

MADDE 8- (1) Hukuk Müşavirliği tarafından Üniversiteye bağlı birimlere aşağıda belirtiliş olan esas ve usuller dâhilinde hukuki görüş bildirilir ve birimler bu esaslar çerçevesinde görüş isteyebilir;

 1. Hukuki görüş talep eden birim, bu talebini EBYS üzerinden ya da Üniversitenin kurum içi e-posta adresinden gerçekleştirir. Rektörün, Rektör Yardımcısının, Genel Sekreterin ve Genel Sekreter Yardımcısının ivedi ve sözlü olarak danışmanlık talep etme hususu istisnadır.
 2. Hukuki görüş her türlü hukuki, mali, idari ve cezai konular hakkında istenebileceği gibi, Üniversite tarafından imzalanacak vekâletnamelerin, anlaşmaların, şartnamelerin ve sözleşmelerin veya bunların taslaklarının düzenlenmesi, kurum içi yönerge talimat ve benzeri tasarı veya tekliflerin hazırlanması veya düzenlenmesi, kurum içi veya kurum dışı yapılacak resmi yazışmaların düzenlenmesi hakkında da Hukuk Müşavirliği biriminden görüş istenebilir.

(c)  Hukuk Müşavirliğince verilen görüşler, istişari nitelikte olup uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte değildir. Verilen görüş çerçevesinde değerlendirme yapma, karar verme ve kararı uygulama yetkisi ilgili birime aittir.

 

Belge ve Delillerin Elde Edilmesi

MADDE 9- (1) Dava açılmasını veya savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep eden Rektörlük veya Genel Sekreterlik makamları, bu talepler ile birlikte konuya ilişkin bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak Hukuk Müşavirliği birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden Hukuk Müşavirliği birimi sorumlu değildir.

(2) İcra takibi başlatılmasını isteyen Rektörlük, Genel Sekreterlik veya İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı makamları,  icra takibi başlatılması talebi ile birlikte icra takibine dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak Hukuk Müşavirliği birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden Hukuk Müşavirliği birimi sorumlu değildir.

(3) Hukuk Müşavirliğinin talebi doğrultusunda görüş veya Üniversitenin lehine ve aleyhine açılan dava ve icra takip işlemlerine ilişkin olarak gerekli belgeler, ilgili birimlerden doğrudan istenir.

(4) Dava konusu işlemi tesis eden veya yargılamayla bağlantısı olan birimler yazılı görüş ve dava konusu işleme ait belgelerin onaylı suretlerini Hukuk Müşavirliğine gönderirler.

(5) Talep edilen belge ve görüşlerin süresinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanlış gönderilmesi ya da süresinden sonra gönderilmesi sebebiyle davaya cevap verilememesinden veya yeterli savunma yapılamamasından kaynaklanan hak kayıplarından ve adli görev ihmalinden ilgili birim sorumludur.

 

 

 

 

 

Evrakların Sisteme Kaydedilmesi ve Havalesi

MADDE 10- (1) Rektörlüğe gelen tebligatlar tebliğ günü de belirtilecek şekilde Rektörlük birimine bağlı personeller tarafından EBYS’ye kaydedilerek, Hukuk Müşavirliği birimine havale edilir.  Evrakların Hukuk Müşavirliği birimine geç havale edilmesinden dolayı oluşacak zararlardan Hukuk Müşavirliği sorumlu değildir.

(2) Dışarıdan alınan avukatlık hizmeti nedeniyle sözleşmeli avukatların bürosuna gelen tebligatlar, tebliğ günü de belirtilecek şekilde Hukuk Müşavirliği birimine gönderilir. Hukuk Müşavirliği, ilgili tebligatı EBYS’ye kaydedilmesi için Rektörlüğe gönderir. Rektörlük makamı, evrakı EBYS’ye kaydeder, daha sonra evrak Hukuk Müşavirliği birimine havale edilir.

(3)Tebligatların mahiyetine göre Hukuk Müşavirliği tarafından yasal süreleri içerisinde işlem tesis edilir.

 

Dava ve İcra Takipleri ile Benzer Hukuki İşlemler

MADDE 11- (1) Üniversite adına dava açma talebi, Rektörlük, Genel Sekreterlik veya iş ve işlemle ilgili birim amiri tarafından; icra takibine başlama talebi ise Rektörlük, Genel Sekreterlik veya İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Hukuk Müşavirliği tarafından, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, Rektörlüğün talimatına göre işlem yapılır.

(2) İlgili talep üzerine icra takibine başlanmasına karar verilirse, icra takibine konu olan bilgi ve belgeler Hukuk Müşavirliği tarafından teslim alınarak; Hukuk Müşavirliği ya da sözleşmeli avukatlar tarafından görevli İcra Müdürlüğünde icra takibi başlatılır. İcra takibi dosyasının açılmasından sonraki haciz, satış ve diğer icra takip işlemleri Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(3) Üniversiteye karşı başlatılan icra takiplerinde takip yoluna göre gerekirse yapılacak olan itiraz ya da icranın geri bırakılması talepleri Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(4) İlgili talep üzerine dava açılmasına karar verilirse, Hukuk Müşavirliği veya dışarıdan alınan avukatlık hizmetleri kapsamında sözleşmeli avukatlar tarafından ilgili birimden alınan bilgi ve belgelere dayanarak yetkili ve görevli mahkemede dava açılır. Dava açıldıktan sonra, duruşmaların günü gününe takibi, gerekirse beyan dilekçesinin, itiraz dilekçesinin veya yargılama usulüne göre cevaba cevap dilekçesinin ibrazı veya istinaf yoluna başvurulması ya da temyiz yoluna başvurulması, Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(5) Üniversiteye karşı açılan davaların takibine, Hukuk Müşavirliği tarafından doğrudan başlanır. İlgili birimlerden talep edilen bilgi ve belgelerle dava dosyasına yasal süreleri içerisinde cevap dilekçesi ibraz edilir. Üniversite aleyhine açılan davalarda duruşmaların günü gününe takibi, gerekirse beyan dilekçesinin, itiraz dilekçesinin ibrazı veya istinaf yoluna başvurulması ya da temyiz yoluna başvurulması, Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

(6) Üniversite tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulması talebi Rektörlük veya Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Şikâyet konusu bilgi ve belgeler Hukuk Müşavirliği tarafından teslim alınarak; Hukuk Müşavirliği ya da sözleşmeli avukatlar tarafından görevli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulur. Şikâyet sonrası işlemler Hukuk Müşavirliği ve sözleşmeli avukatlar tarafından koordineli olarak gerçekleştirilir.

 

 

 

 

Kanun Yolları

MADDE 12- (1) Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen tamamen ya da bir kısmı aleyhe olan yargı kararlarında, yazılı emir bulunmadığı sürece istinaf veya temyiz yoluna başvurulur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesinin 12.09.2018 tarihli 13 sayılı Senato toplantısında kabul edilmiş olup aynı gün yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür

 

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

(Kabulü: 28.12.2023 tarih ve 2023/25 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitede iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak iş ve işlemler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Yönerge; Üniversitedeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya can ve mal güvenliği açısından tahliye gerektiren,
 2. Acil Durum Planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlarını,
 3. Alt İşveren (taşeron): Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar,

ç) Atık Sorumlusu: Üniversite birimlerinde atık yönetimi konusunda görevlendirilen personeli,

d) Atölye Sorumlusu: Atölyenin etkin bir şekilde çalıştırılmasından ve iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin tedbirleri almakla görevli personeli,

e) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

 1. Birim: Ayrı bir işyeri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) numarası veya Birim Kod Numarasına sahip olan ve İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimler, Genel Sekreterliğe bağlı Daire Başkanlıkları, Müşavirlik ve Müdürlükler dahil İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı tüm birimleri,
 2.  Birim Sorumlusu: Üniversite birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında görevlendirilen personeli,
 3. Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın Birimlerde bulunan Akademik veya idari personeli (alt işveren bünyesinde çalışanlar bu tanım kapsamında değildir, Üniversite dışından ücret karşılığı derse girenler gibi kısmi süreli çalışanlar, çalıştırıldığı süre içinde o birimin çalışanı sayılır),
 4. Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

ı) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

 1. Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen İşyeri Hemşireliği Belgesi’ne sahip kişileri,
 2. İş Güvenliği Uzmanı: İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip kişiyi,
 3. İşveren: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,
 4. İşveren Vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişiyi,
 5. İşyeri: Üniversite hizmetlerinin yürütüldüğü yerleşkeler ile tüm eklenti ve araçları içeren organizasyonu,
 6. İşyeri Hekimi: İşyeri Hekimliği belgesine sahip kişiyi,
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

ö) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,

p) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları,

 1. Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini,
 2. Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını,

ş) Kurul: İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu,

 1. Laboratuvarlar Sorumlusu: Laboratuvarların etkin bir şekilde çalıştırılmasından ve iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin tedbirleri almakla görevli personeli,
 1. Merkez (İGÜ İGUAM): İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri,
 3. Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
 4. Periyodik kontrol: İşyerine ait işlerin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın ilgili mevzuatına uygun, öngörülen aralıklarda ve yöntemlerle yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,

çç) Proje elemanı: TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği projelerinde ve benzeri faaliyetler kapsamında görev alan ve ilgili mevzuatlar gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olmayan kişileri,

 1. Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
 2. Öğrenci: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim gören tüm öğrencileri,
 3. Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,  
 4. Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
 5. Risk Değerlendirmesi Ekibi: Üniversite bünyesinde risk değerlendirmesini yapmakla görevlendirilen ekibi,
 6. Stajyer: Birimlerin eğitim öğretim planında tanımlanan staj, yaz stajı, mesleki uygulama ve diğer adlarla anılan, işletmelerde uygulamalı olarak yürütülen mesleki eğitim faaliyetlerine katılan öğrencileri,
 7. Sivil Savunma Uzmanlığı: Üniversitede ortaya çıkabilecek afet ve acil durumlara müdahale etmekle görevli birimi,
 8. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi Üniversitesini,
 9. Yabancı çalışan: 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre Türk vatandaşı sayılmayan Üniversitede çalışan kişiyi,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Yükümlülükleri

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Üniversitede birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulur. Kurul üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Kurul, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. Rektör veya Rektör Yardımcısı,
 2. Genel Sekreter Yardımcısı,
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü veya Yardımcısı,
 4. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü veya Temsilcisi,
 5. Kalite koordinatörü veya Temsilcisi,
 6. Laboratuvarlar koordinatörü veya Temsilcisi,
 7. İnsan Kaynakları Daire Başkanı veya Temsilcisi
 8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı veya Temsilcisi,
 9. Destek Hizmetleri Daire Başkanı veya Temsilcisi,
 10. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı veya Temsilcisi,
 11. İdari ve Mali İşler daire Başkanı veya Temsilcisi,
 12. İş Güvenliği Uzmanı
 13. İş Güvenliği Danışmanı,
 14. Çalışan Baş Temsilci,
 15. İşyeri Hekimi,
 16. Hukuk Müşaviri,
 17. Sivil Savunma Uzmanı

(2) Kurul başkanı veya sekretaryası, toplantı gündemine göre alanında uzman kişi/kişileri de toplantıya davet edebilir.

(3) Kurul, en az iki ayda bir toplanır. Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Kurul olağan toplantılar dışında ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi birinin talebi ile olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Bu konudaki taleplerin Kurul Başkanı veya İGÜ atamalı iş güvenliği uzmanına yapılması gerekir.

(5) Kurulun sekretarya görevi İGÜ iş güvenliği uzmanı (görevlendirilmeli veya atamalı) tarafından yürütülür.

(6) Kurul kararları, işveren, çalışan, öğrenci, ziyaretçi, hizmet yürütücüleri ile proje yürütücüleri ve elemanlarını bağlar.

Kurulun Görevleri

MADDE 6

 1.  Üniversitede kaza, hastalık veya zarar görmeye neden olabilecek tehlikeler, alınması gereken tedbirler, çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi konularında önerilerde bulunmak,
 2.  İş sağlığı ve güvenliği politikasını belirlemek ve ilan etmek,
 3.  İş sağlığı ve güvenliğinin uygulanması ve geliştirilmesiyle ilgili kararlar almak ve denetlemek,
 4.  İş sağlığı ve güvenliği hakkında yönerge hazırlamak, yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirmek ve alınması gereken tedbirleri belirlemek,
 5.  Üniversitede meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları ile işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylar ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer tehlikeli durumlarla ilgili gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak/yaptırmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
 6.  İş sağlığı ve güvenliği eğitim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulamasını izlemek,
 7.  Bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini belirlemek ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 8.  Yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler ile ilgili alınan tedbirlerin yeterliliğini ve yapılan çalışmaları izlemek,
 9.  Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
 10.  Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
 11. Üniversitede teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Kurulun Yükümlülükleri

MADDE 7:

 1.  Kurul, yapacağı tekliflerde, bulunacağı tavsiyelerde ve vereceği kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurur.
 2.  Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.
 3.  Kurul, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Yükümlülükler

İşverenin Yükümlülükleri

MADDE 8:

 1. İşyerinde, personel, öğrenci, ziyaretçi ve diğer çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde sağlık ve güvenliğini korumak, denetlemek ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
 2. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Çalışanların Yükümlülükleri

MADDE 9:

 1. Çalışanlar (alt işverene bağlı çalışanlar dâhil), iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alınan karar ve kurallara uymak zorundadır.
 2. Çalışanlar, alınan kararlar ve kurallarla ilgili uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında, çalışan temsilcileri aracılığıyla veya doğrudan Kurula/Koordinatörlüğe başvurabilir.
 3. Kısmi zamanlı çalışan öğrenci ve personel ile kurum bünyesindeki stajyer öğrenciler kurum çalışanı olarak kabul edilir.

Öğrencilerin Yükümlülükleri

MADDE 10:

 1.  Öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alınan karar ve kurallara uymak zorundadır.

Ziyaretçilerin Yükümlülükleri

MADDE 11:

 1.  Ziyaretçiler, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alınan karar ve kurallara uymak zorundadır.

Proje Yürütücüsü ve Elemanlarının Yükümlülükleri

MADDE 12:

 1.  Proje Yürütücüsü ve Elemanları, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alınan karar ve kurallara uymak zorundadır. Proje kapsamında çalıştırılan Üniversite personeli olmayan elemanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden proje yürütücüsü sorumludur.

Hizmet Yürütücülerinin Yükümlülükleri

MADDE 13:

 1.  Üniversitede faaliyette bulunan hizmet yürütücüleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde alınması gereken tedbirleri almak ve Üniversite tarafından alınan karar ve kurallara uymak zorundadır.
 2.  Hizmet yürütücülerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde alması gereken tedbirler Üniversite tarafından denetlenir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme, Cezai Hükümler, Yürürlük, Yürütme ve Diğer Hükümler

Denetleme

MADDE 14:

 1.  Bu Yönergenin uygulaması Birim Yönetimlerinin sorumluluğundadır. Ayrıca Üniversite Üst Yönetimi’nin kararı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü veya görevlendireceği bir komisyon marifeti ile Birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri yapılabilir. Denetim raporlarının bir sureti Üst Kurul’a da gönderilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15:

 1.  Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 İş Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 657 Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Üniversiteler Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ve yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Cezai Hükümler

MADDE 16:

 1.  Bu Yönerge hükümlerine uymayan çalışanlar hakkında disiplin işlemi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17:

 1. Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18:

 1. Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirin 

 

 (Kabulü:14.02.2024 tarihli ve 2024-03-07 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde iç ve dış kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre Üniversite Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile programların akreditasyon süreçleri, bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar ile Üniversite Kalite Komisyonunun, Birim Kalite Kurullarının ve Üniversite Kalite Koordinatörlüğü’nün oluşumu ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge; Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği hükümleri gereğince İstanbul Gelişim Üniversitesinde yürütülecek olan kalite süreçlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönerge; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci (Ek: 18/6/2017-7033/18 md.) maddesi ile 23.11.2018 tarihli 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

 1.  
 2.  
 3.  
  1. Yükseköğretim Kalite Kurulu: “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” ile kurulmuş, Yükseköğretim Kalite Kurulunu,
  2. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni (İGÜ),
  3. Rektör: İGÜ Rektörünü,
  4. Senato: İGÜ Senatosunu,
  5. Rektör Yardımcısı: İGÜ ilgili Rektör Yardımcısını,
  6. Kalite Komisyonu: İGÜ Kalite Komisyonunu,
  7. Başkan: İGÜ Rektörünü/ilgili Rektör Yardımcısını/Rektör tarafından görevlendirilmiş kişiyi,
  8. Kalite Koordinatörlüğü: İGÜ Kalite Koordinatörlüğü’nü,
  9. Akreditasyon: Dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların; İGÜ’nün herhangi bir birimi tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
  10. Birim Kalite Kurulu: Akademik ve idari birimlerde kurulan Birim Kalite Kurulunu,
  11. Dış Değerlendirme: İGÜ’nün veya programlarının; akademik ve idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya bağımsız Kalite Değerlendirme Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen dış değerlendirme sürecini,
  12. İç Değerlendirme: İGÜ’nün tüm akademik ve idarî hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği “Kalite İç Denetçi Sertifikası”na veya eğitimine sahip denetçiler tarafından kendi içerisinde değerlendirilmesini,
  13. Kalite Güvencesi:   Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemlerini,
  14. KİDR: Kurum İç Değerlendirme Raporunu,
  15. A-BİDR: Akademik Birim İç Değerlendirme Raporunu,
  16. İ-BİDR: İdari Birim İç Değerlendirme Raporunu,
  17. Stratejik Plân:  İGÜ’nün ilgili yıllardaki Stratejik Planını,
  18. Paydaş/İlgili Taraf: İGÜ enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerin hizmetleri ile doğrudan ve dolaylı ilişkili olan veya bu hizmetleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen kişi, grup, kurum ve kuruluşlarını,
  19. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,
  20. EBYS: İGÜ Elektronik Belge Yönetim Sistemini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonunun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ve Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Komisyonunun oluşumu 

MADDE 5 – (1)Komisyon, akademik ve idari yapılanmayla uyumlu ve kalite güvencesi sisteminin temel bileşenlerini yansıtacak bir şekilde kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla Üniversite Senatosu tarafından oluşturulur. Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak üzere farklı bilim alanlarını ve idari birimleri temsilen akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon üyeleri arasında genel sekreter, kalite koordinatörü ve ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticileri bulunur. Üye sayısı, Senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları İGÜ Senatosu tarafından çıkarılan Yönerge ile belirlenir. Ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, görev süresini tamamlar. İki yıl sürenin sonunda üyeler tekrar belirlenebilir. Belirlenen komisyon üyeleri yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, Senato tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.

(2)Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, kalite koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

 

Kalite Komisyonunun görevleri 

MADDE 6 – Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine “Kalite Koordinatörlüğü” ile koordineli destek olmak, 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
  1. Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,
  2. Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları Senatoya sunmak,
  3. İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporunu (KİDR)  hazırlayarak senatoya sunmak ve onaylanan yıllık KİDR’i kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  4. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlerin Üniversitede uygulanmasını sağlamak,
  5. Üniversitede iç kalite güvencesi sistemini, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kullanıcı Kılavuzu ile uyumlu olarak oluşturmak ve yürütmek,
  6. Değerlendirme süreçleri için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
  7. Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları Kalite Koordinatörlüğü ile yapmak, “Yükseköğretim Kalite Kurulu”na veya dış değerlendirici kurumlara gerekli desteği sağlamak,
  8. Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,
  9. Üniversitenin stratejik planını hazırlanması için gerekli çalışmaları başlatmak, gerekirse alt çalışma grupları oluşturmak,
  10. Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergelerini değerlendirmek, yeni hedefler önermek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları “Yükseköğretim Kalite Kurulu” tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek,
  11. Kalite Komisyonu, eğitim, topluma hizmet, araştırma, paydaş ilişkileri, uluslararasılaşma ve diğer ihtiyaç duyulan konularda üniversite genelinde veya birimler özelinde faaliyet ve hizmet kalitesini yönetmek.
  12. Birim kalite kurullarından gelen kararları ve geri bildirimleri değerlendirmek,

Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esasları 

MADDE 7 – Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
  1. Kalite Komisyonu ayda en az bir kez toplanır. Başkanın çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla ek toplantılar düzenlenebilir.
  2. Mazeretsiz (sağlık raporu, resmi izin, kurum tarafından kurum dışı görevlendirme) olarak üç toplantıya üst üste katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine aynı birimden başka bir üyenin görevlendirmesi yapılır.
  3. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve “Kalite Koordinatörlüğü” tarafından üyelere duyurulur.
  4. Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.
  5. Başkanın daveti ile Kalite Komisyonu toplantılarına iç ve dış paydaş temsilcileri katılabilir.

 

 

Kalite Koordinatörlüğü 

Kalite Koordinatörlüğünün Oluşumu

MADDE 8 – (1) Kalite Koordinatörlüğü; Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcısı ve uzman/uzman yardımcılarından oluşur.

(2) Kalite Koordinatörü Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları aynı usul ile tekrar görevlendirilebilir.

Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 9– “Kalite Koordinatörlüğü” Rektörlük Makamına bağlı bir birim olarak;

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
  1. Kalite süreçleri çalışma esaslarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin izlenmesinde,
  2. Üniversite, akademik ve idari birimlerin “Stratejik Plan”da yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerinin ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin periyodik olarak izlenmesinde,
  3. Üniversitenin Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda; akademik ve idari faaliyetlerinin değerlendirilmesinde ve kalite süreçlerinin geliştirilmesinde,
  4. Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmalarında,
  5. Kalite eğitimlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, düzenlenmesinde, etkinliğinin izlenmesinde,
  6. Yazılım vb. kalite araçlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesinde ve etkinliğinin izlenmesinde,
  7. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin izlenmesinde,
  8. Bu Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile Kalite Komisyonunun kararları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesinde “Kalite Komisyonu”na ve “Birim Kalite Kurulları”na destek olmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemi

Üniversite Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulması

MADDE 10 Üniversitede uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi süreçleri Yükseköğretim Kalite Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür.

 

Birim İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi

MADDE 11 – (1) İGÜ akademik ve idari birimleri vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yıllık olarak akademik birim (A-BİDR) ve idari birim (İ-BİDR) iç değerlendirme raporu hazırlar.

(2) Hazırlanan A-BİDR (Raporu Fakülte/MYO/Lisansüstü kurulları onayından geçtikten sonra) ve İ-BİDR’ler Ocak ayı içerisinde Kalite Koordinatörlüğüne iletilir.

(3) Akademik ve İdari Birimler tarafından Kalite Koordinatörlüğüne iletilen A-BİDR ve İ-BİDR, Ocak ayının sonuna kadar Kalite Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir ve Kalite Komisyonuna arz edilir.

(4) Raporlar birimlerin web sayfalarında kamuoyuna açık olarak yayımlanır.

 

 

Kurum İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi

MADDE 12 -  (1) Üniversitede iç değerlendirme süreçleri; vizyon, misyon ve stratejik hedefler ile kalite güvence sistemi ile bütünleşik olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütülür.

(2) Akademik ve İdari Birimler tarafından hazırlanan A-BİDR ve İ-BİDR’ler Kalite Koordinatörlüğü’nün değerlendirmesi doğrultusunda Kalite Komisyonu tarafından seçilen ve içerisinde akademik/idari birimlerden üyelerin yer aldığı Kalite Alt Çalışma Grupları ile kurum iç değerlendirme raporu çalışmaları (KİDR) her yıl 1 Marta kadar tamamlanır ve Kalite Komisyonu’na gönderilir.

(3) Kalite Alt Çalışma Grupları’nın KİDR çalışmaları, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Mart aynının üçüncü haftası İGÜ Senatosuna bilgi ve gereği için arz edilir.

(4) İGÜ Senatosu tarafından onaylanan KİDR, Kalite Koordinatörlüğü tarafından, Yükseköğretim Kalite Kurulunca belirlenmiş olan tarih gözetilerek, Kurulun oluşturduğu web tabanlı sisteme ve bilgi için Üniversitenin web sayfasına yüklenir.

 

Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Kapsamı

MADDE 13 – (1) KİDR periyodik olarak her yıl hazırlanır ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verilir.

(2) KİDR’de, kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığına ve işletildiğine, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşımın nasıl güvence altına alındığına, performans göstergelerinin nasıl izlendiğine ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunması ve açıklanan bu bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi gerekir.

(3) İGÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayacak şekilde hazırlanacak KİDR;

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
  1. Ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenen ve İGÜ misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,
  2. İGÜ misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,
  3. İGÜ misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,
  4. Önceki değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini

kapsar.

 

Dış Değerlendirme Süreci ve Takvimi

MADDE 14 - YÖKAK Tarafından Gerçekleştirilen Dış Değerlendirme Süreci;

 1. YÖKAK tarafından belirlenen dış değerlendirme takvimi içerisinde, YÖKAK tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya YÖKAK tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca en az 5 (beş) yılda bir gerçekleştirilir.

(2) Üniversitenin kurumsal dış değerlendirilmesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ile 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde gerçekleştirilir.

(3) Dış değerlendirmenin birim/program düzeyinde yapılması durumunda değerlendirme konuları, değerlendirilecek olan birim/programın faaliyet/hizmet alanı konuları ile sınırlıdır.

(4)  Yıllık değerendirme raporları İGÜ resmi internet sitesinde yayımlanır.

 

Değerlendirme Raporları,

MADDE 15 - (1) Kurumsal dış değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.

(2) Üniversite için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerini ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

(3) Kurumsal akreditasyon programı değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal akreditasyon raporu hazırlanır.

(4) Üniversite için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu; kurumda yürütülen eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerini ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve gelişmeye açık alanlarını kapsar.

(5) İzleme programı  değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir izleme raporu hazırlanır.

 (6) Üniversite için hazırlanan izleme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar.

(7) Ara değerlendirme süreci sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir ara değerlendirme raporu hazırlanır.

(8) Üniversite için hazırlanan ara değerlendirme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar.

(9) Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporların içerik ve şablonları Kurul tarafından belirlenir.

 

Kurum İç ve Dış Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması

MADDE 16 -  İç ve dış değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık iç ve dış değerlendirme raporları İGÜ resmi internet sitesinden yayımlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Kurulu Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Birim Kalite Kurulu Oluşumu 

MADDE 17 – (1) Akademik Birimlerde Kalite Kurulları, dekan/müdür veya yardımcısının başkanlığında; ilgili birimin yönetim kurulu tarafından seçilen, tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim elemanlarından ve birim sekreterinden oluşur. Üyelerden biri, birim kalite temsilcisi olarak görev yapar ve bu kişi EBYS ile Kalite Koordinatörlüğüne bildirilir. Gerektiğinde birim öğrenci temsilcisi toplantıya davet edilir.

(2) Genel Sekreterlik tarafından gerekli görülen idari birimlerde Kalite Kurulu oluşturulur. Bu kurul, birim amiri ve birim amiri tarafından seçilen personellerden oluşur.

Birim Kalite Kurulunun görevleri 

MADDE 18 –Birim Kalite Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
  1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin, programın/bölümün, dekanlığın/müdürlüğün yıllık hedeflerinin ve yıllık faaliyet planının hazırlanmasını, akademik veya idari hizmetlerin değerlendirilmesini, kalitenin geliştirilmesini ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışılmanın yürütülmesini sağlamak,
  2. Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
  3. Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
  4. İGÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu kararlarını ilgili birimin ilgili bölüm, program ve alt birimlerine duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek ve raporlamak,
  5. Üniversite Kalite Koordinatörlüğüne, Birim tarafından oluşturulan form, belge, vd. kalite dokümanları konusunda önerilerde bulunmak,
  6. Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmek,
  7. Akreditasyon ile ilgili olarak birimin tüm çalışmalarını gerçekleştirmek, gerektiğinde alt çalışma grupları oluşturmaktır. 

