TR EN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ

YÖNETMELİKLERİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

ROBOTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri, Robotik Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İhtisas grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek personeli,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri, Robotik Araştırmaları Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Laboratuvar ortamında insan zekâsının modellenerek imalat/hizmet sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için donanım/yazılım teknolojileri kullanmak.

b) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konuları ile ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında bu sistemlerle ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak.

c) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, destek olmak.

d) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

f) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

g) Başta İstanbul Gelişim olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren mal ve hizmet üreten işletmelerde bilgisayar ve robotik teknolojileri ile çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere bilgisayar ve robotik teknolojileri ile yapılabilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) İnsan ve makinelerdeki zekânın temelinde yatan hesaplamalı ilkeleri anlamak, problemleri çözmek üzere bilgisayar tabanlı sistemlerin inşasında metotlar geliştirmek.

c) Bilişim teknolojileri ve robot uygulamaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak.

ç) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

e) Sanayiye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri bilgisayar ve robotik teknolojileri kullanarak çözmek.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde bilgisayar ve robotik teknolojileri ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dâhil etmek.

g) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek.

ğ) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve desteklemek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) İhtisas grupları.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 12 (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE

YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve  Araştırma Merkezini,

c)                Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e)                Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; çevre ve yer bilimleri kapsamında; çevre bozulmasına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak çevre ve yer ile ilgili her türlü araştırma ve inceleme yapmak; Üniversite-sanayi işbirliğini özel sektör ve kamu kuruluşları nezdinde sağlamak, özel sektör ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmak iken, şehircilik ve mimari bilim alanında ise, yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak sürdürülebilirlik bakış açısıyla; sosyal, ekonomik, politik, yönetsel, kültürel ve fiziki konularda; ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile STK’lara; bilimsel araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, proje üretmek, uygulamalar yapmak, raporlar hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vererek ülkenin bilgi birikiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve ayrıca elde ettiği bilgiyi gerek Üniversitenin ilgili lisans ve lisans üstü öğretim programlarına eğitim desteği sağlayarak gerekse kamu ve özel sektörle; kurslar, seminerler, sempozyum, konferans, kongre gibi akademik toplantılar düzenleme yoluyla ya da bülten, proje, kitap, dergi gibi yayınlar yaparak paylaşmak ve böylece şehrin inovatif aklı olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin çevre ve yer bilimleri alanındaki faaliyetleri şunlardır:

a) Çevre ve yer bilimlerinde yurt içi ve yurt dışı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çevre, jeoloji, hidrojeoloji, maden, jeofiziksel analizler, petrol ve doğal gaz analizleri; göl, akarsu ve deniz kirlenmesi analizleri ve önleme projeleri; hava, kara ve suda ulaştırma ve sanayi kaynaklı kirlilik analizleri ve önleme projeleri; toprak erozyonunun ve sellerin önlenmesi, dere yataklarının ıslahı, kimya ve kimya mühendisliği alanlarında etüt, uygulamalı proje, laboratuvar analizleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

b) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Çalışma alanları doğrultusunda analiz laboratuvarı, atölye ve gözlem yerleri kurmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, her türlü bilimsel yayın yapmak.

ç) Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet içi eğitim düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi konularında işbirliği yapmak.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

(2) Merkezin şehircilik ve mimari alanındaki faaliyetleri şunlardır:

a) Ulusal ve/veya uluslararası özel ve kamu kurum ve kuruluşlarla ve sivil inisiyatiflerle işbirliği yaparak, ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, bu faaliyetler için kaynak oluşturmak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık, proje ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

b) Bilimsel araştırma ve uygulama projeleri ile kamuoyu araştırmaları, anketler ve istatistiki saha çalışmaları planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, çalışma sonuçlarını bilimsel rapor veya yayın haline getirmek.

c) Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi akademik toplantılar düzenlemek, kamuya yönelik ise halkı bilinçlendirici seminer ve kurslar düzenlemek ve uygulamak.

ç) Ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı oluşturarak küresel ölçekte araştırmacılarla iletişimi ve bilgi paylaşımını üst düzeye çıkarmak.

d) Ulusal ve/veya uluslararası süreli/süresiz yayınlar yapmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

e) Lisansüstü çalışmaları teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

f) Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde; yarışmalar düzenlemek, yaz okulları, kurslar ve eğitim programları planlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek.

g) Ülkemizin konumu ve jeolojik yapısı itibarıyla risk yönetimi, afet yönetimi ve kentsel dönüşüm gibi konularına özel ilgi göstermek ve bu konuda özel araştırmalar, çalışmalar yapmak, kamu ve özel sektöre yönelik danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak, raporlar hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, özellikle Üniversite bünyesinde lisansüstü programlar oluşturmak ve öğrencileri bu alanlarda uzmanlaşmaya teşvik etmek.

ğ) Mahalle ölçeğinde yürütülecek çalışmalar planlamak ve uygulamak, bu çalışmalara azami önem vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a)                Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c)                Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin mühendislik alanındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c)                Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanlarından ve ilgili disiplinlerden olan mimarlık, şehircilik, çevre mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği, jeofizik mühendisliği, maden mühendisliği, makine mühendisliği, jeoloji mühendisliği bölümleri ve deniz bilimleri ve işletmeciliği enstitüsü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.  Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.  Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların çalışma esaslarını belirler.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda araştırma ve eğitim programları hazırlamak ve planlamak, çalışmaları yürütecek birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını değerlendirmek.

c)                Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.

ç) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek; Üniversite ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Danışma Kurulu; Üniversiteden 5 kişi, Üniversite dışından 5 kişi olmak üzere toplam 10 kişi görevlendirme ile oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirin10 Mayıs 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31123

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

c) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) E-imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

d) Elektronik tebligat: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

f) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

g) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,

ğ) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyet veya Mütevelli Heyetin uygun gördüğü Üniversite yöneticisini veya görevlilerini,

h) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ı) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

i) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

j) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi,

k) İş deneyimini gösteren belgeler: İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin onaylı suretlerini,

l) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günleri,

m) İtiraz başvurusu: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun olarak Üniversiteye yapılan başvuruyu,

n) Kısmi teklif: Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen teklifi,

o) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,

ö) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,

p) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

r) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyeti,

s) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

ş) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

t) Seyahat alımları: Üniversitenin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

u) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda öngörülen mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

ü) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

v) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belgeleri,

y) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,

z) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

aa) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Üniversiteye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

bb) Teknolojik ürün deneyim belgesi: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeyi,

cc) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

çç) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

dd) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

ee) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

ff) Yerli malı belgesi: Kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeler esas alınarak yetkili kurumlarca düzenlenen ve düzenleme konusu ürünün yerli malı olduğunu gösteren belgeyi,

gg) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 5 – (1) Aday veya isteklilerin yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterler, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilir.

(2) İhaleye katılacak aday veya isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) Adayın veya isteklinin, bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri ya da bunlara eşdeğer belgeleri,

3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler,

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) Adayın veya isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) Kamu veya özel sektöre bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

3) Adayın veya isteklinin inovasyon veya araştırma projeleri yürüttüğüne ilişkin belgeler,

4) Üretim ve/veya imalat kapasitesine ve üretim sürecinde kaliteyi sağlayabileceğine yönelik belgeler,

5) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

6) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

7) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

8) Aday veya istekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

9) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

10) Üniversitenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları ya da teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren belgeler,

11) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapıldığına ilişkin belgeler,

12) Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik belgeler,

13) Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, yedek parça ve sarf malzemesinin belirli bir süre sağlanacağı ve fiyat garantisi verileceğine yönelik taahhüt belgeleri ve/veya bu hususlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler,

istenebilir.

(3) Aday veya isteklilerden iş deneyimlerini tevsik etmek için yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki iş deneyimini gösteren belgeler istenebilir. İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi on beş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan ve güncellenen tutar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

(5) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede; iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitirilme ve/veya kabul tarihinin gösterilmiş olması zorunludur.

(6) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer alır. Bu düzenlemelerde alımın niteliği ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Yüklenici tarafından bu yükümlülüklere ilişkin olarak muayene ve kabul komisyonuna sunulması gereken belgeler ihale dokümanında belirtilir.

(7) Mütevelli Heyet kararıyla bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı ve tip sözleşmeler hazırlanabilir. Bu dokümanlar Üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe konulur.

(8) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

c) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından tespit edilip bu durumun tebliğ edildiği ilgili yükleniciler.

ç) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından herhangi meslek kolu faaliyetten men edilmiş olanlar.

d) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

e) 13 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

f) 45 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(9) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Üniversite tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılır.

Tahmini bedel

MADDE 6 – (1) Üniversite tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu işin KDV hariç olmak üzere tahmini bedeli hesaplanır veya hesaplatılır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Tahmini bedelin Üniversite tarafından hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, Üniversite tarafından hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda tahmini bedel de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.

(3) İhalede kısmi teklif verilmesine imkân verilecek ise tahmini bedel her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, işçilik, malzeme ve alımla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak tahmini bedel hesaplanır.

(5) Üniversite tarafından ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için yükleniciye verilecek malzeme ve ekipmanlar tahmini bedelin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(6) İhale komisyonu, tahmini bedelin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda, değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle güncellediği tahmini bedeli dikkate alır.

(7) Üniversite ihale konusu işin niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, aşağıdaki bentler çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle tahmini olarak hesaplar:

a) Üniversite alım konusu işin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından veya bilirkişilerden fiyat isteyerek tahmini bedeli hesaplayabilir.

b) Üniversite, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek tahmini bedeli hesaplayabilir.

c) Üniversite, tıbbi malzeme ve hizmet alımlarında Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak tahmini bedeli hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek tahmini bedel hesaplanır.

ç) Üniversite, alım konusu işle ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedelleri, endeks veya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek tahmini bedeli hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek tahmini bedel hesaplanabilir.

d) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak tahmini bedeli hesaplayabilir.

e) Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Ayrıca bu işlere ilişkin olarak yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilebilir.

f) Üniversite, ihale konusu yapım işinin tahmini bedelinin tespitinde aşağıdaki alt bentlerde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını birinci bende öncelik vermek kaydıyla kullanabilir:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler.

2) Daha önce gerçekleştirilen ve ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

3) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler.

4) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler.

5) Üniversitenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri.

g) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tahmini bedelin hesaplanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır. Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı Üniversite tarafından belirlenerek bu oran üzerinden tahmini bedel hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

2) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dâhil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

3) Tahmini bedelin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır.

4) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dâhil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.

ğ) Tahmini bedel, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.

h) Tahmini bedel araştırması için yapılan çalışmalarda istenen özellikleri taşımayan veya diğer fiyatlara göre gerçekçi bulunmayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

Komisyonlar

MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

(4) Komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, ihale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(5) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı gösterilir.

(2) İhale süreci, ihale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

(3) Mütevelli Heyetin ihale yetkilisi olması halinde; onay belgesi, üyelerin adı soyadı ve unvanları yazılarak imzalanır.

İlan

MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) Aşağıdaki hususların ilanlarda belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Hizmet ve yapım işleri ihalelerinde genel şartname de hazırlanabilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

(3) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Üniversitenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

i) Teklif ve sözleşme türü.

j) Teminatlara ait düzenlemeler ile istenmesi durumunda geçici ve kesin teminat oranları.

k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest olduğu.

l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Üniversitenin serbest olduğu.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 12 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Üniversite tarafından tespit edilmesi ya da Üniversiteye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır. İhalenin ileri tarihe ertelendiğine ilişkin ilan Üniversitenin resmî internet sayfasında yayımlanır.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden on iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin Üniversite tarafından uygun görülmesi halinde Üniversite tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ayrıca Üniversitenin resmî internet sayfasında yayımlanır. Açıklamada, sorular ve Üniversitenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere, aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı %10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 14 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler

MADDE 15 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İş ortaklığı ve konsorsiyumlar

MADDE 16 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(3) İş ortaklığı, başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

(4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

(5) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde; iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin Üniversiteye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede; ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

(6) Üniversite, konsorsiyumların ihaleye katılıp katılamayacağını, katılabilecekleri ihalelerde ise işin farklı uzmanlık gerektiren kısımlarını ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(7) Konsorsiyum, başvuru veya teklifiyle birlikte koordinatör ortağın da belirlendiği Konsorsiyum Beyannamesini vermek zorundadır.

