TR EN

ELEKTRONİK TİCARET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI426 ELEKTRONİK TİCARET 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere yeni küresel ekonomik düzende ticari faaliyetlerde önemi artan elektronik ticaretin temel kavramlarının öğretilmesi, yeni iş modelleri hakkında bilgi verilmesi, ve elektronik ticaretin tarihsel gelişiminin, farklı sektörler ve pazarlar ile bağlantılı güncel akımların etkisinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, internet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar, elektronik ticaretin tarihi gelişimi, internet ve “www” teknolojisi, dijital ekonomi, e-ticaret türleri, e-ticaret planlaması, e-ticaretin yasal, etik ve vergi kuralları, internetin pazarlamaya getirdiği yenilikler, web sitesinin marka bağımlılığı, e-pazarlama ve internete entegre pazarlama stratejileri, siber güvenlik, e-ticaret yazılım ve donanımları, ve e-ticaretle ilgili güncel konuların tartışılması konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnternet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramları detaylandırarak listeler
Elektronik ticaretin tarihsel gelişimini kronolojik olarak listeler
E-ticaret uygulamalarını yasal ve etik kurallara dayanarak kıyaslar
İnterneti, www teknolojisini ve dijital ekonomiyi tarihsel boyutuna bağlı olarak kategorilendirir
E-ticaret uygulamalarının planlamasını türlerine bakarak oluşturur

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma İnternet ve “www” Teknolojisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Dijital Ekonomi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma E-Ticaret Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma E-Ticaret Planlaması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma E-Ticaretin Yasal, Etik ve Vergi Kuralları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma İnternetin Pazarlamaya Getirdiği Yenilikler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Web Sitesinin Marka Bağımlılığı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma E-Pazarlama ve İnternete Entegre Pazarlama Stratejileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Siber Güvenlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma E-Ticaret Yazılım ve Donanımları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma E-Ticaretle İlgili Güncel Konuların Tartışılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çakırer, M. A. (2013). Elektronik Ticaret. Bursa: Ekin Basım Yayın.
Kırcova, İ. (2012). İnternette Pazarlama. İstanbul: Beta Yayınevi.
Dokur, Ş. ve Erbaşlar, G. (2012). Elektronik Ticaret. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Metin, İ. (2012). İhracat ve İthalatçılar İçin Elektronik Ticaret. 1. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Manzoor, A. (2012). E-Commerce. Germany: LAP Lambert Academic Publishing.
Altınok, S., Sugözü, İ. Ve Çetinkaya, M. (2003). Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkiler. http://inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/89.pdf

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
3
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
2
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
4
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
4
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
3
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
3
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 5 7 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0