TR EN

ULUSLARARASI FİNANS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI319 ULUSLARARASI FİNANS 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi MURAT TOPCU
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, uluslararası finansal sistemi, sınır aşan sermaye hareketlerini kullanılan piyasa yapılarını, bu piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve uluslararası işletmelerin nakit, alacak ve stok politikalarını nasıl yönettikleri konusunda öğrencileri bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası finansal sistemin işleyişi, döviz kuru sistemleri, uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesi, uluslararası döviz, tahvil ve öz kaynak piyasaları, uluslararası işletmelerin nakit, alacak ve stok politikaları ile yatırım kararlarından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası finansal sistemin genel çerçevesini ve işleyişini öğrenir.
Uluslararası finansal sistemi meydana getiren parçaları ve döviz kuru sistemlerini öğrenir.
Uluslararası sermaye hareketlerinin nedenlerini ve ekonomik yapı üzerindeki etkisini belirtir.
Ödemeler dengesi genel çerçevesini ana hatlarıyla belirtir ve ödemeler dengesi hesaplarını örneklerle açıklar.
Döviz piyasasını, döviz vadeli işlemlerini ve döviz opsiyon işlemlerini inceler.
Uluslararası tahvil piyasalarını ve tahvil ihraç etme yöntemlerini açıklar.
Uluslararası hisse senedi piyasalarına hisse senedi ihraç türlerini örneklerle açıklar.
Uluslararası işletmelerin stok ve alacak politikası ile yatırım kararlarının detaylarını ölçeklerle açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap ve makale okuma Uluslararası Finans ve Genel Çerçevesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap ve makale okuma Uluslararası Finansal Sistem Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap ve makale okuma Uluslararası Finansal Sistem Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap ve makale okuma 29 Ekim Resmi Tatil -
5 Kitap ve makale okuma Döviz Kuru Sistemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap ve makale okuma Uluslararası Sermaye Hareketleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap ve makale okuma Ödemeler Dengesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap ve makale okuma Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları ve Döviz Kurlarının Tahmini Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap ve makale okuma Döviz Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap ve makale okuma Döviz Vadeli İşlemleri ve Döviz Opsiyonları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap ve makale okuma Uluslararası Tahvil Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap ve makale okuma Uluslararası Öz Kaynak Piyasaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap ve makale okuma Uluslararası İşletmelerde Nakit Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap ve makale okuma Uluslararası İşletmelerde Stok Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yalçiner, K.,(2012). Uluslararası Finansman. Detay Yayıncılık.
Doğukanlı, H., (2015). Uluslararası Finans. Karahan Kitabevi.
Moffett, M. H., & Barrett, M. E. (2001). Cases in International Finance. Addison Wesley.
Baker, J. C. (1998). International Finance: Management, Markets, and Institutions. Prentice Hall.
Seyidoğlu H., (1994).Uluslararası Finans. Güzem Yayınları.
Shapiro A.,(2003). Multinational Financial Management, Seventh Edition.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
5
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
2
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
5
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
5
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
5
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
3
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
3
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 10 70
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 12 60
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0