Birim Kalite Kurulu çalışma usul ve esasları 

MADDE 19 –Birim Kalite Kurulu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
  1. Birim Kalite Kurulu, her akademik yılda Başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla yılda en az 3 (üç) kez toplanır.
  2. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
  3. Birim Kalite Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
  4. Birim Kalite Kurulu kararları toplantı tarihinden sonra 15 (on beş) iş günü içerisinde Kalite Koordinatörlüğüne EBYS üzerinden gönderilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 20 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan koşullarda 23.11.2018 tarihli 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 21- 07.09.2022 tarihli 2022-12-3 sayılı Senato Kararı ile yayımlanan İGÜ Kalite Güvence Yönergesi bu Yönergenin kabul edildiği tarihte yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük 

MADDE 22 – Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme                                                                                                  

MADDE 23 – Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

(Kabulü:15.02.2012 tarih ve 3 sayılı Senato Kararı)

Amaç

Madde 1

Bu Yönerge, kütüphane hizmetlerinin doğru ve başarılı biçimde yürütülmesi, ayrıca kütüphane ile kullanıcıların ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Tanımlar

Madde 2

Bu Yönergede geçen;

Üniversite:  İstanbul Gelişim Üniversitesini (İGÜ),

Kütüphane:  İGÜ Kütüphanelerini,

Daire Başkanlığı: İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,

Kütüphane hizmeti: Kütüphanede yürütülen teknik çalışmalar ile danışma, yararlandırma ve koruma hizmetlerini,

Kütüphane personeli: Kütüphanenin işleyişinden sorumlu idari personeli,

Akademik personel:  Üniversitede tam ve yarı zamanlı çalışan akademik personeli,

İdari personel: Üniversitede tam ve yarı zamanlı çalışan idari personeli,

Öğrenci: Üniversiteye kayıtlı bütün öğrencileri,

Kullanıcı: Üniversitemize kayıtlı öğrenciler, akademik ve idari personel ile dış kullanıcıları,

Dış (Misafir) kullanıcı: Üniversitemize kayıtlı olmayan ve kaynak ödünç alamayan kullanıcıları,

Kaynak (Derme, koleksiyon):  Kütüphanenin mevcudunda bulunan kitaplar, süreli yayınlar, tezler, makaleler, elektronik,  görsel-işitsel kaynaklar ile nadir ve özel değere sahip eserleri ifade eder.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi: İngilizce karşılığı Interlibrary Loan (ILL) olan bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan akademik kütüphaneler ile bazı okul kütüphaneleri arasındaki ödünç kaynak paylaşımı faaliyetlerini kapsar.

 

Kapsam

Madde 3

Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları kapsar. Kurallar bütün yerleşke kütüphanelerinde aynen uygulanır. Yönerge hükümleri, kütüphanelerden üye olarak ya da üye olmadan yararlanan herkesi bağlar.

Kütüphane faaliyetleri evrensel olarak personel, bina, bütçe, kaynaklar (derme / koleksiyon) ve kullanıcı başlıkları altında yürütülür.

Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi

Yönetim ve Personel

Madde 4

İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Daire Başkanı, Rektörlük tarafından en az 5 yıl deneyimi olan Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon veya Arşivcilik lisans mezunu adaylar arasından seçilerek atanır. Adayların kütüphane yönetimi deneyimlerinin olması, yüksek lisans mezunu olmaları ve yabancı dil bilmeleri tercih sebebidir.

Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek kütüphaneci personel, ilana başvuran ve yukarıdaki lisans alanlarından mezun adaylar arasından seçilir. Yardımcı personel olarak görevlendirileceklerin ise en az lise mezunu olması gerekir. Yardımcı personel, kütüphanenin teknik hizmetler bölümünde görevlendirilir.

Staj dönemlerinde kütüphanede stajyer çalıştırılabilir. Stajyerlerle ilgili konular kütüphane yönetimi ve Rektörlüğün ortak çalışmasıyla karara bağlanır.

Bina

Madde 5

İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinin fiziksel yapısını oluşturur. Bu yapının sınırları Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile değiştirilebilir. Daire Başkanlığı’nın bilgisi olmadan binada değişiklik yapılamaz.

Kütüphane mekânının güvenliği öncelikli olarak kütüphane personeline daha sonra da üniversite güvenlik personeline aittir. Kütüphane kapalı olduğu zamanlar kapısı kilitli tutulur ve anahtarlar yetkili personel dışında sadece güvenlikte bulunabilir.

Kütüphane kaynaklarının nem, güneş ışığı gibi etkenlerden etkilenmemesi ve kütüphanenin yangın, deprem, su baskını gibi felaketlerden zarar görmemesi için gerekli önlemler Daire Başkanlığı ve Rektörlük tarafından alınır.

Bütçe

Madde 6

Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi için her yıl kütüphane bütçesi oluşturulur. Bu bütçenin kullanımında akademik personelin istekleri doğrultusunda yapılacak alımlar yanında Daire Başkanlığı’nın talepleri de belirleyicidir.

Kaynaklar (Derme / Koleksiyon)

Madde 7

Kütüphane dermesi, kütüphanedeki bütün kaynaklar ile elektronik ve görsel-işitsel materyallerden oluşur. Derme geliştirme faaliyetleri Rektörlük, akademik personel, yayıncılar ve Daire Başkanlığı arasında tam bir koordinasyon gerektirir. Bu koordinasyonun işleyişinden Daire Başkanlığı sorumludur. Sürecin işleyişinde temel noktalar şu şekildedir:

Daire Başkanlığı tarafından akademik personelden kaynak taleplerinin toplanması,

Toplanan taleplerin incelenmesi ve kesin listelerin oluşturulması,

Kesinleşmiş listelerin bütçelerinin oluşturulması ve Rektörlüğe raporlanması,

Ismarlanan kaynakların kütüphaneye ulaşması ve teknik işlemlerinin yapılarak kullanıcıya sunulması.

Derme geliştirme faaliyetlerinde akademik personelin istekleri doğrultusunda yapılacak alımlar yanında kütüphane yönetiminin talepleri de belirleyici olduğu için süreç oldukça hassas bir biçimde işler. Kaynaklardan kaçar nüsha alınacağı, bazı kaynakların muadiliyle değiştirilmesi, Türkçe-Yabancı dil kaynak oranları, açılan ve/veya açılacak bölümlere uygun kaynak alımı gibi konular koordinasyon içinde görüşülerek karara bağlanır.

Kullanıcıların da belli ölçülerde germe geliştirme faaliyetlerine katılımları sağlanır.

Gerektiğinde derme geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu için Kütüphane Komisyonu da kurulabilir. Bu Komisyon, Rektörlükçe oluşturulur ve Daire Başkanlığı komisyonda temsil edilir.

Kullanıcı

Madde 8

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kayıtlı bütün öğrenciler, akademik ve idari personel kütüphaneye doğal üyedir. Üyelik kayıtları elektronik ortamda yapılır ve kendilerine üyelik numarası ve şifresi verilir. Üyeler, numaraları ve şifreleri ile işlemlerini İnternet üzerinden kendileri de yapabilir.

Kütüphaneye kayıtlı kullanıcılar değişik sürelerde kaynak ödünç alabilir ve kütüphanenin diğer hizmetlerinden faydalanabilir. Dış kullanıcılar kütüphaneye üye olamaz ve kaynak ödünç alamaz. Diğer olanaklardan faydalanabilir.

Kütüphaneden üye olarak veya olmayarak yararlanan bütün kullanıcılar Kütüphane Yönergesine uymak zorundadır.

Kütüphane Genel Kullanım Esasları

Madde 9

 1. Bütün kullanıcılar kütüphane hizmeti almak için İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanelerinden yararlanabilir.
 2. Bütün kullanıcılar Kütüphane Yönergesine uymak zorundadır.
 3. Hiçbir kullanıcı, kütüphane personelinden yönergeye aykırı faaliyette bulunmasını isteyemez ve personeli buna zorlayamaz.
 4. Kütüphane içinde cep telefonu kullanmak ve yüksek sesle konuşup gürültü yapmak yasaktır.
 5. Kütüphane içine yiyecek, içecek, tütün ve tütün mamullerinin sokulması ve bunların kütüphane içinde tüketilmesi yasaktır. Kütüphaneye sadece içinde su bulunan kapaklı su şişeleri sokulabilir.
 6. Kullanıcılar, yanlarında bulunan şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdür. Bunların çalınmasından veya kaybolmasından kütüphane personeli sorumlu tutulamaz.
 7. Misafir kullanıcılar Kütüphane Yönetiminden izin alarak kaynaklardan yararlanabilirler. Kaynakları ödünç alamazlar, sadece fotokopi çektirerek yararlanabilirler.
 8. Kütüphane kurallarına ısrarla uymak istemeyenler hakkında kütüphane personelince tutanak tutulur ve işlem yapılması için Rektörlüğe bilgi verilir.

Ödünç Verme

Madde 10

Kaynaklar kütüphaneye üye olan kullanıcılara aşağıdaki kurallar dâhilinde ödünç verilir:

a) Sadece kitaplar ve süreli yayınlar ödünç verilebilir. Tezler, rezerve edilmiş yayınlar, sözlük-ansiklopedi gibi danışma kaynakları, nadir ve özel değere sahip eserler, akademik personel dışında hiçbir kullanıcıya ödünç verilemez. Bu kaynakları akademik personel de ancak kısa süreliğine ödünç alabilir. Diğer kullanıcılar ödünç verilemeyen kaynaklardan fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerini kullanarak yararlanırlar.

b) Ödünç verme işlemi sırasında üniversite kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Akademik personel dışındaki kullanıcılar, bir başka kullanıcı adına kaynak ödünç alamazlar. Akademik personel, yardımcıları aracılığıyla kaynak ödünç almak isterse kütüphane personeli ile bizzat iletişim kurmalıdır.

c) Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen kaynak, en geç iade tarihinde iade edilmelidir. İade tarihi aşılmamış ise bir defaya mahsus olmak üzere ek iade süresi talebinde bulunulabilir.

d) Kütüphane Yönetimi gerekli gördüğü hallerde, son iade tarihini beklemeksizin ödünç verilen kaynağı geri isteme hakkına sahiptir. Geri istenen kaynağın en geç üç (3) gün içerisinde kütüphaneye iade edilmesi gerekir.

e) Ödünç verilen kaynağın, kütüphaneye teslimine kadar her türlü sorumluluğu, ödünç alana aittir.

f) İade edilen kaynağın aynı kullanıcı tarafından tekrar ödünç alınabilmesi, iade tarihinden itibaren en az iki (2) iş günü geçmesinden sonra mümkündür.

g) Kaynağın çeşidine bağlı olarak, kimlere hangi sürelerle ödünç verilebileceği ve bir kullanıcıya verilebilecek azami kaynak sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kaynak

Kullanıcı

İade Süresi

Ek İade Süresi

Azami Ödünç Kaynak Sayısı

Kitaplar ve Süreli yayınlar

Öğrenci (Ön lisans ve lisans)

15 gün

15 gün

5 adet

Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora)

21 gün

21 gün

7 adet

Akademik ve idari personel

30 gün

30 gün

10 adet

Görsel-işitsel ve grafik kaynaklar

Öğrenci (Ön lisans ve lisans)

3 gün

3 gün

2 adet

Öğrenci (Yüksek lisans ve doktora)

5 gün

5 gün

3 adet

Akademik ve idari personel

7 gün

7 gün

5 adet

 

Diğer kütüphanelerden yapılacak isteklerde Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) kapsamında;

 

Kitaplar ve süreli yayınlar

İsteği yapan kütüphane

15 gün

15 gün

3 adet

 

Geç İade ve Gecikme Ücreti

Madde 11

Kullanıcı, son iade tarihinden sonra kütüphaneye teslim ettiği her kaynak için İade Geciktirme Ücreti öder.

İade Geciktirme Ücreti, geciktirilen gün sayısı ile Günlük Geciktirme Ücretinin çarpılmasıyla hesaplanır. İadesi geciktirilen kütüphane kaynakları için gün başına 50 kuruş (0,50 TL) ceza ödenir. Bu ceza, ödünç alım tarihi temel alınarak her kaynak için ayrı ayrı hesaplanarak Kütüphane Yönetiminin yönlendirmesiyle ilgili birime ödenir.  Kaynak iade edilmişse 1 Türk Lirası’nın altındaki geciktirme cezaları silinir.

Akademik ve idari personelden İade Geciktirme Ücreti alınmaz ve işleyen cezalar silinir. Kendilerinden ceza karşılığı olarak sadece kaynak bağışı istenebilir.

İade Geciktirme Ücreti ödenmesi yerine Kütüphane Yönetiminin belirleyeceği listedeki kitapların bağışlanması ve/veya toplu bağış yapılması da mümkündür. Bu kapsamda

1-5 TL arası cezalar için en az 1,

6-10 TL arası cezalar için en az 3

11-20 TL arası cezalar için en az 5

21-50 TL arası cezalar için en az 10

51 TL ve daha fazla cezalar için 20 ve daha fazla kaynak bağışında bulunulabilir.

Kaybolan veya Hasar Gören Kaynaklar

Madde 12

Ödünç alınan kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;

 1. Bir kütüphane kaynağının bütünlüğü bozulmuşsa (sayfa sayısı değişmişse, cildi parçalanmışsa, ıslanmışsa, vb.) veya kaybolmuşsa; kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği kaynağın aynısını veya aynısı bulunamadığı takdirde muadilini temin etmek zorundadır. Sadece mezuniyet sırasında kütüphaneye Kaynak Kayıp Ücreti ödeyip cezasını sildirebilir. Kaynak Kayıp Ücreti posta, kaynağın güncel fiyatı, iade geciktirme süresi ve diğer masraflar göz önüne alınarak Kütüphane Yönetimince belirlenir. Kullanıcı, hasar verdiği ama tamiri mümkün olan kaynaklar için ise Kütüphane Yönetimince belirlenecek Kaynak Hasar Ücreti öder.
 2. Kayıp veya hasar durumu Kütüphane Yönetimi tarafından tutanak ile Rektörlüğe bildirilir.
 3. Ödünç verilen kaynak, iade süresi bitiminden itibaren 100 (yüz) gün içinde kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp sayılır ve Kütüphane Yönetimince Demirbaş Kayıp Formu tanzim edilir.

Ücretli Kullanım

Madde 13

Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile bazı kaynakların ücret karşılığı kullanımına, özel kurallar dâhilinde izin verilebilir. Bu durumda kullanıcı, Kütüphane Yönetimince tespit edilecek bir Kaynak Kullanım Ücreti öder.

Ücretlerin Ödenmesi

Madde 14

Kaynak İade Geciktirme Ücreti, Kaynak Hasar Ücreti, Kaynak Kayıp Ücreti, Kaynak Kullanım Ücreti vb. ücretler, Kütüphane Borcu olarak Kütüphane Yönetiminin yönlendirmesiyle ilgili birime nakden ödenir. Ödemelere ait dekont ve makbuzlar kütüphanede ve kullanıcıda kalmak üzere en az iki (2) nüsha olarak düzenlenir.  Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kütüphane kayıtları esas alınır.

Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 15

Yönerge maddelerine aykırı davranışlarda bulunanlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 1. Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan öğrenci kullanıcıların ödünç alım sınırı bire (1) düşürülür ve ödeme gerçekleşinceye kadar bundan fazla kaynak ödünç verilmez.
 2. Cezalar ödenmedikçe artar ve her zaman nakit ödeme yapılır.
 3. Akademik (tam ve yarı zamanlı) ve idari personelin işten ayrılma sürecinde kaynak iade sorunlarının bulunmaması gerekir. Kaynak iade sorunu bulunan personelin ilişik kesme formları imzalanmaz.
 4. Mezun olan öğrenciler ilişik kesme formunu kütüphane personeline imzalatmak zorundadır. Kaynak iade cezası bulunan öğrencilerin mezuniyet evrakları sorun giderilinceye kadar imzalanmaz.
 5. Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak kaynakların kaybedilmesi veya hasar görmesi (telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı iki yıl dondurulur. Bu gibi durumlarda Kaynak Hasar Ücreti veya Kaynak Kayıp Ücreti özel olarak belirlenir. Ayrıca sorumlular hakkında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.
 6. Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması, kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt yaptırmadan kaynakların kütüphane dışına izinsiz çıkartılması, kayıp veya hasar vakalarının kasıtlı olarak tekrarı ve genel olarak bu Yönergede belirtilen kurallara uyulmaması halinde ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar. Bu kişilerin Rektörlük tarafından Kütüphaneden yararlanma hakları bir yıl kısıtlanır, haklarında disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.

 

Kütüphanelerarası Kaynak Kullanımı (ILL)

Madde 16

Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden kaynak ödünç alma hizmeti de verir:

 1. Bu hizmetten İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeli ile doktora öğrencileri yararlanır.
 2. ILL hizmetleri için posta ücretinden başka bir ücret ödenmez. Bu hizmetten yararlanan kullanıcılar sadece posta ücretlerini karşılar.
 3. Ödünç getirtilen kitabın iade ve ek iade süreleri karşı kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.
 4. Ek iade süresi talebi, iade süresi dolmadan en geç üç (3) gün önce yapılır.
 5. Zamanında iade etmeme, kayıp ve hasar durumlarında bu Yönergenin ilgili maddelerine ek olarak diğer kütüphanenin kuralları da uygulanır.
 6. Diğer kütüphanelerin ILL istekleri konusunda Yönergede belirtilen kurallar uygulanır.

Yürürlük

Madde 17

Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun 15.02.2012 gün ve 2012/3 sayılı toplantısında alınan 4 nolu karar uyarınca kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokul Kurulu’nun 05.03.2009 gün ve 4 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 18

Bu yönergeyi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

MUAFİYET - İNTİBAK İŞLEMLERİ VE YATAY GEÇİŞ ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:29.11.2019 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, yatay geçiş esasları ile İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarılı / koşullu başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyet ve intibak esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencilerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ve Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede bulunan;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) Program: Lisans/önlisans programını,

c) Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Lisans/önlisans eğitimi yapılan Fakülte, Yüksekokulunu veya Meslek Yüksekokulunu

d) Fakülte/Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans/önlisans eğitimi yapan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul kurullarını,

e) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

f) İlgili Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ı) Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm/Program Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca oluşturulan ve öğrencilerin derslerle ilgili intibak işlemlerini yürüten komisyonu,

i) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

j) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

k) Kurum İçi Yatay Geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,

l) Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,

m) Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçişi,

n) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,

o) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum İçi, Kurumlar Arası,

Yurtdışı ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişler

 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler

MADDE 5 - (1) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde aynı düzeyde ve eşdeğer önlisans diploma programlarının ikinci ve üçüncü yarıyılına, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yatay geçiş yapılabilir. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır.

(3) Kurum içi geçişlerde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(4) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

(5) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler için Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

(6) GANO ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişlerde öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

(7) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, GANO ile kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar mütevelli heyetince belirlenir ve kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.

(8) GANO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları nereye yapılacağı kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.

(9) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(10) Kayıtlı olduğu programda azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler GANO kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

 

Merkezi Puan ile Yatay Geçişler(Ek Madde – 1)

MADDE 7 - (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, kurum içi, kurumlar arası hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(2) Yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

(3) Merkezi Puan ile yatay geçişlerde öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Merkezi Puan ile kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı konusundaki esaslar mütevelli heyetince belirlenir ve kontenjan ilanı sırasında web sayfasından duyurulur.

(5) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başvuracağı diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması ve şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamaz.

(6) DGS yerleştirme puanı ile dikey geçiş yapılabilecek lisans programları ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler, mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri programlara şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(7) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(8) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına, ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa, geçiş yapabilirler.

(9) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

(10) Kayıtlı olduğu programda azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler Ek Madde-1 ile kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

(11)Ek Madde – 1 kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, İntibak Başvuruları ve Ekleri

 

Muafiyet ve İntibak Başvuruları

MADDE 8 - (1) Üniversiteye merkezi yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler programa ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılda akademik takvimde ilan edilen tarihler içinde daha önceki bir yükseköğretim kurumunda almış ve başarılı/koşullu başarılı olduğu derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir. Başvuru süresi içinde başvuru yapamayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için de muafiyet işlemleri yapılabilir.

(2) Yatay geçiş hakkı kazanan veya dikey geçiş ile yerleştirilen öğrenciler, başvuru sırasında daha önceki yükseköğretim kurumunda almış ve başarılı/koşullu başarılı olduğu derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilir.

(3) Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrenciler de başarılı oldukları derslerden en geç ders ekleme bırakma süreci sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir.

(4) Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz.

(5) Muafiyet ve intibak sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)  üzerinden öğrencilere duyurulur. Öğrenciler duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde muafiyet verilmeyen dersler, ders notları ve yarıyıl veya sınıf intibakları için itirazda bulunabilir. İtirazlar ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve Rektörlük Makamına en geç bir hafta içinde bildirilir. Öğrenciler itiraz talebinde bulunduğu ders/derslere itirazları sonuçlanıncaya kadar kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadır. İlgili birimlerce değerlendirilen ve sonuçlandırılan itiraz işlemleri için veya yeni bir ders muafiyeti ve intibak işlemi için öğrenci tekrar itiraz başvurusunda bulunamaz.

 

Muafiyet Başvuru Ekleri   

MADDE 9 - (1) Muafiyet başvuru formlarına aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

 1. Onaylı veya e-imzalı not döküm belgesi (transkript),
 2. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu web sayfasında ilan edilen güncel ders içerikleri. Ders içeriklerinde onay aranmayacaktır ve gerektiğinde muafiyet ve intibak komisyonu tarafından kontrol edilecektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

MADDE 10 - (1) Muafiyet ve İntibak İşlemleri Fakülte ve Yüksekokullarda oluşturulan en az üç öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından yapılır. Komisyon üyelerinden birisi komisyonun başkanlığını yapar.

(2) Muafiyet işlemlerinde dörtlü siteminden dörtlü sisteme not dönüşümlerinde İGÜ not dönüşüm tablosu dikkate alınarak, başarılı/koşullu başarılı dersler için not dönüşüm işlemi yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin önceki eğitimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. Fakat yüzlü not sisteminden dörtlü not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(3) İGÜ Not Dönüşüm Tablosunda not karşılığı bulunmayan başarılı harf ders notları için CC harf notu verilerek muafiyet işlemi yapılır.

(4) Açık Yükseköğretim Kurumlarından alınan ve başarılı veya koşullu başarılı olunan dersler için de İGÜ Not Dönüşüm Tablosu dikkate alınarak muafiyet ve intibak işlemleri yapılır.

(5) Yabancı dil ile eğitim yapan programlara yatay geçiş ile başvuran veya merkezi sınav ile yerleştirilen öğrenciler ile yabancı öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil yeterlik belgesi aranır. Yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce yapılan yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ayrıca yabancı öğrenci kontenjanı kapsamında Türkçe eğitim yapılan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden de Türkçe dil yeterlik belgesi aranır. Türkçe Dil yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler İGÜTÖMER tarafından yeterlik sınavına alınır.

(6) Birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) başarı notu olarak alınır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin başarı notu, muafiyet verilen tüm dersler için başarı notu olarak geçerlidir.

(7) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul yetki ve sorumluluğu verilen önlisans ve lisans programlarına, bu yetki verilmeyen önlisans ve lisans programlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, müfredatta yer alan modül sınavlarının yapıldığı dersler için muafiyet başvurusunda bulunamaz.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 12 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Üniversite Senatosu'nun 01.07.2016 tarih ve 2016/11-03 sayılı kararı ve 01.07.2016 tarih ve 2016/11-04 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin 12.Maddesi gereğince yürürlükten kaldırılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergenin 8. maddesi 1.fıkrası 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapan öğrencilerin muafiyet işlemlerinde uygulanmayacaktır. Kaldırılan yönergenin 8.maddesi 1.fıkrası kapsamında muafiyet verilmediği için ders kaydı yaptırıp başarısız olunan veya muafiyet verilmeyen dersler için öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtlarına kadar muafiyet başvurusunda bulunabilir.

 

Yürürlük

MADDE 13 - (1)  Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yönergeyi İndirin2016/01-08 Sayılı İ.G.Ü. Senato Kararı

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İGÜ öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında ve İGÜ’yü Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden Öğrenci Konseyinin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak
Madde 2
- Yönerge hükümleri İGÜ’nün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Bir yükseköğretim kurumunun; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Bir yükseköğretim kurumundaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayında belirlenen gündem maddelerinin bu Yönetmeliğe ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun başkanını, ifade eder.

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu yönerge için de geçerlidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 4- a) Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı öğrenci temsilcileri tarafından, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu temsilcilerine iletilen bölüm/ program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin sorunlarını ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığı aracılığıyla Üniversite yönetim organlarına iletir.

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirir ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik eder.

d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapar.

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirir.

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturur ve bunların işlerliğini sağlar.

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirir.

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurur ve izler.

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlar ve arşiv oluşturur.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 5- a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna başkanlık eder

b) Rektörün daveti üzerine Senato veya Yönetim Kurulları toplantılarında öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında oy hakkı olmaksızın Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu temsil eder.

Öğrenci Temsilcisi Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 6 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen bir tarihte, belli bir program içerisinde gerçekleştirilir. Seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır ve temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçim sonuçları bir sonraki seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar geçerlidir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulunda ve hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçim tarihinde, kayıtlı bulundukları programın normal öğrencilik süresini aşmamış olması,

f) Çift anadal öğrencileri kayıtlı bulundukları birinci lisans programlarında seçime katılırlar.

g) Özel öğrenci statüsünde İGÜ’den ders alan başka yükseköğretim kurumu öğrencileri aday olamazlar, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

 

 

Seçim Kurulları

Madde 8- Bu yönergenin 4.maddesinde tanımlanan öğrenci temsilcileri seçimle belirlenir ve seçimler aşağıda belirtilen seçim kurullarınca yürütülür.

 

a)      Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Bölüm başkanı/enstitü müdürü tarafından görevlendirilecek bölüm/ enstitü başkan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil bölüm/anabilim dalı/ anasanat dalında görevli öğretim elemanları arasından en az iki kişi ve aday olmayan bir öğrenci olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Bölüm ile aynı adı taşıyan enstitü anabilim dalı/ anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçim kurulu aynı zamanda bölüm öğrenci temsilcisi seçim kurulu olarak görev yapar.

b)     Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Dekan tarafından görevlendirilecek dekan yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil ilgili fakültede görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Fakülte öğrenci temsilcisi seçimini düzenler.

c)      Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur. Program ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenler.

d)     Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu: Müdür tarafından görevlendirilecek, müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil enstitü/ anabilim/ anasanat dallarında görevli öğretim elemanları arasından en az üç kişiden oluşur ve enstitü temsilcisi seçimlerini düzenler.

e)      Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulu: Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az 3 kişiden oluşur.

 

Seçim Kurullarının Görevleri

Madde 9 – Bölüm/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak,

d) Sandık kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek,

e) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak,

f) Öğrenci temsilci seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenlemek ve sonuçları tutanakla Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Kuruluna iletilmek üzere bölüm/ anabilim/ anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili fakülte dekanlığına bildirmek.

Madde 10 – Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunun

Görevleri

a) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerinin bu Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Bölüm/ anabilim/ anasanat dalı/ fakülte/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilci seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

c) Seçim sonuçlarını, Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kuruluna iletilmek üzere ilgili dekanlık/ müdürlük aracılığıyla Eğitim ve Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcılığına bildirmek.

Madde 11 – Öğrenci Konseyi Başkanı Seçim Kurulunun Görevleri

a) Bölüm, anabilim dalı/ anasanat dalı, fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcileri ile öğrenci konseyi başkanının seçim takvimini belirlemek ve Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla ilgili birimlere duyurmak,

b) Seçimlerin güvenli bir ortamda ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak üzere her türlü planlamayı yapmak,

c) Öğrenci temsilci seçimlerinin Yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, başkan yardımcılığı ve genel sekreterliği seçimlerine yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

e) Seçim sonuçlarını bir tutanakla Üniversite Genel Sekreterliği aracılığıyla Rektörlük Makamına sunmak.

