TR EN

FİNANSAL KÜRESELLEŞME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI425 FİNANSAL KÜRESELLEŞME 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SERKAN DEMİREL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan neoliberal politikaların finansal eklemlenme sürecini nasıl etkilediğinin, bu finansallaşmayla temel ekonomik göstergelerin ve gelir dağılımlarının nasıl farklılaştığının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası bankacılık çözümlemesi, finansal sistemlerin birbirine eklemlenme süreci, yabancı ülke menkul piyasaları, uluslararası borsa işlemleri, Forex piyasası, dünya finans piyasası, uluslararası portföy yatırımları, uluslararası sermaye kaynakları, uluslararası risk yönetimi, dolaysız sermaye yatırımları, uluslararası vergilendirme, Türkiye’nin ve seçilmiş ülke örneklerinin ödemeler dengesinin karşılaştırılması, ve uluslararası finansal krizler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Küreselleşme hakkındaki temel bilgileri özetler
Küreselleşmenin tarihsel gelişimini açıklar
Finansal küreselleşme ve finansal krizler arasındaki ilişkiyi temel iktisadi kavramlara dayandırarak analiz eder
Dolaysız sermaye yatırımlarının ödemeler dengesi üzerine olan etkisini tablolar üzerinden tartışır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Uluslararası Bankacılık Çözümlemesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Finansal Sistemlerin Birbirine Eklemlenme Süreci Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Yabancı Ülke Menkul Piyasaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Uluslararası Borsa İşlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Forex Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Dünya Finans Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Uluslararası Portföy Yatırımları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Uluslararası Sermaye Kaynakları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Uluslararası Risk Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Dolaysız Sermaye Yatırımları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Uluslararası Vergilendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Türkiye’nin ve Seçilmiş Ülke Örneklerinin Ödemeler Dengesinin Karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Uluslararası Finansal Krizler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akter, B. (2014). Küresel Ticaret: Temelleri Riskleri ve Finansmanı. İstanbul: Gita Yayınları.
Rodrik, D. (2011). Akıllı Küreselleşme. Çeviri: Burcu Aksoy, 1. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Özer, G. H. (2006). Finansal Liberalizasyon Politikaları ve Kriz İlişkisi: 1980 Sonrası Asya ve Türkiye Örneği. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.
Williamson, J. ve Mahar, M. (2002). Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme. Çeviri: Güven Delice, 1. Baskı, Ankara: Liberte Yayınları.
Cline, W. (2011). Financial Globalization, Economic Growth, and the Crisis of 2007-09. Washington, United States: The Peterson Institute for International Economics.
Esen, O. (1998). Finansal Küreselleşme Ortamında Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Portföy Yatırımları, C.9, S. 30, ss. 59-70.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
5
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
3
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
4
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
4
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
3
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 10 70
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 12 60
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0