TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bilgisayar Bilimi ile ilgili temel mühendislik kavramlarını açıklar ve Bilgisayar Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
2
1. Matematik, Fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi elde eder
3
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
4
İletişim Bilimi ile ilgili temel halkla ilişkiler kavramlarını açıklar ve İletişim Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
5
İletişim Bilimi ile ilgili temel İnsan Kaynakları kavramlarını açıklar ve İletişim Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
6
Genel veya mesleki ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine verilecek önlisans eğitimi uygulamalı araç gereçleri ile alanındaki bilgi ve becerilere sahip olur.
7
İşletme içinde karşılaşılan problemlere çözüm üretir.Veri toplamayı ve kullanmayı etkin biçimde yapar.Pratik uygulama gerektiren konularda teorik bilgileri,el ve/veya düşünsel becerilerini kullanır.
8
İşletme ile ilgili konularda dizayn ve uygulamalarda tüm gruplara bilgi paylaşımı sağlar ve takım çalışması yapar.
9
Alanında orta düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
10
Sorumluluğunda çalışan personellerin performanslarını nesnel olarak değerlendirir.
11
Sağlık ve Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
12
Sağlık muhasebesi ve sağlık maliyet yönetimi uygulaması yapılır.
13
Sağlık mevzuatı,sağlık yönetimi,tıbbi terminoloji,sağlık kurumlarında kaynak planlaması,sağlık hizmetleri pazarlaması,tıbbi terminoloji ve sağlık mevzuatı donanımına sahiptir.
14
Hastane otomasyon yöntemleri kullanılır.
15
Sağlık sektörü ile ilgili bilgileri güncel tutar.
16
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
17
Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri,temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilir.
18
Biyomedikal cihaz teknolojisi alanı ile ilgili olarak seminer,konferans, kongre,sempozyum vb. etkinliklere katılır.
19
Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik sistemleri tanıyabilir, arızalarını giderebilir; sürekliliğini sağlayabilir.
20
İnşaat Mühendisliğinde kullanılan biçimsel sistemleri ele alır ve değişik metotlarını tartışır.
21
Elektronörofizyoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
22
Uzman hekim gözetiminde hastaya gerekli elektronörofizyolojik uygulamaları yapabilir.
23
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
24
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
25
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
26
Bilgisayar alanında gerekli terimleri ve bilgileri bilir.
27
Bilgisayar ile ilgili olan temel mesleki ingilizce terimlerini bilir.
28
Bilgi güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
29
Bilgisayar kavram, yöntem ve de yazılımlarına hakim olur.
30
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
31
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
32
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
33
Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen teknik eleman olurlar.
34
Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
35
Aşçılık alanındaki düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir
36
Aşçılık alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
37
Aşçılık alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
38
Alanıyla ilgili temel kavramları açıklar, bunları gelişimi açıklayan kuramlarla ilişkilendirir.
39
Alanıyla ilgili ve ilişkili alanların temel kavramlarını kullanarak, insan gelişimindeki küresel, bölgesel ve yerel farklılıkları ilgili gelişim kuramları temelinde açıklar.
40
Alanıyla ilgili akademik çalışmalarda ve saha uygulamalarında kullanabileceği mesleki sınırlılıklarını, yeterliklerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlar ve bunları uygular.
41
Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanır.
42
Bilgisayar programları konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur.
43
Görsel tasarımları teknik olarak sunumunu yapar.
44
Teknik bilgisini tasarımlarında kullanır.
45
Tekstil hammaddelerini tanır.
46
Tekstil malzemelerini ve yardımcılarını tanır.
47
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri tanır.
48
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri çalışmalarını izler.
49
Eczane Hizmetleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
50
Eczane Hizmetleri Programı alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilir.
51
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
52
Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
53
"İnşaat alanlarıyla ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olma, bu alanla ilgili teorik,sayısal ve uygulamalı bilgileri, yapının
54
Mimari Restorasyon, yapı bilgisi ve malzeme alanında bilgi sahibi olma , kültür, estetik, yöntem, teknik gibi kavramları yorumlayabilme ve değerlendirebilme
55
Ortaöğretim düzeyinde kazanmış olduğu yeterliliklere dayalı olarak kendi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, kaynakları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
56
Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
57
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanmak.
58
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
59
İşletme alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
60
Acil bakıma yönelik temel bilgi ve birikime sahip olur.
61
Acil durumda hasta değerlendirme kapasitesine sahiptir.
62
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel kuram ve uygulamaları tanımlar.
63
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanıyla ilgili diğer tıp bilimlerinin temel kavramlarını açıklar
64
Türk Dili kullanım bilgisine sahip olup Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve güzel bir şekilde kullanıp gerektiğinde Türkçe metin hazırlar, En temel düzeyde İngilizce, dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerine sahiptir, Türk gençliğini, Türk Cumhuriyetinin yakın tarihi ve Atatürkçü Düşünce hakkında bilgi sahibidir, Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahiptir. Yazışmaları yazabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleşebilecek düzeyde ofis programlarını kullanabilir, Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemleri, oran ve orantı uygulamalarını,bilir
65
Çocuk Gelişimi ile ilgili alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda da bilgi sahibi olabilmek.
66
Okulöncesi eğitim ve Özel eğitim konularına ilişkin gerekli kavram becerilerini kazanmak .
67
Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
68
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
69
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
70
Mimarlık eğitimi ile güncel bilgiler içeren ders kaynakları ile desteklenen ileri düzeydeki torik ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve biçimsel kompozisyon sistemlerini ve yöntemlerini tartışır.
71
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
72
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
73
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
74
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
75
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
76
Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir
77
Psikolojik danışmanlık ve/veya psikolojik yardım görüşme yöntemlerine ilişkin bilgilere sahiptir.
78
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
79
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
80
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
81
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
82
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları uzmanlık düzeyinde geliştirir.
83
Temel iletişim, tasarım ve grafik tasarım alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
84
Reklam, yayın, basım gibi grafik tasarım çalışma alanlarına ve sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
85
Grafik tasarımda kullanılan, bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanabilecek bilgiye sahiptir.
86
Meslek sorumluluk değerleri ve etik kurallarına ilişkin bilgiye sahiptir.
87
Mesleki özgüvene sahip olabilmek ve sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci / süreçleri planlayabilmek.
88
Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile meslek etiği, iş güvenliği, çevre koruma ve Atatürk ilke ve inkılapları konularında yeterli bilince sahip olabilmek
89
Tıbbi sekreterlik mesleğinin anlam ve kapsamını, amaçlarını ve iş yaşamındaki önemini açıklar
90
Tıbbi Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını sıralar
91
Odyoloji bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
92
Marka İletişim Bölümünden mezun olan kişilerin kuramsal anlamda marka iletişim ve reklam stratejileri, marka kültürü ve popüler kültür bağlantılarını analiz edebilecek yeterlikte olmaları gerekmektedir.
93
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olabilme.
94
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinlik kazanabilme
95
Lojistik alanında yer alan tarafları ve kullanılan belgeleri tanır.
96
Lojistik Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgiye sahiptir.
97
İçten yanmalı motorların tarihçesi, dayandığı kuramsal ve fiziki konulara ilişkin bilgiye sahiptir.
98
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli tasarımını ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahiptir.