(8) İş ortaklıkları ve konsorsiyumların ihaleye katılabilmek için sunacakları belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmede ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınır.

(9) İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyum tarafından sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin Üniversiteye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Yerli istekli

MADDE 17 – (1) Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler yerli istekli kabul edilir.

(2) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

(3) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur.

(4) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi esas alınarak ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin düzenleme yapılabilir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 18 – (1) Üniversite tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da ulusal elektronik tebligat sistemi üzerinden yapılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla faks ve elektronik posta yoluyla da bildirim yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Faks ile yapılan tebligatta ise faksla bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın, bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve 7201 sayılı Kanunun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır. Bu şekilde yapılan tebligatta aynı gün tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.

(3) Üniversite tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları,

Kiralama ve Yapım İşleri

Teknik şartname

MADDE 19 – (1) İhale konusu işin teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

(9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin Üniversiteye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

(10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; Üniversite ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(12) Teknik şartnamenin Üniversite tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlatılabilir.

Yeterlik belgelerinde tutar güncelleme

MADDE 20 – (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde (a) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, (b) bendine göre güncellenir.

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Kesin teminat

MADDE 22 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

İhale usulleri

MADDE 23 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.

(3) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetin, Üniversite lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 25 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ihale dokümanında düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 26 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul edilir. Aksi halde, tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 28 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturulabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 28 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(6) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilir. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir.

(2) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunar. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenir.

(3) İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanır.

(4) Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik itiraz başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 31 – (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 32 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 31 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 31 inci maddeye göre sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 33 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri

MADDE 34 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi karar verir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 35 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 36 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 35 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 38 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit olunur.

Geçici teminat

MADDE 39 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Kesin teminat

MADDE 40 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilir. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir.

(2) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunar. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenir.

(3) İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanır.

(4) Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik itiraz başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz. Bu durumda, başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 42 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 43 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 44 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen Üniversitenin resmî internet sayfasındaki ihale ilanlarına ilişkin bölümde ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 45 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 13 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

e) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

f) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

g) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak.

ğ) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında uygulayacağı yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyet karar alır. Alınan bu kararlar Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Üniversitenin imza yetkisine sahip yöneticisi ile ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından imzalanır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 47 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda gösterilir.

(2) İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesine yönelik düzenleme yapılması halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin ihale dokümanın ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(3) Teminat mektuplarının süresi, ihale konusu malın kesin kabul tarihi ve garanti süresi öngörülen alımlarda ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle Üniversite tarafından belirlenir.

(4) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun, Üniversite tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(6) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi Üniversite tarafından yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

(7) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

İtiraz

MADDE 49 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) İtiraz başvurusunun Üniversite dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından Üniversiteye gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin Üniversite kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(3) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.

(4) İtiraz başvurusu Üniversiteye imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçeye itiraz başvurusunda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz. Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile faks numarası.

b) Üniversitenin ve ihalenin adı.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

(5) Ortak girişim adına yapılacak itiraz başvurusunun, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir. Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

(6) İtiraz üzerine Üniversite tarafından yapılan inceleme sonucunda gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya itiraza konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine,

on gün içinde karar verilir.

(7) Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(8) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 50 – (1) Üniversite;

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,

yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma ve geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 51 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla, fonun tahsis amacı ve miktarı esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çerçeve anlaşmalar

MADDE 52 – (1) Üniversite ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

(2) Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.

(3) Süresi en fazla kırk sekiz ay olacak çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, en az iki istekli ile yapılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının ikinin altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

(4) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

(5) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve yasaklama kararı verilir.

(6) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, Üniversiteye alım yapma yükümlülüğü getirmez. Üniversite, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Yönetmelikte yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Dinamik alım sistemi

MADDE 53 – (1) Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.

(2) Sistemin tesis edileceği hususu Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

(3) Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif veren bütün gerçek ve tüzel kişiler ile iş ortaklıkları sisteme dâhil olma imkânı verilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir.

(4) Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi on beş güne kadar bir defa uzatılabilir.

(5) Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ve ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç iş günü içinde bildirilir.

(6) Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.

(7) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.

(8) Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.

(9) Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde elektronik platform kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.

Bütçe aktarımı

MADDE 54 – (1) Üniversite birimlerinin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları ihale ve doğrudan temin alımları için bütçe aktarım ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Mütevelli Heyetten talep etmeleri halinde, Üniversitenin birimleri arasında ve birimlerin kendi mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri tertipleri arasında Mütevelli Heyet kararıyla bütçe aktarımı yapılabilir.

Elektronik eksiltme

MADDE 55 – (1) İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.

(2) Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.

(3) Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

(4) Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

(6) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

(7) Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti yürütür.

 

 
 

 

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iktisat politikaları alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İktisat politikaları konusunda teorik ve pratik inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak.

b) İktisat politikaları eğitim, öğretimi ve uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmak.

c) Türkiye’de iktisat politikaları ile ilgili konularda, araştırma, proje ve istişare taleplerini karşılamak.

ç) İktisat politikaları alanında bilimsel seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek ve bu gibi faaliyetlere iştirak etmek, yayınlarda bulunmak, çalışma alanlarına giren işlerde diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak seçerek Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Faaliyet raporu ve çalışma planını hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iktisadi konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek değerlendirmeler yapmak, istişari nitelikte görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Yıllık faaliyet raporlarını, çalışma programlarını değerlendirmek ve incelemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul ili ile ilgili konularda araştırma, uygulama yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstanbul hakkında günümüze kadar bilinenleri disiplinler arası çalışmalarla doğru ve güvenilir bir şekilde ortaya koymak; bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) İstanbul konusundaki belgeleri ve kaynakları araştırmak, incelemek ve yayınlamak.

c) Çalışma alanı çerçevesinde bulunan araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve benzerlerinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv oluşturmak.

ç) İstanbul konusunda araştırma yapmak isteyenlere destek sağlamak.

d) İstanbul ile ilgili çalışma yapan kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, danışmanlık yapmak.

e) Merkez çalışmaları hakkında seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Yapılan araştırmaların sonuçlarına dayalı önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağını Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görülen hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Çeşitli çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunların yöneticilerini belirlemek, komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Müdür tarafından önerilen diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

d) Bir sonraki yılın bütçe taslağını hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, İstanbul ile ilgili herhangi bir konuda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirin22 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31312

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 135 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan vekili: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan vekillerini,

c) Dekan: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurullarını,

d) Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların sekreterlerini,

e) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

f) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

g) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Vakıf/Kurucu Vakıf: Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfını,

l) Vakıf Yönetim Kurulu: Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurulunu,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçilen üyeler Başkan tarafından YÖK’e bildirilir.

(3) Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez.

(4) Mütevelli Heyetin üye sayısı, üyelerde aranacak diğer nitelikler, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan Başkan ve üyeler en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilir.

(5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli izinin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(6) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör, Başkan veya Başkan vekili olarak seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(7) Mütevelli Heyet üye sayısı Kurucu Vakıf tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet üyeleri Kurucu Vakıf tarafından süresi bitmeden görevden alınabilir.

(8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılmaz.

(9) Mütevelli Heyet kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçebilir. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, ihtiyaç olduğunda Başkanın daveti ile toplanabilir. Mütevelli Heyetin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Mütevelli Heyet kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantıya gerekli görüldüğü hallerde, oy hakları olmadan rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, Genel Sekreter, uzmanlar ve diğer görevliler çağırılabilir.

(10) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Başkanı seçmek.

c) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirlemek.

ç) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere Rektör önerisinde bulunmak.

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul veya ret etmek ve yeni kaynak oluşturulmasını sağlamak.

f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

g) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirlemek.

ğ) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek.

h) Üniversiteye alınması YÖK tarafından önerilen öğrenci sayılarını, yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu kontenjanları ve verilecek burs miktarlarını, Üniversitenin ilgili organlarının da görüşlerini alarak belirlemek.

ı) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, ilgili kurumlarla ortak projeler yapmak, yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

i) Yurt içinde ve yurt dışında üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliği ilkelerini belirlemek, işleyişini sağlamak ve iş birliğine ilişkin YÖK’ün onayına sunulacak anlaşma ve protokolleri onaylamak.

j) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin Senato kararlarını onaylamak.

k) YÖK tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak.

l) Rektörlüğün boşalması halinde, YÖK’ün olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir rektör yardımcısının Rektör vekili olarak atanması için öneride bulunmak.

m) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçüde, yetkilerinden bir kısmını Üniversite yöneticilerine devredebilir.

Başkan ve başkan vekili

MADDE 7 – (1) Başkan; Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve Mütevelli Heyetin bütün yetkilerini kullanır. Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden en fazla dört yıl için bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir. Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, bu yetkisini uygun görülen ölçüde gerektiğinde vekillerine, Rektöre, rektör yardımcılarına, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine, Genel Sekretere devredebilir. Başkan, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yapılan çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.

(2) Başkan görev başında olmadığı sürelerde Başkan vekillerinden birisini yerine vekâlet etmek üzere görevlendirir.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Mütevelli Heyeti temsil etmek.

c) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) görevini yapmak.

ç) Mütevelli Heyet toplantılarının gündeminin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek.

e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını Mütevelli Heyet adına onaylamak.

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan vekilinin görevleri

MADDE 9 – (1) Başkan vekili, ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görevler ile Başkan tarafından verilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar, Yöneticiler ve Görevleri

Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektör, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Rektörün yaş haddi 67 (altmışyedi) yaştır. Ancak Rektör yaş haddi dolmadan atanmış ise görev süresi bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör, görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında YÖK’e bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin bilimsel ve idari gözetim ve denetimlerinin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumlu olan Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri almak, her öğretim yılı sonunda bölüm başkanlarınca dekanlara ve yüksekokul müdürlerine, onlar tarafından da Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirip gereğini yapmak, akademisyenler ve diğer personelin sözleşmelerini imzalamak ve feshetmek.

c) YÖK tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretleri ve raporda yerine getirilmesi istenen hususları, bunlar için alınan önlemler ile yapılan çalışmaları yerine getirmek ve Mütevelli Heyete bildirmek.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini denetlemek ve bunlar hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

d) Üniversitenin akademik ve idari personel ihtiyaçlarıyla yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Mütevelli Heyete sunmak.

e) Gerekli görülen hallerde öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

f) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

g) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak.

ğ) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Rektör, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

Senato ve görevleri

MADDE 13 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato; her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(2) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato toplantılarına Öğrenci Konseyi Başkanı da davet edilebilir.

(3) Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.

c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Fakülte kurullarının bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar hakkındaki önerilerini karara bağlayarak Mütevelli Heyet onayına sunmak.

e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Öğrenci Konseyi Başkanı da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına davet edilebilir.

(4) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(5) Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.

İdari birimler, genel sekreter ve görevleri

MADDE 15 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, Rektör tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(2) Genel Sekreter, idari teşkilatın başıdır ve bu teşkilâtın çalışmasından Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Genel Sekreter, idari teşkilatın başı olarak yapacağı görevlerin yanında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda, oy hakkı olmadan raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve bağlı birimlere iletilmesini sağlamak.

c) İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Rektöre ve Mütevelli Heyete öneride bulunmak.

ç) Rektörün yazışmalarını yürütmek.

d) Üniversitenin basın ve halkla ilişkilerini sağlamak.

e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini yürütmek.

f) Rektör tarafından verilecek benzeri görevler ile Mütevelli Heyet tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 (3) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.

