TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İletişim ve medya olmak üzere iki ayrı disiplinden oluşan Medya ve İletişim bölümü, günümüz teknoloji koşulları da göz önüne alındığında önemi giderek artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması iletişim sistemlerini değiştirirken, diğer yandan da bu gelişmeler bilinçli yeni sektör çalışanlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Medya ve İletişim bölümü, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ve yenilikçi kimliğe sahip, nitelikli insan kaynağını medya sektörüne transfer etmek üzere yetiştirmektedir. Bu doğrultuda Medya ve İletişim bölümünde; temel gazetecilik, medya ekonomisi, medya analizi ve kritiği, mesleki İngilizce, medya ve kamuoyu kritiği, sosyal medya ve internet gazeteciliği kritiği, medyada haber yazma teknikleri, sosyal sorumluluk ve medya, sunum ve sunuş teknikleri, münazara teknikleri ve kritiği gibi pek çok alandan teorik ve uygulamalı ders içerikleri ile, öğrencilere mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 

Programın Hedefi

Öğrencilerimiz, medya ve iletişim bölümünde elde ettikleri mesleki kazanımlar vasıtasıyla hayata donanımlı bir biçimde hazırlanmaktadır. Bölüm olarak öncelikli hedefimiz;  öğrencilerimizi Medya ve İletişim bölümü çatısı altında edindikleri bilgi ve becerilerle, yaşanan teknolojik gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak aldıkları kuramsal bilgiyi çalışma alanlarında uygulayabilen, medya mesajlarını doğru okuyabilen, internet gazeteciliği ve vatandaş gazeteciliği kavramlarına hakim, haberleri bağımsız gözle analiz edebilen, eleştirel bir bakış açısına sahip, medyanın yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilen, araştırmacı ve yenilikçi bir kimlikle, etik ilkeler çerçevesinde çalışabilecek donanımlı iletişimciler olarak yetiştirmektir.