TR EN

AVCILAR DEMOGRAFİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT337 AVCILAR DEMOGRAFİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Demografi konusundaki teori ve kavramların, nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin, dünya nüfusundaki gelişmelerin, göçler ve nüfus ilişkisinin, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesinin, toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisinin öğrenilmesi sağlanarak, öğrenilenlerin avcılar demografisi özelinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğinde, demografi konusundaki teori ve kavramlar, nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, dünya nüfusundaki gelişmeler, göçler ve nüfus ilişkisi, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi, toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisinin öğrenilmesi, öğrenilenlerin avcılar demografisi özelinde değerlendirilmesi bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Demografi konusundaki teori ve kavramları okumalar, araştırmalar yaparak ve ders içi öğrenimle açıklar
Dünya nüfusundaki gelişmeler, göçler ve nüfus ilişkisi, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi gibi demografiyle ilgili konuları, okumalar, araştırmalar yaparak ve ders içi öğrenimle analiz eder
Ders kapsamında öğrendiklerini avcılar demografisi özelinde değerlendirerek, öğrendiklerini avcılar bölgesi demografi araştırmalarıyla ilişki kurar
Toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisini, okumalar, araştırmalar yaparak, ders içi öğrenimle, tartışarak çözümler üretir
Nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri, okumalar, araştırmalar yaparak, ders içi uygulama etkinlikleriyle öğrenerek alana uyarlar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Ders içeriği ve kaynak tanıtımı Anlatım
2 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Demografi konusundaki teori ve kavramlar Anlatım
3 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler Anlatım ve Tartışma
4 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Dünya nüfusundaki gelişmeler Anlatım
5 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Göçler ve nüfus ilişkisi Anlatım
6 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye’de demografik değişimler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Genel Tekrar Geri Bildirim.
10 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Türkiye özelinde toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Siyasi ve sosyolojik açıdan nüfus kontrol stratejileri Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Avcılar ilçesinin siyasi ve sosyolojik açıdan demografisi Anlatım ve Tartışma
14 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Avcılar ilçesi demografi araştırmaları öğrenci sunumları ve ders içi tartışmalar Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Emin Atasoy, Demografi Yazıları, MKM (Marmara Kitap Merkezi)
Faruk Şahin, Sait Gürbüz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Seçkin Yayıncılık.
İsmet Koç, vd., Türkiye’nin Demografik Dönüşümü, TÜBİTAK.
Emel Başar, Demografiye Giriş, Nadir Kitabevi.
Şemsettin Bağırkan, Demografinin Temelleri - Türkiye’nin Demografik Yapısı -Uluslararası Demografi, Nadir Kitabevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
3
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
2
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
3
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
1
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
3
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
1
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 2 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 2 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 133
Genel Toplam 133
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0