TR EN

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere bilgisayarın donanımsal yapısının öğretilmesi, Microsoft Office programlarının etkin biçimde kullanılabilmesi ve internet üzerinden akademik araştırma yöntemlerinin kavranması yönünde beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, bilgisayara giriş, bilgisayar donanım yapısı, ofis programları, bilgisayar teknolojilerinin ofis ortamında kullanımları, işletme sistemleri, yazılımlara entegre uygun donanım planlaması, grafik işlemleri, sunum hazırlama teknikleri, internet kavramları, veri tabanı tarama, veri seti oluşturma, ve veri sistemi analizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgisayarın donanımsal aygıtlarını bir bilgisayar üzerinden gösterir
Microsoft uygulamalarının birçok fonksiyonunu yorumlar
Word, Excel, PowerPoint uygulamalarını kullanır
Farklı veri tabanlarından yararlanarak veri seti oluşturur
Online kütüphanelerden yararlanarak literatür taraması yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Bilgisayara Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Bilgisayar Donanım Yapısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Bilgisayar Teknolojilerinin Ofis Ortamında Kullanımları-1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Bilgisayar Teknolojilerinin Ofis Ortamında Kullanımları-2 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Office Programları Word - 1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Office Programları Word - 2 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Office Programları Word - 3 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Office Programları - PowerPoint 1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Sunum Hazırlama Teknikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Office Programları Excel - 1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Office Programları Excel - 2 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Veri Tabanı Tarama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Kaynak Gösterme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Brookshear, J. G. ve Brylow, D. (2016). Bilgisayar Bilimine Giriş. 11. Basım, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Canay, Ö. (2016). Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri. 1. Baskı, İstanbul: Değişim Yayınevi.
Watson , D and Williams, H. (2015). Computer Science. London, United Kingdom: Hodder Education.
https://tr.khanacademy.org/computing/computer-programming

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
1
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
2
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
1
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
2
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
5
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
4
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
2
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
1
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
1
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0