 

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi

Madde 12- Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcileri, kayıtlı bulundukları;

a) Fakültedeki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokulundaki her bir program,

c) Enstitülerdeki her bir anabilim/ anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/ program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir çoğunluk koşulu aranmaz. Bölüm/ program/ anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/ anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencileri tarafından aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Madde 13- Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi

a) Fakültelerdeki bölüm,

b) Meslek Yüksekokulundaki program,

c) Enstitülerdeki anabilim/ anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

Fakülte/ enstitü/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul öğrenci temsilcisinin, seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte/ meslek yüksekokulu/ yüksekokul/ enstitüde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar fakülte, meslek yüksekokulu/ yüksekokul veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu, öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 14- Öğrenci Konseyi Başkanının Seçimi

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Madde 15- Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

Mezuniyet veya başka bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Temsilcisinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yönergeyi İndirin 

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

(Kabulü:10.10.2018 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, öğrenci kulüplerinin kuruluşlarına, işleyişlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kuruluşunu, işleyişini ve faaliyetlerini kapsar. 

 

Dayanak

Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 –  Bu yönergede geçen;

a) Başkan: Öğrenci Kulübü Başkanını,

b) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını,

c) Denetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Denetim Kurulunu

ç) Genel Kurul: Öğrenci Kulübü Genel Kurulunu,

d) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü: SKS Daire Başkanı tarafından görevlendirilen öğrenci kulüpleri direktörünü,

e) Kulüp: Üniversite Öğrenci Kulüplerini,

f) ÖKKK: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunu,

g) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ünü,

h) Rektör Yardımcısı: Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısını,

ı) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri’ni

i) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni

                                                                                        

k) Yönetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri

Kuruluş

Madde 5– (1) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Eğitim Öğretim’den sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nden oluşan toplam beş üyeden oluşur.

 

İşleyiş

Madde 6-  (1) ÖKKK her yıl Kasım ayında toplanır. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde, Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısının çağrısıyla toplanabilir.

 (2) ÖKKK üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

 (3) ÖKKK’nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Görevleri

Madde 7– Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu genel karar organıdır.

(1) Ders dışı öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara aykırı düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(2) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan kulüplerin çalışmalarını koordine etmek, her öğrencinin kulüp faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak usul ve esasları belirlemek.

(3) Öğrenci kulübü kurulmasına karar vermek,

(4) Öğrenci kulüplerinin gereken harcamalarını üst yönetime ileterek onayını almak.

(5) Mevcut öğrenci kulüpleri Yönergesinin değişikliği halinde, kurulmuş olan tüm kulüplerin formlarını güncellemek, güncellemelerini gerçekleştirmemiş olan kulüplerin kapatılmasına karar vermek.

(6) Kulüp etkinlik ve yükümlülüklerini, bu yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetletmek ve gerekirse kulüp faaliyetlerini dondurmak ve son vermek.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Kuruluş

Madde 8– (1) Üniversitede önlisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az öndört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.

 (2) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.  İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde tamamlanır.

(4) En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye olarak, kurmak istedikleri kulüb için kulüb başvuru formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2), SKS Daire Başkanlığına başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan kulüpler resmi olarak açılmış demektir.

(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” (EK.3) Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılmalıdır. Kulüp için okul tarafından alınmış olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.4) kulüp başkanına zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır. SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem formuna (EK5) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.6) Kulüp kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.7) doldurarak SKS’ye iletmeleri gereklidir.

(6) Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak Yönerge ve ona tabi olan taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

 

Faaliyetleri

Madde 9(1) Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları;

a) Anayasa’da ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laiklik ilkesine ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar, 

b) Tüm etkinliklerinde üniversite mevzuatına ve kararlara uymak zorundadırlar,

c) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar, 

ç) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar,

d) Faaliyetlerinde,  din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamazlar, 

e) Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir üstünlük yaratamazlar,

f) Ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Üyeliği Üye Hakları ve Üyelikten Çıkarılma

Üyelik

Madde 10 – (1) Kulüp üyesi olabilmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans veya önlisans öğrencisi olmak gereklidir.

(2) SKS Daire Başkanlığına teslim edilen üye listesindeki bütün isimler bir akademik yılı doldurmak kaydıyla kulüp başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya kulüp başkanlığına aday olabilir. Kulüplerde bir akademik yıl üyeliğini tamamlayan öğrenciler, “aktif üye” olarak adlandırılır ve seçme-seçilme haklarına sahip olurlar.

(3) Kulübün amaçlarına aykırı davrananlar, kulübü kişisel çıkarlarına göre kullanmak ve yönetmek isteyen üyeler ile öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunanlar, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve SKS Daire Başkanı tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulüyle kulüp üyeliğinden çıkartılır.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kulüp yönetiminde ve denetim kurullarında görev alamazlar.

(5) Kulüp üyeliği, üyenin yazılı isteğini Yönetim Kurulu’na iletmesiyle son bulur.

(6) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla kulüp Yönetim Kurulunda yer alamaz. Üniversite akademik ve idari personeli, mezunları, üniversiteden ayrılmış Öğretim Elemanları, Üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler kulüp organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar ancak kulüp etkinliklerinde görev alabilirler.

(7) Üyeliğe kabul konusunda Yönetim Kurulu yetkili olup, somut bir nedene bağlı olmadan kulüp üyeliğine yapılan başvuruları reddetme hakkına sahip değildir.

(8) Yönetim Kurulu, üyeliği reddedilen veya sonlandırılan adaya bu durumu gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.

(9) Üyelikten çıkarılması onaylanan öğrenciler, bu karara karşı yedi gün içinde SKS’ye itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar SKS tarafından incelenerek karara bağlanır.

 

Üye Hakları

Madde 11- (1) Oy kullanma hakkı.

(2) Kulüp faaliyetlerine katılma hakkı.

(3) Kulüp organlarında görev alma hakkı.

(4) Kulübe sağlanan imkanlardan yararlanma hakkı.

 

Üyelikten Çıkma/Çıkarılma

Madde 12 - (1) Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(2) Mezun olan öğrencilerin kulüp üyeliği sona erer.

(3) Kulüp faaliyetlerine aykırı eylem ve işlemlerde bulunan öğrencilerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

(4) Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

(5) Kulüp üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii SKS’dir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kulüp Tüzüğü, Organları ve Görevleri

Tüzük

Madde 13– (1) Her kulüp, yönergede belirtilen esaslara aykırı olmamak üzere bir tüzük hazırlamak zorundadırlar.

(2) Kulüplerin Tüzükleri bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu onayıyla kesinleşir.

 

Organlar

Madde 14 – (1) Kulüp organları şunlardır;

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

ç) Danışman

d) Başkan

 

Genel Kurul ve Görevleri

Madde 15 – (1) Genel Kurul; Öğrenci Kulübünün tüm üyelerinden oluşur.

(2) Genel kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere kulüp danışmanının katılımıyla, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.  Toplantı sonrası Genel Kurul Toplantı Tutanağı (EK.11) SKS’ye iletilir.

(3) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise, 15 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksine bir nisap belirtilmeyen hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçer.

b) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.

c) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık teklifleri konusunda karar verir.

ç) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.

d) Tüzük değişikliklerini karara bağlar.

e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.

f) Kulüp kuruluşlarında belirlenen danışmanın ayrılması durumda yerine Üniversite’de görev yapan bir Öğretim Elemanına danışman olarak, , Kulüp Danışmanlığı Kabül Formu (EK.2) ile SKS Daire Başkanlığına önerir. Danışman SKS Daire Başkanı’nın onayı ile göreve başlar.

 

 

 

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kulüp başkanı, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve aynı zamanda başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir kulübün Yönetim Kurulunda yer alabilir ve başka kulüplerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz.

(3) Toplantılara Kulüp Başkanı katılamaması durumunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık yapar.

(4) Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde ilk sıradaki yedek üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur..

(5) Kulüp Başkanı, başkan yardımcısı, sayman ve yazman herhangi birinin istifa etmesi veya değişiklik olması  durumunda Yönetim Kurulu tekrar toplanarak görev dağılımı yapar ve yeni görev dağılımını 7 gün içerisinde SKS'ye  bildirilir.

(6) Yönetim Kurulu’nda alınan tüm kararlar Yönetim Kurulu Toplantı Formu (EK.12)’nu SKS’ye teslim eder.

(7) Yönetim Kurulunun Görevleri;

a) Akademik yılın başında bütçe taslağını, öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu hazırlamak ve SKS’ye sunmak.

b) Kulüp üye başvurularını kabul etmek ve üyelikleri sonlandırmak.

c) Kulüp faaliyetlerini yürütmek.

(8) Yönetim kurulunun değişmesi halinde önceki Yönetim Kurulu; kayıt, bilgi ve belgeleri tutanakla SKS’ye teslim eder.

 

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde 17 – (1) Denetim Kurulu; Genel kurul tarafından seçilen üç asil, bir yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

(a) Denetleme Kurulu, kulübün faaliyet raporunu, evrakını ve demirbaş eşyalarının durumunu kontrol eder. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’a ve SKS Daire Başkanlığına bilgi verir.

(b) Denetleme Kurulun’da alınan kararlar, Denetleme Kurulu Formu (EK.13) doldurularak Genel Kurul’a sunulur.

 

 

Başkan ve Görevleri

Madde 18 –  (1) Kulüp ilk kurulduğunda Yönetim Kurulu içinden, kulüp danışmanının da uygun gördüğü bir lisans ya da ön lisans öğrencisi başkan olarak atanır, atama kulübün danışman hocası tarafından, Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14) doldurularak, SKS’ye teslim edilir. Başkanlık SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır.

(2)  Son sınıf öğrencileri Yönetim Kurulunda görev alabilirler, ancak kulüp başkanı olamazlar. 

(3) Kulüp başkanı olan kişi, kulübe başkan olduğu süre içerisinde hiçbir siyasi parti ve/veya siyasi gençlik yapılanmasına mensup olamaz. Kulüp başkanı olarak seçilen kişi hiçbir siyasi partiye mensup olmadığını E-Devlet çıktısı ile Yönetim Kurulu’na belgelendirmek zorundadır. Başkan olduğu süre içerisinde siyasi parti ve oluşumlar ile resmi bağı olduğu tespit edilen kişinin kulüp başkanlığına son verilir.

(4) Kulüp başkanı, Yönetim Kurulu, denetim kurulu, genel kurul, kulüp danışmanı, ÖKKK’ya karşı sorumludur.

(5) Kulübün sunduğu tüm başvuru ve bildirimlerde kulüp danışmanının ve kulüp başkanının imzası bulunur. 

(6) Kulüp kurulduktan sonraki ilk akademik yılda, eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır; yoksa eski başkan, bilgilerini güncelleyerek iki dönem başkanlığa devam edebilir.

(7) Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen aktif üyeler aday olabilir.

(8) Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda;

a) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve SKS Daire Başkanlığına başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır.

b) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulübe danışmanlık yapan Öğretim Elemanının ve SKS Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla sağlanır. Seçilen başkan SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır.

 (9) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi bırakma, her hangi bir siyasi parti ve/veya oluşumu ile resmi bir bağının tespiti ve disiplin cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı sona erer. Bir kulüp başkanının dört yarıyıl eğitimini uzatması durumunda da başkanlığı düşer.

(10) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık yapamaz veya Yönetim Kurulunda görev alamaz.

 

Danışman ve Görevleri

Madde 19– (1) Var olan ve/veya yeni kurulacak kulübün kurucu öğrenci üyeleri veya Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla Üniversitenin Öğretim Elemanları arasından bir Öğretim Elemanına Danışman olması için teklif götürür. Kulübe danışmanlık yapmayı kabul eden Öğretim Elemanı, kulübe danışmanlık yapacağını belirten bir onay yazısını (EK.2) SKS’ye kulüp başkanı aracılığı ile iletir.

(2) Kulüpler yapacakları her türlü faaliyette danışmanı bilgilendirir ve izin alırlar. Danışman kulüp faaliyet taleplerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme yetkisine sahiptir. Danışmanın bilgilendirilmediği kulüp faaliyet talepleri SKS tarafından dikkate alınmaz.

(3)  Kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, kulübe ait demirbaş ve eşyaların muhafazası hususunda kulüp başkanı ile birlikte SKS’ye karşı sorumludur. Danışman, genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun yönergeye, kulüp tüzüğüne uygun ve etkili çalışmalarını denetler ve bu kurulların alacağı kararları onaylamak suretiyle yürürlüğe konulmasını sağlar.

(4) Yönetim Kurulu gerekçe belirtmek suretiyle, Danışmanın görevine son verilmesini SKS’den talep edilebilir. Bu talepler SKS tarafından incelenerek karara bağlanır. 

(5) Danışman, SKS’ye vereceği bir dilekçe ile görevinden ayrılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sponsorluk ve Mali Esaslar

Sponsorluk

Madde 20– (1) Kulüpler SKS Daire Başkanlığı onayı olmadan hiçbir ticari kurum ile sponsorluğa dayalı faaliyette bulunamazlar. SKS Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleri çerçevesinde bir sponsorluk anlaşması yapılmak isteniyor ise SKS Daire Başkanlığına faaliyet alanını belirten ayrıntılı dilekçe ile resmi olarak başvurulması gerekmektedir.  Dilekçeler SKS Daire Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe sunulur. Onay veya red alınması durumu kurumlara SKS Daire Başkanlığı tarafından iletilir.

 

Mali Esaslar

Madde 21–

(1) SKS Daire Başkanlığınca kulüp faaliyetleri için harcanacak tüm mali giderlere, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafında karar verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kulüplerin Denetimi, Çalışma Düzeni ve

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görevleri

Kulüplerin Denetimi

Madde 22 – (1) Kulüpler SKS tarafından denetlenir.

(2) Yeterli sayıda faaliyette bulunmayan, amacı dışında faaliyette bulunan, genel kurulunu bildirilen tarihlerde yapmayan, üye sayısı on üyenin altına düşen, yıllık faaliyet raporlarını belirlenen tarihte sunmayan kulüplerin faaliyetleri SKS tarafından durdurulur ve kapatılma talepleri ÖKKK’ya sunar.

3) Bu yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüpler hakkında uyarma, faaliyetlere izin vermeme, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini durdurma ve benzeri önlemleri alabilir.

4) Kapatılan kulüpler aynı ad altında bir yıl süresince tekrar açılamaz. Kapatılan kulübün tüm evrak ve demirbaşları SKS’ye teslim edilir. 

5) Kulüp, kendisine tahsis edilen yerleri amacı dışında kullanamaz, amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde SKS tarafından geri alınır.

(6) Her kulbün dönem içinde en az bir etkinlik/faaliyet yapması beklenir.

(7) Kulüplerin kullanımına tahsis edilen demirbaş eşyalar her öğretim yılı sonunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Tahsis edilen eşyaların tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi hâlinde; hasarlı ya da eksik demirbaş eşya demirbaş’ın zimmetli olduğu kulüp başkanı hakkında tutanak tutularak Genel Sekreterlik’e iletilir.

(8) Yönergenin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

(a) Uyarı: Kulübün veya Kulüp üyelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarıda uyarının gerekçesi gösterilir ve gerekli görülen hallerde ihlalin giderilmesi veya yinelenmemesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.

(b) Geçici durdurma: Uyarı alan Kulübün veya Kulüp üyelerinin uyarıya konu ihlali tekrarı halinde Kulübün belirli veya tüm faaliyet ve organizasyonlarının ihlal giderilene, ihlalin yinelenmemesi için gerekli tedbirler alınana veya bir Yarıyıla kadar durdurulmasıdır.

 

Çalışma Düzeni

Madde 23 – (1) Kulüpler, gerçekleştirilmek istenilen her türlü faaliyet için yer, zaman, ihtiyaç vb. taleplerini de belirtilerek, kulüp danışmanın (EBYS) Elektronik Bilgi Sistemin ’den SKS Daire Başkanlığına bildirir. EBYS harici gelen talep ve bildirimler dikkate alınmaz. Faaliyetler gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi toplantıları Kulüp Yönetim Kurulu gün, yer ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az 15 gün önce SKS Daire Başkanlığının onayına sunmak zorundadır. SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen etkinlikler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlük onayı alınmaksızın hiçbir etkinlik yapılamaz.

(2) Kulüp Yönetimleri akademik takvimde yer alan eğitim öğretim yılı başlama tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde SKS Daire Başkanlığına kulüp formlarını güncellemek üzere, Kulüp Güncelleme Formu (EK.8) ile başvurabilirler. Güncelleme gerektirdiği takdirde, güncelleme işlemi tamamlanmamış kulüplerin kapatılma önerisi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kuruluna sunulur. Güncelleme için başvurmuş olan kulüplerin SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü tarafından güncellemeleri gerçekleştirilir.

(3) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet programlarını bir taslak şeklinde, Faaliyet Planı Bildirim Formu (EK.9) SKS Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’ne teslim eder. Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış Etkinlik Raporu formaları (EK.10) SKS Daire Başkanlığına teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete başlayamazlar.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görevleri

Madde 24– (1) ÖKKK’ nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nü atar.

(3) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan ve programları ÖKKK’ ya sunmak.

(4) Kulüp faaliyetlerini, yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve ÖKKK’nın görüşüne sunmak,

(5) Kulüp başvurularını incelemek ve değerlendirdikten sonra ÖKKK’ya sunmak,

(6) Kulüp faaliyetlerine tahsis edilen yerler ile araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanımını sağlamak.

(7) Bu yönerge ile verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

 

Madde 25 (1) SKS Daire Başkanlığınca tüm kulüplerden istenen, aşağıda yer alan  kulüpler tarafından temin edilmesi zorunlu olan belgeleri düzenlemek.

a) Kulüp Başvuru Formu (EK.1)

b) Kulüp Danışmanlığını Kabul Formu (EK.2)

c) “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” Formu (EK.3)

ç) Kulüp Zimmet Formu (EK.4)

d) Kulüp amblem formuna (EK.5)

e) Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu (EK.6)

f) Üye Bildirim Formu (EK.7)

g) Kulüp Güncelleme Formu (EK.8)

h) Faaliyet Planı Bildirim Formu (Ek.9)

ı) Etkinlik Raporu Formu (EK.10)

 

i) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Formu (EK.11)

j) Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Formu (EK.12)

k) Denetleme Kurulu Formu Toplantı Tutanağı Formu (EK.13)

l) Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 26 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (2) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Geçici Madde 1 – (1) Senatonun 16/12/2015 tarih ve 2015/13 toplantı numaralı kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK ALANLARINDA

UYGULAMALI DERS / MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ

(Kabulü: 22 / 05 / 2023 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) sağlık alanlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin mesleki eğitime yönelik teorik bilgi ve becerilerini uygulamalar ile desteklemek amacıyla, eğitim öğretim dönemi sürecinde yapılan uygulamalı ders / mesleki eğitimlerde uymaları gereken yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Yönerge, İGÜ sağlık alanlarında eğitim-öğrenim gören öğrencilerin, İGÜ Senatosu tarafından onaylanmış bölüm eğitim öğretim programında (müfredat) yer alan uygulamalı ders / mesleki eğitim değerlendirme esaslarını ve ilkelerini kapsar.

 

Dayanak                                 

MADDE 3- Bu Yönerge “İGÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğrenim ve Sınav Yönetmeliği” temel alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

Yönetmelik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,

Akademik Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Dekan ve Müdürlüklerini,

Yönetim Kurulu: İlgili Dekan ve Müdürlük Yönetim Kurulunu,

Bölüm Kurulu: İlgili bölümlerin Bölüm Kurullarını,

Eğitim Yeri: Akademik Birim, Bölüm/Program Başkanlığı ve dersin sorumlu Öğretim Elemanının Uygulamalı Ders / Mesleki eğitimleri için uygun gördüğü, resmi ve özel sağlık-endüstri-sosyal ve eğitim kurum ve kuruluşlarını,

Eğitim Yürütücüsü: Dersin sorumlu öğretim elemanını ve Üniversite dışında yapılıyor ise uygulamalı ders / mesleki eğitim yeri sorumlusunu,

Uygulamalı / Mesleki Eğitim Dersleri: Fakülte’de bulunan bölümlerin Üniversite dışında ve içerisinde yürütülen uygulamalı  / mesleki eğitim derslerini,

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim Komisyonu: Mesleki eğitim derslerinin planlanması ve uygulanmasından sorumlu olan ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından her eğitim öğretim yılı başında “İGÜ Staj Yönergesi” hükümlerine göre belirlenen Staj Komisyonunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim ile İlgili Esaslar

 

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitimin Amacı

MADDE 5- İlgili Bölümlerdeki / Programlardaki öğrencilerin;  eğitim-öğretimi süresince kazandıkları teorik bilgi ve becerileri edinecekleri mesleğin hizmetlerinde kullanarak deneyim kazanmalarını sağlamak ve mezuniyet sonrası mesleki yaşama hazırlamaktır.

 

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim Süresi

MADDE 6- (1) Bölümlerin / Programların müfredatlarında yer alan ve uygulama içeren derslerin uygulamalı ders / mesleki eğitim süreci olup, Eğitim Yürütücüsü tarafından Bölüm Kurulu Kararları doğrultusunda yürütülür.

(2) Uygulamalı  / Mesleki Eğitim derslerinin danışmanlığını sorumlu öğretim elamanı yapar ve öğrencileri Bölüm Kurulu Kararı ile belirlenmiş, Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ölçütlere uygun değerlendirir, her öğrenci için rapor hazırlar.

 (3) Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitime başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumlu olup, Üniversite ve uygulamaya çıkacağı kurumun istediği belgeleri istenilen sürede tamamlamak ve ilgili makamlara süresinde teslim etmek zorundadır.

 

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim Devam Zorunluluğu                                                  

MADDE 7- (1) Öğrenciler, Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitime  “İGÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerinde tanımlanan devam şartını yerine getirmek zorundadır.

(2) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elamanının gerekli gördüğü çalışmalara yarıyıl ders programında yer alan saatlerde katılmakla yükümlü ve zorunludur.

(3)Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle uygulamalı ders / mesleki eğitim devam yükümlüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.        

                      

                                        

                                                          

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitimin Yapılacağı Kurumlar    

MADDE 8- Öğrencilerin uygulamalı ders / mesleki eğitimleri Öğretim Elemanı ve Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim Komisyonu önerisi, Bölüm / Program Başkanlığı ve Akademik Birim onayı ile uygun görülen eğitim yerinde yapılır. Olağanüstü durumlarda Senato Kararı geçerlidir.

 

Öğrencinin Sorumluluğu

MADDE 9- (1) Öğrenciler, Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim programına uymak zorundadır. Akademik Birim onayını almadan Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim dönemini ve kurumunu değiştiremez.

(2) Öğrenciler uygulamalı ders / mesleki eğitim gereği olan görevlerini zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

(3) Öğrenciler tarafından eğitim yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin notlar alınır. Kullanmaları gereken formlar doldurulur, bu notları rapora / uygulama defterine dönüştürülür ve kullanılan formlar ile birlikte kendilerine belirtilen süre içinde Eğitim Yürütücüsüne teslim edilir.

(4) Öğrenciler; Yönetmeliğe, bu yönergeye ve uygulamaya gittiği kurumun kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

(5) Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim süresince öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi hükümlerine uymak zorundadır (Değişik:2/2/2023-7437/2 md.) Bu hükümleri ihlal eden öğrencilerin uygulamaları tamamlanmamış sayılır ve haklarında disiplin işlemi başlatılır.

(6) Öğrenciler uygulamalı ders / mesleki eğitim alanında, Devlet Memurları ve İGÜ için öngörülen kılık-kıyafet hükümlerine uyar.

 

Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim Değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Uygulamalı Ders / Mesleki Eğitim değerlendirilmesi, Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine uygun olarak yapılır.

(2) Teorik ders saati bulunmayan uygulamalı ders / mesleki eğitimlerde, normal öğrenim süresini tamamlayan ve mezuniyeti için tek dersi bulunan öğrenciler, ders kayıt döneminden önce Akademik Birime yazılı başvurusunu yapar. Başvurunun değerlendirilerek, ilgili Bölüm Kurulu önerisi üzerine yetkili kurulların uygun görmesi halinde bu dersler öğrenci sayısına bakılmaksızın farklı yarıyıllarda Akademik Takvime uygun olarak açılabilir. Bu uygulamaların değerlendirilmesi ilgili birimin Bölüm Kurulu kararı ile belirlenip, Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ölçütlere göre yapılır.

(3) Teorik ders saati ve uygulaması bulunan (2+2, 2+4 gibi) derslerin teorik kısmı için Yönetmelik hükümlerine göre sınavlar yapılır. Bu derslerin yarıyıl sonunda yapılan final/bütünleme sınav notu dersin özelliğine ve ilgili öğretim elemanının sorumluluğuna bağlı olarak, ders izlencesinde/ders bilgi formunda (GBS) gösterilmek koşulu ile iki parçadan oluşabilir. Final, bütünleme sınav notu dersin teorik kısmı için yapılan sınav notu ile yukarıda “b” fıkrasında belirtilen ölçütlere göre verilen uygulama notunun belli oranlarda katkılarının toplamı ile belirlenir. Dersin teori ağırlıklı ve uygulama ağırlıklı olmasına göre dersin teorik kısmı için yapılan sınavın katkısı Yönetmelikte belirtilenden az olamaz. Bu derslerin uygulama kısmından devamsız olarak ilan edilen öğrenciler ile yukarıda “b” fıkrasında tanımlanan ölçütler sonucu aldıkları notlar başarısız girilen öğrenciler, dersi tekrar almak (teorik + uygulama) ve derse devam etmek zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük                                                                                                                                                                  

MADDE 11- Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme                                                                                                                                                                            

MADDE 12- Bu yönerge ilgili Akademik Birimler tarafından yürütülür.

Son Hükümler                                                                                                                                            

MADDE 13- (1)Bu Yönergede yer almayan hususlarda Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 24.08.2016 tarihli 13 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren “İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj ve Klinik Çalışma Yönergesi”, 24.08.2016 tarihli 13 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren “İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi”, 19.10.2017 tarihli “Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi” yürürlükten kalkar.