ç) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

e) Personel Daire Başkanlığı.

f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

g) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.

ğ) Hukuk Müşavirliği.

Dekan ve görevleri

MADDE 16 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği, Üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından YÖK tarafından üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

(2) Dekan aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Enstitü/yüksekokul müdürü ve görevleri

MADDE 17 – (1) Enstitü/yüksekokul müdürü Rektör tarafından atanır. Enstitü/yüksekokul müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren müdür yeniden atanabilir. Enstitü/yüksekokul müdürünün, enstitüde/yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Enstitü/yüksekokul müdürüne vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

(2) Enstitü/yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar.

Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(3) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(4) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan/müdür, gerekli gördüğü hallerde fakülte/enstitü/yüksekokul kurulunu toplantıya çağırır.

(5) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek.

c) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağırısı üzerine toplanır ve gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(3) Enstitü/yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü/yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(4) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana/müdüre yardım etmek.

b) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın/müdürün fakülte/enstitü/yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.

Öğretim elemanları

MADDE 20 – (1) Öğretim elemanları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının kararı ile atanır.

(2) Öğretim elemanlarının seçilmesinde ve atanmasında Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine uygunluk da aranır.

(3) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

(4) Öğretim elemanlarının akademik unvanlara yükselmeleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 21 – (1) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının öğretim görevleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin aylıklı öğretim elemanlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

(2) Yurt dışından konuk olarak gelen öğretim üyeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öğretim ve araştırma yapmak amacıyla belirli sürelerle Üniversitede görevlendirilebilir.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 22 – (1) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerine ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları Rektör tarafından belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilebilir.

Üniversite içi bilimsel denetim

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetimleri; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinden yapılır.

(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün bir önceki yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana, enstitü/yüksekokul müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi kanaatini de ekleyerek bu raporları Rektöre sunar. Rektör, rapor ve görüşleri değerlendirerek gerekli tedbirleri alır ve sonucu YÖK’e bildirir.

(3) Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerinin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektöre sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin de birer kopyası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sosyal Hizmetler

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 25 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Üniversiteye öğrenci kabulü

MADDE 26 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenciler için sosyal hizmetler

MADDE 27 – (1) Üniversitede öğrencilere yönelik olarak, 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümlerine göre sosyal hizmet faaliyetleri sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Mali kolaylıklar

MADDE 28 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 29 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları 2547 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan gelir kaynaklarından oluşur.

Tesislerin işletilmesi

MADDE 30 – (1) Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile diğer tesislerin işletilmesine ilişkin esaslar; Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir ve uygulamaya konulur.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri

MADDE 31 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yetkilisi ve mali denetim

MADDE 32 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) Başkandır. Başkan bu yetkisinin bir kısmını Mütevelli Heyet kararı ile Rektöre devredebilir.

(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet ve YÖK tarafından yapılır.

Üniversiteye ait mallar

MADDE 33 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller ve ayni haklar Üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da ayniyat kayıt defterine kaydedilip kayıtlar usulüne uygun şekilde muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 34 – (1) Üniversite öğretim elemanlarının ve yöneticilerinin girişimleriyle elde edilecek araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Özlük hakları

MADDE 35 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları hakkında 2547 sayılı Kanunun Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümleri; aylık ve diğer özlük hakları hakkında ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite personelinin izin işleri hakkında, 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim birimlerine, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1)  Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1)  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin Çalışma Gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İGİSAM): İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1)  Merkezin amacı; Üniversite içindeki ilgili akademik birimlerin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, klinik uygulama çalışmalarını yapmak ve danışmanlık hizmeti ile proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama ve inceleme çalışmalarında bulunmak, aynı konularda yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı dâhil olmak üzere, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

d) Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu işbirliğini iş sağlığı ve güvenliği konularında yapan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

e) İş sağlığı ve güvenliği konularında işveren temsilcilerine ve çalışanlara eğitim vermek, bunun yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.

f) İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

g) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler, gerçek ve tüzel kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje, analiz, laboratuvar incelemeleri ve benzeri çalışmalar yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve uluslararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak, gelişme ve yayımların izlenebilmesi için kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

h) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve Üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.

ı) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili insan gücü ve donanımını en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık, uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağan dışı olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu üyelerinin veya Danışma Kurulunun getireceği konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en az on üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun istediği konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ KAMUOYU VE TOPLUM

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak.

b) Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin kamuoyu ve toplum araştırmaları konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak.

c) Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için;

a) Demografi çalışmaları,

b) Toplumsal kalkınma,

c) Sağlık sosyolojisi/antropolojisi,

ç) Siyaset sosyolojisi,

d) Kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi,

e) Yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğilimler,

f) Refahı artırma çalışmaları,

g) Yaşlılar, ergenler, özürlüler gibi özel gruplar,

ğ) Sokak çocukları, aile içi şiddete maruz kalan çocuklar,

h) İnsan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili araştırmalar ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulamalar,

ı) Üniversite yerleşkesine komşu olan bölgelerde olası sorunların tespiti ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

i) Kadınların çalışma hayatına katılmaları, okuryazarlıklarının artırılması

alanlarında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü veya Danışma Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin, Merkeze bağlı proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkili biçimde çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Bu tutanakların birer kopyası Rektörlüğe gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek.

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve çalışma alanlarına ilişkin diğer konularda karar almak.

ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli bilimsel ve idari plânları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Bilgi ve deneyimleri ile Merkez faaliyetlerini desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KARİYER YÖNLENDİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARYÖN): İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin kariyer yönlendirmesi ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak.

b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak.

c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak.

ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek.

b) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak.

ç) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak.

d) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dâhil tüm birimlerinden mezun olan öğrenciler için iş imkânları araştırmak.

e) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve iletişim içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.

f) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak.

g) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Kariyer Temsilcileri

Merkezin yönetim organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1)  Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri veya elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdür, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları birimleri ile işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Rektörün atayacağı iki öğretim üyesi veya elemanından olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en fazla üç ayda bir toplanır.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak.

b) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşüp, sonucu Rektörlüğe sunmak.

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.

d) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip karara bağlamak.

e) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini yönlendirmede, onlara iş imkânlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak.

f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu,  Üniversite öğretim üye ve görevlileri, mezunları, merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilecek Üniversite öğretim üyelerinin; Üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli olması gerekir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör belirler.

(3) Danışma Kurulu, başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturur.

Kariyer temsilcileri

MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi; kariyer temsilcisi olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.  Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İhtisas grubu: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek araştırmacı personeli,

b) Merkez: Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tasarımdan üretime tüm aşamalarda yeni jenerasyon kara taşıtları konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Enerji, çevre ve iş güvenliği olmak üzere, kendi alanlarında uzman araştırmacıları bir araya getirip, bilimsel yayınlar ve bildiriler hazırlamak.

c) Kuzey Amerika kıtası, Japonya ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, yabancı AR-GE merkezleriyle ortak projeler geliştirmek, teknoloji ve know-how transferi yapmak.

ç) AR-GE faaliyetlerinin sürekliliğini, merkezin maddi desteğini sağlayacak ulusal ve çok uluslu şirketleri de kapsayacak şekilde bir konsorsiyum oluşumu için çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin başlıca faaliyet alanları şunlardır:

a) Propulsiyon sistemleri:

1) Elektrik propulsiyon, motorlar, sürücüler ve güç dönüşümü.

2) Araç kontrol sistemleri.

3) Enerji depolama sistemleri.

4) Alternatif yakıtlar.

5) Egzoz emisyonu ve çevresel etkiler.

b) Komposit malzemeler.

c) Araç sistemleri:

1) Araç dinamiği; süspansiyon, fren ve stabilite için gerekli dinamik modeller ve ilgili kontrol sistemleri. (CES, ABS, ESC gibi)

2) Akıllı taşımacılık sistemleri, insansız kara araçları.

3) Yazılım (Low-Level: Kontrol, High-Level: Navigasyon)

4) Konsept araç tasarımı, grafik tasarım.

5) Araç radarı ve sensör araştırmaları.

6) Trafik kazaları – yaralanma biyomekaniği.

ç) Transportasyon.

1) Transportasyon ağları ve araç entegrasyonu.