99
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
100
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
101
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
102
Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. Optisyenlik terminolojisi, sağlık mevzuatı, sağlık hukuğu konularında bilgi ve donanımına sahiptir. Optisyenlik mesleğini etik kurallar çerçevesinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek icra eder. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.
103
Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir.
104
Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir.
105
Patoloji alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
106
Patoloji alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanmak.
107
Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip; insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olabilmelidir.
108
İnsan vücudunun temel yapısını, baş-boyun bölgesi öncelikli olmak üzere sistemleri oluşturan organları ve yapıları öğrenir.
109
Diş protez laboratuarında kullanılan donanım ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olur
110
Odyometri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
111
Odyometri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
112
Fizyoterapi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
113
Ortopedik protez ve ortez alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
114
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinliğe sahiptir.
115
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinliğe sahiptir.
116
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
117
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
118
İnşaat Mühendisliği alanındaki ileri seviyede karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar ve formüle eder.
119
Matematik, Fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği alanlarında edinmiş olduğu bilgilerini geliştirir.
120
Batı medeniyetinin kültürel, bilimsel ve sanatsal geçmişini keşfeder ve bu bilgileri çeviri süreciyle birleştirir.
121
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
122
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarınd gelişmiş kuramsal bilgilere sahip olur.
123
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri kuramlarla ilişkilendirebilir.
124
Halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili sorunları analiz edip, çözüm önerileri getirebilir.
125
Mimarlık eğitimi ile güncel bilgiler içeren ders kaynakları ile desteklenen ileri düzeydeki torik ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve biçimsel kompozisyon sistemlerini ve yöntemlerini tartışır.
126
The formal systems used in civil engineering takes and Discuss the different methods
127
İnşaat Mühendisliği alanındaki ileri seviyede karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar ve formüle eder.
128
Matematik, Fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği alanlarında edinmiş olduğu bilgilerini geliştirir.
129
İletişimin temel olgularını, ilkelerini, uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde problem çözmek için analiz ve değerlendirmeler yapar.
130
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişimin kuramları ile ilişki kurup açıklar.
131
Kuramsal anlamda radyo-televizyon bölümünün ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde bir yeterliğe sahip olmasının sağlanması ve bu yeterlik düzeyinin yaratıcı fikirlerle ilişkisinin kavratılması
132
Güvenlik Çalışmaları alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar
133
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
134
Ekonomi ve finans ile ilgili temel ve ileridüzey konuları özetleme.
135
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
136
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
137
Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
138
Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
139
Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir.
140
Uçaklarda bakım onarım ve seyrüsefer için kulaanılan havayolu dokümanlarını tanır.
141
Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
142
Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
143
Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
144
Gıda üretim yöntemlerini kavrayarak bu bilgilerini üretimde kullanabilir.
145
Gıda ürünleri, bileşimleri ve katkı maddeleri ile ilgili bilgi sahibi olarak bu bilgileri üretimde kullanabilir.
146
Gıda laboratuvar bilgisi ile elde ettiği sonuçları üretimde ve kalite kontrolde değerlendirebilir.
147
Gıda üretimi ve laboratuvarında yönetmelik ve mevzutların gereği olan koşulları sağlayarak risk oluşturan noktaları tespit edebilir.
148
Gıda ürün işlemede çağın getirdiği yenilikleri takip ederek Ar-Ge çalışmalarına katılabilir.
149
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
150
Takım çalışması becerisi
151
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
152
ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
153
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
154
Yapıya ait edindiği bilgileri şantiye ve büro ortamında uygular.
155
Yeni yapılan veya eski binaları mimari plana uygun restore etmek.
156
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
157
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
158
Gelişmiş teknolojiyi kullanır
159
Eskiyi günümüze kazandırır
160
Yapıya ait edindiği bilgileri şantiye ve büro ortamında uygular.
161
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
162
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
163
Öğrenciler havayolu pazarlaması ve yönetimi ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
164
Öğrenciler havayolu pazarı, pazarlama çevresi ile ilgili bilgilere sahip olacaktır
165
Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.
166
Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
167
Öğrenci, çalışacağı şirketleri ve yapacağı meslekleri tanır.
168
Havayolu yönetimi ve pazarlaması ilgili kavramları, ilke ve olguları tanır.
169
Sivil Havacılık/Yer Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
170
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları açıklar.
171
Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
172
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinin tarihsel sürecini bilir.
173
Alanında kullanılan bilgisayar programlarıyla ilgili bilgilere sahiptir.
174
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek
175
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
176
Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
177
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
178
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları açıklar.
179
Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
180
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinin tarihsel sürecini bilir.
181
Alanında kullanılan bilgisayar programlarıyla ilgili bilgilere sahiptir.
182
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
183
Sağlık Yönetimi alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
184
Mühendslik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Mekatronik Mühendisliği veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
185
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
186
Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
187
Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
188
Saç ve saçlı deri hastalıklarını tanır.
189
Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
190
Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir.
191
Tırnağın yapısını bilir ve tırnak hastalıklarını tanır.
192
Temel tasarım ve animasyon kavramlarını ve kuramlarını öğrenerek bunları yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
193
Grafik tasarımın görsel dilini oluşturur.
194
Temel ilkeler bazında Grafik Tasarımın genel anlamda içeriğini belirler.
195
Hedef kitle - görsel iletişim ilişkilerine ortak tanım getirir.
196
Öğrenciler havayolu pazarlaması ve yönetimi ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
197
Öğrenciler havayolu pazarı, pazarlama çevresi ile ilgili bilgilere sahip olacaktır
198
Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.
199
Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
200
Öğrenci, çalışacağı şirketleri ve yapacağı meslekleri tanır.
201
Havayolu yönetimi ve pazarlaması ilgili kavramları, ilke ve olguları tanır.
202
Sivil Havacılık/Yer Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
203
Takım çalışması becerisi
204
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
205
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
206
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
207
Makine teknolojisinde (imalat, tasarım, araştırma geliştirme, kalite kontrol alanlarında) temel bilgi ve becerilere sahip olma.
208
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
209
Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
210
Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
211
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
212
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilimi ile ilgili temel mühendislik kavramlarını açıklar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
213
Alanıyla ilgili temel kavramları açıklar, bunları gelişimi açıklayan kuramlarla ilişkilendirir.
214
Alanıyla ilgili ve ilişkili alanların temel kavramlarını kullanarak, insan gelişimindeki küresel, bölgesel ve yerel farklılıkları ilgili gelişim kuramları temelinde açıklar.
215
Alanıyla ilgili akademik çalışmalarda ve saha uygulamalarında kullanabileceği mesleki sınırlılıklarını, yeterliklerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlar ve bunları uygular.
216
Bağımlılık Psikolojisi ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir.
217
Bağımlılık Psikolojisi alanında sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
218
Psikoloji ile ilgili teorik bilgileri ve onlarla ilgili konuları tanır.