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI DEĞİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ YÖNERGESİ

(Kabulü: 04.01.2023 tarih ve 2023/01 sayılı Senato Kararı)

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak çalışan Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü’nün (UDİO-K; İngilizce: International Exchange and Cooperation Office-IECO)  kapsamında yer alan değişim ve iş birliği programlarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Yönergede belirtilen esaslar değişim programlarından faydalanan İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans, lisans, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyindeki öğrenci, akademik ve idari personelinin hareketliliğine ilişkin süreci, süreçte rol alan ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ile Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve Erasmus+ Üniversite Beyannamesi’nde yer alan ilkeler,  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili Yükseköğretim Kurulu mevzuatına dayandırılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni (İGÜ)

Rektör: İGÜ Rektörü’nü,

Senato: İGÜ Senatosunu,

Ulusal Ajans (UA): Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Türkiye Merkezi’ni,

Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü (UDİO-K):  İGÜ Rektörüne veya Rektör tarafından atanmış Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı değişim iş birliği programlarının yürütülmesini sağlayan birimi,

UDİO-K Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı başkanlığında UDİO-K Koordinatörü, F/Y/EDP Koordinatörleri, ÖİDB’nin iştirakinden oluşan komisyonu,

UDİO-K Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına değişim ve iş birliği programlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel veya öğretim elemanını,

Uluslararası Değişim ve İş Birliği (UDİO-K) Uzmanı/ Uzman Yardımcısı: UDİO-K’da görev yapmakta olan idari veya akademik personeli,

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Değişim Programları (F/Y/EDP) Koordinatörü: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından atanan koordinatörü,

Bölüm/Program ve Enstitü Anabilim Dalı Değişim Programları (B/P/EABD) Koordinatörü:  İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Dekanı/Müdürü tarafından bölüm/program ve enstitü anabilim dalı öğretim üyesi ve öğretim elemanları arasından atanan koordinatörü,

Çerçeve Anlaşma: İGÜ  ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arasında iş birliği esaslarını oluşturan niyet ve genel koşulların yer aldığı, “Memorandum of Understanding” (MOU) olarak bilinen anlaşmayı,

Değişim Programları: Erasmus+, ikili işbirliği, serbest dolaşım ve benzeri programlarda olduğu gibi değişim programlarına esas teşkil eden, İGÜ öğrenci, akademik ve idari personelin katılımcı olarak yer aldığı değişim programlarını,

İkili Anlaşma: Çerçeve anlaşma kapsamında kurumlar arası karşılıklı işbirliğinde geçerli olacak özel koşulları tanımlayan anlaşmayı,

Erasmus+ Anlaşması: Üniversite birimleri ile Erasmus+ Programı kapsamındaki Erasmus+ Üniversite Beyannamesine(EÜB) sahip üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci/personel değişim anlaşmasını,

Uygulama El Kitabı: Yükseköğretim kurumlarına, Erasmus+ Değişim Programı faaliyetlerinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri göstermek ve kurumların kendi uygulama sistemlerini kurmalarına rehberlik etmek amacı ile UA tarafından hazırlanmış el kitabını,

Erasmus+ Değişimi; Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen değişim hareketliliklerini,

Global Değişim Programı (GDP): Erasmus+ Programı kapsamı dışındaki uluslararası değişim programlarını,

Akademik İntibak Belgesi (AİB): Değişime katılan öğrencinin Öğrenim Anlaşması’nda belirtilen derslerin İGÜ’de içerik olarak hangi derslere eşdeğer olduğunu gösteren ve Öğrenim Anlaşmasındaki derslerin öğrenci döndüğünde kendi kurumunda bölüm/program ve dekanlık/müdürlükçe tanınırlığını güvenceye alan belgeyi,

Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB): Bir Yükseköğretim Kurumunun Erasmus+ Programından yararlanabileceğini bildiren yetki belgesini,

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (F/Y/EYKK)- Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı,

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin aldıkları derslerin toplam iş yükü üzerinden hesaplanması gereken ve yıllık kredi tutarının 60, Ön Lisans öğrencisi için 120,  Lisans öğrencisi için 240, Yüksek Lisans öğrencisi için 120, Doktora öğrencisi için toplaması gereken toplam kredi tutarının 240 olduğu kredi toplama ve biriktirme sistemini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Oluşturulması ve Yürütülmesi

 

Yetkili Kişiler, Birimler ve Görevleri

MADDE 5- (1) Rektör/Rektör Yardımcısı: Üniversiteyi ilzama yetkili kişi (Mütevelli Heyeti Başkanı) tarafından verilebilecek yetki devri sonucunda hibe sözleşmeleri, ikili anlaşmalar ve kabul mektupları Rektör ve/veya Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

 (2) UDİO-K Koordinatörü: Rektör tarafından idari personel veya öğretim elemanları arasından atanır. Üniversitenin uluslararasılaşma politikaları çerçevesinde uluslararası nitelik taşıyan faaliyetlerin koordinasyonunu, Değişim Programlarının üniversite bünyesinde etkin bir biçimde uygulanmasını ve kurumsal uluslararasılaşma hedefleri dâhilinde ikili anlaşma süreçlerinin koordinasyonunu sağlar. UDİO-K Komisyonunun çalışmasına iştirak ederek değişime ilişkin kararların alınması ve yürütülmesini sağlar. “Erasmus+ Kurum Koordinatörü” sıfatıyla Erasmus+ Programına ilişkin süreçlerin sevk ve idaresini sağlar. Erasmus+ programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus+ katılım sertifikalarını ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Programa ilişkin hareketlilik sürelerini ve sayılarını, mevcut bütçe olanakları doğrultusunda, adil ve şeffaf olarak,  mümkün olan azami yararlanıcı sayısını gözeterek belirler. Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlar. Hedef bütçeyi planlar, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunur ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanır. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak programın etkinliğini arttırmaya çalışır. Hareketlilikte kaliteyi sağlamak ve katılımcıların programdan azami yarar sağlamaları için gerekli önlemleri alır. Yasal temsilci üniversite ile öğrenci/personel arasındaki hibe sözleşmesini, üniversiteler arası Erasmus+ anlaşmalarını imzalaması için UDİO-K Koordinatörüne yetki verebilir.

(3) UDİO-K Komisyonu: UDİO-K Komisyon Başkanı Rektör tarafından Rektör Yardımcıları arasından görevlendirilir. Yetkili Rektör Yardımcısı başkanlığında UDİO-K Koordinatörü, F/Y/EDP Koordinatörleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanının (ÖİDB) iştirakinden oluşur. Üniversite çapında Değişim Programları ile ilgili kararları alır. Değişim Programlarının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

(4) UDİO-K Uzmanı: UDİO-K’da görevli deneyim süresi 1 yıl ve üzeri olan personeldir. Birim içi görev dağılımı dâhilinde koordinatör tarafından verilen işlerin eksiksiz bir biçimde sevk ve idaresini sağlar. Değişim Programlarının kurum içinde ve dışında tanıtımı, yaygınlaştırılması ve başarılı bir biçimde uygulanmasından sorumludur. Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda kurumlar arası anlaşma süreçlerini yürütür. Değişim programları ve konsorsiyum ortaklıkları kapsamında gelen ve giden yönlü öğrenci ve personel değişim sürecinin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Sürece ilişkin gerekli belgelerin düzenlenmesi, takibi ve sisteme işlenmesini sağlar. Programdan faydalanacak öğrenci ve personel için oryantasyon programı düzenler. Değişim ve İş Birliği programının bağlantılı olduğu tüm programları düzenli ve eksiksiz bir şekilde kullanır.  Koordinatörlüğün sosyal medya hesabı ve web sitesi için haber, duyuru, vb. içerikleri üretir. Takibindeki işler ile ilgili olarak koordinatöre haftalık raporlama yapar.

(5) UDİO-K Uzman Yardımcısı: UDİO-K’da görevli deneyim süresi 1 yıldan az olan personeldir. Birim içi görev dağılımı dâhilinde koordinatör tarafından verilen işlerin eksiksiz bir biçimde sevk ve idaresini sağlar. Değişim Programlarının kurum içinde ve dışında tanıtımı, yaygınlaştırılması ve başarılı bir biçimde uygulanmasından sorumludur. Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda kurumlar arası anlaşma süreçlerini yürütür. Değişim programları ve konsorsiyum ortaklıkları kapsamında gelen ve giden yönlü öğrenci ve personel değişim sürecinin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Sürece ilişkin gerekli belgelerin düzenlenmesi, takibi ve sisteme işlenmesini sağlar. Programdan faydalanacak öğrenci ve personel için oryantasyon programı düzenler. Değişim ve İş Birliği programının bağlantılı olduğu tüm programları düzenli ve eksiksiz bir şekilde kullanır.  Koordinatörlüğün sosyal medya hesabı ve web sitesi için haber, duyuru, vb. içerikleri üretir. Takibindeki işler ile ilgili olarak koordinatöre haftalık raporlama yapar.

(6) F/Y/EDP Koordinatörü: UDİO-K Komisyonunda yer alır. Değişim Programları ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları B/P/EABD Koordinatörlerine iletir. B/P/EABD Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar. Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgilerin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından en geç 1 ay içerisinde UDİO-K’ya iletilmesi hususunda koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

 (7) B/P/EABD Koordinatörü: B/P/EABD Koordinatörü değişim programlarını ilgili bölüm/program/enstitü anabilim dalında tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur, intibak işlemlerini gerçekleştirir. Herhangi bir nedenle hareketlilik öncesinde kararlaştırılan öğrenim anlaşmasında değişiklik yapılması gerektiği durumlarda öğrenciyle ilgili durumun dönemin başlamasından itibaren en geç 6 hafta içerisinde görüşür, öğrencinin öğrenim anlaşması ve intibak tablosunun güncellenmesini sağlayarak değiştirilen belgeyi Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunar, kararın UDİO-K’ya iletilmesini sağlar. Uluslararası değişim programına katılma hakkı kazanan öğrencilerin akademik tanınırlıkla ilgili belgelerini hazırlar, imzalar ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınarak UDİO-K ve ÖİDB’ye iletilmesi için Dekan/ Müdür onayına sunar. Yurtdışından dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin intibakı ile ilgili işlemleri yürütür ve kararların alınmasını sağlar. Staj hareketliliğinde stajın konusu, süresi, staj için öğrenim anlaşması hazırlanması gibi konularda öğrencileri yönlendirir, stajın hedeflenen çıktılarının ve içeriğinin öğrencinin eğitim almakta olduğu bölüme uygun olup olmadığını değerlendirerek değişim programı belgelerini onaylar/reddeder, imza süreçlerinin tamamlanması ve kararların alınmasını sağlar. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Değişim programları ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri ve diğer akademik konularda danışmanlık yapar. Gelen öğrencilerin oryantasyonu, akademik danışmanlık hizmetinin sunulması, akademik ve sosyal intibakı, okulun tanıtılması; Değişim Programları kapsamında bölüm bazlı yıllık faaliyet raporu hazırlanması Bölüm Değişim Programları Koordinatörlerinin sorumluluğundadır.

(8) UDİO-K: Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren UDİO-K, Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yurtdışındaki üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurar, geliştirir ve sürdürür:

 • Öğrenci değişimi
 • İdari ve Akademik personel değişimi
 • Ortak program, proje, araştırma ve toplantı
 • Diğer alanlarda karşılıklı işbirliği
 1. UDİO-K Komisyonu kararları doğrultusunda Değişim Programları çerçevesinde yurtdışından gelen ve yurtdışına gidecek olan değişim öğrencilerinin, Akademik ve İdari Personelin işlemlerini yürütür.
 2. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sürdürülen Erasmus+ programının yükseköğretim alanı ile ilgili değişim programlarını planlar, yürütür, bütçe sürecini yönetir, raporlar ve yaygınlaştırması için çalışır.
 3. Global değişim programları kapsamında hareketliliğe katılan giden, gelen öğrenci ve akademik, idari personelin değişim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli iş ve işlemleri yürütür.  
 4. Değişim Programlarını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar.
 5. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar;
 6. İlgili koordinatörlerle, ÖİDB, İMİDB ve diğer birimler ile iletişim içinde çalışır; bütçe hazırlar, harcamaları takip eder ve kayıtlarını tutar.
 7. Koordinatörlük hareketlilik dışındaki diğer Erasmus+ ve GDP faaliyet alanlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütür ve yönlendirir; gerekli izlemeleri yapar; görev alanıyla ilgili toplantılara katılır; eğitim faaliyetleri düzenler; Üniversite personelini bilgilendirir ve değişim programlarına katılmaya özendirir.
 8.  Uluslararası protokol yazışmalarını üniversite adına hazırlar ve yurtdışı ziyaretlerini planlar. Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip eder, düzenlenmesine yardımcı olur, bu tür faaliyetleri planlar ve katılım sağlar.
 9. Yükseköğretim alanındaki hareketlilik projelerinin takibini sağlar ve başvuruda bulunur.
 10. Akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla yurtdışından Türkiye’ye gelen heyetlerin ziyaret programlarını yürütür.
 11. Yıllık Faaliyet raporu hazırlar.

(9) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Değişim Programları kapsamında giden ve gelen öğrenciler ile ilgili ÖİDB zamanında ve tam olarak bilgilendirilir. ÖİDB öğrencilerin ders seçimi, öğrenim anlaşması ve fakülte/yüksekokul/enstitü kararlarını takip eder, öğrencilerin intibakının not belgesine işlenmesi, harçsız pasaport ile ilgili öğrenciye gerekli belgenin hazırlanması, gelen öğrencilerin ders seçimlerinin ve kayıtlarının yapılması; ekleme bırakma, öğrenci belgesi verilmesi, transkript düzenlenmesi ile yükümlüdür.

(10) Yabancı Diller Yüksekokulu: Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği başta olmak üzere değişim programlarına başvuruda bulunan öğrencilere, gerek duyulduğu takdirde Değişim programına katılacak personele Dil Sınavı yapmakla, sınav bittikten en geç bir hafta sonra sınav sonuçlarını resmi yazı ile ve listenin her sayfasının imzalı/paraflı ve onaylı olacak şekilde UDİO-K’ya göndermekle yükümlüdür. 

(11) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİDB): Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen projelere yönelik hesap açmak, hareketliliğe katılacak öğrenci ve personele UDİO-K tarafından gönderilen talimatlar doğrultusunda ödeme yapmak, katılımcılara ait dekontların ve ilgili projenin hesap dökümünün koordinatörlüğe teslim edilmesinden yükümlüdür.

 

Değişim Programlarının Oluşturulması ve Yürütülmesine İlişkin Esaslar

MADDE 6

(1) Değişim programları, UDİO-K Komisyonunun gözetiminde, mütekabiliyet esasına göre ve çift yönlü düzenlenir.

(2) Çerçeve anlaşmalar, UDİO-K tarafından hazırlanır ve mütekabiliyet esasına göre rektör tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

(3) Erasmus+ anlaşmaları, taraf olacak akademik program veya birimlerin yazılı talebi üzerine veyahut resen UDİO-K tarafından düzenlenir ve yasal temsilci yetki devri yapılan Rektör Yardımcısı veya yetki devri yapılan Erasmus+ Kurum Koordinatörü tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişim Programlarına Başvuru Süreci, Erasmus+ Anlaşmaları ve Erasmus+ Dışı İş Birliği Anlaşmaları

 

Değişim Programlarının Uygulanması

MADDE 7

(1) Değişim programlarına ilişkin başvuru takvimi ve başvuru süreçleri, UDİO-K Komisyonu tarafından belirlenir ve UDİO-K tarafından ilan edilir.

(2) Değişim Programları kapsamında mevcut kontenjanlar, kurumlar arası anlaşmalarda belirlenen kontenjanlara dayanarak UDİO-K tarafından belirlenerek her başvuru dönemi öncesinde ilan edilir. İlan süreci sonrasında mevcut kontenjanlarda değişiklik olması durumunda başvuru sürecinde güncellenen kontenjanlar yeniden ilan edilir.

(3) Öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan veya kullanılabilir kaynak kalması durumunda yeni bir başvuru çağrısı ve değerlendirme takvimi UDİO-K Komisyonunun gözetiminde UDİO-K tarafından ilan edilir.

 

Erasmus+ Anlaşmaları

MADDE 8

(1)Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği Program Ülkeleri ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeler kapsamında değişim gerçekleştirilebilecek üniversite ve bölümler tespit edilir. Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek değişime ilişkin kontenjan bilgileri ve değişim için gereksinimler anlaşmada belirtilir.

(2) Erasmus+ Programı öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliği kapsamında hareketliliğin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili bölüm kapsamında ikili anlaşmanın yapılmış olması ve anlaşmanın belirlenen tarihten önce UDİO-K’ya sunulmuş olması gerekmektedir. Erasmus+ öğrenci staj ve personel eğitim alma hareketliliğinde ise ikili anlaşma şartı aranmamakla birlikte, hareketliliğe katılmak istenilen kurumdan kabul alınması halinde istenilen üniversite (EÜB sahibi olunması koşuluyla) ve kurumda faaliyet gerçekleştirilebilir.

 

 

Erasmus+ Dışı İş Birliği Anlaşmaları

MADDE 9

(1) İş birliğinin kapsamı ve diğer detaylar tanzim edilecek anlaşma ile imza altına alınır. Tesis edilecek iş birliklerinin kapsamı, mahiyeti ve sayısı kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. İş birliği sağlanacak kurum ve bölgelerin tespitinde kurumsal uluslararasılaşma hedefleri ve yerel otorite hedefleri göz önünde bulundurulur.

(2) Kurumlar arası değişimlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurum ile uygulanacak değişim programının esaslarının görüşülmesi, mutabık kalınması ve ikili iş birliği anlaşması yetkili makamlarca imzalanması gerekmektedir. Her iki kurumun yetkilisi tarafından imzalanmayan anlaşmalar bakımından tanınma sağlanamayacağından taraflarca imza altına alınmamış anlaşmaya dayanılarak değişim programı gerçekleştirilemez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değişim Programları Kapsamında Giden Öğrenciler

 

Başvuru İşlemleri

MADDE 10

(1) Her yıl potansiyel yararlanıcıları değişim programlarından yararlanmaya teşvik etmek bakımından UDİO-K tarafından öğrencilere yönelik değişim programları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılır.

(2) Değişim programlarına başvuru süreçlerini içeren duyuru, bilgi ve kılavuzlar ilgili çağrı döneminde Koordinatörlüğün web sayfasında paylaşılır.

(3) Öğrenciler başvurularında UDİO-K Komisyonunun belirleyeceği sayıda üniversite tercihinde bulunabilirler.

(4) Öğrenciler, başvurularında tercihlerini belirlerken, gidilmesi planlanan üniversitenin ders programı, derslerin yapısı, içeriği, öğretim dili, derslerin AKTS kredileri vb. konularda B/P/EABD Koordinatörü veya tez/akademik danışmanlarının görüşlerini dikkate alırlar.

(5) Çift anadal öğrencileri ile iki lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler bir başvuru döneminde iki programdan yalnız biri için değişim programlarına başvurabilirler.

(6) Öğrenciler yandal programı üzerinden başvuru yapamazlar.

(7) İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri, özel öğrenciler ve kayıt yenilememiş olan öğrenciler değişim programlarına başvuramaz.

(8) Değişim programlarından faydalanmak için başvuru formunda tercihlerin listelenmesi ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte son başvuru tarihi öncesinde başvuruların tamamlanması öğrencinin sorumluluğundadır.

(9) Öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan veya kullanılabilir kaynak kalması durumunda UDİO-K tarafından yeni bir başvuru çağrısı ve değerlendirme takvimi ilan edilebilir.

(10) Değişim Programlarından yararlanmak isteyen öğrenciler UDİO-K tarafından iletilen duyuruları, bilgi e-postalarını ve UDİO-K web sitesini takip etmekle yükümlüdürler.

(10) Değişim programları kapsamında mevcut kontenjanlar, kurumlar arası anlaşmalarda belirlenen kontenjanlara dayanarak UDİO-K tarafından belirlenerek her başvuru dönemi öncesinde ilan edilir. Mevcut kontenjanlarda değişiklik olması durumunda başvuru sürecinde güncellenen kontenjanlar ilan edilir.

 

Başvuru Koşulları

MADDE 11

(1) Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru aşamasında aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

 1. Değişim Programlarından faydalanacak öğrencinin öğrenim hareketliliğine katılacağı dönemde üniversitenin örgün eğitim şeklinde önlisans/lisans/lisansüstü programlarına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması ve hazırlık sınıfı hariç en az 1 dönemini tamamlamış olması gerekmektedir. Mezun durumundaki öğrenciler hareketlilik için başvuruda bulunamazlar.
 2. Global Değişim Programları: Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa katılmadan önceki son yarıyılda ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.50/4.00 ve lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00/4.00 olması,
 3.  Erasmus+ Değişim Programları: Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa katılmadan önceki son yarıyılda ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 ve lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00/4.00 olması,
 4. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavından veya YÖK tarafından kabul gören Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 60/100 puan almış olmak,
 5. Lisansüstü öğrenciler için Enstitü Değişim Programları Koordinatöründen öğrencinin Değişim Programına katılabileceğine dair onay yazısının UDİO-K’ya iletilmiş olması,
 6.  Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamaları,

 

(2)Kaydını dondurmuş öğrenciler Değişim Programlarına başvuruda bulunamaz.

(3) Doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci aşağıda belirtilen aşamalarında değişim programlarından yararlanamaz:

 1. Doktora yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlik sınavına girilmesi gereken son yarıyılda,
 2. Tez önerisi savunmasına girilmesi gereken son yarıyılda,
 3. Doktora mezuniyet şartlarından “en az 3 başarılı tez izleme dönemine” engel teşkil edecek dönem kısıtının oluşması durumunda,
 4. Programın azami süresinin son yarıyılında.

(4) Programın kredili veya kredisiz ders yükünü tamamlamamış olan dördüncü dönemdeki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin değişim programlarından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye Enstitü Koordinatörü, öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve UDİO-K Komisyonu görevli ve yetkilidir.

(5) Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliğinden yararlanamazlar.

(6) Anlaşmalı kurumlar ve ilgili iş birliği anlaşmaları tarafından zorunluluk olarak belirtilmediği sürece değişim programlarına akademik dönem tercihi belirtilerek bir dönemlik başvuru alınır.

(7) Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+  Değişim (öğrenim ve staj)  ve GDP kapsamında gerçekleşen öğrenim süreleri, hibe alınıp alınmadığına bakılmaksızın toplamda 12 ayı geçemez.

(8) Öğrencilerin, değişim programı hak kazanma koşullarını yerine getirmeleri durumunda, alt yarıyıllarından başarısız dersleri olması öğrencilerin değişim programına katılmalarına engel değildir.

(9) Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, okuduğu programın azami süresinin son yarıyılında değişim programlarından yararlanamazlar.

 

Değerlendirme ve Yerleştirme

MADDE 12

 1. Erasmus + kapsamındaki başvurular, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu’nun ilgili yürütme birimi tarafından o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce UDİO-K web sayfasında duyurulan ölçütler göz önüne alınarak ön değerlendirme UDİO-K tarafından ve nihai değerlendirme ise UDİO-K Komisyonu tarafından yapılır. 

(2) GDP kapsamındaki başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce UDİO-K web sayfasında duyurulan ölçütler göz önüne alınarak ön değerlendirme UDİO-K tarafından ve nihai değerlendirme ise UDİO-K Komisyonu tarafından yapılır.  

(3) Başvuru koşullarını sağlamasına rağmen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavından en az 60/100 puan almamış olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Değerlendirmeye alınan tüm adaylar puan sıralamasına tabi tutulur. Bu sıralama puanı, bir baz puanı ve ölçüt puanının toplamından oluşur. Baz puanı, Değişim Programları Yabancı Dil Sınavının %50’si ile genel not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %50’si toplanarak belirlenir.

 1. Erasmus+ başvuruların değerlendirmesinde ölçüt puan hesaplanırken, Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı güncel ölçütler esas alınır. Ölçüt puan pozitif veya negatif olabilir. İlgili ölçütler ve puanları, UDİO-K web sayfasında ve başvuru ilanında yayınlanır.
 2. GDP başvuruların değerlendirmesinde ölçüt puan hesaplanırken UDİO-K Komisyonu tarafından belirlenen ve başvurulardan önce web sayfasında ilan edilen ölçüt puan dikkate alınır.

(5) Ölçüt ve baz puanı oluşan öğrencinin Değişim Programı Genel Toplam Puanı 60/100 altında kalırsa başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, Koordinatörlüğün web sayfasında duyurulur.

(7) Değişim programından yararlanma hakkı kazanan öğrencinin hareketliliğe katılacağı anlaşmalı kurumun başvuru koşullarında belirtilen asgari şartları anlaşmalı kurumun belirlediği tarihten önce yerine getirmesi gerekir.

(8) UDİO-K tarafından öğrencinin kazandığı üniversiteye aday gösterilme işlemi yapıldıktan sonra kabul kararı, yapılan değerlendirme sonucunda ilgili kurum tarafından verilir.

(9) Gidecek öğrencilerin nihai durumu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kararıyla kesinlik kazanır.

 

Akademik İşlemler

MADDE 13

 (1) Değişim programları ile yurtdışına gitmesi kesinleşen öğrenciler, UDİO-K tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelere, Yüksekokullara ve Enstitülere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yerleştirilmesi yapılan öğrencinin anlaşmalı kurumda alacağı dersler B/P/EABD Koordinatörü desteğiyle, hareketliliğe başlamadan önce Öğrenim Anlaşması ile Ders Transfer ve İntibak Tablosu doldurularak ve ilgili belgeye F/Y/EYKK alınarak belirlenir. İlgili karar Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü tarafından Rektörlük aracılığıyla UDİO-K’ya ve ÖİDB’ye iletilir.

(3) Değişim Programına katılacak öğrencinin bir dönem için en az 30 AKTS alması gerekir. Gerekçeli durumlarda 30 AKTS altında kalan öğrencinin Öğrenim Anlaşması için B/P/EABD Koordinatörünün onayı alınır. AKTS eksikliğinden kaynaklanabilecek mezuniyet gecikmesi sorumluluğu öğrenciye aittir.

(4) B/P/EABD Koordinatörü tarafından öğrencilerin değişimde olacağı dönem derslerinin eşleştirilmesine azami özen gösterilir, eşleştirme mümkün olmadığı durumlarda üstten ders eşleştirilebilir.

(5) Öğrencinin yurtdışındaki hareketliliği süresince derslerinin açılmaması, çakışması vb. gibi zaruri durumlarda ders değişikliğini B/P/EABD Koordinatörü ile birlikte yapması gerekir. Çeşitli sebeplerle Öğrenim Anlaşmasında yapılacak olan bu değişikliklerin, öğrencinin gittiği üniversitede akademik dönemin başlamasını takiben 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrenci, üniversitemiz ve karşı üniversitenin yetkilileri tarafından tekrar onaylanması ve F/Y/EYKK alınması gerekir. İlgili değişikliklerin ve kararın öğrencinin değişim döneminin tamamlanmadan alınması gerekir, aksi takdirde öğrencinin ders değişikliği geçersiz sayılır.

(6) Öğrenciler seçim sonuçları ilan edildikten sonra 15 gün içinde hareketliliğe katılıp katılmayacaklarını UDİO-K’ya yazılı olarak bildirir. Hareketliliğe katılmayacak olan öğrenciler feragat dilekçesini bu süre içerisinde UDİO-K’ya teslim etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreden sonra feragat dilekçesi teslim eden öğrencilere başvuru esnasında belirtilen ölçütler çerçevesinde bir sonraki Değişim Programı başvurularında puan kesintisi uygulanır.

 

Yurt Dışındaki Üniversiteye Başvuru ve Kabul Süreci

MADDE 14

(1) Öğrencinin yurt dışındaki kuruma aday gösterme(Nominasyon) işlemi UDİO-K tarafından gerçekleştirilir. Anlaşmalı kurum tarafından istenen belgelerin hazırlanması ve belirtilen belgelerin son başvuru tarihinden önce eksiksiz olarak iletilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

(2) Yurtdışındaki üniversite kabul mektubu göndermeden öğrencinin yerleşme statüsü kesinlik kazanmaz.

(3) Değişim Programı ile herhangi bir üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrencinin; kazandığı üniversitenin akademik takvimi, eğitim dili, ders programları, yurt imkânları ve ücretleri, bulunduğu şehir ve ülke, öğrencinin harcayabileceği aylık ortalama giderler, nüfus, ulaşım vb. her türlü akademik ve fiziki bilgiyi edinmek kendi sorumluluğu altındadır. Bu konuları da içeren Oryantasyon toplantısına mazeret sunmadan katılmayan öğrencilere başvuru esnasında belirtilen ölçütler çerçevesinde bir sonraki Değişim Programı başvurularında puan kesintisi uygulanır.

(4)  Değişim Programına katılan öğrenci, anlaşmalı kurumun yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Öğrencinin anlaşmalı kurumda bir disiplin cezası alması durumunda, bu ceza kendi üniversitedeki dosyasına işlenir.

(5) Öğrencinin değişim programına katılacağı üniversite ile yapılan ikili anlaşma herhangi bir şekilde iptal olduğu takdirde öğrenci herhangi bir hak talep edemez. Hareketliliğe katılacak olan adayların kazandıkları üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi, kontenjanlarının dolmuş olması veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde yükseköğretim kurumu sorumlu tutulamaz. Bu durumda, öğrenciden anlaşmamız bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenir, anlaşma bulunamaması veya seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilir.

 

Akademik Tanınma (İntibak) İşlemi

MADDE 15

 1. Değişim programına katılacak öğrenci, B/P/EABD Koordinatörünün Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye sunacağı dilekçe ile ilgili birim tarafından değişime gideceği yarıyıl için izinli sayılır. İntibak sürecinde değerlendirmeye alınacak belgeler Öğrenim anlaşması, Ders Transfer ve İntibak Tablosu, öğrenci veya anlaşmalı kurum tarafından UDİO-K’ya iletilen resmi not belgesidir.

(2) Değişim Programına katılan öğrenciden ayrıca bir başvuru alınmadan intibakı yapılır, öğrencinin intibak işlemi AKTS kaybı olmadan gerçekleştirilir, başarısız olduğu dersler de intibak ettirilir.

(3) İntibak sürecinde temel alınacak belgeler varsa Öğrenim Anlaşması, Tanınma (İntibak) Belgesi ve anlaşmalı üniversiteden gelen transkripttir. İlgili akademik birimler gerekli görürlerse bunların dışında ek belge talep edebilirler.

