TR EN

MEDYA EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS347 MEDYA EKONOMİSİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrenciye medya sektörünün temel dinamiklerini ekonomi perspektifinden ele alarak, medya endüstrisinin gelişimi ve günümüzdeki yansımalarını aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini medya ekonomisinin tarihsel gelişimi, medya endüstrisinin devletle olan ilişkisi ve küreselleşme çağında medya endüstrisinin geldiği nokta gibi medya ekonomisine ait temel değerlendirmeler oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomiye ait temel kavramları tanır ve medya ekonomisi bağlamında yorumlar.
Medyanın hem devletle olan ilişkisini hem de küreselleşme çağında yaşadığı dönüşümü tartışır.
Medya endüstri yapısını medya türlerine göre ilişkilendirir.
Medya endüstrisine dair güncel örnekleri değerlendirerek medyanın ekonomik yapısı hakkında genel bir hükme varır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Giriş Anlatım
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ekonomi kavramının kısa tarihi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve Ürün Türleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ekonomisinin gelişimi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ekonomisinin gelişimi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve devlet ilişkileri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve tekelleşme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve Piyasa türleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medyada rekabet. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve küreselleşme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Medya ve küreselleşme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Sunuma hazırlık Öğrenci sunumları. Öğrenci Sunumları ve SunumlÖğrenci Sunumları ve Sunumların Değerlendirilmesiarın Değerlendirilmesi
14 Sunuma hazırlık Öğrenci sunumları. Öğrenci Sunumları ve Sunumların Değerlendirilmesi
15 - Genel değerlendirme Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baytar, O. (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış. Konya : Çizgi Yayınları
Kuyucu, M. (2012). Türkiye'de Medya Ekonomisi. İstanbul: Esen Kitap
Sönmez, A. (2000). Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği. İstanbul: Boyut Yayın Grubu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0