219
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
220
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
221
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
222
Ulusal ve uluslar arası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
223
Teknik eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik
224
İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik
225
Alanı ile ilgili temel kavramlara hakim olma ve kullanabilme
226
Alanı ile ilgili problemleri anlama ve yorumlayabilme
227
Alanı ile ilgili problemlere çözüm üretme ve uygulamasını gerçekleştirme
228
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve yaşam boyu öğrenme bilinci
229
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
230
İç mekan tasarımı bölümü 2 yıllık akademik bir eğitim ile genç ve profesyonel kişiler yetiştirmektedir. Meslek lisesi okuyan ve daha sonra yüksekokulda bu bölümü okuyacak kişiler mükemmel bir donanıma sahip olmaktadır. Gördükleri uygulamalı derslerle 2 sene akademik şekilde eğitim alan kişiler fazlası ile teknik alanına hâkim olabilmektedir. Tasarımdan, pazarlamaya, kalite kontrolden, üretime kadar her alanda çalışma imkânına sahiptirler. 2 yıl boyunca teknik resim, temel sanat, bilgisayarda tasarım, proje hazırlama, kesme-biçme gibi dersler ile donanımlı birere eleman olmayı sağlamaktadır. Son yıllarda üretime verilen destek ile birlikte iç mekan tasarımı bölümleri ilk sırada yer almaya başlamış bulunmaktadır. Sanayilerin belirli departmanlarında bulabileceğiniz çok çeşitli alanlar sizi beklemektedir. Önemli olan 2 yıl boyuna alacağınız akademik eğitimde kendinizi yeterince yetiştirmektir.
231
Takım çalışması becerisi
232
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
233
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel kuram ve uygulamaları tanımlar.
234
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanıyla ilgili diğer tıp bilimlerinin temel kavramlarını açıklar
235
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
236
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
237
Protez ve ortez alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
238
Mesleki performansının gerektirdiği tüm rolleri yerine getirir, tüm ergoterapi sürecini bütünleştirir, alanındaki kuramsal ve uygulamalı ergoterapi bilgileri ile kendi uygulamalarını gerçekleştirir. Ergoterapinin geliştirilmesinde, ilerlemesinde ve tanıtılmasında aktif rol alır.
239
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
240
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
241
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
242
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
243
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
244
Spor yönetim biliminin kuramlarını açıklar.
245
Egzersiz ve spor bilimleri mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
246
Egzersiz ve spor biliminin kuramlarını açıklar.
247
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
248
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
249
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
250
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade eder.
251
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
252
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
253
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
254
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
255
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
256
Yiyecek ve içecek sektöründe çalışan tüm personelin çalışma alanlarını, sorumluluklarını iş güvenliği kurallarına dikkat ederek tanımlar.
257
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını tanımlar
258
İletişimin temel özelliklerini maddeler halinde listeler
259
İletişimin temel özelliklerini yorumlar ve mevcut bir iletişim probleminde uzlaşmayı sağlamak için yaratıcı çözüm üretir.
260
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
261
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
262
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
263
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
264
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
265
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
266
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
267
İşletme, işletme bilgi yönetimi, programlama ve yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
268
Alanıyla ilgili kavramları bilişim sistemleri ve programlama dilleriyle ilişkilendirerek açıklar.
269
Medyanın temel kavramlarını, çalışma alanlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
270
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iletişim kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
271
İletişim bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
272
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
273
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
274
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
275
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
276
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
277
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan temel teorik, politik, ekonomik ve idari kuramları tanımlar.
278
Siyasi tarih, siyasi düşünceler, uluslararası ilişkileri anlamlandırmaya dönük düşünsel birikimin ve diplomasi tarihinin geçmişten bugüne izlediği yolu açıklar.
279
Evrensel hukuk normlarını ve insan haklarını, modern hukuk sisteminin ilkelerini, modern bürokratik ve idari yapıların adlarını sıralar.
280
Moda ve tekstil tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
281
Moda, Tekstil ve Tasarım hakkında edindiği bilgilerle meslek hayatında ve günlük yaşamındaki tekstil ile ilgili sorunları belirler.
282
Sanat, tasarım, kültür ve mobilya tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
283
Uluslararası işletmecilik ve ticaret temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar. (define) (Bloom’s 1)
284
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme ve ticaret süreçlerini açıklar (explain) (Bloom’s 2)
285
Edebi bir metnin sözlü veya yazılı olarak analizinde modernizm, postmodernizm ve postkolonyalizm gibi edebi akımların temel özelliklerini tanımlayabilir.
286
Edebi bir metinde dil yapısını dilin işlevi ile ilişkilendirebilir.
287
Edebi metinleri ya da filmler gibi görsel eserleri açıklayabilir ve bu eserler üzerine fikir üretebilir.
288
Farklı dönemlerden yazarların, şairlerin ve oyun yazarlarının dilini ve tarzını tanıyabilir.
289
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
290
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
291
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
292
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
293
İktisat, uluslararası ticaret ve lojistiğin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
294
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
295
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
296
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
297
Sinema ve televizyon sektörleri ile alakalı kavramları tanımlar.
298
Turizm endüstrisinin temel özelliklerini ve Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili temel kavramları açıklar ve turizm işletmelerinin özellikleri ile ilişkilendirir.
299
Turizm endüstrisinin yapısını, işleyişini ve ülke kalkınmasındaki önemini tartışır ve turizm işletmeleri ile ilişkilendirir.
300
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
301
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
302
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
303
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
304
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
305
Yönetim ve bilişim kavramlarını tanımlar.
306
Verilerden elde ettiği yeni bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini analiz eder.
307
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
308
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
309
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
310
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
311
Grafik Tasarımı alanıyla ilgili temel kavramları ve uygulamalardaki yansımalarını tanımlar.
312
Grafik Tasarımı alanının toplumsal ve sosyal bağlamdaki işlevini tanımlar.
313
Lojistik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
314
Ekonomik ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri, alanı ile ilişkilendirir.
315
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
316
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
317
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
318
Alanla ilgili temel kavramları belirler ve bu alana ilişkin kavramları tasvir eder.
319
Medya ve İletişim alanıyla ilgili güncel gelişmeleri sınıflandırır.
320
Alanlarındaki temel kavramları ve bu kavramlardan doğan temel disiplinleri açıklar.
321
Alanıyla ilgili güncel bilgiler ile iletişim kuramlarını karşılaştırır.
322
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
323
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
324
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
325
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
326
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
327
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
328
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
329
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
330
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
331
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
332
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
333
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
334
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
335
Alanı ile ilgili güncel bilgileri, koruma ve onarım için gerekli çağdaş teknik ve malzeme bilgisi ile ilişkilendirerek açıklar.
336
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
337
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
338
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
339
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
340
Takım çalışması becerisi
341
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
342
Lojistik alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgiye sahiptir.
343
Bilgisayar alanında gerekli terimleri ve bilgileri bilir.
344
Bilgisayar ile ilgili olan temel mesleki ingilizce terimlerini bilir.
345
Bilgi güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
346
Alanıyla ilgili temel kavramları açıklar.
347
Alanıyla ilgili akademik çalışmalarda ve saha uygulamalarında kullanabileceği mesleki sınırlılıklarını, yeterliklerini, yetki ve sorumluluklarını tanımlar ve bunları uygular.
348
Dil ve konuşma bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
349
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
350
Engellilerde egzersiz ve spor bilimleri mesleği ile ilgili kavramları tanımlar
351
Engellilere yönelik egzersiz ve spor biliminin kuramlarını açıklar
352
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
353
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
354
Ekonomi ve finans ile ilgili temel ve ileridüzey konuları özetleme.