(4) Öğrencinin öğrenim anlaşmasında yer alan dersleri misafir olunan kurumda alması ve başarılı olması durumunda; bu derslerin orijinal isimleri, kredileri ve notları öğrencinin transkripti ve Diploma Eki’nde de yer alır, Genel Not Ortalaması hesaplamasına dâhil edilir ve dipnotlarda veya diploma ekinde açık bir şekilde öğrencinin Erasmus+ veya Global Değişim kapsamında hareketlilikten faydalandığının belirtilmesi gerekir.

(5) Öğrencinin anlaşmalı kurumdaki not belgesinin Üniversiteye zamanında gönderilmesinden öğrenci sorumludur.

(6) Öğrenciler, intibak işlemleri için yurt dışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslını UDİO-K’ya teslim eder. UDİO-K teslim edilen transkripti resmi yazı ekinde gerekli işlemlerin yapılması için öğrencinin fakültesine iletir. İntibakla ilgili B/P/EABD Koordinatörünün önerisi üzerine F/Y/EYKK ile yapılır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 15-(8)’daki çizelgeyi kullanır.

(7) F/Y/EYKK alındıktan sonra karar gereğinin yapılması için UDİO-K ve ÖİDB’ye iletilir.

(8) İGÜ’den değişim programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar için aşağıdaki dönüşüm tablosu kullanılır.

 

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

CB

D

DC

E

DD

F

FF

 

Kontenjanlar

MADDE 16

 (1) Global Değişim kapsamında kontenjanlar ilgili üniversite ile yapılan ikili anlaşma ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Erasmus+ Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği için tahmini kontenjanlar UDİO-K Komisyonunun kararı ile ve UA’dan gelen hibe doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü öğrenci sayıları ve bölüm/ program sayıları göz önüne alınarak öncelikle bölüm/program/anabilim dalı bazında, bölüm/program/anabilim dalı bazında dağıtımın mümkün olamayacağı durumlarda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü bazında ayrı ayrı belirlenir ve ilan edilir. Belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar öncelikle ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’de kullanılmak üzere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılır.

(3)UDİO-K Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ Programı öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda, komisyon boş kalan kontenjanlar için yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.

(4) Bir hibe sözleşmesi kapsamında seçilen ancak o sözleşme içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, “kazanılmış hak” gerekçesiyle bir sonraki hibe sözleşmesinin kapsamına alınamazlar. Öğrenciler her sözleşme dönemi için, ilgili sözleşme döneminde geçerli olan seçim şartlarına göre seçilir ve faaliyetlerini gerçekleştirirler. İlgili sözleşmenin süresi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin daha sonra faaliyetten yararlanmak istemeleri halinde tekrar başvurup seçilmeleri gerekir.

 

Hibe Sözleşmesi ve Hibe Desteğinin Ödenmesi

MADDE 17

(1) Global Değişim kapsamında hibe desteği bulunmamaktadır.

(2) Erasmus+ Değişim Programı hibesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Erasmus+ Uygulama El Kitabı”nda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilen hareketlilik için tahsis edilir.

(3) Erasmus+ Değişiminden önce Üniversite ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme, öğrencinin alacağı hibe desteği tutarını ve tarafların yükümlülüklerini belirler.

(4) UDİO-K, öğrenciye tahsis edilecek hibe desteğini hesaplarken, öğrencinin Erasmus+ Değişim süresini, Üniversiteye tahsis edilen azami hibe desteğini ve UA tarafından ülkelere göre belirlenmiş olan destek tutarını esas alır. Gerçekleşen Erasmus+ Değişim süresinin öngörülen süreden daha kısa olması halinde, gerçekleşen süreye göre hibe hesabı yeniden yapılır. Hibeler hesaplanan şekilde ödenir.

(5) Öğrenci ve Üniversite arasında imzalanan hibe sözleşmesinde belirtilen hibe miktarının, Erasmus+ öğrenim amaçlı kalış süresinin artması ve/veya mücbir sebepler nedeniyle artırılmasının gerektiği durumlarda, öğrenci ile Üniversite arasında ek hibe sözleşmesi imzalanır.

(6) Erasmus+ değişimine seçilmiş, ancak hibe desteği kazanamamış öğrenci, yükümlülüklerini ve sıfır hibeli olduğu bilgisini içeren hibe sözleşmesini imzalaması şartıyla, Erasmus+ Değişimine katılabilir.

(7) Öğrencilerin ödemeleri hibe sözleşmesinde yer aldığı üzere 2 taksit şeklinde, gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrakları teslim ettikten ve OLS sınavını tamamladıktan sonra %80’i ilk ödeme, %20’si ise hareketliliğin başarılı tamamlanması, dönüş evraklarının eksiksiz teslim edilmesi, OLS ve Online Katılımcı Raporunun tamamlanması üzerine ikinci ödeme olarak gerçekleştirilir.  Hibe sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Öğrencinin bilgileri ödemenin yapılması için İMİDB’ye iletilir. Asgari 2 ayı tamamlamayan öğrencilerin hareketliliği geçersiz sayılır ve kendilerine ödenen hibenin iadesi aynen talep edilir.

(8)Öğrenci, mücbir sebeplerden dolayı hareketliliği tamamlayamazsa ve mücbir sebebini resmi belgelerle kanıtlarsa hareketlilik gerçekleştirdiği tarihler için hibe iadesi istenmez.

(9)Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

(10) Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası, transkript gibi) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsis edilir.

(11) Öğrencinin Üniversiteye hibe iadesi yapması gereken durumlarda, iade sebebi, tutarı ve iadenin yapılacağı Üniversite banka hesap bilgisi öğrenciye UDİO-K tarafından e-posta ile bildirilir. Öğrenci, kendisine bildirim yapıldıktan 15 iş günü içerisinde iadeyi yapmakla ve dekontunu UDİO-K’ya teslime etmekle yükümlüdür. İadesini yapmayan öğrenciler, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği “Kayıt Yenileme” başlıklı maddeleri uyarınca kayıt yenileyemezler.

(12) Üniversitenin ek kaynak bulması durumunda hibesiz olarak değişime başlamış öğrencilere sonradan hibe desteği verilmesi hususunda UA’nın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabındaki hükümleri ve öğrencilerin sıralama puanı dikkate alınır.

 

Öğrencilerin Üniversitedeki Statüleri ve İdari İşlemler

MADDE 18

(1) Öğrencinin Değişim Programı kapsamında yurtdışında bulunacağı süre normal öğrenim süresinden sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenliğin 22. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, öğrenci değişimde olacağı döneme ilişkin öğretim ücretini akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde üniversiteye öder ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar. Erasmus+ kapsamında değişime katılan öğrenci anlaşmalı kuruma ayrıca öğretim ücreti ödemez. GDP’ye katılan öğrencinin öğretim ücreti ödemesi değişime katılacağı üniversite ile yapılan anlaşma ile belirlenir.   

 (3) Partner üniversite sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, ders materyali, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

(4) Barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi tüm masraflar öğrencinin sorumluluğundadır.

(5) Çift Anadal yapan bir öğrencinin Değişim Programına katılması durumunda diğer ana dal programından izinli sayılır.

(6) Öğrencilerin Değişim hareketliliğini uzatma talepleri aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla F/Y/EDP Koordinatörü ve B/P/EABD Koordinatörü tarafından değerlendirmeye alınır:

 1. Anlaşmanın ve kontenjanın dönem uzatmaya uygun olması,
 2. Dönem uzatmanın anlaşmalı kurum tarafından kabul görmesi
 3. Başka bir öğrencinin gidişini engellememesi,
 4. Erasmus+ Değişim Programı Uzatma başvurularında UA Uygulama El Kitabı kurallarına uygun olması,
 5. Akademik açıdan uygun görülmesi.

(7) Dönem uzatma başvurusuna dair değerlendirme sonucu öğrenciye UDİO-K tarafından e-posta ile bildirilir. Uzatma talebinin onaylanması durumunda öğrenciyle ilgili F/Y/EYKK alınır.

(8) Değişim Programına katılmaktan vazgeçen öğrenci olması durumunda UDİO-K tarafından Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye bilgilendirme yapılır.

(9) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Değişim Programına katılamazlar.

 

Final ve Bütünleme Sınav Hakkı

MADDE 19 – (1) Değişim programlarından faydalanan öğrencilerin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, Üniversitemize dönüşte, gidilen kurumda alınan ve başarısız olunan dersler için İGÜ’de Final ve/veya Bütünleme sınav hakkı kullanamazlar.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Erasmus+ Staj Hareketliliği Kapsamında Giden Öğrenci İşlemleri

Başvuru İşlemleri

MADDE 20- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın zorunlu stajlarını veya gönüllü stajlarını Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yapabilirler. Her yıl potansiyel yararlanıcıları değişim programlarından yararlanmaya teşvik etmek bakımından UDİO-K tarafından öğrencilere yönelik değişim programları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılır.

(2) Değişim programlarına başvuru süreçlerini içeren duyuru, bilgi ve kılavuzlar ilgili çağrı döneminde Koordinatörlüğün web sayfasında paylaşılır.

(3) Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak için öğrenciler son başvuru tarihi öncesinden başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.  

(4) Öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan veya kullanılabilir kaynak kalması durumunda UDİO-K tarafından yeni bir başvuru çağrısı ve değerlendirme takvimi ilan edilebilir.

(5) Çift anadal öğrencileri ile iki lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler bir başvuru döneminde iki programdan yalnız biri için değişim programlarına başvurabilirler. Çift anadal öğrencilerinin esas anadal programından mezun olması durumunda öğrenci sadece ikinci anadal programından başvuru yapar.

(6) Öğrenciler yandal programı üzerinden başvuru yapamazlar.

(7) Erasmus+ Staj Hareketliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler UDİO-K tarafından iletilen bilgilendirmeleri UDİO-K web sitesini takip etmekle yükümlüdürler.

 

Başvuru Koşulları

MADDE 21- (1) Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru aşamasında aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

(a) Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa katılmadan önceki son yarıyılda lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00/4.00 olması,

(b) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavından en az 60/100 puan almış olmak;

(c) Lisansüstü öğrenciler için Enstitü Değişim Programları Koordinatöründen öğrencinin Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılabileceğine dair onay yazısının UDİO-K’ya iletilmiş olması,

(e) Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamaları,

(2) İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri, özel öğrenciler ve kayıt yenilememiş olan öğrenciler değişim programlarına başvuramaz.

(3)Kaydını dondurmuş öğrenciler Değişim Programlarına başvuruda bulunamaz.  

(4) Doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci aşağıda belirtilen aşamalarında değişim programlarından yararlanamaz:

a) Doktora yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlik sınavına girilmesi gereken son yarıyılda,

b) Tez önerisi savunmasına girilmesi gereken son yarıyılda,

c) Doktora mezuniyet şartlarından “en az 3 başarılı tez izleme dönemine” engel teşkil edecek dönem kısıtının oluşması durumunda,

d) Programın azami süresinin son yarıyılında.

 (5) Staj Süresi UA Uygulama El Kitabında belirtilen asgari süreyi sağlamalıdır.

(6) Öğrenciler gönüllü stajlarını mezuniyetten 12 ay içerisinde tamamlamalıdırlar.

(7) Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ Değişim (öğrenim+staj) döneminde gerçekleşen öğrenim süreleri, hibe alınıp alınmadığına bakılmaksızın toplamda 12 ayı geçemez.

(8) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunabilir ancak okudukları programın azami süresinin son yarıyılında değişim programlarından yararlanamazlar.

Değerlendirme ve Yerleştirme

MADDE 22- (1) Başvurular kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Komisyonu’nun ilgili yürütme birimi tarafından o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce UDİO-K web sayfasında duyurulan ölçütler göz önüne alınarak ön değerlendirme UDİO-K tarafından ve nihai değerlendirme ise UDİO-K Komisyonu tarafından yapılır. 

(2) Başvuru koşullarını sağlamasına rağmen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavından en az 60/100 (eskiden 50/100)  puan almamış olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Değerlendirmeye alınan tüm adaylar puan sıralamasına tabi tutulur. Bu sıralama puanı, bir baz puanı ve ölçüt puanının toplamından oluşur. Baz puanı, Değişim Programları Yabancı Dil Sınavının %50’si ile genel not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %50’si toplanarak belirlenir. Ölçüt puan hesaplanırken, Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı güncel ölçütler esas alınır. Ölçüt puan pozitif veya negatif olabilir. İlgili ölçütler ve puanları, UDİO-K web sayfasında ve başvuru ilanında yayınlanır.

(4) Ölçüt ve baz puanı oluşan öğrencinin Değişim Programı Genel Toplam Puanı 60/100 altında kalırsa başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, Koordinatörlüğün web sayfasında duyurulur.

(6) Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılacak öğrencilerin nihai durumu ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kararıyla kesinlik kazanır.

 

Akademik İşlemler

MADDE 23

(1) Erasmus+ Staj Hareketliliği ile yurtdışına gitmesi kesinleşen öğrenciler, UDİO-K tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakültelere, Yüksekokullara ve Enstitülere yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrenciler, staj yapacakları işletmeyi/kurumu kendileri belirlemek ve UDİO-K tarafından belirlenen süre zarfında UDİO-K’ya kabul mektubu sunmakla yükümlüdürler. Öğrencinin staj yapacağı kurumun bölümüyle ilişkili olması gerekir.

(3) Kabul mektubu alan öğrencinin staj yapacağı kurumda staj içeriğini gösteren Staj için Öğrenim Anlaşması B/P/EABD Koordinatörü tarafından kontrol edilir ve imzalanır. Öğrenci hareketliliğe başlamadan önce Staj için Öğrenim Anlaşması esas alınarak F/Y/EYKK alınır. İlgili karar Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü tarafından Rektörlük aracılığıyla UDİO-K’ya ve ÖİDB’ye iletilir.

 (4) Öğrencinin staj içeriğinde veya süresinde değişiklik olması durumunda staj için öğrenim anlaşmasının hareketlilik sırası (during mobility) kısmını doldurur ve onay için B/P/EABD Koordinatörüne iletir. İlgili belgenin öğrenci, üniversitemiz ve karşı üniversitenin yetkilileri tarafından tekrar onaylanması akabinde F/Y/EYKK alınır. İlgili değişikliklerin ve kararın öğrencinin Erasmus+ Staj Hareketliliğini tamamlanmadan alınması gerekir, aksi takdirde öğrencinin yaptığı değişiklik geçersiz sayılır.

(5) Erasmus+ Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrenci Staj İçin Öğrenim Anlaşmasının Hareketlilik Sonrası (After Mobility) kısmını staj yaptığı kurumdaki yetkili tarafından doldurulmasını sağlar, imzaları tamamlar.

(6) Erasmus+ Staj Hareketliliği katılım tarihlerini gösteren Katılım Sertifikası ve After Mobility Belgesi öğrenci tarafından UDİO-K’ya teslim edilir.

(7) UDİO-K tarafından Madde 23 (6)’deki belgeler dikkate alınarak F/Y/EYKK alınması için yazı yazılır.

(8) Öğrenciler seçim sonuçları ilan edildikten sonra 15 gün içinde hareketliliğe katılıp katılmayacaklarını UDİO-K’ya bildirir. Hareketliliğe katılmayacak olan öğrenciler feragat dilekçesini bu süre içerisinde UDİO-K’ya teslim etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreden sonra feragat dilekçesi teslim eden öğrencilere başvuru esnasında belirtilen ölçütler çerçevesinde bir sonraki Değişim Programı başvurularında puan kesintisi uygulanır.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliğinin Tanınırlığı

MADDE 24

(1) Öğrencinin stajının zorunlu olması söz konusuysa bu durum Staj Anlaşmasında belirtilir ve zorunlu stajın yerine sayılacağı kararlaştırılır. Staj anlaşması 3 nüsha halinde hazırlanır ve taraflarca imzalanır. Taraflarca onaylanan staj anlaşmasının 1 nüshası B/P/EABD Koordinatörüne 1 nüshası da UDİO-K’ya teslim edilir. Öğrencinin Staj anlaşması bir dilekçe ekinde B/P/EABD Koordinatörü tarafından Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulur.  Staj anlaşması üzerinde gerekli açıklamayı yaparak ilgili kurul üyelerinin onayıyla F/Y/EYKK alınır; kabul kararında tanınma garanti edilerek karar ÖİDB ve UDİO-K’ya iletilir.

(2) Staj Hareketliliğini başarılı bir şekilde tamamlayıp dönen öğrenciler Katılım Sertifikalarını ve Staj değerlendirme formlarını UDİO-K’ya teslim eder.  UDİO-K teslim edilen hareketlilik sonrası doldurulması gereken Staj Belgesini Katılım Sertifikasıyla birlikte resmi yazı ekinde Rektörlüğe gönderir, Rektörlük gerekli işlemlerin yapılması için belgeleri öğrencinin fakültesine iletir. Staj tanınması ilgili B/P/EABD Koordinatörünün önerisi üzerine F/Y/EYKK ile yapılır.  Fakülte/ Yüksekokul/Enstitü alınan kararı gerekli işlemlerin yapılabilmesi için UDİO-K’ya iletir.

(3) Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki zorunlu staj süresi tam olarak tanınır. Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yurtdışında yapılan staj faaliyeti Diploma Eki’ne kaydedilmek suretiyle gerçekleşir.  Öğrencinin stajını başarıyla tamamlaması durumunda öğrencinin zorunlu stajı varsa, Erasmus+ stajı zorunlu staj yerine sayılır; şayet öğrenci zorunlu stajı olmayan bir bölümün öğrencisi ise Erasmus+ stajı Diploma Ekine eklenir ve Üniversitenin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen kredi miktarınca transkriptinde ek kredi olarak yansıtılabilir.

 

 

Hibe Sözleşmesi ve Hibe Desteğinin Ödenmesi

MADDE 25

(1) Erasmus+ Staj Hareketliliğine başlamadan önce Üniversite ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme, öğrencinin alacağı hibe desteği tutarını ve tarafların yükümlülüklerini belirler.

(2) UDİO-K, öğrenciye tahsis edilecek hibe desteğini hesaplarken, öğrencinin Erasmus+ staj süresini, Üniversiteye tahsis edilen azami hibe desteğini ve UA tarafından ülkelere göre belirlenmiş olan destek tutarını esas alır. Gerçekleşen Erasmus+ staj süresinin öngörülen süreden daha kısa olması halinde, gerçekleşen süreye göre hibe hesabı yeniden yapılır. Hibeler hesaplanan şekilde ödenir.

(3) Öğrenci ve Üniversite arasında imzalanan hibe sözleşmesinde belirtilen hibe miktarının, Erasmus+ staj amaçlı kalış süresinin artması ve/veya mücbir sebepler nedeniyle artırılmasının gerektiği durumlarda, öğrenci ile Üniversite arasında ek hibe sözleşmesi imzalanır.

(4) Erasmus+ Staj Hareketliliğine seçilmiş, ancak hibe desteği kazanamamış öğrenci, yükümlülüklerini ve sıfır hibeli olduğu bilgisini içeren hibe sözleşmesini imzalaması şartıyla, Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılabilir.

(5) Öğrencilerin ödemeleri hibe sözleşmesinde yer aldığı üzere 2 taksit şeklinde, gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrakları teslim ettikten ve OLS sınavını tamamladıktan sonra %80’i ilk ödeme, %20’si ise hareketliliğin başarılı tamamlanması, dönüş evraklarının eksiksiz teslim edilmesi, OLS ve Online Katılımcı Raporunun tamamlanması üzerine ikinci ödeme olarak gerçekleştirilir.  Hibe sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Öğrencinin bilgileri ödemenin yapılması için İMİDB’ye iletilir. Asgari 2 ayı tamamlamayan öğrencilerin hareketliliği geçersiz sayılır ve kendilerine ödenen hibenin iadesi aynen talep edilir.

(6)Öğrenci, mücbir sebeplerden dolayı hareketliliği tamamlayamazsa ve mücbir sebebini resmi belgelerle kanıtlarsa hareketlilik gerçekleştirdiği tarihler için hibe iadesi istenmez.

(7)Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.

(8) Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası, transkript gibi) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsis edilir.

(9) Öğrencinin Üniversiteye hibe iadesi yapması gereken durumlarda, iade sebebi, tutarı ve iadenin yapılacağı Üniversite banka hesap bilgisi öğrenciye UDİO-K tarafından e-posta ile bildirilir. Öğrenci, kendisine bildirim yapıldıktan 15 iş günü içerisinde iadeyi yapmakla ve dekontunu UDİO-K’ya teslime etmekle yükümlüdür. İadesini yapmayan öğrenciler, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği “Kayıt Yenileme” başlıklı maddeleri uyarınca kayıt yenileyemezler.

(10) Üniversitenin ek kaynak bulması durumunda hibesiz olarak değişime başlamış öğrencilere sonradan hibe desteği verilmesi hususunda UA’nın ilgili yıla ait Uygulama El Kitabındaki hükümleri ve öğrencilerin sıralama puanı dikkate alınır.

 

Öğrencilerin Üniversitedeki Statüleri ve İdari İşlemler

MADDE 26

(1) Staj süresinin Akademik Takvim içerisinde olması durumunda, Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenliğin 22. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, öğrenci Erasmus+ Staj Hareketliliğinde olacağı döneme ilişkin öğretim ücretini akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde üniversiteye öder ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar.

(2) Barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi tüm masraflar öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Öğrencilerin Erasmus+ Staj Hareketliliğini uzatma talepleri aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla F/Y/EDP Koordinatörü ve B/P/EABD Koordinatörü tarafından değerlendirmeye alınır:

 1. Staj süresini uzatmanın anlaşmalı kurum tarafından kabul görmesi
 2. Başka bir öğrencinin gidişini engellememesi,
 3. UA Uygulama El Kitabı kurallarına uygun olması,
 4. Akademik açıdan uygun görülmesi.

(7) Staj süresini uzatma başvurusuna dair değerlendirme sonucu öğrenciye UDİO-K tarafından e-posta ile bildirilir. Uzatma talebinin onaylanması durumunda öğrenciyle ilgili F/Y/EYKK alınır.

(8) Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenci olması durumunda UDİO-K tarafından Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye bilgilendirme yapılır.

(9) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılamazlar.

 

Kontenjanlar

MADDE 27

 (1) Erasmus+Staj Hareketliliği için tahmini kontenjanlar UDİO-K Komisyonunun kararı ile ve UA’dan gelen hibe doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü öğrenci sayıları ve bölüm/ program sayıları göz önüne alınarak öncelikle bölüm/program/anabilim dalı bazında, bölüm/program/anabilim dalı bazında dağıtımın mümkün olamayacağı durumlarda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü bazında ayrı ayrı belirlenir ve ilan edilir. Belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar öncelikle ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’de kullanılmak üzere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılır.

(2)UDİO-K Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ Programı öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda, komisyon boş kalan kontenjanlar için yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.

(3) Bir hibe sözleşmesi kapsamında seçilen ancak o sözleşme içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, “kazanılmış hak” gerekçesiyle bir sonraki hibe sözleşmesinin kapsamına alınamazlar. Öğrenciler her sözleşme dönemi için, ilgili sözleşme döneminde geçerli olan seçim şartlarına göre seçilir ve faaliyetlerini gerçekleştirirler. İlgili sözleşmenin süresi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin daha sonra faaliyetten yararlanmak istemeleri halinde tekrar başvurup seçilmeleri gerekir.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğrenciler

 

Başvuru Süreci

MADDE 28-(1) İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden İGÜ’ye değişim öğrencisi olarak gelmek isteyen yabancı öğrenciler, kendi üniversitelerindeki değişim programları ofisi tarafından aday gösterilirler. Aday gösterilen öğrenciler gerekli evrakları hazırlayarak son başvuru tarihinden önce UDİO-K’ya gönderirler.

 

Seçim ve Değerlendirme Süreçleri

MADDE 29

(1) Başvurular; Üniversiteye değişim öğrencisi olarak gelmek isteyen öğrencilerin başvuruları üniversitelerarası imzalanan anlaşmalar kapsamındaki kotaların uygun olması, öğrenciye ait başvuru belgelerinin yeterli olması ve ilgili bölümün öğrencinin akademik durumu hakkındaki olumlu görüşü doğrultusunda UDİO-K tarafından sonuçlandırılır.

(2) UDİO-K başvurusu onaylanan öğrencilerin kabul mektuplarını hazırlar, hazırlanan kabul mektubu yetkili rektör yardımcısı tarafından imzalanır ve öğrenciye iletilir. UDİO-K başvurusu onaylanmayan öğrencilere e-posta ile bilgi verir.  

(3) Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte vize işlemleri, Akademik Takvim, Oryantasyon Programı ve Üniversitede yaşam ile ilgili bilgi notları gönderilir.  UDİO-K gelen öğrencilerin bilgilerini içeren listeyi ÖİDB’ye gönderir ve üniversite içi diğer idari işlemlerinde danışmanlık yapar. (4)Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması, öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması, kurumsal e-posta adresi ve şifrenin verilmesi işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ÖİDB’nin sorumluluğundadır.

(5) Öğrenciler için UDİO-K tarafından her dönem başında bir oryantasyon programı düzenlenir. Üniversitenin tanıtımı, geziler ve benzeri etkinlikler UDİO-K ve Erasmus+ Kulübü işbirliği ile düzenlenir.

(6) Öğrenciler Üniversitenin akademik ve idari kurallarına uymakla yükümlüdürler.

 

 

Ders Seçimi ve Öğrenim Anlaşması

MADDE 30- (1) Gelen öğrenci İGÜ’den alacağı derslerin seçimi için üniversite internet sayfasından ulaşabileceği ders kataloğundan yararlanır ve Öğrenim Anlaşmasında alacağı dersleri belirtir. Derslerin açılmaması veya diğer benzer mücbir sebeplerle Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslerde değişiklik yapabilir.

(2) B/P/EABD Koordinatörleri değişim programları kapsamında gelen öğrencilerin oryantasyon ve danışmanlık hizmetlerini yürütürler; Üniversitenin akademik ve sosyal ortamına uyumunda, ders seçiminde yardımcı olurlar ve öğrencilerin öğrenim anlaşmalarını, ders kayıt formlarını imzalarlar.

(3) Öğrenci akademik dönem başladıktan 1 ay içerisinde ders ekleme, bırakma işlemi gerçekleştirebilirler.

(4) Gelen değişim öğrencileri farklı fakülte/yüksekokuldan ders seçebilirler.

 

Kayıt İşlemleri

MADDE 31- (1)Gelen öğrencilerin ön kayıt işlemleri UDİO-K tarafından yapılır. Kesin kayıt işlemi ise ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Gelmekten vazgeçen öğrencilerin bilgilendirmesi ilgili Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüye ve ÖİDB’ye yapılır.

 

Oryantasyon Programı

MADDE 32- (1) UDİO-K tarafından her yarıyıl başında gelen öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenir.

(2) Bu program kapsamında öğrencilere üniversitedeki akademik süreçler ve otomasyon sistemleri anlatılır, devlet kurumlarına yapmaları gereken başvurular ile ilgili bilgi verilir, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, Üniversite turu ve geziler düzenlenir ve İstanbul’da yaşam hakkında önemli bilgiler aktarılır.

(3) B/P/EABD Koordinatörleri gelen değişim programı öğrencilerine kayıtlı oldukları programa uyumları konusunda danışmanlık yaparlar.

 

Öğrencilerin Üniversitedeki Statüleri ve Dönüş İşlemleri

MADDE 33- (1)-Değişim programı kapsamında gelen öğrencilerin öğrenim sürelerinin sonunda ÖİDB tarafından temin edilen Not belgesi ve UDİO-K tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

(2) İGÜ Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti veya kütüphane ücreti gibi akademik ücret talep edilmez. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı ve çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler bu kapsam dışındadır. Erasmus+ Programı dışında gelen öğrenciden ise dönemlik ücret ve diğer akademik ücretler anlaşma içeriğine bağlı olarak talep edilebilir.

 (3) Değişim Programı kapsamında  gelen   öğrenciler       İGÜ’de            kayıt donduramazlar.

(4) Değişim programı kapsamında hareketliliğini üniversitemizde tamamlayan öğrenciler ülkelerine dönmeden önce üniversite ilişik kesme formunu doldurup,  UDİO-K’ya teslim ederler.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları Kapsamında Giden Personeller

 

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği

MADDE 34

(1) Üniversitemizin internet sayfası veya çeşitli ilan panoları veya kurumsal e-posta aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği hakkında bilgi verilerek UDİO-K tarafından ilana çıkılır. İlan web sayfasında en az 20 gün süreyle yayınlanır. İlanda ders verme/eğitim alma hareketliliği için kontenjan sayıları, başvuru şartları belirtilir, anlaşmalı olduğumuz üniversite listeleri paylaşılır.

