TR EN

TARİHİ YAPILARI GÜÇLENDİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY439 TARİHİ YAPILARI GÜÇLENDİRME 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; Tarihi yapılarda oluşan statik ve mukavemet sorunlarını uluslararası koruma tüzüklerine uygun, özgün ve uygun modern malzemeler ile güçlendirme tekniklerini öğrenmek, uygulamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriği; Tarihi yapılarda güçlendirme tekniklerini, kullanılan özgün ve modern malzemeleri uluslararası koruma tüzükleri ışığında uygulamadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarihi yapılarda gözle izlenebilen statik ve mukavemet sorunlarını gözlemler.
Statik ve mukavemet sorunlarını inşaat mühendisleri ile birlikte disiplinler arası yürütür.
Uluslararası tüzükler ile tarihi yapılara güçlendirme uygulama müdahalelerini belirler.
Disiplinler arası çalışmalar ile tarihi yapılara güçlendirme uygulama malzemelerini belirler.
Tarihi yapı özelinde uygulanacak güçlendirme çalışmalarını seçer.
Tarihi yapı güçlendirme çalışmaları öncesi gerekli işlemleri hazırlar.
Tarihi yapı güçlendirme çalışmalarını uygular.
Tarihi yapı güçlendirme uygulamalarının sonuçlarını raporlandırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Ders tanıtımı, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Tarihi yapıları güçlendirmenin amacı. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Statik, Mukavemet ve Güçlendirme terminolojisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Tarihi yapılarda statik ve mukavemet sorunlarının algılanması ve disiplinler arası metotlar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Tarihi yapılarda güçlendirme türleri. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Tarihi yapılarda özgün malzeme ile güçlendirme uygulamaları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Tarihi yapılarda modern malzeme ile güçlendirme uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Ülkemizde Tarihi yapılarda güçlendirme uygulamaları örnekleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Öğrenci ödev hazırlama Ayrılan yüzeylere dikiş (özgün ve modern malzemelerle) uygulamaları Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
11 Öğrenci ödev hazırlama Duvar içi harç boşalmalarına enjeksiyon uygulamaları Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
12 Öğrenci ödev hazırlama Taşıyıcı elemanlarda güçlendirme. Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
13 Öğrenci ödev hazırlama Kütlesel ayrılmalarda kuşaklama ve konstrüksiyon uygulamaları. Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
14 Öğrenci ödev hazırlama Uluslararası Tarihi yapılarda güçlendirme uygulamaları örnekleri ve yeni uygulamalar. Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi. Uygulamalı Anlatım, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Üstün, B. (2012). Bina ve Yapım Bilgisi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Foque, R. (2010). Building Knowledge in Architecture. Bruxelles: Academic & Scientific Publishers.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
1
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
1
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
1
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
1
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
1
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
2
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
2
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
2
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
1
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
1
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
4
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 7 2 14
Okuma 0 0 0
Ödev 6 2 12
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 2 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 7 1 7
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 59 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0