2) Akıllı trafik ağları, ağ optimizasyonu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) İhtisas grupları.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 12 (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrencinin başarısını değerlendirmek amacıyla yapılan sınavı, c) (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) Bütünleme sınavı: Diş hekimliği lisans programında final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren, alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli derslerden FF-DC notlarını alan, sosyal seçmeli dersler ile zorunlu YÖK derslerinden ise FF-DD-DC notlarını alan öğrenciler ile diğer önlisans ve lisans programlarında final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren ve FF-DD-DC notlarını alan öğrencilerin ve ayrıca final sınavına girme hakkı olmasına rağmen final sınavına girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı, ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, d) Dekan: Fakültelerin dekanlarını, e) Final sınavı: Her yarıyıl sonunda devam şartını yerine getiren öğrencilerin girebileceği sınavı, f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi, ı) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavı, i) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı yüksekokul müdürlerini, j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini, k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını, l) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını, m) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi, n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi, o) Öğretim elemanı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını, ö) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü, p) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri, r) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu, s) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ş) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin AKTS toplamını, t) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan final ve bütünleme sınavlarını, u) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler ile Değişim Programlarına İlişkin Esaslar Öğrenim ücreti MADDE 4 – (1) Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. (2) (Ek:RG-13/6/2018-30450) Normal öğretim süresi içerisinde mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler öğretim programlarında yer alan başarısız oldukları ders ve stajlar için kredi veya AKTS kredisi esas alınarak öğretim yılının başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler. Öğrenci kabulü, ilk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) Aynı düzeyde örgün eğitim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak şartıyla Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına ve özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. (2) (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. E-kayıt yaptıran öğrenciler ile lise mezuniyet durumları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden doğrulanan öğrencilerden herhangi bir belge istenmemektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesinden çıkarma cezası almış olanlar, ibraz edilen belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış beyan veya sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeni ile kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır. Ödenen ücretlerle ilgili olarak Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır. Mazereti bulunan adaylar, kesin kayıtlarını noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla da yaptırabilirler. (3) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve ders kayıt dönemlerinde öğrenciye akademik danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrencinin kendisi sorumludur. Ders kayıt formu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci tarafından doldurulur ve onaylanır. (4) Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt yaptırma hakkına sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde kabul edilir. Özel öğrenci MADDE 6 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversiteye bağlı akademik birimlerin müfredatında yer alan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. (3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir. (4) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile azami ön lisans için 60, lisans için 120 AKTS kredilik dersten muaf sayılabilirler. (5) Özel öğrenci olarak, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan Üniversite öğrencilerinin aldığı ders veya uygulamaların kredileri ve başarı durumları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. (6) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Sağlık sorunları hariç, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı derslerin yerel kredilerinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam yerel kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz. Özel öğrenciler aynı yarıyıl içinde iki farklı üniversiteden ve aynı anda kayıtlı olduğu programın güz ve bahar yarıyıllarından ders alamaz. Yarıyıl kayıtları MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl ilgili kurulca belirlenen esaslara göre kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. (2) Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır. Yatay ve dikey geçişler MADDE 8 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler hususunda, 24/4/2010tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir. (2) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kontenjanlar Senato kararı ile belirlenir. (3) (Değişik:RG-3/9/2023-32298) (4) Yatay ve dikey geçişlerde öğrencilerin intibak işlemlerinde, önceki eğitimleri sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. İntibak işlemlerinde, GANO veya taban puan ile aynı programa yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları geldikleri üniversitede bulundukları yarıyılın bir üst yarıyılına yapılır. Alt yarıyıllara intibak yapılamaz. Taban puan ile geldiği programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları muafiyet verilen derslerin bir yarıyıl için önerilen toplam AKTS kredileri dikkate alınarak herhangi bir yarıyıla yapılabilir. Bu öğrencilerin eşdeğer sayılan derslerinin notları 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not sistemine dönüştürme işleminde öğrencinin geldiği kurumdan aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersler esas alınarak intibakları yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin önceki eğitimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. (4) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Yabancı dil ile öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans veya ön lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Aksi halde yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları veya 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen türden son iki yıl içinde alınmış bir sınav sonuç belgesi ibraz edilmesi gerekir. Öğrenci, yabancı dille öğretim yapılan bir programdan yatay geçiş ile geldiği takdirde geldiği yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş ve öğrenimine ara vermemiş ise bu öğrenciden yabancı dil yeterlik belgesi istenmez. Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir. (2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. (3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. (4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Alınan başarılı veya koşullu başarılı notlar 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin değişim programı sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. (5) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Mevlana ve Erasmus programları gibi yurt dışı öğrenci değişim programlarında aldıkları derslerden başarısız olan öğrenciler döndüklerinde, başarısız olduğu dersler yerine, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. (6) Değişim programı öğrencilerinin Üniversiteye ilgili bölüm/programın öğretim ücretini ödemeleri gerekir. (7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar Öğretim yılı MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl ara sınavlar dâhil olmak üzere en az on dört hafta ve en az yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır. Her dersin süresi bir yarıyıldır, bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. (2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Öğretim süresi, şekli ve dili MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayanlardan durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar. (2) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğrenci affından yararlanarak Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri ve bu öğrencilerle ilgili diğer hususlar, 2547 sayılı Kanun ve YÖK kararları çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. (3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır. Kayıt dondurma, raporlu ve izinli sayılma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz. (4) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. (5) Senato tarafından kararlaştırılan dersler uzaktan eğitim olarak verilebilir. (6) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda dersler kısmen veya tamamen İngilizce veya diğer dillerde de verilebilir. (7) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam asgari kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için öğrencinin iki eğitim-öğretim yılını tamamlaması, müfredatının ilk iki yılında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan müfredatındaki zorunlu derslerinden başarılı olması ve 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Dört yıllık lisans programlarında tamamlaması gereken toplam asgari AKTS kredisi 240, beş yıllık lisans programları için 300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360’tır. 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir. Yaz öğretimi MADDE 12 – (1) Yaz okulu; öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alamadıkları, alıp başarısız oldukları veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak ve aynı zamanda İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmak amacıyla açılabilir. (2) Yaz okulu; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının güz ve bahar döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz okulu isteğe bağlı olup, burslu olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm öğrenciler Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti öderler. (3) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir. (4) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Bu süre yaz öğretiminin sonunda yapılacak final sınav süresini kapsamaz. Gerekli durumlarda yaz okulunun süresi Senato kararı ile beş haftaya kadar indirilebilir. Yaz okulunda açılan her ders için güz/bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. (5) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Yaz okulunda açılacak olan ön lisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurul kararı ile belirlenir. Açılması önerilen dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur. (6) Yaz okulunda ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz okulu başlamadan önce tamamlaması gerekir. (7) Bir öğrencinin, yaz öğretiminde alacağı toplam ders sayısı ve buna ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz. (8) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Yaz okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve açılacak dersler öğrencilere duyurulur. Öğrenci sayıları yeterli olmayan dersler kapatılır. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması hâlinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir. (9) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Bir ders yaz okulunda açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir. Öğrencinin aldığı not 22 nci maddeye göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir. Not dönüşümü sonrasında harf notları öğrencinin yaz öğretimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır. (10) Yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler. (11) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır. (12) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar not döküm belgesinde gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır. Hazırlık sınıfı ve yabancı dil eğitimi (Değişik başlık:RG-1/11/2019-30935)(1) MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) Öğrencilerin, yabancı dil ile eğitim yapılan lisans ve ön lisans programlarında eğitime başlayabilmeleri için eğitim alacakları yabancı dil yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur. Yabancı dil yeterliliklerini Üniversite tarafından yapılan sınavlarla veya YÖK ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen, geçerlilik süresi ve düzeyi belirlenen, ulusal veya uluslararası sınavlarda alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler, doğrudan lisans ve ön lisans programlarında eğitime başlayabilir. Öğrenciler geçerli yabancı dil yeterlilik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar. (2) Yabancı dil yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık programında öğrenim görürler. Öğrenciler hazırlık sınıfını en fazla iki yıl (dört yarıyıl) sonunda tamamlamak zorundadırlar. Bu sürede hazırlık sınıfını bitiremeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır. (3) Yabancı dil yeterliliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları Senato tarafından belirlenir. (4) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır. (5) (Ek:RG-1/11/2019-30935)(1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, zorunlu yabancı dil dersleri dışında meslekî yabancı dil dersleri de verilebilir. Ayrıca öğretim dili tamamen Türkçe olan bu programlarda Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı da açılabilir. a) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara yerleştirilen birinci sınıf öğrencileri, yerleştirildiği yılın, güz yarıyılı başında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapabilir. Başvuruları kabul edilen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. b) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerin kontenjanı Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörün onayı ile belirlenir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde öncelik burs oranı yüksek olanlara verilir. Burs oranlarının eşitliği halinde puan türüne bakılmaksızın, ÖSYM’nin ilk yerleştirme puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde bir sıralama yapılır. c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular Üniversiteye ilk kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan başvuru formları aracılığı ile yapılır. ç) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetmelikte belirtilen genel esaslar uygulanır. d) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre normal öğretim süresine dâhil edilmez fakat azami öğretim süresine dahil edilir. e) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez. f) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, ders ekleme bırakma süreci sonuna kadar dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfından ayrılan öğrencinin hazırlık sınıfında geçireceği süre öğretim programında alacağı dersler için devamsızlıktan sayılır. g) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir. ğ) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı ön lisans ve lisans programlarında eğitime devam edebilirler. Hazırlık sınıfı yıl sonu yeterlik sınavı veya bütünleme sınavları sonunda genel başarı notu yüz üzerinden en az 60 olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf tutulabilir fakat bu öğrenciler yabancı dil eğitimi verilen bölümlerden ders alamaz ve mesleki yabancı dil derslerinden muaf tutulamaz. h) Türkçe eğitim yapılan programlarda zorunlu veya seçmeli meslekî yabancı dil dersleri varsa bu derslerin eğitimi öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir. Ayrıca bu derslerin eğitiminin nasıl verileceğine, dil düzeylerine göre nasıl bir program uygulanacağına ve ders içeriklerinin nasıl olacağına ilgili birim tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde karar verilir ve bu durum ders izlencesinde belirtilir. ı) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına başvuruları kabul edilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihte yapılan düzey belirleme sınavına girmek zorundadır. Düzey belirleme sınavında başarılı olan ve hazırlık sınıfı yeterlik sınavı koşullarını sağlayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtları yapılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ayrıca Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için güz yarıyılı başında uygulanan zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına da girebilir. Üniversiteye yerleştirildiği yıl zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına girmeyen öğrencilerin tekrar muafiyet sınav hakkı yoktur. (6) (Ek:RG-3/9/2023-32298)(4) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilen ve akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasından sonra kayıt sildiren öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler yarıyıl/yıl öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. Ders ekle-sil haftası sonuna kadar isteğe bağlı hazırlık sınıfından kayıt sildiren öğrenciler, devamsızlık süresinin aşılmaması koşulu ile yerleştirildiği programın derslerine kayıt yaptırabilir. Öğretim programları MADDE 14 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim, bölüm ve program başkanlarının görüşleri alınarak ilgili kurulca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan öğretim programına göre yapılır. (2) Bölüm veya program müfredatlarında yer alan yaz staj uygulamasının usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak staj yönergesiyle düzenlenir. (3) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrenciler öğrenimlerine takip eden dönemde başlarlar. (4) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Öğrencilerin yurt dışı değişim programlarından bir yarıyılda aldıkları ve başarılı oldukları derslerin en çok 45 AKTS kredisi veya bir yarıyıllık yerel kredisine eş değer kredisi kadar dersi ilgili yarıyıl not döküm belgesine işlenir. Önkoşul dersleri ve diğer koşullar MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere önkoşul dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki önkoşul ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır. (2) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Diş hekimliği lisans programında pratik eğitim veya klinik eğitim gibi uygulamalı dersler hariç, ön koşullu bir dersten DC, diğer ön lisans ve lisans programlarında DD ve üstü not alan öğrenci o ders için ön koşulu yerine getirmiş sayılır. (3) (Ek:RG-31/1/2021-31381)(2) Yaz stajları dışında, diş hekimliği lisans programında yer alan pratik eğitim, klinik eğitim gibi dersler ile diğer ön lisans ve lisans programlarındaki mesleki uygulamalar, alan uygulamaları, mesleki stajlar ve benzer uygulamalı derslerin ön koşulları ve değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Üniversite Senatosunca çıkartılacak bir uygulama yönergesiyle düzenlenir. Derse yazılma, ders bırakma MADDE 16 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri ile AKTS değerleri esas alınır. Bir yarıyılda normal ders yükü 30 AKTS, yarıyıl ders yükü alttan alınan derslerle birlikte en fazla 45 AKTS olabilir. Yarıyıl ders yükü hesabında yaz stajlarının AKTS kredileri ders yükü hesabına katılmaz. (2) Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır: a) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Öğrenciler ders kayıtları esnasında öncelikle bulundukları yarıyıldan önceki alt yarıyıllardaki başarısız oldukları veya daha önce almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Alt yarıyıl dersine kayıt yaptırmadan üst yarıyıldaki derslere kayıt yaptırılamaz. Öğretim programından çıkartılan zorunlu derslerin yerine eşdeğer bir ders önerilmemiş ve bir müfredat eşlemesi yapılmamış ise bu derslerden başarısız olan veya bu dersleri daha önce almamış olan öğrenciler, müfredattan çıkarılan bu derslerden muaf tutulur. b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında veya seçmeli dersin açılmaması durumunda, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir. Öğrencinin daha önce aldığı ve devam koşulunu yerine getirdiği seçmeli bir dersin yerine yeni bir seçmeli derse kayıt yaptırması halinde derse devam zorunludur. Zorunlu ve seçmeli derslerin şubelere ayrılması ve bir seçmeli dersin açılabilmesi için öğrenci sayısı ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenir. c) (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllarda müfredatında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler, ön koşullu dersler, teorik ders saati bulunmayan uygulamalı dersler ile diş hekimliğinde pratik eğitim ve klinik eğitim gibi dersler hariç olmak üzere, bir üst yıla ait yarıyıldan ders kayıt döneminde yönetim kurulu kararı ile ders alabilir. Bu durumda olan öğrencilerden GANO’su 4.00 üzerinden 3.00 ve üzerinde olanlar bir ve GANO’su 3.50 ve üzerinde olanlar ise iki ders alabilir. Öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alamaz. Ancak daha önce aldığı veya başarısız olduğu dersleri tekrar edebilir. ç) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihleri içerisinde, birinci sınıf dersleri hariç, kayıt yaptırdığı bazı derslerden çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir. Derslere devam zorunluluğu MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır. (2) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen ve devamsızlıkları ilan edilen öğrenciler o dersin ara sınav, mazeret sınavı, final, bütünleme sınavlarına alınmaz ve ek sınav haklarından yararlanamaz. (3) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Ders tekrarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Tamamı uygulamadan oluşan ve teorik ders saati bulunmayan (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) derslerden başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derslere devam etmek zorundadır. b) Tamamı teorik ders saatlerinden oluşan (1+0, 2+0, 3+0 gibi) derslerden devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derslere tekrar devam etmek zorunda değildir. c) Diş hekimliği lisans programı da dâhil olmak üzere, (3+2, 1+2, 2+2 gibi) teorik ve uygulama ders saatlerinin toplamından oluşan, mesleki uygulamalar, klinik uygulamalar veya alan uygulamaları dışında, dersin uygulaması laboratuvar ve atölye gibi sınıf ortamında yapılan derslerden devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derslere tekrar devam etmek zorunda değildir. Fakat (1+8, 2+8, 2+24 gibi) mesleki uygulamalar veya alan uygulamaları olan ve öğrencinin haftada birkaç gün ilgili uygulama alanında bulunmasını gerektiren derslerden başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derse devam etmek zorundadır. ç) Diş hekimliği lisans programında DHF kodlu ve uygulamalı klinik eğitimi bulunan (1+2, 1+6, 2+6, 3+6, 2+2, 2+4 gibi) derslerden başarısız olan öğrenciler dersleri tekrar aldıklarında derslere devam etmek zorundadır. d) Yaz öğretiminde kayıt yaptırılan tüm dersler için devam zorunluluğu vardır. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları dersleri güz ve bahar yarıyıllarında tekrar alan öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. (4) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Resmî izinler hariç olmak üzere öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretler derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci devamsız sayılır. Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi MADDE 18 – (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, pratik ve klinik çalışmalar, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredisi ise bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan ve öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli olan zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir. Yerel kredilerde kesirli kredi kullanılmaz fakat AKTS kredilerinde kesirli sayılar bir üst veya bir alt tam sayıya yuvarlanır. Yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir. Yarıyıl ve genel not ortalamaları MADDE 19 – (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı katsayılarının, o derslerin yerel kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen rakama yarıyıl not ortalaması (ANO) denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur. (2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan rakama da GANO adı verilir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır. Fazladan alınan seçmeli veya diğer dersler ortalama hesabında dikkate alınmaz. Fakat not döküm belgesinde veya diploma ekinde gösterilebilir. Fazladan alınan dersler öğretim programında yer alan zorunlu dersler yerine sayılamaz. Ders muafiyeti MADDE 20 – (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) (1) Merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilen öğrenciler, ders kaydı yaptırdıkları ilk yarıyıl başında, en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar, önceki yükseköğrenimi sırasında aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek koşulu ile bazı derslerden muafiyet talebinde bulunabilir ve öğrencilerin intibakları uygun olan yarıyıla yapılabilir. Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğrenime devam eden öğrenciler ise başarılı oldukları ve muafiyet istedikleri derslerden en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir. Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz. Ders açma esasları MADDE 21 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyelerince/görevlilerince okutulacağı, akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurulda karara bağlanır. (2) Seçimlik derslerin açılıp açılmamasına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. (3) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim üyeleri/görevlileri, ders kayıt işlemleri başlangıcından en az bir hafta önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir. (4) Yaz okulunda hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim üyelerince/görevlilerince okutulacağı, ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu Notlar MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur; a) (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli dersler için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar: Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 75-84 CB 2.50 65-74 CC 2.00 55-64 DC 1.80 50-54 FF 0.00 00-49 1) Diğer önlisans ve lisans programlarında yer alan tüm dersler ile diş hekimliği lisans programındaki sosyal seçmeli dersler ve zorunlu YÖK dersleri için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar: Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 75-84 CB 2.50 65-74 CC 2.00 55-64 DC 1.80 45-54 DD 1.50 40-44 FF 0.00 00-39 b) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır: 1) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. 2) K (Kalır) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. 3) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. 4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) H (Hesaplanmayan) notu; fazladan alınan ve ortalamaya katılmayan derslerden alınan notu ifade eder. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler not döküm belgesinde gösterilir. GANO’ya sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıdaki dersler en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, artan dersler GANO’yakatılmaz. Mezuniyette fazladan alınan başarılmamış olan dersler not döküm belgesinden silinir. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler zorunlu dersler yerine sayılmaz. 5) (Ek:RG-13/6/2018-30450) E (Eksik) notu; Ders kaydı yaptırılan ve notları girilmeyen dersleri gösterir. (2) (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) AKTS notları Üniversitenin notlarına dönüştürülürken, aşağıdaki tablo kullanılır. AKTS Notu İstanbul Gelişim Üniversitesi Notu A AA B BA C CB D DC E DD F FF (3) (Ek:RG-13/6/2018-30450) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınan okul yetki ve sorumluluğu verilen önlisansve lisans öğretim programlarında yer alan her bir modüle karşılık gelen ders/dersleri 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı ile tamamlayan öğrencilerden isteyenlere tanınan okul mezuniyet sertifikası modül sınavlarına girme hakkı verilir. Modül sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 veya BB harf notu alan bu öğrencilere mezuniyetlerinde diplomalarına ek olarak Tanınan Okul Mezuniyet Sertifikası verilir. (4) (Ek:RG-13/6/2018-30450) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen uçuş harekât yöneticiliği ön lisans öğretim programında yer alan her bir modüle karşılık gelen dersleri 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre başarı ile tamamlayan öğrencilerden isteyenlere uçuş harekat uzmanı temel eğitim sertifikası modül sınavlarına girme hakkı verilir. Modül sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 veya BB harf notu alan bu öğrencilere mezuniyetlerinde diplomalarına ek olarak Uçuş Harekat Uzmanı Temel Eğitim Sertifikası verilir. Başarı durumu, sınamalı statü ve genel not ortalamasının yükseltilmesi MADDE 23 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğrencilerin başarı durumları hususunda aşağıdaki esaslar uygulanır: a) (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu/seçmeli bir dersin başarı notu ise o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için de yarıyıl sonu sınavlarında 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla %20’dir. b) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Tamamı uygulamadan oluşan ve teorik ders saati bulunmayan, arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması, klinik uygulamalar, pratik eğitimler (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) uygulamalı dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır: 1) Bu dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet için tek ders ve not yükseltme yapılmaz. Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları ilgili birim tarafından önerilen ve Senato tarafından çıkarılan yönergeye göre hesaplanır. 2) Yarıyıl sonunda bu uygulama derslerinden başarısız olan veya yetersiz olan öğrenciler için, yarıyıl sonu başarı notu ilan edilmeden önce, bir telafi programı uygulanabilir veya öğrenciye final sınavlarının sonuna kadar eksiklerini gidermek üzere bir ek süre verilebilir. Ek süre verilen bu derslerin yarıyıl sonu başarı notu en geç bütünleme sınavı not ilanları ile ilan edilmek zorundadır. 3) Diş hekimliği lisans programında bu dersler için klinik veya pratik eğitimin yanında sözlü veya yazılı sınavlar da yapılabilir. Bir uygulama yönergesi hazırlanarak belirlenen ölçütler çerçevesinde yarıyıl sonu başarı notu hesaplanır. 4) Bu derslerin başarı notu diş hekimliği lisans programında 100 üzerinden en az 50 ve diğer programlarda ise 100 üzerinden en az 40 olmak zorundadır. Aksi halde öğrenci dersten başarısız sayılır. 5) Bu uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında derslere yeniden devam etme zorunluğu vardır. 6) Normal öğrenim süresini tamamlayan, zorunlu stajlarını yerine getirmiş ve mezuniyeti için (0+2, 0+4, 0+8 gibi) bir uygulamalı dersi bulunan öğrenciler için bu dersler, öğrenci sayısına bakılmaksızın, ilgili yönetim kurulu kararı ile farklı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde de açılabilir. İçerik ve yerel kredisinin uygun olması ve ilgili yönetim kurulunun izin vermesi halinde öğrenci dersi başka yükseköğretim kurumlarından da alabilir. 7) Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, stajla ilgili yönergeye uygun olarak, yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajların süresi kesintisiz ve en az yirmi iş günüdür. İsteğe bağlı olarak haftada birkaç gün çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya iş yerlerinde deneyim kazanmak üzere çalışan öğrencilerin bu çalışmaları zorunlu staj olarak kabul edilemez. Yaz stajı dışında başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenciler ile ikinci öğretim öğrencileri zorunlu veya isteğe bağlı stajlarını yarıyıl içinde de yapabilir. Zorunlu stajlardan başarılı olanlar (G) ve başarısız olanlar (K) harf notu ile değerlendirilir. Bu notlar ortalamaya katılmaz fakat not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir. Zorunlu stajlar müfredatta yer alan bir ders olduğu için zorunlu stajlarını tamamlamayan öğrenciler tek ders veya not yükseltme sınavlarına giremez. c) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Haftalık ders saatinin tamamı teorik ders saatinden veya teorik ve uygulama ders saatlerinin toplamından oluşan (3+0, 2+0, 1+0, 2+2, 2+4, 1+2 gibi) dersler için dersin uygulaması laboratuvar veya atölye gibi sınıf ortamında yapılıyorsa bu dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır: 1) Dersin uygulaması laboratuvar veya atölye gibi sınıf ortamında yapılıyorsa bu dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders veya not yükseltme sınavı yapılır. 2) Ders bilgi formunda gösterilmek üzere, bu dersler için yarıyıl sonu başarı notu sadece teorik sınav ile belirlenebilir ve bu durumda yarıyıl içinde yapılan uygulamadaki başarı yarıyıl içi faaliyeti olarak ara sınav ile birlikte değerlendirilir. Ayrıca teorik ve uygulama saatleri bulunan dersler için yarıyıl sonu başarı notu, teorik sınavdan aldığı not ile dersin uygulamasından verilen başarı notunun belli oranlarda katkılarının toplamı olarak da belirlenebilir. Bu durumda, dersin teorik kısmı için yapılan sınavının dönem sonu başarı notuna katkısı %30’dan az olamaz. Tek ders ve not yükseltme sınavlarında sadece teorik sınav ile değerlendirme yapılır. 3) Dersin uygulama kısmının başarı notu diş hekimliği lisans programında 100 üzerinden en az 50 ve diğer programlarda ise 100 üzerinden en az 40 olmak zorundadır. Aksi halde öğrenci dersten başarısızdır. 4) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav, laboratuvar, ödev, sunum gibi tüm faaliyetlerin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu başarı puanına katkı oranları ilgili ders sorumlusu tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ders bilgi formunda gösterilir. Ara sınavların katkısı %30’dan az olamaz. Ders bilgi formunda gösterilmeyen faaliyetler ve katkı oranları ve diğer faaliyetler ara sınavlar yapıldıktan sonra değiştirilemez ve değişikliklerden öğrenci sorumlu tutulamaz. 5) Teorik sınavdaki başarısı ile dersin uygulama kısmındaki başarısı ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde dersin teorik sınavından veya uygulama kısmından başarısız olan öğrenci o dersten başarısız demektir. Dersin yarıyıl için yapılan uygulamalarından başarısız olan öğrenciler için eksiklerini gidermek üzere final sınavlarının sonuna kadar bir ek süre verilebilir. 6) Diş hekimliği lisans programında teorik ve uygulama ders saati bulunan klinik ve pratik uygulaması olan derslerden başarısız olan öğrenciler ders tekrarında başarısız oldukları bu derslere devam etmek ve devam koşulunu sağlamak zorundadır. Başarısız olan öğrencilere eksiklerini gidermek üzere final sınavlarının sonuna kadar bir ek süre verilebilir. 7) Diş hekimliği lisans programında alt yarıyıllardaki DHF kodlu herhangi bir zorunlu veya seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıl (dördüncü sınıf) derslerine kayıt yaptıramaz. 8) Diş hekimliği lisans programında alt yarıyıllardan DHF kodlu başarısız dersi bulunan öğrenciler beşinci sınıf derslerine kayıt yaptıramaz. Fakat derslere devam koşulunu yerine getirdiği halde dördüncü sınıf programında yer alan alan seçmeli IV havuzundaki derslerden başarısız olan öğrenciler beşinci yıl derslerine kayıt yaptırabilir. ç) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Açılacak derslere ait yarıyıl içi ve yarıyıl sonu başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. Uzaktan eğitim olarak yapılan derslerin ara sınavları internet üzerinden veya yüz yüze yapılabilir. Olağanüstü koşullar ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler hariç çevrimiçi denetimsiz olarak yapılan ara sınavların yarıyıl başarı notuna katkısı %20’den fazla olamaz. d) (Ek:RG-3/9/2023-32298)(4) Diş hekimliği lisans programında yer alan DHF kodlu derslerin sınav, uygulama ve klinik çalışmaları için değerlendirme usul ve esasları yönerge ile belirlenir. (2) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından sonra dersin sorumlu öğretim elemanı sınav belgelerini (dersin not listesi, sınav yoklama listesi, sınav kâğıtları, soru ve cevap anahtarları, uygulamalı veya uygulama ağırlıklı dersler için değerlendirme ölçütlerini) içeren bir zarf içinde akademik takvimde gösterilen süre içinde ilgili idari birime bir tutanak ile teslim eder. Öğretim elemanı ders ile ilgili devamsızlık listelerini ise final sınav zarfının içinde teslim eder. (3) (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) Bir dersten G, CC ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı, DD ve DC notu alan öğrenci o dersten koşullu başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FF, D, K notu alan bir öğrenci ise o dersten başarısız olup, öğrencinin bu dersi tekrarlaması gerekir. (4) (Değişik:RG-1/11/2019-30935)(1) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, D, K notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. Hazırlık programını, ön lisans ve lisans öğrenimini başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir. (5) (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) Diş hekimliği lisans programı hariç olmak üzere tüm lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Diş hekimliği lisans programında ise dördüncü yarıyıl, altıncı yarıyıl ve sekizinci yarıyıl sonunda GANO’su 2.00 altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri için de bu koşul geçerlidir. Fakat yatay ve dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir. (6) (Mülga:RG-1/11/2019-30935)(1) (7) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri danışman onayı ile ve dönem kredisi ve ortalamasına dâhil olmak koşuluyla tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi MADDE 24 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Haklarında disiplin cezası ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmamak koşulu ile mezuniyet aşamasında GANO’su 3.00’ın üstünde olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50’nin üstünde olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi diplomaları birlikte verilir. Sınavlar MADDE 25 – (1) Sınavlar akademik takvimde belirtilen dönemlerde ilgili yönetim kurullarının belirlediği tarihlerde ve zamanlarda yapılır. Sınavlar ilgili yönetim kurulunun gerek görmesi halinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. (2) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Zorunlu stajlar dışında kalan (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) tamamı uygulamadan oluşan, bitirme projesi, mezuniyet tezi, mezuniyet projesi, laboratuvar, mesleki uygulama dersleri, klinik veya pratik uygulama dersleri ve arazi üzerinde yapılan uygulama derslerinin yarıyıl sonu başarı notu en geç bütünleme sınav not girişlerine kadar öğrencilere ilan edilmek zorundadır. (3) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Ara sınav, mazeret sınavı ve yarıyıl sonu sınavlarının programları ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından kararlaştırılır ve sınavlardan en az iki hafta önce öğrencilere ilan edilir. İlan edilen sınavlar daha sonra gün ve saati değiştirilerek geriye çekilemez. (4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz. (5) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Sağlık sorunları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, sağlık izinlerini Üniversite birimlerinin bulunduğu illerin tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya aile sağlığı merkezlerinden almak koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Haklı ve geçerli bir nedenle il dışından alınan sağlık izinleri de kabul edilebilir. Fakat öğrencilerin yurt dışından aldıkları sağlık raporları geçerli değildir. Raporlu bir öğrencinin rapor saatinden sonra ve raporlu olduğu süre içinde girdiği sınavlar iptal olur, fakat rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz. (6) (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu başarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyıl sonu final sınavlarından sonra, Senato aksine bir karar almadıkça, final sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları yapılır. Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve bütünleme sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu/seçmeli derslerinin bütünleme sınavlarında ise bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir. (7) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Normal öğrenim süresini tamamlayan, devam zorunluluğu olan mesleki veya alan uygulaması olan dersler hariç olmak üzere, mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirdiği bir tek başarısız dersi olan ve zorunlu stajlarını tamamlayan öğrencilere, uygulaması laboratuvar veya atölye gibi sınıf ortamında yapılan (3+0, 3+2, 2+2, 1+2 gibi) dersler için tek ders sınav hakkı verilir. Tamamı uygulamadan meydana gelen (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) dersler için tek ders ve not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu derslerin başarı notunun hesabında yarıyıl içi faaliyetlerin katkısı aranmaz. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim-öğretim yılında ve dersin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda derse tekrar kayıt yaptırmadan tek ders sınavına giremez. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir. (8) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Senato kararı ile bilgi teknolojileri dersleri ile matematik, fizik, kimya gibi birinci sınıfta okutulan ortak temel bilim alan dersleri için muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavları ÖSYM ile yerleştirilen öğrenciler için yerleştirildiği yıl güz yarıyılı başında ve hazırlık sınıfından birinci sınıf Türkçe veya İngilizce programlara yatay geçiş ile gelen öğrenciler için ise güz veya bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrenciler bir defa muafiyet sınavına girebilir. Bir öğrencinin muafiyet sınavında başarılı olabilmesi için en az (CC) harf notu ile başarılı olması gerekir. Muafiyet sınavından başarılı olanlar sınav sonucunun iptalini isteyerek aynı yarıyıl/yıl muaf oldukları derslere tekrar yazılamaz. Fakat yaz okulunda veya daha sonraki yıllarda not yükseltmek için derse tekrar yazılabilir. (9) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel ağırlıklı not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan ön lisans öğrencilerine; müfredatlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl dersleri dışındaki ve devam zorunluluğu olmayan derslerden istediklerine, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek için sınav hakkı verilir. Genel not ortalaması yükseltme sınavına giren öğrencinin aldığı not başarı notu olarak işlenir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel ağırlıklı not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Fakat genel ağırlıklı not ortalaması yükseltme sınavında (FF) harf notu alarak başarısız duruma düşen öğrenciler izleyen eğitim-öğretim yılında ve derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu aynı dersten tekrar not yükseltme sınavına giremez. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltme ve hem de tek ders sınavına başvuru yapamaz. (10) (Ek:RG-3/9/2023-32298)(4) Başarısız olduğu tüm derslere kayıt yaptıran ve mezun olabilmesi için daha önce alamadığı tek dersi olan bir öğrenci, kredi limitini aşmamak koşulu ile güz/bahar yarıyıl ayrımına bakılmaksızın Üniversite içinde açılmış olan bir derse ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kaydı yaptırabilir. Eğer ders Üniversite içinde açılmamış ise, ders içeriğinin ve yerel kredisinin uyumlu olması, ders saatlerinin çakışmaması ve ilgili yönetim kurulunun izin vermesi koşulu ile öğrenci bu tek dersi başka üniversiteden de alabilir. Sınav şekli ve sonuçlara itiraz MADDE 26 – (1) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Sınavlar yazılı veya çoktan seçmeli olarak yapılabilir. Diğer sınav türlerinin uygulanmasına ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile karar verilir. Uygulanacak sınav türü dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formunda belirtilir ve öğrencilere duyurulur. (2) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanlarınca düzenlenir ve yönetilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlığınca karar verilir. (3) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir, eğer maddi hata yoksa sonuç öğrenciye duyurulur. Bu aşamada sınav kâğıdı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulamaz. Maddi hatanın olması halinde ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile not düzeltme işlemi yapılır. Final sınavlarında not düzeltme işleminin gecikmesi ve öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkının bulunması halinde öğrenci bütünleme sınav hakkını kullanabilir. Öğrencinin aldığı yüksek not geçerlidir. Sınav evrakının saklanması MADDE 27 – (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi evraklar ilgili birim yönetim kurulu kararınca daha uzun süre saklanmasına karar verilmedikçe, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır. Mezuniyet ve diploma MADDE 28 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş, öğretim programında yer alan stajını tamamlamış, GANO’sunu 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrencilere, önlisans veya lisans diploması ile birlikte diploma eki verilir. (2) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kayıt dondurma ve şartları MADDE 29 – (Değişik:RG-13/6/2018-30450) (1) Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci kayıt dondurmak istediği bir yarıyıl için ara sınavların başlangıcına kadar dilekçe ile başvurabilir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başvurmak koşulu ile ön lisans programlarında azami iki ve lisans programlarında ise azami dört yarıyıl kaydını dondurabilir. Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yarıyıl/yıl süreleri için kayıt dondurmak için başvuramaz. (2) (Değişik:RG-3/9/2023-32298)(4) Olağanüstü haller, tabii afetler, tutukluluk hali, mahkûmiyet kararı, askerlik tecilinin kaldırılması ve heyet raporu ile belgelenmiş süreklilik arz eden hastalıklar ve ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan benzer mazeretler nedeniyle, yarıyıl içinde final sınavlarının başlangıcına kadar öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. (3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süresi uzatılabilir. (4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. (Değişik cümle:RG18/7/2021-31545) Kayıt dondurma halinde dondurulan süreye kadar olan ücretin tamamı alınır, eğitim döneminin kalan süresine ilişkin ücretin ise %20’si ödenmek zorundadır. (5) Öğrenciler kayıt dondurmuş olduğu yarıyıl içinde açık öğretim yapan yükseköğretim kurumları dışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak aldığı derslerini, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez. Üniversiteden ayrılma MADDE 30 – (Değişik:RG-18/4/2021-31458)(3) (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları ve ilgili birimlerce onaylanan ilişik kesme belgesi ile Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. İlgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kaydı silinir ve Rektörlüğe bildirilir. Hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen öğrencilerin kayıtları soruşturma tamamlanıncaya kadar silinmez. Kaydı silinen öğrencinin geçmiş yarıyıllara ait ödediği ücretler iade edilmez. (Değişik cümle:RG-18/7/2021-31545) Ayrıca, öğrenci kaydının silindiği tarihe kadar olan ücretin tamamı ile eğitim yılının kalan süresine ilişkin ücretin %25’ini ödemek zorundadır. Kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler MADDE 31 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. (2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. (3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından ve diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. Ön lisans diploması MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GANO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir. (2) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Bu öğrencilerden, Meslek Yüksekokullarına intibakları yapılanlar 25 inci madde hükümlerine göre ek sınav haklarından yararlanabilir. Burslu öğrenciler MADDE 33 – (Değişik:RG-15/3/2017-30008) (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. (2) Üniversitenin fakültelerinde ya da yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun devam etmesi için; a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması, b) (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin normal öğrenim süresini aşmaması, gerekir. (3) Disiplin cezası alan bir öğrencinin verilmiş olan tüm bursları, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten itibaren kesilir. Adres bildirme ve tebligat MADDE 34 – (Değişik:RG-31/1/2021-31381)(2) (1) Öğrenciler kesin kayıtları esnasında, yazılı duyuru ve tebligatları, gönderilecek kısa mesajları (SMS) alabilmeleri için veya sözlü iletişimin sağlanması için adres bilgilerini ve telefon numaralarını beyan etmek zorundadır. İletişim bilgilerinin değişikliğinde öğrenciler bir ay içerisinde bu değişikliği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu iletişim adresine yapılan tüm duyurular veya yazılı tebligatlar geçerli sayılır ve aksi halde tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir. Disiplin MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 37 – (1) 16/12/2013 tarihli ve 28853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Üniversitede kayıtlı bulunan öğrenciler GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü uygulanmaz. Modül sınavlarına intibak GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-13/6/2018-30450) (1) 22 nci maddenin üç ve dördüncü fıkraları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere uygulanır. Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür. _______________________ (1) Bu değişiklik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Bu değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (3) Bu değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (4) Bu değişiklik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 21/7/2015 29421 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1 15/3/2017 30008 2 13/6/2018 30450 3 18/3/2019 30718 4 1/11/2019 30935 5 31/1/2021 31381 6 18/4/2021 31458 7 18/7/2021 31545 8 3/9/2023 32298