(2) Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen ölçütler göz önüne alınarak UDİO-K Komisyonunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

(3) Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen akademik ya da idari personel olması gerekir. Değişim programları kapsamında ders verme hareketliliği için yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliğinde ise ikili anlaşma zorunluluğu yoktur, ancak anlaşma olmayan bir kuruma gidilmesi durumunda kurumdan başvuru esnasında kabul mektubu alınması gerekir. Minimum ders verme ve eğitim alma saatinin karşı kurumda yerine getirilmesi gerekir.

(4) Başvuru işlemleri ilan edilen başvuru süresince eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilir.

(5) Erasmus+ Programı kapsamındaki değişimlerde Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.

(6) Global Değişim kapsamında hibe ödemesi bulunmaz.

(7) Personel seçimi sonrasında boş kontenjan kalması durumunda, boş kalan kontenjan için yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirlenebilir.

(8) Başvurusu kabul edilen personel başvuru esnasında ilan edilen Personel Hareketliliği Rehberinde yer alan gerekli prosedürleri izlemekle yükümlüdür.

(9) Erasmus+ Personel Hareketliliğine başlamadan önce, seçilen personel ile Üniversite arasında personelin alacağı hibe desteği tutarını ve tarafların yükümlülüğünü belirleyen hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra hareketlilik kesinleşir.

(10) Erasmus+ Personel Hareketliliğine seçilmiş, ancak hibe desteği kazanamamış personel, yükümlülüklerini ve sıfır hibeli olduğu bilgisini içeren hibe sözleşmesini imzalaması şartıyla, Erasmus+ Değişimine katılabilir.

(11) Personel ve Üniversite arasında imzalanan hibe sözleşmesinde belirtilen hibe miktarının, hareketlilik kapsamında kalış süresinin artması ve/veya mücbir sebepler nedeniyle artırılmasının gerektiği durumlarda, öğrenci ile Üniversite arasında ek hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe sözleşmesinin imzalanmasının akabinde Personelin bilgileri ödemenin yapılması için İMİDB’ye iletilir.

(12)Personelin ödemeleri hibe sözleşmesinde yer aldığı üzere 2 taksit şeklinde, gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrakları teslim ettikten ve hibe sözleşmesini imzaladıktan sonra ilk ödeme, %20’si ise hareketliliğin tamamlanması ve dönüş evraklarının eksiksiz teslim edilmesi, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini tamamlaması, faaliyet raporunu, seyahat belgelerini, katılım süresini teyit eden belgeyi teslim etmesi, online katılımcı raporunu doldurması üzerine ikinci ödeme olarak gerçekleştirilir. Aksi durumlarda hibe desteğinin %20’si ödenmez. 

(13)  Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinde asgari 2 günü, Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinde asgari 2 gün 8 saat ders verme süresini tamamlamayan ve/veya evraklarını eksiksiz teslim etmeyen personelin hareketliliği geçersiz sayılır ve kendilerine ödenen hibenin iadesi aynen talep edilir.

(14) Personelin Üniversiteye hibe iadesi yapması gereken durumlarda, iade sebebi, tutarı ve iadenin yapılacağı Üniversite banka hesap bilgisi personele UDİO-K tarafından e-posta ile bildirilir.  Personel, kendisine bildirim yapıldıktan sonraki 15 iş günü içerisinde iadeyi yapmakla ve dekontunu UDİO-K’ya teslim etmekle yükümlüdür.

(15) GDP kapsamında Personel hareketliliğine katılmak isteyen personele hibe ödemesi yapılmaz.

(16) GDP kapsamında her iki hareketlilik türünde anlaşma bulunması zorunludur.

(17) Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Ders verme hareketliliğinde üniversiteler arasında anlaşma bulunması zorunludur ancak yalnızca Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilebilen eğitim alma hareketliliği kapsamında anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları Kapsamında Gelen Personeller

 

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği

MADDE 35- (1) Değişim Programı kapsamında kurumumuzda hareketlilik gerçekleştirmek isteyen personeller, UDİO-K ile iletişime geçerler. UDİO-K ilgili personelin hareketlilik gerçekleştirmek istedikleri birimin F/Y/EDP koordinatörü ile iletişime geçip gerekli onayları alır.  

(2) GDP kapsamında her iki hareketlilik türünde anlaşma bulunması zorunludur.

(3) Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Ders verme hareketliliğinde üniversiteler arasında anlaşma bulunması zorunludur ancak yalnızca Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilebilen eğitim alma hareketliliği kapsamında anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4)Ders verme hareketliliği kapsamında kurumumuza gelecek olan personellerin bilgileri ilgili bölüme iletilir. İlgili bölüm tarafından kabul edilen personelden “Ders Verme Hareketliliği Anlaşması” talep edilir. Uygun görülmesi halinde anlaşma B/P/EABD Koordinatörü tarafından onaylanarak UDİO-K tarafından kabul mektubu ile birlikte karşı kuruma iletilir.

(5)Eğitim alma hareketliliği kapsamında kurumumuza gelecek olan personelin bilgileri ilgili birim ya da daire başkanlığına iletilir. İlgili birim ya da daire başkanlığı tarafından kabul edilen personelden “Personel Eğitim Alma Anlaşması” talep edilir. Uygun görülmesi halinde anlaşma Erasmus+ Kurum Koordinatörü sıfatıyla UDİO-K Koordinatörü tarafından imzalanarak kabul mektubu ile birlikte karşı kuruma iletilir.

(6) Başvurusu onaylanan ve kabul mektubu hazırlanan personele Üniversitede hareketlilik gerçekleştireceği süre için program akışı UDİO-K tarafından gönderilir.

(7) Ders Verme Hareketliliği kapsamında gelen personele ilgili F/Y/EDP Koordinatörü ve B/P/EABD Koordinatörü tarafından danışmanlık yapılır.

(8) Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gelen personele UDİO-K tarafından danışmanlık yapılır.

(9) Ders verme ve eğitim alma hareketliliğini tamamlayan personele UDİO-K tarafından hazırlanmış olan katılım sertifikası Erasmus+ Kurum Koordinatörü sıfatıyla UDİO-K Koordinatörü tarafından onaylanarak teslim edilir.

 

 

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Değişim Programlarına Katılımın İptalini Gerektirecek Durumlar

Madde 36- (1) Erasmus+ Değişimi veya Global Değişime katılmak üzere başvurusu kabul edilmiş, seçilmiş veya halihazırda değişimde olan öğrenci ve personelin değişim programına katılımları, aşağıda belirtilmiş olan durumlarda UDİO-K Komisyonu kararıyla iptal edilebilir. Öğrenci veya personel hibe almışsa iadesi istenir ve haklarında disiplin işlemleri başlatılabilir.

 1. Değişime gideceği dönem uzaklaştırma disiplin cezası almış olmak,
 2. UDİO-K, ilgili akademik ve idari birimler tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, istenen belgeleri zamanında teslim etmemek,
 3. Üniversitenin imajına zarar verecek şekilde, gerçeği yansıtmayan ve karalayıcı iddialarda bulunmak.

 

Değişim Programı Haricindeki Hareketlilikler

Madde 37- (1) Bu yönergede belirtilen değişim programları haricinde “özel öğrenci” statüsünde yurtdışındaki bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenciler için “Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin” “Diğer Yükseköğretim kurumlarında ders alma” başlıklı maddelerine göre işlem yapılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite’nin “Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, ilgili mevzuat hükümleri, Erasmus+ Değişimi kapsamındaki konularda UA tarafından yayınlanan güncel Erasmus+ Uygulama El Kitabı hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönerge

Madde 39- (1) 30.12.2021 tarihli ve 27 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2018-2020 Erasmus Hareketlilik Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 40- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunun 04.01.2023 tarihli ve 2023-01 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

 

Yürütme

Madde 41- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL

DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

(Kabulü:01.03.2017 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi birimlerince kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla kendilerine özgü Danışma Kurullarını oluşturmak ve bunların çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla oluşturulan Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 Resmi Gazete Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik’e göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 Bu yönergede geçen;

 1. Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
 2. Üniversite Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Danışma Kurulunu,
 3. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarının danışma kurullarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Görev ve Sorumluluklar

Danışma Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri

MADDE 5 Danışma Kurulu, Üniversite ve üniversite birimlerinde oluşturulan bilimsel etkinlikler, projeler ve eğitim-öğretim başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve öneri bildiren bir kuruldur. Üniversite Danışma Kurulu ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşur. Danışma kurullarının kamu ve özel sektör kuruluşları ile mezun öğrenci üyeleri Rektör’ün önerisi ve Senato’nun onayı ile görevlendirilir.

 1. Üniversite Danışma Kurulu: Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarının dekan/müdürleri, öğrenci konsey başkanı ve Rektör tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ile temsilen bir mezundan oluşur. Üniversite Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası görevi İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.
 2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu: Dekan/Müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları, bölüm başkanları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul öğrenci temsilcisi ve dekan/müdür tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ile temsilen bir mezundan oluşur. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası birim sekreterliği tarafından yürütülür.

Üniversite Dışından Görevlendirilecek Kurul Üyelerinin Görev Sürelerinin Belirlenmesi

MADDE 6

 1. Üyelerin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.
 2. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer.

Üniversite Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 7

 1. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.
 2. Kendilerine önceden gönderilen gündem programını inceleyip, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına yazılı olarak iletmek,
 3. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma kurullarının amaca uygun çalışmasını sağlamak ve bu kuruldan gelen önerileri değerlendirmek,
 4. Birimlerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile iş birliği geliştirmek,
 5. Kamu ve özel sektörün talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,
 6. Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurullarının Görevleri

MADDE 8

 1. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.
 2. Üniversite Danışma Kuruluna görevlendirilecek ilgili sektör üyelerini önermek,
 3. Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak,
 4. Birimlerde yürütülmekte olan derslerin; yarıyıl, kredi saat ve içeriklerini incelemek, ilgili meslek ve uzmanlık alanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi hakkında önerileri belirlemek,
 5. Bölümlerle bağlantılı proje önerileri oluşturmak,
 6. İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda lisans projesi, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü (koordinasyonu) sağlamak,
 7. Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin derslerde ya da ayrı olarak öğrencilere aktarılabilmesi için konuk konuşmacı uygulamaları planlamak,
 8. Yetişmiş insan gücündeki çeşitliliği sağlamak için planlama çalışmaları yapmak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek,
 9. Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek,
 10. Üniversite Danışma Kurulundan gelen görevleri yapmak,
 11. Danışma Kurullarında alınan kararları Üniversite Danışma Kurulu gündeminde görüşmek üzere bir rapor şeklinde Rektörlüğe sunmak,
 12. Yeni bölüm/program açılması konusunda önerilerde bulunmak.

Kurulların Çalışma Esasları

MADDE 9 Üniversite Danışma Kurulunda görevli ve kurum dışından katılacak kurul üyeleri ile iletişim Genel Sekreterlik tarafından, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulunda görevli ve kurum dışından katılacak kurul üyeleri ile iletişim birim sekreterliği tarafından yapılan yazışmalarla yürütülür. Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması Üniversite Danışma Kurulunda Genel Sekreterlik, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurullarında birim sekreterliklerinin sorumluluğundadır.

Çalışma Takvimi

MADDE 10

 1. Üniversite Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde Rektör ve daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.
 2. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11 Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönergeyi İndirin 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Kabulü:14.06.2017 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir lisans dalında yandal sertifikası almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, yandal programlarında eğitim ve öğretim bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 18 Mart 2016 tarih ve 29657 Sayılı Resmi Gazete’de değişiklikler yapılan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
 2. Anadal Programı : Öğrencinin ÖSYS ile yerleştirildiği lisans programını,
 3. Fakülte/Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans eğitimi yapılan fakülte ve yüksekokulu,
 4. Fakülte/Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde lisans eğitimi yapan fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,
 5. GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
 6. İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
 7. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 
 8. Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
 9. Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
 10. Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yandal Programı

 

Yandal Programının Açılması

MADDE 5 - (1) Yandal Programı sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki lisans diploma programları arasında açılabilir.

(2) Yandal programı, yandal açmak isteyen bölümlerin ve fakülte /yüksekokul kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

(3) Yandal programı, senato kararı ile belirlenmiş olan en az 6 adet ders olmak üzere en az 18 kredilik zorunlu veya seçmeli alan dersi koşullarının her ikisini birden sağlayan bir programdır.

 

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları

MADDE 6 - (1) Yandal öğrencisi kabul edecek lisans programlarının Üniversite Senatosunca belirlenen kontenjanları ilgili yarıyıl başlangıcından en az otuz gün önce  üniversite web sayfasında ilan edilir.

 (2) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3. yarıyıl ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilir.

(3) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadalında genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (2.50/4.00) olması gerekir.

(5) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen  tarihte, başvuru formu ve not belgesi ile yandal yapılacak bölüm başkanlığına yapılır.

(6) Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç yandal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir yandal programına yerleştirilir. Aynı anda birden fazla yandal yapılamaz. Ancak, aynı anda yandal programı ile bir çift anadal yapılabilir.

(7) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.

 

Danışmanlık

MADDE 7 - (1) Yandal programındaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrenciye danışmanlık yapmak üzere ilgili bölüm başkanlığınca bir yandal program koordinatörü atanır. Yandal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

 

 

Anadal ve Yandal Programı İlişkileri

MADDE 8 - (1) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin anadal programındaki başarı durumunu ve mezuniyetini hiçbir biçimde etkilemez. Yandal programı için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. Yandal not döküm belgesinde yandal programının tüm dersleri yer alır.

(2) Anadal veya çift anadal programında var olan  bir ders yandal programına saydırılamaz.

(3) Bir dönemde öğrencinin anadal, çift anadal ve yandal programında en fazla alacağı toplam ders yükü 45 AKTS’yi aşamaz.

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 9 - (1) Yandal programında genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler yandal programında başarılı sayılırlar.

(2) Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz, bölüm veya mezuniyet sıralamaları dikkate alınmaz.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece bir belge (yandal sertifikası) verilir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

(4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitirmeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler yandal için verilen eğitim bursu dışındaki diğer burs, başarı bursu, maddi destek ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(6) Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, eğer ayrıldığı çift anadal programında verilen bir yandal programının tüm koşullarını yerine getirmiş ise tercih etmesi durmunda o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, başvurma dönemi kısıtlaması şartı uygulanmaksızın kendisine o yandal programına başvuru hakkı tanınır.

 

Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma

MADDE 10 - (1) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren veya kaydı silinen bir öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(2) Yandal veya çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal programlarına başvurabilir ve devam etmekte olduğu yandal programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir.

(3) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır.

(4) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir.

(5) Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan  öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(6) Öğrencinin Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (2.30/4.00) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Bu durumda öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmeksizin not döküm belgesi ve diploma ekinde yer alır.

(7) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Yönergeyi İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YAYIN İLKELERİ VE YAYIN KURULU YÖNERGESİ

(Kabulü:24.10.2013 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı)

I. AMAÇ ve KAPSAM:

Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen Üniversiteler Yayın Yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından basılacak yayınlara içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenleyen hükümleri içerir. Yayınevinin adı İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’dır. Kısaltması İGÜ Yayınları’dır.

Madde 2- Üniversiteye bağlı birimlerde yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, yayınların denetlenmesi, basımı için sıra vb. her türlü işlemler Üniversite Yayın Kurulu ile her birimde oluşturulacak yayın alt kurulları tarafından gerçekleştirilir.

II. ÜNİVERSİTE YAYIN KURULU:

Madde 3- Yayın Kurulu, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üye, asıl üyenin görevinden istifa etmesiyle Rektör Yardımcısı tarafından toplantılara davet edilir. Basılmak üzere sunulan taslakta yayın kurulu başkanı ya da asil üyelerinden biri yazar ya da editör olarak yer alıyorsa; yedek öğretim üyeleri karar toplantılarına katılırlar. Başkanın ayrılması halinde toplantı en kıdemli üyenin başkanlığında yapılır. Belirlenen üyelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu’ndaki üyelikleri ile sınırlıdır. Yayın Kurulunun kararları Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Madde 4- Yayın Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

a) Birimlerin eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. Bölümlere / Anabilim dallarına bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve karşılanacağı sorularak, bölüm / anabilim dalı bazında ders kitabı ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın karşılanmasının programlanmasını ister ve özendirici tedbirler alır.

b) Basıma hazır olarak gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları yönünden yayına uygun olup olmadığına karar verir, ilgili gerekli düzenleme ve planlama çalışmalarını yapar, eserin hukuki durumunu, basım sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında üniversite yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

c) Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın ‘’İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’’ ifadesini taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı Yayın Kurulu tarafından hesaplanarak, yönetim kurulu kararı olarak Üniversite Yayın Komisyonuna gönderilir, Üniversite Yayın Komisyonunun kararı Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir.

d) Basılan eserlerin yönetmelikte belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar veya yaptırır.

e) Yayın Kurulu gerek gördüğü durumlarda, basımına karar verdiği eserlerin Üniversite basın ünitelerinin kapasitesini aşan kısımlarının başka yollarla basılmasına izin verebilir.

f) Öğretim üyelerince İGÜ Yayınları adı altında üniversite dışında basımı gerçekleştirilecek yayınlara izin verir.

g). Çeviri yayın(lar) için çevirmen(ler)in yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurum / kuruluştan izin alması gerekir. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenmesine Yayın Komisyonunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

 

 

III. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL YAYIN KURULLARI

Madde 5- Fakültelerde dekan veya dekan tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısının, Yüksekokullarda müdürlerce veya müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından seçilecek iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yayın için yapılan müracaatı takiben 10 gün içinde toplanır. Basımına karar verilecek olan taslakta başkan ya da asil üyelerinden biri yazar yada editör olarak yer alıyorsa yayın alt kurulu toplantısında yerine yedek üye hazır bulunur. Yayın alt kurulları hazırlanan taslak metnin basılması konusundan kanaat belirtir ve bunu Üniversite Yayın Kuruluna sunar.

Madde 6- Fakülte / Yüksekokul Yayın Kurullarının Görevleri

1. Fakülte / Yüksekokul Yayın Kurulu Üyeleri, taslağı inceler, gerekli olduğunda uzmanlık yardımı almak üzere bir alt kurul tarafından incelenip incelenmemesine karar verir ve/veya inceletir.

2. Fakülte / Yüksekokul Yayın Kurulları, birimler bünyesinde basımı yapılan her türlü kitap, dergi ve inceleme/araştırma yayınları ile ilgili işlemlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

3. Birimlerce hazırlanan taslak halindeki yayınların dil, güncellik, nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları bakımından ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Üniversite Yayın Kurulu’na görüş bildirir.

IV. YAYIN TÜRLERİ:

Madde 7- Bu yönergeye göre İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yayınlanacak eserler öncelik sırasıyla; ders kitapları, yardımcı ders kitapları, bilimsel dergiler ile bilimsel toplantı bildirilerini içeren yayınlar ve bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan akademik kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

a) Ders kitabı: Üniversitemizde eğitim ve öğretim yapılan bir ön lisans / lisans / lisansüstü eğitim programında zorunlu ders olarak okutulan ve ilgili kurallarca  belirlenmiş eğitim programının tümünü kapsayan telif veya tercüme özgün eserlerdir. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin  adlarıyla örtüşmelidir.

b) Yardımcı ders kitabı: Üniversitemizde eğitim ve öğrenimini sürdüren ön lisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları zorunlu veya seçmeli olarak saptanan derslerin tümünü veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan, eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, öğrencilerin bakış açılarını genişletebilecek, bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanmış ve özgün kitaplardır.

Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları, bu yönerge hükümlerine göre hazırlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara göre düzenlenir.

c) Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan süreli yayınlardır.

d) Bildiriler:  Üniversite birimlerince gerçekleştirilen ya da katılım sağlanan, kongre, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel toplantıların sunu metinlerini içeren yayınlardır.

e) Bilgilendirici Yayınlar: Topluma ve kamuoyuna bilgi vermek amacıyla akademik nitelikte hazırlanan kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

f) İnceleme/Araştırma Yayını: Üniversitemizin çeşitli birimlerinde yapılan tez, bilimsel inceleme ve araştırma sonuçlarını (ulusal ve/veya uluslararası proje veya denemeler vb.) içeren yayınlar.

V. YAYIN BAŞVURULARI:

Madde 8- İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen ders kitabı, ders notu, yardımcı ders kitabı ve bilgilendirici yayınların yazarları, yayımlanması istenilen eserin (4) kopyası ve yazar tarafından düzenlenip imzalanmış “Yayın Öneri Formu”yla (Bkz. EK 1) görevli bulundukları bölüm başkanlıklarına  veya enstitü / yüksekokul müdürlüklerine başvururlar. Çeviri eserlerde; telif yasası gereğince yazardan ya da yayım hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

Madde 9- İlgili birim alt komitesinde görüşülen yayın taslakları hakkında verilen kanaat kararları dekanlıklar tarafından “Yayın Kurulu”na iletilmek üzere düzenlenen “Yayın Önerisi Değerlendirme Formu” ve diğer evrak ile birlikte Rektörlüğe gönderilir. Müdürlüklere yapılan müracaatlarda ise müracaat formuyla birlikte yayın taslakları doğrudan Üniversite Yayın Kuruluna ulaştırılmak üzere Rektörlüğe iletilir.

Madde 10- Üniversitemizce kısmen veya tamamen organize edilen kongre, sempozyum, çalıştay ve panel’lerde organizasyon komitesinde bulunan öğretim üyeleri ve elemanları bu bilimsel toplantıda sunulan panel ve bildiri metinlerini basılı hale getirmek için en geç 3 ay içinde doğrudan Üniversite Yayın Kuruluna başvururlar.

Madde 11- Üniversitemizde yapılan tez ve araştırma projelerini basılı hale getirmek için danışmanın yazılı onayıyla birlikte Üniversite Yayın Kuruluna başvurulması yeterlidir.

Madde 12-  Bilimsel faaliyetleri yansıtan dergi türünden eserler için oluşturulmuş bir Dergi Editör Kurulu, Üniversite Yayın Kuruluna derginin yayın amaçları, vizyonu ve misyonu ile birlikte bir rapor sunarak başvuruda bulunur. Üniversite yönetim kurulu tarafından derginin çıkmasına onay verildikten sonra ‘’Dergi Editörler Kurulu’’ tarafından bir hakem kurulu oluşturulur. Ulusal dergilerde hakem listesinin Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan ulusal üniversitelerin üyelerinden oluşturulması gerekir. Uluslararası dergilerin hakem listesinde yurtdışındaki üniversitelerde görev yapan bilim adamlarının da bulunması gerekir. Yayıma kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporları da bulunmalıdır.

VI. ESERLERİN İNCELENMESİ:

Madde 13- Eserlerin ‘’İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayını” olarak basılması ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda gerekli değerlendirilmeyi yapmak için Üniversite Yayın Kurulu, 10 gün içinde toplanır. Gerektiğinde bir başka üniversite veya araştırma kurumundan, söz konusu eserin ilgili olduğu bilim alanında, yazarın üstündeki unvanlarda bulunan bir veya daha fazla sayıda öğretim üyesi belirleyerek yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Bu durumda Yayın Kurulu, bilimsel hakemlerin değerlendirmelerini esas alarak başvuruyu sonuçlandırır.

Madde 14- Yayınlanması uygun görülen eserlerin üç kopyası, eseri inceleyen öğretim üyeleri tarafından önerilen değişikliklerin dikkate alınması için yazar(lar)ına verilir. Yazar(lar) varsa düzenlemeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş iki kopyasını Yayın Kuruluna geri gönderir.

Madde 15- Basılmasında sakınca görülen eserlerin birer kopyası Rektörlükte tutulur, diğer kopyaları yazar(lar)a geri verilir.

Madde 16- Eserlerin yayımlanması ya da yayımlanmamasına ilişkin son karar, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 3. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre Üniversite Yayın Kurulunca verilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 17- Yayın Komisyonu Başkanlığı, yayının değerlendirme sonucunu en geç üç ay içerisinde yazar(lar)a bildirir.

VII. YAYINLARDA BİÇİM BAKIMINDAN ARANAN NİTELİKLER

Madde 18- İstanbul Gelişim Üniversitesi yayını olarak basılan tüm yayınların kapağı aşağıdaki gibi hazırlanacaktır

a) Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve ilk sayfanın ön yüzünde sol üst kısımda İstanbul Gelişim Üniversitesi amblemi ve devamında “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları” yazısı, ortada kapak düzenlenmesine göre de yayının adı, altında yazar(lar)ın unvanı, adı soyadı, en altta ise yer ve basım yılı bulunmalıdır.

b) Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazar(lar)ın kısa özgeçmiş(ler)i, fotoğraf(lar)ı ve diğer eserlerinin listesi veya yayının kısa tanıtım yazısı bulunabilir. ISBN numarası alt orta bölüme yazılır.

c)  Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, yayının adı, yazar(lar)ın adının baş harfi ve soyadı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi amblemi bulunur.

d)  Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

e)  İlk sayfanın arka yüzünde (Ek-2)’de örneği verilen metin yer alır.

f) Yayın,  20x28 cm veya 16x24 cm. veya Yayın Komisyonunun uygun göreceği boyutlarda olabilir.

g) Yayının yazım kuralları ve iç düzenlemeleri, ilgili bilim dalının ulusal / uluslararası geleneklerine göre yazar(lar) tarafından düzenlenir.

VIII. BASIM VE SATIŞ

Madde 19. Yayın Komisyonunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile basılması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı ile “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu” (Ek-4)   imzalanır. Eserin basılmasından sonra “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Devir Formu” (Ek-5) ile yazar(lar) telif haklarını devreder(ler). Basılan eserlerden yazarına ücretsiz olarak verilecek kitap sayısı, baskı adedi dikkate alınarak sözleşme yapılırken belirlenir.

Madde 20- Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerce yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.

Madde 21- Yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 7. maddesindeki öncelik sırasına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da  sponsorlar tarafından karşılanabilir.

Madde 22- Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Üniversite Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür.

Madde 23- Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Üniversite Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük  tarafından başvurulması gerekir. Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte dekanlık veya müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna bildirilir.

IX. DİĞER HÜKÜMLER

Madde 24- Yayımlanacak eserlerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

Madde 25- Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayınlanmayan ders kitaplarının üzerine ‘’İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları’’ yazılamaz.

Madde 26- Üniversitemizde ders aracı olarak önerilecek kitap ve her türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz ve çoğaltamazlar.

Madde 27- Üniversitemiz tarafından bastırılamayacağı, Üniversite Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak bildirilen kitapları, yazar(lar)ın kendilerinin bastırma hakları saklıdır. 

Madde 28- İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Komisyonu, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek aşağıdaki davranış tanımlarını aynen benimsemiştir;

- Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

- Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,

- Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak,

- Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,

- Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın yapmak,

- Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,

- Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.

X. YÜRÜRLÜK:

Madde 29- Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi senatosunca kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. (Senato Toplantı Tarihi:24.10.2013 Toplantı No: 2013/11)

Madde 30- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 31. Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

EK 1 : YAYIN ÖNERİ FORMU
EK 2 : İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ
EK 3 : YAYIN ÖNERİ DEĞERLENDİRME FORMU
EK 4 : YAYIN SÖZLEŞME FORMU
EK 5 : YAYIN DEVİR FORMU

 

 

 

 

Ek –1

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

 1. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır.

Eserin başlığı : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hangi Amaçla Kullanılacağı

 

 Ders kitabı

 Yardımcı ders kitabı

 Çeviri Ders Kitabı

 Diğer (Açıklayınız)

Hangi düzeydeki öğrenciler için yazıldığı

 Ön lisans           

 Lisans

 Lisansüstü           

 Diğer (Açıklayınız)

Kullanılacağı ders(ler)in kodu ve adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Önerilen baskı adedi

   500

 1000

 2000

 Diğer Belirtiniz   .............

Yazarın herhangi bir yayıncı ile önceden yapılmış sözleşmesi var mı?