355
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
356
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
357
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
358
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
359
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
360
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme
361
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
362
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp bu süreçlere katılabilme
363
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
364
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme
365
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
366
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
367
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
368
Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlayabilme
369
Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilme
370
Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme
371
Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirebilme
372
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
373
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
374
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
375
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
376
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
377
Alanı ile ilgili güncel bilgileri kaynak ve erek dillerin dil bilgisel ve anlamsal yapıları ile ilişkilendirerek tanımlar.
378
Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
379
İletişim kuramları, kitle iletişim araçları ve iletişim tarihini açıklar.
380
İletişim, yeni medya ve gazetecilik ile ilgili kavramları tanımlar.
381
Geleneksel gazetecilik ile dijital gazeteciliği karşılaştırır.
382
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilimi ile ilgili temel mühendislik kavramlarını açıklar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
383
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilimi ile ilgili temel mühendislik kavramlarını açıklar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
384
Öğrendiği temel sosyolojik bilgi aracılığıyla, toplumsal sorunlar ile ilgili tartışır.
385
Öğrendiği sosyolojik teoriler aracılığıyla toplumsal hayata ilişkin varsayımlarda bulunur.
386
Toplumsal sorunlar ile ilgili klasik ve çağdaş sosyoloji teorilerini birbiriyle karşılaştırır.
387
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
388
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
389
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
390
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
391
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
392
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
393
Temel, klinik tıp bilimleri ve adli tıp hakkında yeterli birikim sahibi olmak adli tıp alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanma yeteneğini sağlar.
394
Uygun yöntem ile teknikleri seçerek ve uygulayarak, adli tıp ve otopsi işlemlerinde karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, çözme ve postmortem örnek alma yeteneğini sağlar.
395
Otopsi yaparken ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etme ve pratik olarak modern teçhizatlarla otopsi işlemini uygulama yeteneğini sağlar.
396
Otopsi yapım tekniklerini uygulama becerisine sahip olmak ve modern görüntüleme tekniklerini kullanabilmek, gerekli olan ekipmanları seçme yeteneğini sağlar
397
Otopsiyi gerçekleştirme ve otopsi sonucunda ölüm nedenini belirleme konusunda neticeye ulaşma yeteneğini sağlar.
398
Bilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapmak, bilgi kaynaklarının kullanılması yeteneğini sağlar.
399
Türkçe ve İngilizceyle yeterli şekilde kendini ifade etme yeteneğine sahip olmak, belirli konularda iletişim ve topluluk önünde fikirlerini belirtmek için özgüven ve mesleki yeterlilik yeteneğini sağlar.
400
Hayat boyu yeni şeyler öğrenme gerekliliği bilinci, teknoloji ve kendini yenileme yeteneği ile olur.
401
Beslenme ve diyetetik alanında lisans üzeri düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
402
Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki ileri düzey bilgileri analitik düşünce yetkinliği ile uzmanlık seviyesinde geliştirir ve antrenman bilimine yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
403
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgileri analitik bir yaklaşımla derinleştirir ve uzmanlık seviyesinde geliştirir.
404
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
405
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
406
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
407
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
408
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
409
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
410
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
411
Alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamaları takip edip kavrayabilmek
412
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilmek, verileri yorumlayıp değerlendirebilmek ve meydana gelebilecek sorunları farkedip çözüm yolları önerebilmek.
413
Alanında edindiği temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda bilimsel bilgiye ulaşabilmek, değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.
414
Alanı ile ilgili temel düzeydeki projelerde çalışabilmek, bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde sorumluluk alabilmek ve sorunları çözebilmek.
415
Alanı ile ilgili sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapabilmek, tehlikelere karşı önlem alabilmek.
416
Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve devredeki davranışlarını tanıyabilme.
417
Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
418
denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapabilme.
419
Temel devre çözümlerini yapmak.
420
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
421
Alternatif akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
422
Batı medeniyetinin kültürel, bilimsel ve sanatsal geçmişini keşfeder ve bu bilgileri çeviri süreciyle birleştirir.
423
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki ileri düzey bilgileri analitik düşünce yetkinliği ile uzmanlık seviyesinde geliştirir ve spor yönetimi bilimine yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
424
Alanıyla ilgili doktora düzeyinde bilişsel ve pratik yeterliliğe sahip olur.
425
Alanıyla ilgi ve alaka içerisinde olan farklı disiplinleri kendi alanı çerçevesinde yorumlar ve kendi alanına entegre eder.
426
Alanı ve yakın alanlardaki kavramlar, kurallar ve olgular ile ilgili kapsamlı ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
427
Sektördeki hizmet süreçleri, yönetim ilke ve kuralları, hizmet üzerindeki etkili faktörler konularında bilgi sahibi olur.
428
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
429
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
430
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
431
Podoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
432
Rekreasyon alanına ait kavramları tanımlar.
433
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
434
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
435
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
436
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
437
İşletme, işletme bilgi yönetimi, programlama ve yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
438
Alanıyla ilgili kavramları bilişim sistemleri ve programlama dilleriyle ilişkilendirerek açıklar.
439
Alanı ile ilgili güncel bilgileri, koruma ve onarım için gerekli çağdaş teknik ve malzeme bilgisi ile ilişkilendirerek açıklar.
440
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
441
Alanı ile ilgili güncel bilgileri kaynak ve erek dillerin dil bilgisel ve anlamsal yapıları ile ilişkilendirerek tanımlar.
442
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
443
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
444
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
445
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
446
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade eder.
447
Odyoloji alanında lisans üstü düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
448
Alanıyla ilgili doktora düzeyinde bilişsel ve pratik yeterliliğe sahip olur.
449
Alanıyla ilgi ve alaka içerisinde olan farklı disiplinleri kendi alanı çerçevesinde yorumlar ve kendi alanına entegre eder.
450
Alanı ve yakın alanlardaki kavramlar, kurallar ve olgular ile ilgili kapsamlı ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
451
Sektördeki hizmet süreçleri, yönetim ilke ve kuralları, hizmet üzerindeki etkili faktörler konularında bilgi sahibi olur.
452
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
453
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin temel kavram ve kuramları uzmanlık düzeyinde geliştirir.
454
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
455
Ekonomi ve finans ile ilgili temel ve ileri düzey konuları özetleme.
456
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
457
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
458
Ekonomi ve finans ile ilgili temel ve ileri düzey konuları özetleme.
459
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
460
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
461
Ekonomi ve finansla ilgili teorileri tanımlama.
462
Mühendslik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Mekatronik Mühendisliği veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
463
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarınd gelişmiş kuramsal bilgilere sahip olur.
464
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri kuramlarla ilişkilendirebilir.
465
Halkla ilişkiler ve tanıtımla ilgili sorunları analiz edip, çözüm önerileri getirebilir.
466
Bağımlılık Psikolojisi ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir.
467
Bağımlılık Psikolojisi alanında sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
468
Psikoloji ile ilgili teorik bilgileri ve onlarla ilgili konuları tanır.
469
Uluslararası ticaret ve lojistiğin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
470
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
471
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
472
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
473
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
474
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
475
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
476
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
477
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
478
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
479
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
480
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
481
Sağlık yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
482
İşletme alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
483
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
484
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
485
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili kavramları tanımlar.
486
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
487
Psikolojik danışmanlık ve/veya psikolojik yardım görüşme yöntemlerine ilişkin bilgilere sahiptir.