Yönetmeliği İndirin8 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31238

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Siber güvenlik ile ilgili konularda disiplinler arası uygulama ve araştırma projeleri yapan, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber güvenlik, bilgi güvenliği ve kriptoloji ile ilgili sorunlara çözüm üreten bir merkez olmak.

c) Merkezin amaçlarına uygun her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

ç) Siber güvenlik ve bilgi güvenliği hususlarında ulusal ve uluslararası bilinçlenmeye katkıda bulunmak ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile siber güvenlik ve bilgi güvenliği konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs ve eğitim programları düzenlemek ve programı tamamlayanlara sertifika vermek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilere siber güvenlik konusunda danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları açıklayan ve sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, müdür yardımcılarının görevine son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yıl Ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip en az üçü Üniversite bünyesinden veya haricinden olmak üzere Müdür dahil toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için Müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

c) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siyasal ve sosyal kavramların ve süreçlerinin verimli olarak uygulanması, yürütülmesi ve sağlanacak toplumsal faydanın artırılması için gerekli akademik desteği sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Siyasal ve sosyal olgular ve meselelerle ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamak üzere kurslar, ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Siyasal ve sosyal konulara yönelik akademik ve toplumsal nitelikli çalışmalar yapmak.

c) Talep doğrultusunda kamu ve özel sektörün karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme, fizibilite ve benzeri çalışmalar yapmak.