 Var  (Açıklayınız)

 Yok

 

Basılması istenen eser için Telif Hakkı isteniyor mu?

  Evet

  Hayır

Basılması istenen eser çeviri ise telif hakkının üniversite tarafından ödenmesi isteniyor mu?

  Evet

  Hayır

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza  : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza  : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yazar :

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üniversite / Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . .

İmza  : . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Bu bölüm Dekan / Müdür tarafından doldurulacaktır.

Eserin kullanılacağı ders(ler)deki öğrenci sayısı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eserin kullanılacağı ders(ler)in niteliği

 Zorunlu

  Seçmeli      

 • Diğer (yazınız)

 

Önerilen baskı adedi

   500

 1000

 2000

 

 Diğer             

Belirtiniz       .............

Daha önce bu ders(ler)de kullanılan kitaplar :

 

İsim ve yazarları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Baskı Adedi

   500

 1000

 2000

 Diğer             

Belirtiniz       .............

Onaylayan Birim :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Dekanı / Müdürü

Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . .

                                   

Ek-2

İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları (varsa no:….)

 

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır.

 

Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan Elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılmaz ve dağıtılmaz. 

 

Copyright . . . . . . . . (basım yılı) by İstanbul Gelişim University. All rights reserved.

 

No part of this book may be printed, Reproduced or distributed by any electronical, optical, mechanical or other means without the written permission of Istanbul Gelişim University.

 

Kapak Düzeni (Kapak Düzenini Yapan Kişi ya da Kuruluş Adı):

 

Tasarım-Dizgi (Tasarım-Dizgi’yi yapan Kişi ya da Kuruluş Adı):

 

ISBN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kaçıncı Baskı Olduğu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Basımevi, Şehir, Yıl . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ek-3

İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi YAYIN ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

Eserin Adı :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kullanılacağı Ders :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Eserin başlığı içeriğine uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eser hangi düzeydeki öğrencilere yöneliktir?

 Önlisans

 Lisans

 Lisansüstü           

 Diğer

(Açıklayınız)

Eserin ne tür bir yayın olarak düşünülmesi uygundur?

 Ders kitabı

 Yardımcı Ders kitabı

 Çeviri Ders Kitabı

 Diğer

Eser dil ve yazım kurallarına uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eserde kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir?

 Evet

 Hayır

Eserde kullanılan formül, simge ve birimler uluslararası standartlara uygun mudur?

 Evet

 Hayır

Eserde verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo / çizelge gibi görsel unsurlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Eserde verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli midir?

 Evet

 Hayır

Eserde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır?

 Evet

 Hayır

Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde   alıntılar var mıdır?

 Evet

 Hayır

Eseri İstanbul Gelişim Üniversitesi yayını olarak basıldığı takdirde kaç yıl  kullanılabileceğini düşünüyorsunuz?

 1-3 Yıl

 4-5 Yıl

 6-10 Yıl

 > 10 Yıl

(*) Değerlendirme :

 Yayınlanabilir

 Düzeltilerek yayınlanabilir

 Yayınlanamaz

Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi / değerlendirilmesi

 Gerekir

 Gerekmez

 

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi :

Unvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bölüm : . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Üniversite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

                     

* Değerlendirmeye ilişkin gerekçe ve düzeltilmesi istenilen hususlar.(Gereğinde ek sayfa kullanılabilir.)

 

 

Ek-4

     İSTANBUL GELİŞİM ÜNİversitesi YAYIN SÖZLEŞME FORMU

 

 

Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Görevi :  . . . . . . . . . . . . . . . .

Doğum Yeri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana Adı : . . . . . . . . . . . . . . .    

Doğum Yılı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baba Adı : . . . . . . . . . . . . . . .

İş Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sürekli Adresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı “. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” adlı eser sahibi olarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Yönergesi uyarınca, telif hakkım saklı kalmak üzere, eserimin yayın hakkını İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne devrediyorum.

Eserimin bilim ve dil sorumluluğu tarafıma aittir. Bu çerçevede eserimin çıktılarının tamamını basılabilmesi için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne teslim ettim.

 

 

Yazar :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tarih : . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . .

Rektör :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . .  . . . . . .

 

Tarih : . . . . . .. . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . .

 

Ek-5

İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi YAYIN DEVİR FORMU

                                   

Telif ettiğim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adlı eserin . . . . . . . . tarihli sözleşme gereğince İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adıma sağlanacak telif hakkını (rakam ve yazı ile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TL) bedel karşılığında Telif Hakkı Kanununun 25. Maddesine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'ne devir ettim.

 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Madde-9 gereğince, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın belirlediği telif ücreti ödeme planı (Eserin, kitap satış noktasındaki satışından elde edilen gelirlerden, altışar aylık periyotlar halinde yazara ödenmesi suretiyle toplam telif ücretinin karşılanmasına kadar sürdürülmesi suretiyle yazara ödenmesi)  doğrultusunda tarafıma ödenmesini kabul ettim.

 

 

 

Yazar :

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı :

                                   

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Tarih :

        

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

İmza :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

Yönergeyi İndirinT.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

(Kabulü: 10.01.2024 tarih ve 01 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri, değerlendirme koşulları ile Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan karara, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f Maddesi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.07.2014 tarihli kararına göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)  Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,

b)  İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni,

c)  İGÜYÖS: İstanbul Gelişim Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Temel Öğrenme Becerileri, Türkçe ve İngilizce Dil Yeterlik Düzeyini İçeren Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavını,

d) TR-YÖS: Türkiye Yurt dışından Öğrenci Kabul Sınavını,

 

e)  KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

f)  ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g)  Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,

h)  Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

i)   Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j)   Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

k)  TYUAM: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

l)   İGÜTYS: İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe Yeterlilik Sınavını,

m)  AODK: Avrupa Ortak Dil Kriterlerini,

n)   YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

o)  Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p)  MEB: Milli Eğitim Bakanlığını

r)  MOBİS: Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemini

s) YÖS: Yükseköğretim Kurumlarınca yapılan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavını,

t) Değerlendirme Komisyonu: Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulünde adayların başvurularını değerlendirmek, İGÜYÖS sınavını yapmak ve kayıt hakkı kazanan adayları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına önermek amacı ile üyeleri Rektör tarafından atanan bir komisyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Başvuru Koşulları ve Öğrenci Kabul Sınavı

Kontenjanlar

MADDE 5 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin programlarına ayrılacak kontenjanlar Senato kararıyla belirlenir.

(2) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek bir programa ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan kontenjanların, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik ve Tıp programları hariç diğer programlar için programın yer aldığı ilgili fakülte / yüksekokul, myo programları içinde üniversitenin ilgili kurulu tarafından kontenjan aktarımı yapılabilir.

(3) Yurtdışından kabul edilecek öğrenci sayıları, Üniversite Senatosunun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir, Üniversitenin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında yayınlanır.

 (4) Söz konusu programların kontenjanları, öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgiler, eğitim ücreti, sağlık raporu vb. özel koşullar web sayfasında yayınlanır.

Başvuru Koşulları

MADDE 6 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci başvurularında aşağıdaki koşullar aranır.

A)  Başvurusu kabul edilecek adaylar

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki koşulları sağlayan adayların başvuruları kabul edilecektir.

 

(1)  Yabancı uyruklu olanlar, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç])

(2) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge”(mavi kart) sahibi olduklarını belgeleyenler.

(a) İkinci madde kapsamına giren öğrencilerden Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olanlar yabancı öğrenci kontenjanından faydalanabilir.

 

(b) Bu adayların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu ve bu kanunun 7. maddesi birinci fıkrasında yer alan “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” hükmü gereğince yabancı öğrenci kontenjanına başvuramaz.

(3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler veya bu durumdaki çift uyruklular, bu madde kapsamında Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olanlar yabancı öğrenci kontenjanından faydalanabilir.

(4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlardan;

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

b) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar,

c) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime(lise) başlayan ve ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar,   

(5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar yabancı kontenjan türünde başvuru yapabilir.

 

B)  Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar;

(1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

(2) KKTC uyruklu olanlar ve uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular, (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(3) 6 - (1)/A Maddesinin 2.bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. uyruklu ve KKTC uyruklu olan çift uyruklular. (6 - (1)/A 4. md. a-b-c) bentleri hariç)

(4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular,  (6 - (1)/A 4. md. a-b-c) bentleri hariç)

(5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya 6-(1)/A Maddesinin 2. bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

(6) KKTC vatandaşları ve T.C. vatandaşlığından çıkanlar (Mavi Kartlılar) ile yabancı uyruklulardan,  Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıranlar.  (Elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)

(7) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya İGÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekârlık yaptıkları saptananlar,

(8) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişiler,

(9) Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi Programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi programlarında okurken yurt dışında ikamet edenler hariç), yabancı öğrenci kontenjanlarına başvuramazlar.

Başvuru ve Tercih İşlemleri

MADDE 7 – (1) Başvuru ve tercih işlemleri adaylar tarafından Üniversitemiz web sayfasından yapılır.

a) Aday öğrenciler, online başvuru ve tercih sistemine (https://onkayit.gelisim.edu.tr/On_Kayit_Yabanci_Uyruk.aspx) link aracılığı ile Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu üzerinden giriş yapar.

b)  Tercih bölümünden istediği programı seçer.

c)  Aday en fazla üç farklı program tercih ederek başvuru formunu onaylar.

 

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı (İGÜYÖS)

MADDE 8 - (1) İGÜYÖS, Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür.

(2) İGÜYÖS başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği, sınav tarihi ve sonuçları üniversitemizin web sayfasında duyurulur.

(3) İGÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar ile diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul sınavlarından 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylar, tercih ettiği bölüm/programlara kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazanır. Diş hekimliği fakültesi için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur. Sınav sonucu, sınav tarihini izleyen eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. Sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

(4) İGÜYÖS TR-YÖS, diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan YÖS ve Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul sınavı dışında EK.1 de belirtilen ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar ve ortaöğretim (lise) not ortalamaları şartlarını sağlayanların sınav ve kriterleri kabul edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Dili ve Yeterlik Düzeyi, Öğrenim Ücreti, Değerlendirme ve Yerleştirme

 

Eğitim Dili ve Yeterlik Düzeyi

(A) İngilizce Yeterlik Düzeyi

MADDE 9 – (1) İngilizce yürütülmekte olan programlara yerleştirilen öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeyi, İGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal, uluslararası geçerliliği olan dil sınavı ile YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dil sınavları sonucuna göre belirlenir.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak.

b) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, ilgili ülkenin anadilinde eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitimini tamamlamak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ulusal/uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak.

(3)  Dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler yerleştirildikleri programların birinci sınıfına ders kaydını yaptırır. Başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer bir Türkçe program bulunmaması halinde tercih edecekleri bir programa yerleştirilebilirler.

(A) Türkçe yeterlik düzeyi;

(4) Türkçe programlarına yerleştirilen öğrencilerin Türkçe yeterlik düzeyi, Değerlendirme Komisyonunun koordinatörlüğünde düzenlenen dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal geçerliliği olan Türkçe dil sınavı ve diğer Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen Türkçe dil sınav sonucuna göre belirlenir. Türkçe yeterlik düzeyi için TYUAM Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esas alınır.

(5) Türkçe dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Türkçe dil yeterlik sınavından, 100 üzerinden yetmiş beş (75) veya üstü puan almış olmak.

b) Son üç yılını, Türkçenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp lise, üniversite veya ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen AODK tarafından belirlenen asgari başarı düzeylerini sağlayan ve bir kamu kurumundan, üniversite TÖMER’lerinden, Yunus Emre Enstitüsü’nden, İGÜ-TYUAM’dan veya resmi olarak tanınır benzer bir dil öğrenim merkezinden edinilen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için B2, sertifikası ibraz etmek. Sertifika ile muafiyet yaptıracak olan öğrencilerin ilgili sertifikayı İGÜ-TYUAM ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

(6) Türkçe dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler yerleştirildikleri programların birinci sınıfına ders kaydını yaptırır. Başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

 

(C) İki dilde yeterlik düzeyi;

7) Uygulamalı Çevirmenlik ile Mütercim ve Tercümanlık gibi iki dilde eğitim verilen programlarda öğrencilerin Türkçe ve ilgili yabancı dillerinden yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Her iki sınavdan başarılı olan öğrenciler doğrudan önlisans/lisans eğitimine başlayabilirler. Yeterlik sınavlarından başarılı olamayan öğrencilere başarısız olduğu dillerde ayrı ayrı birer yıl hazırlık eğitimi verilir. Öğrenciler her iki dilden de yeterlilik şartlarını sağlamadığı sürece önlisans/lisans eğitimine başlayamazlar.

8) Yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler yerleştirildikleri programların birinci sınıfına ders kaydını yaptırır. Başarısız olan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı                                                                                                           

MADDE 10 (1) İstanbul Gelişim Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerden her yıl Üniversitenin Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tutarda öğrenim ücreti alınır.

 

Değerlendirme ve Yerleştirme

MADDE 11 - (1) Aday öğrencilerin tercih ettikleri bölüm / programlara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla İGÜYÖS sonucu, TR-YÖS ve diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan YÖS sonuçları ve Ek.1’de belirtilen ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar ve ortaöğretim (lise) not ortalamaları esas alınır. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

 

(2) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için tek başına yeterli değildir.

(3) Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede (EK-1) belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır.

(5) Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik ve Tıp programlarına mahsus olmak üzere; Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu (ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular) adaylar, anılan alanlardaki programlar için belirlenen kontenjanın %10’nu aşmayacak şekilde yerleştirilir. (KKTC vatandaşları ve T.C. vatandaşlığından çıkanlar (Mavi Kartlılar) ile yabancı uyruklulardan, Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıranlar yabancı kontenjan türünde alınamaz).

(6) T.C. vatandaşı olup yurt dışındaki bir liseden örgün eğitim-öğretim yoluyla alınan diplomalarda, pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışları kontrol edilerek ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını desteklemesi gerekmektedir.  Eğitim öğretim tarihlerinin süresi ile ilgili ülkeye giriş çıkış tarihlerinin örtüşmemesi halinde adayın başvurusu kabul edilmez. Bu durumda olan adaylardan sehven yerleştirmeleri yapılmış olan/olanların kayıtlarının tespit edilmesi halinde yapılan yerleştirme işlemi iptal edilir.

(7) Yurtdışından öğrenci kabul sonuçları Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin sonuçları ve kayıt için gerekli evraklar Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

(8) Kabul edilen ve teminat bedelini ödeyen öğrencilere, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından resmi “kabul mektubu” gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt

MADDE 12 - (1) Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybetmiş sayılır.

(2) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

(3) Kayıt için gerekli belgeler;

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı (Kesin kayıt sırasında ihtiyaç duyulması halinde istenecektir),

c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) İGÜ tarafından öğrencilerin yerleştirilmelerinde kabul edilen İGÜ YÖS, TR-YÖS ve diğer üniversiteler tarafından yapılan YÖS sınav sonuç belgesi,

e) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği veya İGÜ tarafından yapılan sınav sonuç belgesi,

f) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

g) İkamet kartı / Geçici kimlik koruma kartı / Mavi kart veya T.C kimlik kartı (Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklu olanlardan “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ya da İsim Denklik Belgesi’’(Nüfus müdürlüklerinden alınmalıdır. E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilmemektedir) istenir.

h) Son altı ay içinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

i)  Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir belge.

j) Yurtdışında lise okuyan T.C. uyruklu öğrencilerden lise eğitimi süresince mezun olduğu okulun bulunduğu ülkede lise eğitiminin örgün yolla alındığını destekleyen ülkeye giriş-çıkış belgesi. (Havaalanlarından veya Emniyet Genel Müdürlüklerinden alınabilir)

k) Sağlık raporu gerektiren programlara yerleşen adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu. (Bazı bölümler için yetkilendirilmiş hastaneden alınan raporlar geçerli olmaktadır. İGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilgili bölümler ve yetkilendirilmiş hastanelerin listesi ilan edilir).

(4) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim - Öğretim

Eğitim - Öğretim

MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.

                                          

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 15-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ek-1: Başvuru İçin Geçerli Sınavlar ve Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanlar

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ, KABUL EDİLEN DİPLOMA VE SINAVLAR

 

ÜLKE

DİPLOMA/ULUSAL SINAV/NOT ORTALAMASI

KABUL KRİTERLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KABUL KRİTERİ

1

AFGANİSTAN

AFGANİSTAN - National University Entrance Exam of Afghanistan (Concours- KONKURS) / 12th Grade Graduation Certificatev / Baccalauria (Doreyeh Aali)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da Konkurs 265/350

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da Konkurs 280/350

2

ALMANYA

ALMANYA - Abitur / Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife - Allgemeine
 Hochschulreife (Certificate of General Qualification ya da Higher Education) / Zeugnis der Fachhochschulreife, Fachhochschulreife (Fachabitur) / Allgemeine Hochschulreife (Graduation Certificte) / Fachhochschulreife - Fachgebundene Hochschulreife

Gerekli Minimum Puan: 4/6 (Pekiyi = 1, İyi = 2, Orta =3, Geçer = 4, Zayıf = 5, Çok Zayıf = 6)

Gerekli Minimum Puan: 3.5 (Pekiyi = 1, İyi = 2, Orta =3, Geçer = 4, Zayıf = 5, Çok Zayıf = 6)

3

ANDORRA

ANDORRA - Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire / Bachillerato Superior General

Gerekli Minimum Puan:  10/20

Gerekli Minimum Puan:  12/20

4

ANGOLA

ANGOLA - Diploma de Ensino Pre Universitario / Carta do Curso Complementar Liceus / Habilitacao-Literarias (Secondary School Leaving Certificate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50  ya da Gerekli Minimum Puan: 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da Gerekli Minimum Puan: 12/20

5

ARJANTİN

ARJANTİN - Arjantin Técnico / Bachillerato / Titulo de Bachiller

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da Titulo 6/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60  ya da Titulo 7/10

6

ARNAVUTLUK

Arnavutluk - Dëftesë Pjekurie / Diploma e Pjekurise (Secondary School Leaving certificate, “Diplomë e Maturës Shteteröre Profesionale” (Certificate of Maturity)

Gerekli Minimum Puan: 5/10

Gerekli Minimum Puan: 6/10

7

AVRUPA

AVRUPA - West European High School Program / Diplome du Baccalaureate European / Zeugnis der Europaischen Reifeprufung / diploma di Liceale Europea / Europees Baccalaureaats Diploma

Gerekli Minimum Puan: %50, ya da 5/10, ya da 10/20

Gerekli Minimum Puan: %60, ya da 6/10, ya da 12/20

8

AVUSTURALYA

AVUSTRALYA - *Australian Capital Territory/ ACT Year 12 Certificate
 *Avustralia New South Wales: Higher School Certificate/ HSC and Record of Achievement
 *Avustralia Northern Territory Certificate of Education/ NTCE and Record of Achievement
 *Queensland: Senior Certificate (Avusturalya)
 *South Australian Certificate of Education/SACE and Record of Achievement
 * Victorian Certificate of Education/VCE and Statement of Results
 *Western Australia Certificate of Education (WACE)                                       

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da Gerekli Minimum Puan: C , ya da 11-13

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da Gerekli Minimum Puan: C , ya da 11-13

9

AVUSTURYA

AVUSTURYA - Reifeprüfung Matura / Maturazeugnis / Reifezeugnis Studienberechtigungzeugnis / Berufsreife / Zeugnis - Berufsmatura / Diplomprüfungszeugnis / Reife-und Diplomprüfüngs / zeugnisprüfüng - Berufsreifeprüfung / Studienberechtigungprüfungu / Berufsreife-Zeugnis/ Berufsmatura / Berufsreife-Zeugnis / Fachhochschul-und Universiätberechtigung / Berufsbildende Höhere Schulen (AHS)

Gerekli Minimum Puan: 3.5 (En yüksek puan 1 , en düşük puan 5)

Gerekli Minimum Puan: 3 (En yüksek puan 1 , en düşük puan 5)

10

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN - Tam orta tahsil haqqında Attestat / Atestat (Secondary School Graduation Certificate)  / Peşa Tehsili Haqqinda Diplom / Azerbaijan National Test (TQDK-Talebe Qabulu üzre Dövlet Kommissiyası) tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı) ortaöğretim diploması (Atestat) (Secondary School Graduation Certificate)

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50, ya da 400/700

Gerekli Minimum Puan:  4/5 , ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60, ya da 400/700 scya dae

11

BAHAMALAR

BAHAMALAR - High School Diploma

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

12

BAHREYN

BAHREYN - Tawjihi (General Secondary Education Certificate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:   %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:   %60

13

BANGLADEŞ

BANGLADEŞ - Higher Secondary School Certificate Examination (HSC)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3.5/5

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 4/5

14

BARBADOS

BARBADOS - General Certificate of Education

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

15

BELARUS (BEYAZ RUSYA)

BELARUS (BEYAZ RUSYA) - Svidetel’stvo(Atestat) o Srednem Obrazovanii (Certificate of Complete Secondary) / Attestat ob obshem srednem obrazovanii / Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii (Diploma of Specialized Secondary Ed.) / Diplom ab saradnyay prafesiynay adukatsıi /Diplom o srednem spetsialnom obrazovanii / Diplom o pachatkovay prafesiynay adukatsıi

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da 6/10, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 4/5, ya da 7/10, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

16

BELÇİKA

BELÇİKA - Certificat d'Enseignement Secondaire Superieur / Getuigschrift van Hoger Sec Onderwijs / Bek dat Toegang Verleent tot het Hoger Onderjwis Bekwaamheidsdiploma / Hoger Onderwijs / Diplôme de Maturité / Bekwaamheidsdiploma Relevé de notes / C.E.S.S. Le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur ya da D.A.E.S. Le Diplôme d’Aptitude à Acceder à l’Enseignement Supérieur / Diplôme d’Aptitude à Accéder à I’Enseignement Supérieur ya da Bekwaamheidsdiploma dat teogeng verleent tot het Hoger Onderwijs

Gerekli Minimum Puan: 10/20, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 12/20, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

17

BELİZE

BELİZE - General Certificate of Education

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

18

BENİN

BENİN - Benin Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

19

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60 ( 0-59.99=F, 60-64.99=D, 65-69.99=D+, 70-74.99=C, 75-79.99=C+, 80-84.99=B, 85-89.99=B+, 90-94.99=A, 95-100=A+) (Geçer not: 60)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %70 ( 0-59.99=F, 60-64.99=D, 65-69.99=D+, 70-74.99=C, 75-79.99=C+, 80-84.99=B, 85-89.99=B+, 90-94.99=A, 95-100=A+) (Geçer not: 60)

20

BOLİVYA

BOLİVYA - Bolivya Bachiller / Bachillerato Humanistico / Técnico Certificado de estudios / Titulo de Bachiller en Humanidades

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 4/7

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60, ya da 5/7

21

BOSNA HERSEK

BOSNA HERSEK - Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba / Diploma o zavrsenoj srednjoj skoli / Diplomaozavrše-noj gimnaziji

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 4/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

22

BOTSVANA

BOTSVANA - Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate - A Level / Cambridge Overeseas Higher School Certificate

Gerekli Minimum Puan: 3 ders için C notu, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Gerekli Minimum Puan: 3 ders için C notu, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

23

BREZİLYA

BREZİLYA - Certificado de Conclusão de Ensino Médio / Concurso Vestibular (University Entrance Exam)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60, ya da 6/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 6/10

24

BRUNEİ

BRUNEİ - High School Diploma / IB / GCE A Levels

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20,                                       ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20,                                       ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

25

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN - Diploma of Completed Secondary Education / Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie / Svidetelstvo za profesionalna kvalifikatczia / Диплома за средно образование - Диплома за завършено средно образование-Diploma za sredno obrazovanie

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/6

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 4/6

26

BURKİNA FASO

BURKİNA FASO - Baccalaureat / Diplome de Bachelier de l'Enseigniment du Second Degre / Baccalaureat Technique / Diplome de Bachiller de Technicien

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

27

BURMA (MYANMAR)

BURMA - General Certificate of Secondary Education

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

28

BURUNDİ

BURUNDİ - Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes / High School Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

29

BUTAN

BUTAN - Indian School Certificate Exam (monitya daed by India ) / Bhutan Higher School Certificate Exams

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

30

CEZAYİR

CEZAYİR - Baccalauréat Generel / Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire (Diploma Of Baccalaureate of Secondary Education)

Gerekli Minimum Puan:  10/20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

31

CİBUTİ

CİBUTİ - Le Diplôme du Baccalauréat Secondaire Général, Le diplôme du baccalauréat technique / “le diplôme du baccalauréat professionnel / Djibuti Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

32

ÇAD

ÇAD - le diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire général / le diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire technique / le diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire professionnel / Relevé de notes

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da  12/20

33

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇEK CUMHURİYETİ - Vysvědčení o Maturitní Zkoušce (Secondary School
 Leaving Certificate/Maturitni Zkouska)

Gerekli Minimum Puan: 3.5/ 5 (En yüksek puan 1, en düşük puan 5)

Gerekli Minimum Puan: 3/5 (En yüksek puan 1, en düşük puan 5)

34

ÇİN

ÇİN - China Gaoka / Çin Senior middle school diploma (毕业证书) / Çin Senior middle school transcript National Senior High School Graduation Examination results (普通高中考毕业试 ) – for all licants who completed senior middle school after 1991

Gaoka - Gerekli Minimum Puan: 450/750, ya da
 Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50
 Not: Bu belgelerin yerine noter onaylı olanlar kabul edilmez

Gaoka - Gerekli Minimum Puan: 500/750, ya da
 Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60                      
 Not: Bu belgelerin yerine noter onaylı olanlar kabul edilmez

35

DANİMARKA

DANİMARKA -  Bevis for Studentereksamenc (Secondary Education Graduation Certificate)
 Bevis for Højere For beredelseseksamen (HF) (Higher Preparatory Examination Certificate)
 Hojere Handelseksamen (HHX) / Hojere Teknisk Eksamen (HTX) Studenereksamen (Upper
 Secondary School Leaving Examination)

Gerekli Minimum Puan: 7/12, ya da 8/13

Gerekli Minimum Puan: 8/12, ya da 9/13

36

DOMİNİK CUMHURİYETİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ - Dominic Republic Bachillerato / Certificación (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educación Media) / Diploma de Conclusión de la Educación Media / Diploma Título de Bachiller General / Certificado Oficial de Suficiencia en los Estudios Secondarios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

37

EKVATOR

EKVATOR - Ekvador Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

38

 

EKVATOR GİNESİ

 

  EKVATOR GİNESİ - Bachillerato

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 5/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 7/10

39

EL SALVADOR

El Salvador - Técnico, the Perito ya da the Auxiliar

 

Gerekli Minimum Puan: 50/100

Gerekli Minimum Puan: 60/100

40

ENDONEZYA

ENDONEZYA - Indonesia Senior Secondary School Certificate of Completion / Ujian Akhir Naitonal Exam (UAN veya UN) / IJAZAH - Sekolah Menengah Umum (SMU) - Sekolah Menengah Atas (SMA) (Certificate of Secondary School Education) / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Alijah (SMA-MA) (Certificate of Graduation from Academic/Islamic Secondary School) / Kulliyatul Muallimin Al Islami- yah-KMI

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 30/60, ya da 5/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 40/60 ya da 6/10

41

ERİTRE

ERİTRE - Eritrean Secondary Education Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

42

ERMENİSTAN

ERMENİSTAN - Atestat Mijnakard Yndhanur Krtutyan / Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education)

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da 6/10 , ya da 11/20

Gerekli Minimum Puan:  4/5, ya 7/10 ya da 12/20

43

ESTONYA

ESTONYA - Estonia Gümnaasiumi Lõputunnistus (Secondary School Leaving Certificate) / Riigieksamenitunnistus / Tunnistus Pöhihariduse Baasil / Kutkeskhariduse Omandamise Kohta

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 3.5/5, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %60

44

ETİYOPYA

ETİYOPYA - Ethiopian School Leaving Certificate / Ethiopian Higher(University) Education Entrance Examination

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

45

FAS

FAS Baccalauréat  / Le Diplôme du Baccalauréat Secondaire Général / Le Diplôme du Baccalauréat Technique / Le diplôme du baccalauréat professionnel

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da  12/20

46

FİJİ

FİJİ - Form Seven Examination

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

47

FİLDİŞİ SAHİLİ

FİLDİŞİ SAHİLİ - Diplôme du Bacca- lauréat de l’Enseignement Secondaire - Releve de Notes / Le Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré/ Certificat D’Authentification

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

48

FİLİPİNLER

FİLİPİNLER - High School Diploma (kurso sa sekundarya)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

49

FİLİSTİN

FİLİSTİN - Tawjihi (Certificate of General Secondary Education) / Secondary School Leaving Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

50

FİNLANDİYA

FİNLANDİYA - Finland Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion Certificate) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg /Avgangsbetyg fran gymnasiet (Upper Secondary Completion Certificate) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg (Certificate of Matriculation)

Gerekli Minimum Puan: 4/7, ya da 6/10

Gerekli Minimum Puan: 4/7, ya da 7/10

51

FRANSA

FRANSA - Diplôme Du Baccalauréat Général, Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré / Diplôme du Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré / Diplôme du Baccalauréat Technologique / Diplôme Du Baccalauréat Professionnel

Gerekli Minimum Puan: 10 / 20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

52

GABON

GABON - Gabon Baccalauréat Relevé de notes / Baccalauréat d'enseignement general

Gerekli Minimum Puan: 10 / 20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

53

GAMBİYA

GAMBİYA - The West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) / Gambia Senior Secondary School Leaving Certificate

WASSCE - Ez az 5 dersten geçer not (Bu derslerden 2 tanesi C notu 3 tanesi D notu), ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50 ya da C6

WASSCE - Ez az 5 dersten geçer not (Bu derslerden her biri C notu), ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60 ya da C5

54

GANA

GANA - West African Examinations Council / West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) / (International) Senior School Leaving Certificate Examination (WAEC-SSCE)

Ez az 5 dersten geçer not (Bu derslerden 2 tanesi C notu 3 tanesi D notu), ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50 ya da C6

Ez az 5 dersten geçer not (Bu derslerden 3 tanesi C notu 2 tanesi D notu), ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60 ya da C5

55

GENEL

Listede yer almayan ülkeler

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50 (ya da kriterlerde belirtilmeyen diplomalar, ilgili ülkenin eğitim sistemi gözden geçirilerek şartlı olarak kabul edilecek ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Başkonsoloslukları Eğitim Ateşeliğinden alınan Denklik Belgesi istenecektir.