488
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
489
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
490
Beslenme ve Diyetetik alanında lisans üzeri düzeyde kanıta dayalı güncel bilgiye sahip olur.
491
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
492
Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
493
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
494
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
495
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
496
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
497
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
498
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Programı'nın kapsadığı problemlere uyarlar.
499
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
500
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
501
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
502
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
503
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
504
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
505
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
506
İletişimin temel olgularını, ilkelerini, uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde problem çözmek için analiz ve değerlendirmeler yapar.
507
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişimin kuramları ile ilişki kurup açıklar.
508
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
509
Dil ve konuşma bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
510
Mesleki performansının gerektirdiği tüm rolleri yerine getirir, tüm ergoterapi sürecini bütünleştirir, alanındaki kuramsal ve uygulamalı ergoterapi bilgileri ile kendi uygulamalarını gerçekleştirir. Ergoterapinin geliştirilmesinde, ilerlemesinde ve tanıtılmasında aktif rol alır.
511
Yönetim süreçleri ve yöneticilik konularında uzmanlık bilgisi edinme ve bu bilgiyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilme
512
Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
513
Batı medeniyetinin kültürel, bilimsel ve sanatsal geçmişini keşfeder ve bu bilgileri çeviri süreciyle birleştirir.
514
Alanla ilgili temel kavramları belirler ve bu alana ilişkin kavramları tasvir eder.
515
Alanla ilgili temel kavramları belirler ve bu alana ilişkin kavramları tasvir eder.
516
Diş hekimliği alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal bilgileri kullanabilir.
517
Temel tıbbi bilimler konusunda kuramsal bilgiyi yorumlayabilir.
518
Ağız ve çevre dokulara ait hastalıklar hakkında tanı koyma ve tedavi planlaması yapma için gerekli olan bilgiyi kullanabilir.
519
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
520
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
521
Laboratuvar alanında temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
522
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
523
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
524
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
525
Öğrenciler, iç mimarlık ve çevre tasarımında tasarım ilkelerinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
526
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
527
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
528
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
529
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak beşeri bilimler alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
530
E-Ticaret kavramlarını öğrenir.
531
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanına ilişkin kavram, kuram ve yaklaşımlarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
532
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
533
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
534
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
535
Bilgisayar alanında gerekli terimleri ve bilgileri bilir.
536
Bilgi güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
537
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
538
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
539
Mühendislik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Uçak Mühendisliği veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
540
Uçak Mühendisliği alanıyla ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
541
Odyoloji bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
542
Uçak Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
543
Uçak Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
544
Uçak Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
545
Odyoloji biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
546
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
547
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
548
Bilgisayar alanında gerekli kavramları öğrenme becerisi kazanır.
549
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
550
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
551
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
552
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
553
Bilgisayar donanım ve yazılımlarını kavrar.
554
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak beşeri bilimler alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
555
Öğrenciler sanat, çevre ve kültür tarihi gibi konulardaki bilgileri mesleki yaşamlarında ve günlük yaşamlarında kullanabileceklerdir.
556
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
557
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
558
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
559
Kazanmış olduğu temel tıp bilimleri bilgilerini klinik hastanın sistemik durumu ile ilişkilendirebilir.
560
Uygun araç gereçler ile ulaşarak güncel ve güvenilir bilgiye ulaşarak bu bilgileri eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlar.
561
Medya ve İletişim alanına ilişkin konular üzerine tartışır.
562
Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram, teknik ve yöntemleri açıklar.
563
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi
564
Ergoterapinin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, ileri düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
565
Edindiği ileri düzey bilgilerini toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarda kullanır.
566
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
567
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir
568
Dil ve konuşma biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
569
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
570
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
571
İletişim alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
572
Disiplinler arası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak kendi alanına aktarır.
573
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
574
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
575
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
576
Reklamcılık alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
577
Mekatronik Programı'nın kapsadığı problemlerin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir.
578
Deney planlayıp düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
579
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
580
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
581
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
582
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
583
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
584
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
585
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
586
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
587
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
588
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
589
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
590
Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
591
Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili güncel bilgiye, teknolojik araç gereçleri de kullanarak ulaşır.
592
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
593
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
594
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, alana ilişkin temel kavramları tanımlar, analiz eder ve yorumlar.
595
Alan uzmanlığını gerektiren akademik ve uygulama çalışmalarında mesleki sınırlılıklarını, yeterlilikleri ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
596
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
597
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.
598
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
599
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.
600
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
601
Alanındaki olgular hakkında uzmanlaşır ve bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar
602
Sağlık yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
603
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
604
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
605
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
606
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
607
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
608
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
609
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
610
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
611
Disiplinlerarası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak ilgili alanlara aktarır.
612
Klinik uygulamaları bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde araştırma düzenleme ve yürütebilme
613
Bağımlılık Psikolojisi kuramlarını değerlendirir.
614
Bağımlılık Psikolojisi alanında normal ve anormal davranışları ayırt eder.
615
Bağımlılık Psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yapar ve rapor hazırlar.
616
Mekatronik Mühendisliği alanıyla ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
617
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
618
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
619
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
620
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
621
Reklam Tasarımı ve İletişimi alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
622
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
623
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir
624
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
625
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
626
Görsel İletişim Tasarımı alanındaki kavram ve olguları, diğer ilgili alanlar ile ilişkilendirir.
627
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
628
Alanı ve yakın alanlarda karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yollarını sıralar.
629
Güncel gelişmeleri takip etmek için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahiptir.
630
Alanında kullanılan metot ve yöntemler üzerine tartışır ve bu yöntemlerin artı ya da eksi yönlerini ortaya koyar.
631
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
632
İletişim ve Tasarım alanındaki temel kavramlarını tanımlar.
633
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
634
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
635
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
636
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
637
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder.
638
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
639
Alanıyla ilgili güncel bilgileri bilişim ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
640
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
641
Odyoloji biliminin disiplinler arası ilişkilerini bilir.
642
Koruma ve Onarım alanında edindiği bilgi ve olgular ile gerekli bilimsel ve dijital teknolojik alanlar arasında bağlantı kurar.
643
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
644
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
645
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
646
Rekreasyon liderliği mesleğine ilişkin; program geliştirme, planlama, yürütme ve değerlendirme konularına ilişkin edindiği bilgi birikimi ile serbest zaman faaliyetlerinin organizasyonu ve işleyişini tartışır.
647
Rekreasyon alanına ilişkin kavramlar ile fiziksel ve zihinsel gelişime ait kuramları ilişkilendirir.
648
Podoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
649
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
650
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
651
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
652
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
653
Alanı ve yakın alanlarda karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yollarını sıralar.
654
Güncel gelişmeleri takip etmek için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahiptir.
655
Alanında kullanılan metot ve yöntemler üzerine tartışır ve bu yöntemlerin artı ya da eksi yönlerini ortaya koyar.
656
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
657
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
658
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
659
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
660
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
661
İşletim sistemleri ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
662
Elektrik-Elektronik ölçme aletlerini tanımak, çalışma prensiplerini bilmek ve bu aletleri kullanarak ölçüm yapmak.
663
Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
664
Osilatör ve osilatör devreleri hakkında bilgi sahibi olmak.
665
Alanı ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüm üretip sunmak.
666
Birlikte çalıştığı ekibin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve performanslarını objektif olarak değerlendirmek.