ç) Siyasal ve sosyal konular hakkında bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve araştırmalar yapmak.

d) Çalışmalarını yürütmek amacıyla, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütleri üyelerinden oluşacak çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarına destek vermek.

e) Merkezin çalışma alanına giren lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilere öğrendiklerini uygulama ve pratik imkanları sağlamak.

f) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkezin amacı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden ve aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla yapılacak işbirliği, anlaşma ve protokollerin esaslarını tespit etmek.

d) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesi için Danışma Kurulunun katkısı ile proje grupları oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma planı ile ilgili görüş bildirmek.

b) Siyasal ve sosyal olgu ve meseleler hakkında Merkezin amaçları ve çalışma alanları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Proje grupları tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SOMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal sorumluluk ile ilgili konularda araştırma, uygulama yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal sorumluluk hakkında günümüze kadar bilinenleri disiplinler arası çalışmalarla doğru ve güvenilir bir şekilde ortaya koymak; bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Sosyal sorumluluk konusundaki belgeleri ve kaynakları araştırmak, incelemek ve yayınlamak.

c) Çalışma alanı çerçevesinde bulunan araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve benzerlerinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv oluşturmak.

ç) Sosyal sorumluluk konusunda araştırma yapmak isteyenlere destek sağlamak.

d) Sosyal sorumluluk ile ilgili çalışma yapan kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, danışmanlık yapmak.

e) Merkez çalışmaları hakkında seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Yapılan araştırmaların sonuçlarına dayalı önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağını Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu gerekli görülen hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunlara yönetici belirlemek, komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

ç) Müdür tarafından önerilen diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

d) Bir sonraki yılın bütçe taslağını hazırlamak.

e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili bir konuda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca gerekli görülen hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralıalt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 – (1) Merkezin amaçlarışunlardır: a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim,araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak. b) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğiniartırmak üzere çalışmalar yapmak. c) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya uygulamak, ölçme-değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerisunmak. ç) Araştırma yapmak,araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimseletkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite akademik personelinin bilimseletkinliklere katılımına destek olmak. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanlarışunlardır: a) Spor bilimlerialanındaki oyun ve sporlarla ilgiliaraştırmalar yapmak, uygulama eğitimi vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde alana destek sağlamak. b) Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilgi üretimine yönelik akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek; konferans, sempozyum, seminer, kongre ve kurslar düzenlemek. c) Üniversite öğrencilerinin ve araştırmacıların beden eğitimi ve spor bilimlerialanlarında yapmak istedikleri bilimselaraştırmalara zemin hazırlamak, uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri geliştirmek,elde edilen bulguların bilimsel ortamda sunulmasına destek sağlamak. ç) Spora yeni başlayan bireylerin gereklisağlık taramalarını yaparak, uygulanan testler sonucunda bu kişilerin uygun spor dalına yönlendirilmelerinde danışmanlık hizmetisunmak. d) Talep eden kişilere yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının tespiti ve geliştirilmesi için gerekli uygulama modellerini yaşa,cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak egzersiz ve antrenman programları oluşturmak ve öneride bulunmak. e) Spor yaralanmalarının önlenmesine ilişkin laboratuvar testleri yapmak ve elde edilen bulgulara göre bilimsel gerçeklere uygun egzersiz veya antrenman programları planlamak ve uygulamak. f) Sportif sakatlıklarda rehabilitasyon prensipleri ve modelleriniaraştırmak ve önermek. g) Laboratuvar ve saha sportif performans ölçümleri, sporcu yaralanmaları, sporcu beslenmesi ve her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik hizmetlerini vermek. ğ) Spor bilimleri ve sporcu sağlığıalanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist, doktor ve benzeri) elemanlara süreklieğitim sağlayarak bölgedekispor bilimleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesine katkıda bulunmak. h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özelsektörün; spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine, ihtiyaçlarına cevap vermek üzere danışmanlık hizmetisunmak,araştırma yapmak, projeler yürütmek,çözümler üretmek ve önermek. ı) Çocukların psikomotor gelişim düzeylerine göre uygun gelişim programları hazırlayıp, uygulamak. i) Özel grupların ve engellilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminin desteklenmesi için araştırmalar yapmak ve sportif programlar düzenlemek. j) Düzenlediği programlar, projeler ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özelsektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. k) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak bireysel ve takım sporcularına davranış değişikliği oluşturmak. l) Egzersiz ve sporda bireysel psikolojik rehberlik ve danışmanlık yapmak. m) Obezite ve diyabetin önlenmesi ve tedavisi için egzersiz programı planlamak. n) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak skolyoz değerlendirmesi yapmak ve sporcunun durumuna göre uygun egzersiz programı tasarlamak. o) Sporda beslenme,ergojenik destek ve dopingle mücadele için amatör ve profesyonel takımlara danışmanlık hizmeti vermek. ö) Bireysel ve takım sporcularına sportif performans danışmanlığı yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanlarıarasından iki yılsüre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığızaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. (2) Müdür, Üniversite çalışanlarıarasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, Müdür yardımcılarının görevine son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevlerişunlardır: a) Merkezi temsiletmek. b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek. c) Merkeziamaçları doğrultusunda yönetmek. ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. d) Her yıl Ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arzetmek. Yönetim Kurulu MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yılsüreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için Müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir. (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en aziki keztoplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevlerişunlardır: a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak. b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek. c) İlgilimevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak. Danışma Kurulu MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yılsüreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip Üniversite bünyesinden veya haricinden üç kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. (2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir keztoplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirin15 Haziran 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31156

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE TOPLUM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve toplumsal işbirliklerini kurmak ve uygulamak.

c) Sürdürülebilirliğin bir bilim ve faaliyet alanı olarak gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda disiplinler arası araştırma ve proje faaliyetleri yürütmek ve kamuoyu ile paylaşmak.

ç) Üniversitenin sürdürülebilirlik kapsamında gelişim planını hazırlamak ve gerekli organizasyonu gerçekleştirerek planın yürütücülüğünü üstlenmek.

d) Üniversite genelinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve eşgüdüm sağlamak.

e) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili politika üretimine aktif katılım sağlamak, Üniversiteyi ilgili platformlarda temsil etmek.

f) Üniversitenin toplum genelinde ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanında farkındalık düzeyini arttırmak ve bilinç oluşturarak gündelik yaşamda sürdürülebilirlik anlayışını hayata geçirmek üzere faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek.

g) Üniversitenin ilgili birimlerinin sürdürülebilirlik alanında teknoloji üretmesine, geliştirmesine, mal ve hizmet üretmesine destek sağlamak yolu ile Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşlara duyurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili konuları ve sorunları incelemek, yapılan araştırmaları izlemek, raporları takip etmek ve bilgi edinmek.

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili araştırma, proje ve atölye çalışmaları yapmak, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel faaliyetleri düzenlemek yoluyla toplum bilincini geliştirmek.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili politika üretimine de katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar düzenlemek, sürdürülebilirlik konularında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek, bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.

ç) Sürdürülebilirlik alanında Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, ticaret odaları, sanayi odaları, meslek odaları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ortak proje çalışmaları gerçekleştirmek.

d) Sürdürülebilirlik alanında araştırma ve projelerin yapılmasını ve yaşama geçirilmesini özendirmek, bu amaca hizmet eden yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili tasarım/model oluşturmak, ölçek, değerlendirme ve derecelendirme kriterleri geliştirmek ve uygulamak, danışmanlık hizmeti vermek, analiz ve proje desteği sağlamak.

f) Üniversitede tüm eğitim kademelerinde sürdürülebilirlik eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak.

g) Sürdürülebilirlik alanında toplumun her kesimine yönelik eğitim içerikleri geliştirmek, kısa ve/veya uzun dönemli ulusal ve/veya uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Sürdürülebilirlikle ilgili konulardaki çalışmalara ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, sürdürülebilirlikle ilişkili her türlü kurum, kuruluş, kişi topluluğu ve bireyler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak.

h) Merkez olarak faaliyet alanı ile ilgili konularda yayım yapmak.

ı) Sürdürülebilirlik alanında araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve benzerlerinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, Müdür yardımcılarının görevine son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve merkez yönetim kuruluna sunmak.

d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve merkez yönetim kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için Müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip en az üçü Üniversite bünyesinden veya haricinden olmak üzere Müdür dahil toplam toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) BuYönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralıalt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 – (1) Merkezin amaçlarışunlardır: a) Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak. b) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yurt içinde veya yurt dışından gelecek öğrencilere yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konferans, sempozyum, seminer ve sertifikalı eğitimler düzenlemek, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararasıalanda çeşitli paylaşımlar yapılmasınısağlamak. c) Merkezin çalışma alanları kapsamında dış paydaşlara eğitim alanında danışmanlık hizmeti vermek. ç) Merkez tarafından sunulan eğitim hizmetinin kursiyerler ve akademisyenler tarafından değerlendirilerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek. d) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenme süreçlerine ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek. e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrenme ve öğretme ile ilgili niteliklieğitimler vermek. f) Akademik ve idari personelin ihtiyacına yönelik olarak, iletişim becerilerini ya da yabancı dil bilgisini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmak. g) Eğitim kalitesini korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmaları yürütme; araştırma sonuçlarını yayımlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak. ğ) Kurumsalsosyalsorumluluk projeleri kapsamında ücretsizeğitimler planlayarak topluma katkısunmak. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanlarışunlardır: a) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin güçlendirilmesine yönelik eğitim programları, araştırma çalışmaları ve değerlendirme faaliyetleri, kamu ve özel kuruluşlara yönelik ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim programı ve sertifika çalışmaları yürütmek. b) Üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirmek ve öğrenme başarısını artırmak ve ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara akademik özelliklerini tanıma,akademik hedeflerine ulaşma gibi konularda yardımcı olmak. c) Öğrenim becerilerini geliştirmek isteyen tam ve yarı zamanlı akademik personele destek olmak, bilgi vermek ve rehberlik etmek amacıyla; akademik personele öğretimizenginleştirmeye yönelik öğretim modeli, strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin eğitim programlarına ek olarak etkili iletişim, sınıf yönetimi, sunum teknikleri gibi konularda seminer ve ilgilimevzuat hükümleriçerçevesinde sertifikalı programlar düzenlemek. ç) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans,sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve uzaktan eğitim aracılığı ile ilgili eğitim programlarını gerçekleştirmek. d) Toplumsal bağlamda dezavantajlı grupların eğitim ihtiyaçlarını kurumsalsosyalsorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz olarak desteklemek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 –(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığızaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. (2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişinin kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre sunar. Müdür yardımcılarının görevine aynı usulle son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar. (3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevlerişunlardır: a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. b) Merkezin kısa ve uzun vadeliçalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. c) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek. ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek. d) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arzetmek. Yönetim Kurulu MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir. (2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevlerişunlardır: a) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak. b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak. c) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek. ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğiesaslarını belirlemek. d) İlgilimevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak. Danışma Kurulu MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliklere sahip Üniversite bünyesinden veya haricinden üç kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi ile ilgili kurum yetkilisinin onayı üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. (2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. (3) Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 –(1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Uygulama birimleri MADDE 14 –(1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. (2) Uygulama birimlerinin başkanları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Personel ihtiyacı MADDE 15 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 16 –(1) 4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Etkinlikleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, toplumsal cinsiyet alanındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak,

b) Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin toplumsal cinsiyet çalışmaları konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,

c) Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar:

a) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin arttırılması,

b) Kadının insan hakları,

c) Kadınların çalışma hayatına katılmaları,

ç) Kadınların okuryazarlıklarının artırılması,

d) Kadın sağlığı, beden politikaları ve bakım,

e) Kadın hareketleri, katılım ve demokrasi,

f) Cinsel taciz ve istismar ile ilgili çalışmalar.