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60 (ya da kriterlerde belirtilmeyen diplomalar, ilgili ülkenin eğitim sistemi gözden geçirilerek şartlı olarak kabul edilecek ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Başkonsoloslukları Eğitim Ateşeliğinden alınan Denklik Belgesi istenecektir.

56

GİNE

GİNE - Diplome de Bachelier du Second Degre / GCE A-Levels / Guinea Baccalaureate Diploma (IB),

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50,                                                                                                     ya da 10/20, ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50,                                                                                                     ya da 10/20, ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

57

GİNE BİSSAU

GİNE BİSSAU- Segundo Ano De Curso Complementar

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

58

GUATEMALA

GUATEMALA - Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras (Bachillerato)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

59

GUYANA

GUYANA - Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) / GCE (General Certificate Education) A Levels

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/7,                                                                                                   ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu),  ya da International Baccalaureate (IB) 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 3/7,                                                                                               ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu),  ya da International Baccalaureate (IB) 12/20

60

GÜNEY AFRİKA

GÜNEY AFRİKA - Senior Certificate / National Senior certificate

Gerekli Minimum Puan: 50/100 5 dersten, ya da Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 60/100 5 dersten, ya da Gerekli Minimum Puan: %60

61

GÜNEY KORE

GÜNEY KORE - College Scholastic Aptitude Test (University Entrance Exam) / Senior High School Diploma

Gerekli Minimum Puan: 400/800, Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 450/800,  ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

62

GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN - Sashualo Skolis Atestati (Special Secondary School) / Arasruli Sashulo Ganaltebis Motsmoba (Secondary School Leaving Certificate) / Diplom o tehniçeskom i professionalnom Obrazovanii

Gerekli Minimum Puan: 5/10, ya da 3/6 , ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 6/10, ya da 4/6, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

63

HAİTİ

HAİTİ - Diplome D'Etudes Secondaries / Baccalaureat

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

64

HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN - Croatia Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate / Svjedodzba o zavrsenom srednejem obrazovanju / svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi / Indeks / Uvjerenje / Gymnazija / Strukovna Skola

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da Gerekli Minimum Puan: 3/6

Gerekli Minimum Puan: 3.5/5, ya da Gerekli Minimum Puan: 4/6

65

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN - Higher Secondary School Certificate (AISSC)  (All India Senior School Certificate / Indian Certificate) / All India and Delhi Senior School Certificate / Higher Secondary Certificate (HSC) / Pre-Degree Certificate / Pre-Professional Certificate (Pre-Dental, Pre- Engineering, Pre-Agriculture) / Pre-University Certificate earned after Standard XII (12th grade)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

66

HONDURAS

HONDURAS - Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/5

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 4/5

67

HONG KONG

HONG KONG - Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) / Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50,                                                                                                     ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50,                                                                                                     ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

68

HOLLANDA

HOLLANDA - VWO Certificate (Voya dabereidend Wetenschappelijk Onderwijs) / VBO / MAVO / HAVO / MBO Diploma / Secondary School Certificate

Gerekli Minimum Puan: 6/10

Gerekli Minimum Puan: 7/10

69

IRAK

IRAK - Al-Edadiyah Şahadet’ül İdadiyye el Miheniye (Secondary School Leaving Certificate) / Vocational Baccalaureat

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

70

İRAN

İRAN - 2017-2018 eğitim yılı sonuna
 kadar genel lise ve meslek liselerinden (Debiristan, Hüneristan, Kar ve Daniş) mezun olanlardan
 “Piş Danişgahi” belgesinin aslı istenecektir. (Kar ve Daniş liselerinin Bilgisayar bölümü mezunlarından istenmeyecektir) 2018-2019 eğitim yılından itibaren lise mezunu
 olanlardan “Piş Danişgahi” belgesi istenmeyecektir.

Gerekli Minimum Puan: 10/20

Gerekli Minimum Puan:  12/20

71

İRLANDA

İRLANDA - Honours Leaving Certificate / Leaving Certificate Vocational Programme / Matriculation Certificate Leaving Certificate Applied

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

72

İSKOÇYA

İskoçya - Scottish Certificate of Secondary Education / Scottish Qualifications Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 5 Scottish Higher Level Gerekli Minimum Puan: C, ya da  4 Scottish Higher Level  A ya da B

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 5 Scottish Higher Level Gerekli Minimum Puan: B, ya da  4 Scottish Higher Level  A ya da B

73

İSPANYA

İSPANYA -  Spain Titulo de Bachiller (LOGSE) / Certificado de estudios

Gerekli Minimum Puan: 5/10

Gerekli Minimum Puan: 6/10

74

İSRAİL

İSRAİL - Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) / High School Diploma - Certificate of General Secondary Education

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %55 , ya da 5.5/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %65 , ya da  6.5/10

75

İSVEÇ

İSVEÇ - Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da G ya daci 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da VG, ya da 12/20

76

İSVİÇRE

İSVİÇRE - Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity  Certificate / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla Confederazione)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/6

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 4/6

77

İTALYA

İTALYA - Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior / Diplome di Maturita (Maturity Certificate) from a Liceo Classico (classical lyceum) / a Liceo Scientifico (scientific lyceum) / Diploma di Qualifica Professionale

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 5/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 6/10

78

İZLANDA

İZLANDA - Stúdentspróf (Upper Secondary) / Sveinspróf (Technical)

Gerekli Minimum Puan: 5/10

Gerekli Minimum Puan: 6/10

79

JAMAİKA

JAMAIKA - Caribbean Secondary Education Certification (CSEC) / CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50 , ya da  D, ya da  VI                                                                         ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + O levels 1 GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60 , ya da C, ya da V                                                                            ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + O levels 1 GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

80

JAPONYA

JAPONYA - Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (Upper Secondary School Leaving Certificate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/5

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 3/5

81

KAMBOÇYA

KAMBOÇYA - High School Diploma / Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 11/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

82

KAMERUN

KAMERUN - Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire (Cameroon Baccalaureate) / Cameroon General Certificate of Education (GCE' A' Level)

Gerekli Minimum Puan: 10/20, ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)

Gerekli Minimum Puan: 12/20,                                                                                                                    ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: D)

83

KANADA

Kanada - Prorincial High School Graduation Diplomas / Secondary School Diploma/Diplôme d'Etudes Secondaires (DES) / Certificate of Graduation / Quebec eyaletinde lise eğitimi 11. sınıfın bitiminde
 sona erer. Üniversiteye devam etmek isteyenler koleje (college) gitmek zorundadırlar. Kolejler 2
 yıllık üniversite öncesi program (fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat gibi) ve 3 yıllık profesyonel
 program (avukat yardımcısı, dental sağlık memuru gibi) sunarlar.

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

84

KARADAĞ

KARADAĞ- Attestat / Certificat de Absolvire / Diploma de Bacalaureat / Certificate of Secondary Education / Diploma o položenom maturskom ispitu / Diploma o položenom stručnom ispitu / Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 6/10

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 6/10

85

KATAR

KATAR - Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

86

KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN - Attestat ob obshem srednem obrazovanii (Certificate of General Secondary Education) / Atestat O Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diplom o tehnicheskom i professionalnom Obrazovanii / Diplom o srednem professionalnom obrazovanii

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da Lise diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 4/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

87

KENYA

KENYA - East African Certificate of Education / Kenya Certificate of Education (KCE) / Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) / East African School Certificate / Cambridge General ertificate of Education / Cambridge School Certificate

Gerekli Minimum Puan: GPA (Gene Not ortalaması) C+,                                                                                                                                        ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 GCSE  (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)

Gerekli Minimum Puan: GPA (Gene Not ortalaması) B-,                                                                                                                                        ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 GCSE  (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Gerekli Minimum Puan: Her bir ders için en az D notu)

88

KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN - Attestat o srednem obshem obrazovanii  (Certificate of General Secondary Education) / Diplom o tehnicheskom i professionalnom Obrazovanii / Diplom o srednem professionalnom obrazovanii / Atestat o srednem spetsialnom obrazovanii

Gerekli Minimum Puan: 3/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 4/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

89

KKTC

KKTC - GCE-A Level

GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

90

KOLOMBİYA

KOLOMBİYA - Colombia Bachiller  /  Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

91

KOMORLAR

KOMORLAR - Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire

Gerekli Minimum Puan: 10/20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

92

KONGO CUMHURİYETİ (Brazzaville)

KONGO CUMHURİYETİ  (Brazzaville) - Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

93

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (Kinşasa)

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (Kinşasa) - Congo Examen d’etat / Diplôme d’Etat de l’Enseignement Secondaire / Diplôme d’Etat d’Études Secondaires du Cycle Long /  Relevé de notes

Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

94

KOSOVA

KOSOVA - Diploma o Završenoj Srednjoj Skoli / Diplomë për Kryerjen e Shkollës së Mesme të Lartë (Gimnazin) / Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte (Matura) (Kosova'da 2015 yılından itibaren Devlet Olgunluk Sınavı getirilmiş olup gelen diplomalarda
 2015 yılından öncekilerinden Mature belgesi istenmeyecek, 2015 yılından itibaren liseden mezun
 olanlardan Devlet Olgunluk Sınav belgesi Mature istenecektir).

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 4/5

95

KOSTA RİKA

KOSTA RİKA - Costa Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

96

KUVEYT

KUVEYT - Shahadat-Al-Thanawia-Al-A'ama  (General Secondary School Certificate) / Mahedül Dinîyye

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

97

KUZEY KORE

KUZEY KORE - Graduation Certificate from Secondary School

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

98

KÜBA

KÜBA - Cuba Título de Bachiller / Título de Técnico Medio Certificado de estudios / Estudios Secundarias

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

99

LAOS

LAOS - Baccalaureate (Standard High School Diploma)

Gerekli Minimum Puan: 10/20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

100

LESOTHO

LESOTHO - General Certificate of Secondary Education (LGCSE)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3 dersten en az D notu

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 3 dersten en az C notu

101

LETONYA

LETONYA - Atestāts par Vispārējo Vidējo Izglītību (Certificate of General Secondary Education)

Gerekli Minimum Puan: 5/10

Gerekli Minimum Puan: 6/10

102

LİBERYA

LİBERYA - Secondary School Leaving Certificate / Senior High School Certificate / Upper Secondary Certitifcate / West African Examination Council (WAEC) Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

103

LİBYA

LİBYA - Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) / Secondary Education Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 145/240

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 145/240

104

LİHTENŞTAYN

LİHTENŞTAYN - Matura/Maturitat/Maturitatzeugnis (Maturity Certificate)

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 4/5

105

LİTVANYA

LİTVANYA - Brandos Atestatas (Certificate of Maturity)

Gerekli Minimum Puan: 6/10

Gerekli Minimum Puan: 6/10

106

LÜBNAN

LÜBNAN - High School Diploma / Baccalauréat Examination (Baccalaureat General Libanais)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da  12/20

107

LÜKSEMBURG

LÜKSEMBURG - Diplôme De Fin d’Etudes Secondaires

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

108

MACARİSTAN

MACARİSTAN - Gimnaziumi Erettsegi Bizonyitvany (Maturity Certificate-Secondary Education Graduation Certificate)

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 3/5

109

MADAGASKAR

MADAGASKAR - Baccalaureat de 'Enseignement du Second Degre

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 11/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

110

MAKEDONYA

MAKEDONYA - Secondary School Leaving Diploma / Matura / Svjedodzba o Zrelosti (Certificate of Maturity- Erettsegi bizonyitvony)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/5

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da  4/5

111

MALAWİ

MALAWİ - School Certificate of Education / School Certificate of Education Exam (MSCE)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da  B notu , ya da 3

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da C notu , ya da  4

112

MALEZYA

MALEZYA - Sijil Pelajaran Malaysia - Malaysia Certificate of Education (SPM) /
 Sijiil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) / Matriculation Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

113

MALİ

MALİ - Attestation Baccalaureat Malien  /  Relevé de notes

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

114

MALTA

MALTA - Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Advanced Matriculation Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

115

MAURİTİUS

MAURİTİUS - General Certificate of Education Advanced Level

GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

116

MEKSİKA

MEKSİKA - Certificado de Bachillerato General Unico (Bachillerato) / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

117

MISIR

MISIR- The Thanaweya A’ama (General Secondary Education Certificate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

118

MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN - Gerchilgee (School Leaving Certificate) /Unemleh
 büren dund bolovsrolın / Mergejliyn Bolovsrolın
 unemleh

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

119

MOLDOVA

MOLDOVA - Certificate of Gymnasium Studies / Baccalaurete Diploma / Certificate of Qualification Diploma of Vocational / Atestat de Studii Medii de Cultură generală

Gerekli Minimum Puan: 5/10

Gerekli Minimum Puan: 6/10

120

MORİTANYA

MORİTANYA - Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat / Relevé de notes

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da  12/20

121

MOZAMBİK

MOZAMBİK -  Certificado de Habilitacao Literaria / Carta de Ensino Secundário / Secondary School Leaving Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

122

NAMİBYA

NAMİBYA - General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overseas Higher School Certificate / Senior Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50,                                                                                                     ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60,                                                                                                     ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

123

NEPAL

NEPAL - Higher Secondary School Certificate / School Leaving Certificate / Certificate of Education / Technical School Leaving Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

124

NİJER

NİJER - Niger Baccalaureat  / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré  / Relevé de notes

Gerekli Minimum Puan: 10/20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

125

NİJERYA

NİJERYA - GCE A-level / WAEC (West African Examination Council) / WASSCE (West African Senior School Certificate Examination) / NECO (National Examination Council)
 / Advanced Certificate of Secondary Education / Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB)

Gerekli Minimum Puan: Ez az 5 derste geçer not (Bu derslerden 2 tanesi Credit (C ) notu , ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da JAMB: 185 puan

Gerekli Minimum Puan: Ez az 5 derste geçer not (Bu derslerden 3 tanesi Credit (C ) notu , ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da JAMB: 185 puan

126

NİKARAGUA

NİKARAGUA - Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

127

NORVEÇ

NORVEÇ - Upper Secondary School Leaving Certificate (Vitnemal fra den Videregaende Skole)

Gerekli Minimum Puan: GPA (Genel Not ortalaması): 3/6

Gerekli Minimum Puan: GPA (Genel Not ortalaması) 4/6

128

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ - Central African Republic Baccalaureat / Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l’Enseignement du Second Degré / Certificat d'Aptitude professionnelle (CAP) / Baccalauréat de Technicien Relevé de notes / Senior Certifate / National Senior Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

129

ÖZBEKİSTAN

ÖZBEKİSTAN - Attestat / Certificate of General Secondary Education / Kasb Hunar Diplomı - Diploma of Professıonal College / Shahodatnoma Umumıy Orta Talim Togrısıda

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 4/5

130

PAKİSTAN

PAKİSTAN -  GCE A- Levels / Intermediate Certificate / Higher Secondary School Certificate / Secondary School Certificate (in Technical Subjects)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50 (minimum C= 50-60)                                                                                    ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60 (minimum B= 60-70) ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

131

PANAMA

PANAMA - Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

132

PAPUA YENİ GİNE

PAPUA YENİ GİNE - High School Diploma

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

133

PARAGUAY

PARAGUAY - Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

134

PERU

PERU - Certificado Oficial de Estudios / Certificado de Educación Secundaria / Común Completa (quinto)

Gerekli Minimum Puan: 11/20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

135

POLONYA

POLONYA- Swiadectwo Dojrzałości / Matura / Swiadectwo Ukonczenia

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 5/10, ya da 3/6

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 6/10, ya da 3/6

136

PORTEKİZ

PORTEKİZ - Diploma de Ensino Secundário / Diploma de Especialização Technológica / Diploma de Formação Profissional de Nivel III and Diploma de Estudios Profissionais
 Bacharel (old system)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 5/10, ya da 11/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 6/10, ya da 11/20

137

PORTO RİKO

PORTO RİKO - Certificate of Secondary Education (year12)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

138

ROMANYA

ROMANYA - Diploma de Bacalaureat / Foaie Matricola

Gerekli Minimum Puan: GPA (Genel Not ortalaması) 5.5/10

Gerekli Minimum Puan: GPA (Genel Not ortalaması) 6/10

139

RUANDA

RUANDA - Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires / a AGSCE (Rwanda Advanced General Secondary Certificate Examination)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

140

RUSYA

RUSYA - Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) / Diplom o srednem professionalnom obrazovanii / Diplom o tehniçeskom i professionalnom Obrazovanii

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 3/5

141

SAMOA

SAMOA - Pacific Seniya da Secondary Certificate / New Zealand Form Six Certificate / Australia Higher School Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

142

SAN MARİNO

SAN MARİNO - Diplome de Maturita

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

143

SENEGAL

SENEGAL - Baccalaureate / Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat  / Relevé de notes

Gerekli Minimum Puan: GPA (Genel Not ortalaması)  10/20

Gerekli Minimum Puan: GPA (Genel Not ortalaması) 12/20

144

SIRBİSTAN

SIRBİSTAN - Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diplomao Zavrsenoj Srednjoj ékoli / Diploma o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stecenom srednem obrazovanju (4 yıllık olanlar 12. sınıfı bitirenler düzeyindedir)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 3/5

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da  6/5

145

SİERRA LEONE

SİERRA LEONE - West African School Certificate

Gerekli Minimum Puan: 4 ders için en az D7, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: 4 ders için en az D7, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

146

SİNGAPUR

SİNGAPUR - Sijil am Pelajaran Singapura / Sijil am Pelajaran / International General Certificate of Education (Cambridge GCE O ve A
 Seviyeleri)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50,                                                                                                 ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60,                                                                                                 ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

147

SLONEVYA

SLOVENYA - Matura / Secondary School-Leaving Diploma

Minimum gpa 3/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Minimum gpa 3/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

148

SLOVAKYA

SLOVAKYA - Maturitná skúška / Maturita Vysvědčení / Annual grade report

Minimum gpa 3/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Minimum gpa 3/5, ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

149

SOLOMON ADALARI

SOLOMON ADALARI - Pasific Senior Secondary Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

150

SOMALİ

SOMALİ - Shahaadada Dugsiga Sare (Secondary School Leaving Certificate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

151

SOMALİ LAND

SOMALİLAND - Certificate of Secondary Education Examination

Gerekli Minimum Puan: C

Gerekli Minimum Puan: B

152

SRİ LANKA

SRİ LANKA - General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A Level)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

153

SUDAN

SUDAN -  Tawjihiyya (Higher Secondary School Certificate) / School Certificate / Secondary School Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50 (Her bir dersin sınav notu 50 üzeri )

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60 (Her bir dersin sınav notu 50 üzeri )

154

SURİNAM

SURİNAM - VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Certificate) / VBO / MAVO / HAVO / MBO Diploma / Secondary School Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

155

SURİYE

SURİYE - Al-Shahâda Al-Thânawiyya-Al'Amma (Secondary School Leaving Certificate) / Al-Shahâda Al Thânawiyya Al-Fanniyya (Technical Baccalaureate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

156

SUUDİ ARABİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN - Tawjihiyah (General Secondary Education Certificate) / GSCE-A Level

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

157

SVAZILAND (ESVATINI)

SVAZILAND (ESVATINI) - Eswatini General Certificate of Secondary Education (EGCSE) / Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE) / Cambridge Overseas School Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

158

ŞİLİ

ŞİLİ - Chile Licencia de Educación Media (Secondary education qualification) / Técnico Medio / Certificado de Estudios

Gerekli Minimum Puan: 4/7

Gerekli Minimum Puan: 5/7

159

TACİKİSTAN

TACİKİSTAN - Attestat o Srednem Obrazovanji (Certificate of General Secondary Education) / Diplom o srednem professionalnom obrazovanii / Diplom o tehnicheskom i professionalnom Obrazovanii

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 4/5

160

TANZANYA

TANZANYA - IGCSE / East African Certificate of Education / National Form IV Examination / Certificate of Secondary Education / East African Advanced Certificate of Education / National Form VI Examination / Advanced Certificate of Secondary Education

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

161

TAYLAND

TAYLAND - Upper Secondary Education Certificate (Matayom VI)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 2/4

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 3/4

162

TAYVAN

TAYVAN - Senior High School Leaving Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

163

TOGO

TOGO - Le Diplôme du Baccalauréat Secondaire Général - Attestation de Diplôme / le diplôme du baccalauréat technique or le diplôme du baccalauréat professionnel

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

164

TUNUS

TUNUS-  Baccalaure"at de I'enseignement secondaire (Baccalauriat de Education Secondaire)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

165

TURKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN - Attestat / Certificate of Secondary Education / Diplom o srednem
 professionalnom obrazovanii / Diplom o tehniçeskom i professionalnom Obrazovanii

Gerekli Minimum Puan: 3/5

Gerekli Minimum Puan: 4/5

166

TÜRKİYE

TÜRKİYE - Türkiye Lise Diploması

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

167

UGANDA

UGANDA Certificate of Education (O level) and Uganda Advanced Certificate of Education (A level) /East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate /Uganda East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate / Uganda Advanced Certificate of Education / East African Advanced Certificate of Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate

O level - 7 ders minimum D notu
 A Level - 3 "Principal" ders  minimum D,
 ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %50

O level - 7 ders minimum D notu
 A Level - 3 "Principal" ders  minimum D notu,
 ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan: %60

168

UK

BİRLEŞİK KRALLIK - General Certificate of Education - GCE / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate

2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu), ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        ya da 3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu), ya da Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

169

UKRAYNA

UKRAYNA - Ukrainian External Independent Testing – ZNO / Attestat / Certificate of Secondary Education ya da Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii / Svidotstvo pro Zdobuttia Povnoyi Zagalnoyi Serednyoi Osvitı / Atestat Pro Pavnu Zagalnoi Serednyoi Osvitı / Gymnasium - (Litsey, Starsha serednya Shkola, Gimnaziya ) / Svidostvo Pro Zakinçenia Uçilişça

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da minimum 3/5, ya da ZNO - minimum 7/12, ya da başvurulan program ile ilgili 2 ders ve 3 ders minimum 150/200

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da minimum 3/5, ya da ZNO - minimum 7/12, ya da başvurulan program ile ilgili 2 ders ve 3 ders minimum 150/200

170

ULUSLARARASI

ULUSLARARASI BAKALORYA - International Baccalaurette (IB)

Gerekli Minimum Puan: 25/45

Gerekli Minimum Puan: 30/45

171

ULUSLARARASI

FRENCH BAKALORYA (Baccalauréat Général)

Gerekli Minimum Puan: 10/20

Gerekli Minimum Puan: 12/20

172

ULUSLARARASI

EUROPIAN BAKALORYA

Gerekli Minimum Puan: %50

Gerekli Minimum Puan: %60

173

ULUSLARARASI

ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI -TÜBİTAK tarafından tanınan Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Altın, Gümüş, Bronz Madalya

Altın, Gümüş, Bronz Madalya

174

ULUSLARARASI

GCE (General Certificate Education) Cambridge General Certificate of Education

2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                        3 A levels + 1 O levels (GCSE)  (Her bir ders için en az D notu)
 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

175

ULUSLARARASI

SAT (Scholastic Aptitude Test-Reasoning)

Gerekli Minimum Puan: 1100/1600 ( Minimum 600/800 her birinden Matematik ve Okuma )

Gerekli Minimum Puan: 1200/1600 ( Minimum 600/800 her birinden Matematik ve Okuma )

176

ULUSLARARASI

MİLLETLERARASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI (Sadece yabancı uyruklu öğrencilerin katılabileceği 5580 sayılı Kanuna tabi özel öğretim kurumları).

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

177

UMMAN

UMMAN - Al Shahada-Al Thanawiyya Al Amma (Secondary School Leaving Certificate)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

178

URUGUAY

URUGUAY - High School Diploma (Bachillerato) / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

179

USA

A.B.D. - General High School Certificate / High School Diploma

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  2.2 GPA (Genel Not ortalaması)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  2.5 GPA (Genel Not ortalaması)

180

ÜRDÜN

ÜRDÜN - Tawjihi (Certificate of General Secondary Education) / Secondary School Leaving Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

181

VENEZUELA

VENEZUELA - High School Diploma (Bachiller / Tecnico) / Certificado de estudios

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

182

VİETNAM

VİETNAM - Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma

Gerekli Minimum Puan: 6/10

Gerekli Minimum Puan: 6,5/10

183

YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI (TR-YÖS)

YABANCI ÖĞRENCİ SINAVI (TR-YÖS) - Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yapmış olduğu yurtdışından öğrenci seçme sınavı (TR-YÖS)

Gerekli Minimum Puan: 50

Gerekli Minimum Puan: 60

184

YEMEN

YEMEN - Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate / Secondary School Final Examination Result

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

185

YENİ ZELENDA

YENİ ZELENDA - National Certificate / Sixth Form Certificate / School Certificate / Higher School Certificate

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 250/500

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 280/500

186

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN - Apolitfrio Enaiou Lykei'ou (Secondary School Leaving Certificate )

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, ya da 10/20

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, ya da 12/20

187

ZAİRE

ZAİRE - Dipome d'Etat d'Etudes Secondaires du Cycle Long

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60

188

ZAMBİYA

ZAMBİYA - School Certificate / Senior Secondary Certificate / IGCSE/ Zambian School Certificate Examination

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50, (Matematik ve İngilizce dersleri dâhil olmak kaydıyla en az 5 dersten Credit notu veya %55 notuyla geçmiş olmak gerekir)                                                                                        ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60, (Matematik ve İngilizce dersleri dâhil olmak kaydıyla en az 5 dersten Merit notu veya %60 notuyla geçmiş olmak gerekir)                                                                                      ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

189

ZİMBABVE

ZİMBABVE - General Certificate of Education / Cambridge School Certificate / Cambridge Higher School Certificate / ZIMSEC General Certificate of Education Advanced Level

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %50,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

Lise Diploması Gerekli Minimum Puan:  %60,                                                                                           ya da GCE A Levels -  2 A levels + 3 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)                                                                                                                                                  ya da 3 A levels + 1 O levels GCSE  (Her bir ders için en az D notu)
 ya da 2 A levels + 1 AS level + 2 O levels (GCSE) (Her bir ders için en az D notu)

 

 

Yönergeyi İndirin