667
Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülmeyen durumlarda yönetebilmek.
668
Ekip üyesi olarak çalışıp sorumluluk alabilmek.
669
Alanı ile ilgili bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanabilmek.
670
Alanı ile ilgili kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
671
Alanındaki işleri yasallaştırabilmek ve meslek standartları dahilinde yerine getirmek.
672
Spor bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak uzmanlık alanına yönelik yeni ve özgün sonuçlara ulaşır.
673
Yabancı dil bilgi ve becerisini kullanarak akademik etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma, yayın ve sunum yapma becerisi
674
Otopsi yaparken ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etme ve pratik olarak modern teçhizatlarla otopsi işlemini uygulama yeteneğini sağlar.
675
Otopsiyi gerçekleştirme ve otopsi sonucunda ölüm nedenini belirleme konusunda neticeye ulaşma yeteneğini sağlar
676
Bilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapmak, bilgi kaynaklarının kullanılması yeteneğini sağlar.
677
Antrenman bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve alana dair güncel bilgileri farklı açılardan tartışır.
678
Spor bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak uzmanlık alanına yönelik yeni ve özgün sonuçlara ulaşır.
679
Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili güncel bilgiye, teknolojik araç gereçleri de kullanarak ulaşır.
680
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
681
Üzerinde çalışmak istediği araştırma konusuna edindiği kuramsal bilgi aracılığıyla temel oluşturur, incelemek istediği toplumsal olguları bu kuramlar temelinde değerlendirir.
682
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
683
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
684
Gazetecilik ve yeni medya alanları ile demokrasi kavramını ilişkilendirir.
685
Medyadaki yeni kavramları gazetecilik faaliyeti çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar.
686
Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.
687
Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
688
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
689
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder.
690
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
691
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.
692
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
693
Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını ileri seviyede açıklar.
694
Egzersiz ve spor bilimleri alanına ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi ile engelli bireylere yönelik egzersiz programı hazırlığının uygunluğunu tartışır ve bu bilgileri uygulama ortamlarında kullanır
695
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
696
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
697
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
698
Dil ve konuşma biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
699
Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde yazılı ve sözlü ifade becerisine sahiptir.
700
Alanıyla ilgili diğer disiplinlerin temel olgularını, ilke ve süreçlerini, uygulamada kullanılan yöntemleri açıklar, lisans düzeyinde analiz ve değerlendirme yapabilir.
701
Bilgisayar alanında gerekli kavramları öğrenme becerisi kazanır.
702
Hava ulaştırma alanının gerektirdiği kuramsal ve uygulamaya dayalı temel kavramları açıklar.
703
Hava Lojistiği alanında yer alan terminolojiyi tanımlar.
704
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
705
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
706
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
707
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
708
Restorasyon ve Konservasyon alanında edindiği bilgi ve olgular ile gerekli bilimsel ve dijital teknolojik alanlar arasında bağlantı kurar.
709
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
710
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
711
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
712
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
713
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
714
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
715
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
716
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
717
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
718
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
719
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
720
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
721
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
722
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
723
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
724
Medya ve İletişim alanına ilişkin konular üzerine tartışır.
725
Alanıyla ilgili problemleri saptayarak konuya ilişkin sorunları çözer.
726
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Sosyoloji,Gazetecilik, Televizyon, Medya gibi alanlarıyla karşılaştırır.
727
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
728
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
729
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
730
Lojistik operasyonlarındaki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
731
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Uluslararası Ticaret, İşletme ve İktisat alanlarıyla ilişkilendirir.
732
Hedef kitle ile görsel tasarım arasındaki ilişkileri planlar.
733
Elde ettiği veriyi raporlaştırır.
734
Alanında yazılım ve proje hazırlar.
735
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
736
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
737
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
738
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
739
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
740
Türkiye’de yaşamış olan çeşitli uygarlıkların kültür, tarih, din, sanat, coğrafya, yaşam ve düşünce biçimlerini açıklar ve yorumlar.
741
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
742
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
743
Alanıyla ilgili ekonomik ve finansal verileri analiz eder.
744
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin sosyoloji, siyaset bilimi ve felsefe alanlarıyla ilişkilendirir.
745
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
746
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
747
Sinema ve televizyon alanlarındaki hem temel hem de yeni kuramsal yönelimlere ve kavramlara hâkim olarak bu bilgilerin uygulama alanlarındaki yansımasını tartışır.
748
Sinema, televizyon, medya ve iletişim alanlarının tarihsel sürecini kavrayarak günümüzün sektör yönelimleri ile karşılaştırır.
749
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
750
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
751
Pişirmenin ardında yatan bilimsel gerçekleri bilir.
752
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
753
Alanıyla ilgili güncel bilgileri bilişim ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
754
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
755
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik ve ticaret olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir. (relate) (Bloom’s 2)
756
Dil, edebiyat ve kültür ile ilgili anahtar terimleri ve kavramları açıklayabilir.
757
Rönesans ya da 20. yüzyıl gibi çeşitli zaman dilimlerini o yüzyıllarda yazılmış edebi metinlere yansımış olan edebi, kuramsal, sosyal ve politik gelişmelerin ışığında tarihsel olarak sınıflandırabilir.
758
İç mimaride tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
759
Moda sürecinin dinamik yapısından çıkarım yaparak öğrendiklerini sektörle bağdaştırır.
760
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
761
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
762
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
763
Türk devlet geleneğini, İslamiyet’in etkisini, siyasi düşünce birikimini ve tarihsel birikimini açıklar ve bu birikimi güncel yaklaşımlarla kıyaslar.
764
Politik ve diplomatik gelişmelerle siyasi veya diplomatik olgular/olaylar/fikirler/aktörler arasındaki ilişkilerin geçmişten günümüze olan kronolojik gelişimini değerlendirir.
765
Uluslararası ilişkileri belirleyen aktörlerin, örgütlerin ve kuruluşların yapısını ve işleyişini analiz eder.
766
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
767
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
768
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak güncel olayları, siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeleri eleştirel bağlamda yorumlar.
769
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Reklam, Sinema ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
770
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
771
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
772
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
773
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
774
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
775
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
776
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanındaki temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
777
Sosyal ve fen bilimleriyle ilişkili bilgileri değerlendirerek meslek hayatında proje üretir.
778
Halkla ilişkiler ve reklam alanlarına ilişkin temel kavramları detaylı bir şekilde anlatır.
779
İletişim ve Tasarım alanındaki temel kavramlarını tanımlar.
780
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
781
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
782
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
783
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
784
Egzersiz ve spor bilimleri alanına ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi ile egzersiz programı hazırlığının uygunluğunu tartışır ve bu bilgileri uygulama ortamlarında kullanır.
785
Spor örgütlerine ilişkin mevzuatları yorumlar.
786
Yönetim fonksiyonunu oluşturan temel bileşenler çerçevesinde edindiği bilgi birikimi ile spor organizasyonlarının ve spor örgütlerinin işleyişini tartışır ve bu bilgileri uygulama ortamlarında kullanır.
787
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
788
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
789
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
790
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
791
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
792
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
793
Protez ve ortez alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
794
Ergoterapinin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, ileri düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
795
Edindiği ileri düzey bilgilerini toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarda kullanır
796
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
797
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
798
Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram, teknik ve yöntemleri açıklar.
