TR EN

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY349 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi CANAN TİFTİK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İş sağlığı ve güvenliği konulu yasal mevzuatlar hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması ve oluşabilecek yasal değişiklikleri takip ederek yorumlayabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin gıda sektöründe iş güvenliği ile ilgili eksiklikleri veya sorunları tespit ederek konuyla ilgili önlem alabilecek bilgi düzeyine sahip olması amaçlanmaktadır.
İçerik: Mesleki tehlike ve riskler, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, mesleki sağlık servisleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşyerinde ve her türlü çalışma alanında güvenliğin önemini anlar.
İş yerinde risk değerlendirmesi yapar.
İş yerinde, çalışma ortamında veya evde bulunan fiziksel ve biyolojik tehlikeleri tespit ederek bu tehlikeler için alınabilecek önlemleri sıralar.
Yasal düzenlemeleri bilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, mesleki risk ve tehlikeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
2 Makale okuma Mesleki güvenlik ve sağlık için temel prensipler, işçi hakları, işveren sorumlulukları, devlet sorumlulukları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
3 Makale okuma İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler, ulusal yasalar, ulusal programlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
4 Makale okuma Çalışma alanının denetimi, maruz kalınan tehlikelerin izlenmesi, kayıt tutulması, çalışan sağlığının izlenmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
5 Makale okuma İş sağlığı servisleri ve fonksiyonları, özel mesleki sağlık ihtiyaçları, iş birliği ve kordinasyon Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
6 Makale okuma İş hayatı ve HIV/AIDS, tüm çalışanların eğitimi, tedavi ve destek, dünya sağlık örgütü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması
7 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları Ödev sunumları, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, vize hazırlık çaışmaları Ödev sunumları, Anlatım, Tartışma
10 Literatür araştırması Vize sorularının açıklanarak çözülmesi, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruma ekipmanları, eğitim metodları ve kullanılan ekipmanlar, uluslararası kimyasal güvenlik kartları Anlatım, Tartışma Grup Çalışmaları, Video İzleme
11 Literatür araştırması Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar, fiziksel, biyolojik ve kimyasal sebeplerden oluşan meslek hastalıkların erken teşhisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
12 Literatür araştırması İş yerinde stres ve psikolojik faktörler, ilk yardım teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Grup Çalışmaları
13 Literatür araştırması İş sağlığında sağlık eğitimi, yaşam tarzı ve davranışların sağlığa etkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları Ödev sunumları, Tartışma
15 Literatür araştırması, Ödev sunumu hazırlama Ödev sunumları, final hazırlık çalışmaları Ödev sunumları, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Alli, B.O. 2008. Fundamental principles of occupational health and safety. ILO publications, Switzerland, 221s.
WHO. 2001. Occupational health A manual for primary health care workers. WHO publications, Cario, 167s.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 1 7 7
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 15 30
Laboratuar 0 0 0
Okuma 1 15 15
Ödev 2 10 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 24 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0