Etkinlikler

MADDE 7 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen etkinlikleri yapar:

a) Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yapmak,

b) Araştırma sonuçlarını yayınlamak,

c) Araştırma yapacaklar için kısa süreli kurslar düzenlemek,

ç) Araştırma sonuçlarının güncelliğini yitirmeden medyada yer almasını ve tartışmaya açılmasını sağlamak,

d) Yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunların derinlemesine anlaşılmasını sağlamak; olası çözüm yollarını ortaya çıkartmak ve çözüme ilişkin politikaların yaşama katılması amacıyla konferans, seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek,

e) Yönetim Kurulunca karara bağlanacak başka çalışma ve etkinlikleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Proje Grupları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversitede tam zamanlı görev yapan üç öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin, Merkeze bağlı proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkili biçimde çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur. Sürelerini tamamlayan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Bu tutanakların birer kopyası Rektörlüğe gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek,

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve çalışma alanlarına ilişkin diğer konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu    

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli bilimsel ve idari plânları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Bilgi ve deneyimleri ile Merkez faaliyetlerini desteklemek.

Proje grupları 

MADDE 15 – (1) Merkez, araştırma ve uygulama faaliyetlerini proje grupları aracılığıyla yürütür. Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilke ve esasları, Yönetim Kurulunca belirlenir.

Merkezin gelirleri

MADDE 16 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılardan elde edilecek gelirler,

b) Görsel ve işitsel yayınlardan elde edilecek gelirler,

c) Her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlardan elde edilecek gelirler,

ç) Üniversite bütçesinden aktarılan ödenekler,

d) Diğer gelirler.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalara yönelik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikalar vermek.

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.

i) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.

l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

n) Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

o) Üniversite ve Merkez ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya Üniversitenin bu tür faaliyetlerine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre sunar. Müdür yardımcılarının görevine aynı usulle son verilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yıl aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve  Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip Üniversite bünyesinden veya istekleri halinde ilgili kurum yetkilisinin onayı üzerine Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı  Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 29/6/2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliği İndirin8 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31238

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (IGUZEM): İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.

b) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için e-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek.

c) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek.

ç) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

d) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.

e) Üniversite içinde ve dışındaki birim, kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve merkezleriyle iş birliği yapmak.

g) Uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Uzaktan eğitim konusunda süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

h) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

ı) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitim dâhil tüm uzaktan eğitim programları için gereken teknik desteği sağlamak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek, uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek kurs ve seminerleri önermek ve bu faaliyetleri projelendirmek.

f) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak, kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

h) İlgili mevzuat çerçevesinde uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak.

ı) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

i) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek.

j) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere, ilgili mevzuat çerçevesinde diploma, sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek.

k) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

l) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

m) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

n) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

o) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, müdür yardımcılarının görevine son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yıl Ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip en az üçü Üniversite bünyesinden veya haricinden olmak üzere Müdür dahil toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU VE

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı diller ve hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı diller ve hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Üniversitenin yabancı diller hazırlık sınıflarını,

b) Kurlar: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda A1, A2, B1, B2, C1 kademelerine göre sınıflandırılan yabancı dil seviyelerini,

c) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,

h) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitimin tamamen bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin en az %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel, sosyal ve akademik hayatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere verilir.

(2) Hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi Müdürlüğün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim süresi, iki yarıyıldan oluşan bir yıldır. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları birimlerde birinci sınıfa başlama hakkını elde ederler.

(4) Hazırlık sınıflarında öğrenciler derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve rapor süresi devamsızlıktan sayılır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler dönem sonu genel değerlendirme sınavına giremez; fakat devamsız veya başarısız öğrenciler Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavını girebilir veya Üniversitenin yabancı dil hazırlık yaz öğretimine devam edebilir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık eğitimi süresi içerisinde kayıtlı oldukları ön lisans ve lisans programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya özel öğrenci kabul edilmez.

(9) Hazırlık eğitim-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(10) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Sınıflardaki öğrenci sayısı yirmi beş kişiyi aşmayacak şekilde düzenlenir.

(11) Yabancı dil hazırlık eğitimi azami süresi iki yıldır. Hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrencilere bir başarı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak.

b) Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, ilgili ülkenin anadilinde eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitimini tamamlamak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ulusal/uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak.

ç) Son iki yıl içinde ilgili yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak veya ilgili yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olmak. Bu süre yatay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için üç yıldır. Bu durum kapsamında muafiyet kararı Yönetim Kurulunca verilir.

d) Muafiyete başvuran öğrenciler için ilgili belgelerini, yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavından en geç bir hafta önce Müdürlüğe teslim etmek.

Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için B2 düzeyindeki Üniversitenin yabancı dil hazırlık yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması zorunludur. Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı dil düzeyleri için referans oluşturur.

Kayıt

MADDE 8 – (1) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.

(2) Hazırlık sınıfından başarılı olan veya muafiyet alan öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilgili ön lisans ve lisans programlarına ders kayıtlarının yapılması için Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Hazırlık öğretimi ücrete tabidir. Öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Üniversiteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bursu ile yerleşerek eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs oranları zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında da geçerlidir.

Sınavlar ve notlar

MADDE 9 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve genel değerlendirme sınavından oluşur. Sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

(2) Kısa süreli sınavlar; kur içi okuma, yazma ve benzeri becerileri sınamak için yapılan sınavlar olup mazereti yoktur. Kısa süreli sınavlar her bir ders için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

(3) Ara sınav, her bir ders için yapılan kur sonu sınavlarıdır.

(4) Genel değerlendirme sınavı, tüm kurları ve becerileri kapsayan bir sınav olup, bu sınava devam koşulunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir.

(5) Genel başarı notu, iki yarıyıl boyunca yapılan kur sınavlarının toplamının %80’inden ve genel değerlendirme sınavının %20’sinden oluşur. Bu ortalamaların sonucunda 100 puan üzerinden 70 veya üstü bir puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı sayılır. Her bir kur için değerlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 10 – (1) Öğrenci, tüm sınav sonuçlarına ilanından itibaren beş iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak itirazda bulunabilir. Öğrencilerin itirazları ilgili öğretim elemanı veya sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Mazeret sınavları

MADDE 11 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Kısa süreli sınavların ve yabancı dil hazırlık yeterlik sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen ara sınav mazeret sınavları hazırlık sınıfı akademik takviminde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfını tekrar etmeleri gerekir. Başarısız öğrenciler devam koşulu aranmaksızın akademik takvimde ilan edilen yabancı dil hazırlık yeterlik sınavlarına katılabilirler.

(2) Hazırlık sınıflarının eğitim öğretim süresi iki yılı aşamaz.

(3) Hazırlık sınıfından dördüncü yarıyıl sonunda başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 13 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversitenin akademik takviminde ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencilerin başarı durumu, 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan ve eğitim dili Türkçe bir programa geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince okutulan zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 6/4/2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ VE

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İhtisas grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek personeli,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığını geliştirmeye yönelik, klinik mühendisliği,  biyomedikal mühendisliği ve yaşam bilimleri ile mühendislik ve fen bilimleri arasında köprü kurarak yeni bilgiler üretmek, buluşlar yapmak ve patent almak.

b) Merkezin araştırma konuları ile ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarla ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak.

c) Merkezin araştırma konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

ç) Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde Merkez ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, destek olmak.

d) Merkezin araştırma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak ve bu alanda Üniversite bünyesinde dergi çıkarmak.

f) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

g) Başta, İstanbul Gelişim Üniversitesi olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren sağlık sektöründe çözülebilecek problemleri tespit edip çözümler üretmek ve sonuçlarını yayımlamak.

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yaşam bilimlerinden esinlenen model ve çözümler ile katkılarını içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve biyomedikal mühendisliği ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

ı) Hastanelere kalite ve akreditasyon belgesi verecek alt yapıyı oluşturmak ve bu alanda uluslararası kuruluşlara üye olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Yaşam bilimlerinin temelinde yatan matematiksel ilkeleri anlamak, bu ilkelerden esinlenen matematik modelleri geliştirerek farklı bilim alanlarına uygulamak ve bu modellere bağlı yeni algoritmalar oluşturmak.

c) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak ve bu grupları TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleri ve sağlık alanındaki diğer projelere yönlendirmek ve teşvik etmek.

ç) Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

e) Klinik mühendisliği doğrultusunda, hastanelere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri çözmek ve hastanelerde verimliliği artırıcı çözümler sunmak, teşhiste invaziv olmayan, daha güvenilir ve düşük maliyetli metotlar geliştirmek, teşhis ve tedavide tıbbi hataları asgarileştirmek, teşhis ve tedavi süresini en aza indirmek, teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri mümkün olduğu kadar kaldırıcı çözümleri üretmek ve yaymak.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili lisans ve yüksek lisans projelerine dâhil etmek.

g) Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek ve görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu aydınlatacak bilimsel içerikli duyumları yapmak ve uyarmak.

ğ) Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve yaymak.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) İhtisas grupları.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 12 (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirinİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE

İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyasının işbirliğini geliştirerek toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci özelliklerine sahip kişilerin yenilikçilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan girişimcilik konularında, küresel yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve çeşitlenmesini sağlamak, yenilikçi ve katılımcı projeler üreten bir yapı oluşturmak, bu yapı içerisinde akademisyen, öğrenci ve uygulamacıların yetiştirilmesi ve disiplinler arası çalışmalar ile yayınlar ve projeler üretilmesine olanak sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için gerekli koşulları, ilkeleri incelemek, bu konudaki sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek.

b) Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon gelişimi ile ilgili ihtisas kitaplığı, arşivi ve vaka veri tabanı oluşturmak.

c) Girişimcilik ve inovasyon konularında çalışan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla akademik işbirliği yapmak.

ç) Girişimcilik alanında yaratıcı ve yenilikçi uygulama ve araştırma çalışmaları ile yayınlar yapmak.

d) Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlayarak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla çözümler üretmek.

e) Öğrencileri, akademik personeli ve girişimcileri, girişimcilik konusunda teşvik etmek ve başarılı işletmeler kurmalarını sağlamak için gerekli becerilerle donatmak için çalışmalar yapmak.

f) Girişim hareketlerinin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek.

g) Akademik çevreler, iş dünyası ve idari kurumları bir araya getirerek, girişimcilik alanında profesyonel hizmetlerin koordinesini yapmak; akademik çevreler ve iş dünyası için eğitim hizmetleri ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve girişimcilik alanında önerilerde bulunmak.

c) Girişim kültürünün yaygınlaşması için sektör temsilcileri ile girişimcilerin buluşmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliği İndirin