799
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
800
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
801
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
802
İç mekan tasarımı teknisyeni olmak isteyenlerin; yaratıcı ve estetik görüş sahibi, güzel sanatlara ilgi duyan, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, renkleri ve şekilleri ayrıntıları ile algılayabilen, şekil çizebilme yeteneğine sahip, yeniliklere ve eleştiriye açık, sorumluluk alabilen kimseler olmaları gerekmektedir.
803
Fizyoterapi ve rehabilitasyonun alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
804
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
805
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
806
Bilişim teknolojilerine hakim olma ve etkin kullanabilme becerisi
807
Bireysel ve/veya takım çalışmalarına yatkın olma becerisi
808
Bilgiyi uygulamaya geçirme yeteneği
809
Sahip olduğu bilgi birikimini toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanabilme yeteneği
810
Sağlık yönetiminde disiplinler arası etkileşimi kavrar, yorumlar ve değerlendirir
811
Sağlık yönetiminde kullanılan modeller, program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularına hâkimdir.
812
Görsel İletişim Tasarımı alanındaki kavram ve olguları, diğer ilgili alanlar ile ilişkilendirir.
813
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
814
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder,değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
815
Bağımlılık Psikolojisi kuramlarını değerlendirir.
816
Bağımlılık Psikolojisi alanında normal ve anormal davranışları ayırt eder.
817
Bağımlılık Psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yapar ve rapor hazırlar.
818
Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde yazılı ve sözlü ifade becerisine sahiptir.
819
Alanıyla ilgili diğer disiplinlerin temel olgularını, ilke ve süreçlerini, uygulamada kullanılan yöntemleri açıklar, lisans düzeyinde analiz ve değerlendirme yapabilir.
820
Alanıyla ilgili çalışmalarda meslek bilgi ve becerilerini kullanarak ve objektif tutum sergileyerek, bireysel ve sosyal sorunlara çeşitli çözümler bulur.
821
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
822
Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
823
Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
824
Mesleğin gerektirdiği çalışma öncesi, çalışma esnasında ve sonrasında gerekli güvenlik önlemleri konularında ve olası kaza anında yapılması gereken acil müdahale konularında bilgi sahibi olmak.
825
Mesleğin gerektirdiği sayısal verilerle işlemler yapabilme matematiksel formülleri kullanabilme yeteneğine ve bilgisine sahip olmak.
826
Klinik uygulamaları bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde araştırma düzenleme ve yürütebilme
827
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
828
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
829
Öğrenciler havayolu pazarlaması ile ilgili problemleri tanıyabilecek ve problemlere çözüm üretebilecektir.
830
Yer hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı karar verir.
831
Yasal düzenlemeler ve prosedürler çerçevesinde uygulama ve sorunlara çözüm bulur.
832
Sivil havacılığın ticari önceliklerini göz önünde bulundurarak yönetsel öneriler sunar.
833
Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
834
Temel iletişim, tasarım ve animasyon alanlarına ilişkin ilgili prensipleri tanır.
835
Tasarım ve animasyon alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
836
Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon programlarını tanır.
837
Tasarım, uygulama ve yayın aşamalarını tanır.
838
Görsel sanatların alt yapısını ve estetik değerleri kavrayarak, iletişimi sanat ortamında kullanabilmek.
839
Sağlık Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
840
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektöründe yasal düzenlemeleri takip eder.
841
Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
842
Saç bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
843
Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
844
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
845
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
846
Mekatronik Mühendisliği alanıy ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.
847
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
848
Hava taşımacılığının ve işletmeciliğin ihtiyaç duyduğu temel hukuksal, toplumsal ve çevresel bilgilere sahiptir.
849
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri bilir. Bu fonksiyonlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
850
Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
851
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır.
852
Yönetim,spor yönetimi ve yöneticilik bilimi ile ilgili kavramları açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
853
Spor yönetimi mevzuatını açıklar ve yönetim biliminin kuramları ile ilişkilendirir.
854
Spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili birikim edinir ve bunları organizasyonlarda kullanır.
855
Yönetim ve spor yönetiminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
856
Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
857
Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek
858
Hava taşımacılığının ve işletmeciliğin ihtiyaç duyduğu temel hukuksal, toplumsal ve çevresel bilgilere sahiptir.
859
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri bilir. Bu fonksiyonlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
860
Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
861
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır.
862
Yer hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı karar verir.
863
Yasal düzenlemeler ve prosedürler çerçevesinde uygulama ve sorunlara çözüm bulur.
864
Sivil havacılığın ticari önceliklerini göz önünde bulundurarak yönetsel öneriler sunar.
865
Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
866
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
867
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
868
Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir.
869
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
870
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
871
Yapılacak konu ile ilgili desenleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar
872
Teknik resim ve el becerisini uygulamada etkin kullanır
873
Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir
874
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.
875
araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
876
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
877
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
878
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
879
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
880
Gıda işletme ve laboratuvar iş akışını bilgisayar sisteminde takip edebilecek düzeyde bilgisayar kullanabilir.
881
Gıda teknolojisindeki literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilir.
882
Gıda sektöründe önemli olan mikrobiyal ve kimyasal analizleri uygulayarak bir gıdanın insan sağlığı açısından risk oluştuşturup oluşmadığını tespit edebilir.
883
Gıda üretim, depolama, satış alanlarında üretim ve personel kaynaklı hijyen ve sanitasyon koşulları işe iş güvenliği koşullarını sağlayabilir.
884
Gıda mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle ilgili kuramsal bilgilerini deneysel araştırmalarla yorumlayabilir.
885
Gıda alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir
886
Gıda alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilir.
887
Gıda üretimi ve yönetimi alanlarında uygun olmayan durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
888
Havacılıkla ilgili temel prensip, kural ve kanunları bilme, kavrama ve uygulayabilme.
889
Temel bilimsel konuları bilme, yorumlayabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
890
Hava aracı imalatı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
891
Hava aracı imalatıyla ilgili takım, alet ve makinaları tanıma ve kullanabilme.
892
Hava aracı bakım ve onarımı ile ilgili temel konuları bilme ve uygulayabilme.
893
Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
894
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
895
Ekonomi ve Finansın diğer disiplinlerle ilişkisini yorumlama.
896
Uluslararası ekonomi ve uluslararası finans konularında bilgi sahibi olma.
897
Güvenlik Çalışmaları alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
898
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir
899
İletişim alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
900
Disiplinler arası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak kendi alanına aktarır.
901
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinir.
902
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri kazanır.
903
Mimarlık alanında gerekli, bilimsel, bilgisayar tabanı bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisine, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
904
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
905
Disiplinlerarası araştırmalar yaparak sonuçlarını bilgi ve olgusal olarak ilgili alanlara aktarır.
906
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
907
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir
908
Çeviri alanındaki temel kavramları tanımlar ve çeviriye özgü kuram, teknik ve yöntemleri açıklar.
909
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinir.
910
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri kazanır.
911
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
912
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
913
Radyasyon onkolojisi ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanır.
914
Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilmede yetkinliğe sahiptir.
915
Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkindir.
916
Ortopedik protez ve ortez alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
917
Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
918
İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
919
Alanına ilişkin tıbbi terimleri açıklar.
920
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
921
Ameliyathanedeki her olgu için sorunları önceden bilir,önlem alır ve korunmayı üst düzeyde tutar.
