TR EN

MİKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF207 MİKRO EKONOMİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ONUR ÇELİK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, firma ve birey düzeyinde iktisadi sistemin işleyişini yorumlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Üretim olanakları eğrisi, Arz-Talep ve Piyasa dengesi, Hükümet Müdahaleleri, Tüketici Dengesi, Piyasa Türleri gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mikro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar.
Tüketici dengesini analiz eder.
Bir Mala ilişkin esneklikleri yorumlar.
Üretici dengesini analiz eder.
Üretimin maliyetleri, kısa ve uzun dönem tüm maliyet fonksiyonlarını açıklar.
Tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet piyasası, ve oligopol piyasaların stratejik davranışlarını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Mikro Ekonomiye Giriş, Temel Tanım ve Kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap okuma Fiyat Mekanizması, Talep, Talep Eğrisi, Talep Kanunu, Talep Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap okuma Giffen Paradoksu, Talep Değişmesi, Talep Kayması, Talep Esnekliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap okuma Talep Esnekliği, Nokta Esnekliği, Yay Esnekliği, Gelir Esnekliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap okuma Talebin Fiyat Elastikiyeti ve Tüketim Harcamaları, Arz, Arz Eğrisi, Arz Kanunu, Arz Fonksiyonu, Arz Değişmesi, Arz Kayması, Arz Esnekliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap okuma Arz Esnekliği, Nokta Esnekliği, Yay Esnekliği, Çapraz Esneklik, Piyasa Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap okuma Arz Esnekliği, Nokta Esnekliği, Yay Esnekliği, Çapraz Esneklik, Piyasa Dengesi, Üretim Olanakları Eğrisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Talep-Arz-Esneklik Kavramlarına Göre Bazı Uygulamalar (Tüketici ve Üretici Rantı, Karaborsa Fiyatı, King Kanunu, Örümcek Ağı Teoremi) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap okuma Faydanın Ölçülebilirlik Problemi ve Tercih Sırasının Saptanması, Kardinal Fayda Yaklaşımı, Ordinal Fayda Yaklaşımı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap okuma Kardinal Fayda Yaklaşımı (Toplam ayda, Marjinal Fayda, Azalan Marjinal Fayda), Ordinal Fayda Yaklaşımı Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap okuma Ordinal Fayda Yaklaşımı (Kayıtsızlık Eğrileri, Bütçe Doğrusu ve Tüketici Dengesi) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap okuma Ordinal Fayda Yaklaşımı(Kayıtsızlık Eğrileri, Bütçe Doğrusu ve Tüketici Dengesi), Üretici Teorisi(Azalan Verimler Kanunu, Eş-Ürün Eğrileri, Eş-Maliyet Doğruları, Üretici Dengesi) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap okuma Üretici Teorisi: Azalan Verimler Kanunu, Eş-Ürün Eğrileri, Eş-Maliyet Doğruları, Üretici Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap okuma Piyasalar ve Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Erdal M. Ünsal. (2017). Mikro İktisat. Gözden Geçirilmiş 11. Baskı. Ankara: Murat Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
1
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
2
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
2
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
2
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
2
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 53 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0