922
Cerrah ve diğer sağlık personelleri ile aynı dili kullanır.
923
Hasta haklarını tam olarak yorumlar.
924
Bilgisayarı çok iyi kullanır ve hasta ile ilgili tüm verileri kolayca girdisini yapar.
925
Hastaların tüm bilgilerini sır olarak saklar.
926
Ameliyathanedeki tüm ilaç,sarf malzemesi vb nin günlük ve aylık girdi çıktılarını sayıp dökümante eder.
927
Yabancı dilde yazılmış olan alet,ilaç ve sarf malzemelerinin kullanım özelliklerini açıklar.
928
Ameliyathaneye yeni alınan tüm alet ve cihazları yakından tanır.
929
Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur.
930
Hasta transferine yardım eder ve burada doğacak bir olumsuzluğa engel olur.
931
Servis Hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alış-verişini bizzat yapar.
932
Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi değerlendirerek sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar.
933
Hasta transferinde görünür tehlikeleri farkeder,önlem alır.
934
Cerrahi alet kullanır ve sütür atabilir.
935
Cerrahi aletlerin yağlanmasını yapar.
936
Diş protez laboratuarlarında yapılan çalışmaları teorik olarak bilir ve pratik uygulamasını yapabilir.
937
Temel bilgisayar kullanım bilgisi yanında, mesleğiyle ilgili yazılımları ve donanımları kullanmayı öğrenir.
938
Doğru iletişim için diş hekimliği terminolojisini bilir.
939
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmede, hakim olmada ve kullanmada yetkinlik.
940
Patoloji laboratuvarıyla ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
941
Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme.
942
Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme.
943
Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme.
944
Toplam kalite konusunda bilgiye sahiptir
945
Otomobillerin mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır
946
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
947
Otomobillerde kullanılan farklı yakıtların özelliklerini tanır
948
Marka iletişim bölümünden mezun olan ve istihdam edilen kişilerin, alanla ilgili analiz yetenekleri ve analiz süreçlerinin olgusal anlamda olumlu bir geri dönüş olarak marka ile ilgili alanlardaki çalışmalara yansıtılması.
949
Ulaştırma Alanının gerektirdiği kuramsal ve uygulamaya dayalı temel kavramları açıklar.
950
Lojistik alanında yer alan terminolojiyi tanımlar.
951
İlgili olduğu sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik kazanabilme.
952
Hekim ile birlikte bir ekip oluşturulmasında ve birlikte çalışmada yetkinlik kazanabilme.
953
Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilmede yetkinlik kazanabilme.
954
Odyoloji biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
955
Tıbbi Sekreterlikte evrak yönetimini açıklar ve uygular
956
Tıp/tıbbi sekreterlerinin hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerinde uymaları gereken kuralları sıralar
957
Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilmek, kullanabilmek ve uygulama becerisine sahip olmak
958
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek
959
Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
960
Çağdaş, özgün, estetik ve uygulanabilir grafik tasarım ürünlerini tanır.
961
Sanat ve tasarım alanında otoriteleri tanır ve takip eder.
962
Bilgisayar destekli grafik tasarım programlarını tanır.
963
Tasarım, uygulama ve baskı aşamalarını tanır.
964
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
965
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir
966
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
967
Bilgi iletişim teknolojilerinin oldukça gelişkin olduğu günümüzde bu bölümden mezun kişiler, bilgi sahibi kişiler olarak yetiştirilmeli ve olgusal anlamda medya okur yazarlığının daha üst bir seviyeye çıkmasını sağlayacak bir kalite seviyesi oluşturmalıdır.
968
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, alana ilişkin temel kavramları tanımlar, analiz eder ve yorumlar.
969
Alan uzmanlığını gerektiren akademik ve uygulama çalışmalarında mesleki sınırlılıklarını, yeterlilikleri ve sorumluluklarını tanımlar ve uygular.
970
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
971
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
972
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
973
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
974
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
975
Mimarlık alanında gerekli, bilimsel, bilgisayar tabanı bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisine, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
976
Çocuk Gelişimi ve eğitimi konusunda mesleğinin profesyonel gerekliliklerinin farkına varabilir.
977
Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklayabilir.
978
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
979
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir
980
Fizyoterapi ve rehabilitasyonun alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
981
Acil bakım felsefesine inanır.
982
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
983
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
984
Alanındaki olgular hakkında uzmanlaşır ve bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar
985
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
986
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
987
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
988
Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
989
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
990
"Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
991
"Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
992
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
993
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
994
Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve fen bilimleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
995
Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde yazılı ve sözlü ifade becerisine sahiptir.
996
Alanıyla ilgili diğer disiplinlerin temel olgularını, ilke ve süreçlerini, uygulamada kullanılan yöntemleri açıklar, lisans düzeyinde analiz ve değerlendirme yapabilir.
997
Alanıyla ilgili çalışmalarda meslek bilgi ve becerilerini kullanarak ve objektif tutum sergileyerek, bireysel ve sosyal sorunlara çeşitli çözümler bulur.
998
Belirlenen bir tema ışığında proje ve koleksiyon tasarlar.
999
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile eşleştirir.
1000
Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
1001
Tasarımlarını ve koleksiyonlarını görsel olarak sunar ve yorumlar.
1002
Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.
1003
Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanır.
1004
Eczane Hizmetleri Programı alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahiptir.
1005
İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında bilgiye sahiptir.
1006
Aşçılık alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemlerini yerine getirir.
1007
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
1008
Donanım keşif ve kurulması işlemini yapar.
1009
Kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanır.
1010
Mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
1011
Bilgisayar alanında gerekli kavramları öğrenme becerisi kazanır.
1012
Hastayı monitörize edip, hasta-tekniker, tekniker-doktor iletişimini sağlayabilir.
1013
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1014
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olabilir.
1015
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olabilir.
1016
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
1017
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
1018
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1019
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
1020
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1021
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
1022
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.
1023
Sağlık kurallarını bilir ve sağlık kurallarına göre hazırlanır.
1024
Hastane yönetimi ile ilgili karar alabilecek bilgiye sahiptir.
1025
Temel bilgisayar kullanımı, bilgisayarlı muhasebe programlarını ve ofis yazılımlarını kullanabilir.
1026
İşletme içerisinde öngörülmeyen konumlarla ilgili sorunları tespit etme ve sorunları çözme yeteneğini kazanır.
1027
İşletmenin diğer alanlarını bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini uygular.
1028
Ekonomi ve finans, yönetim, kalite, müşteri memnuniyeti konularında bilgiye sahip olur.
1029
Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi konularını uygular.
1030
İstatistik ve Psikoloji gibi kendi dalıyla ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri insan kaynakları çözümleri için kullanır.
1031
Sosyloji ve istatistik gibi kendi dalıyla ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri halkla ilişkiler çözümleri için kullanır.
1032
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
1033
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
1034
Endüstri Mühendisliği alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder, değerlendirir ve bunların çözümüne yönelik uygulama geliştirir.
1035
Matematik, fen bilimleri, olasılık ve istatistik gibi kendi dalıyla ilgili mühendislik konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bir sistemi, o sistemin bileşenlerini, o sistemin sürecini analiz eder ve sistemi gerçekçi kısıtlar ve amaçlar doğrultusunda inceleyerek tasarlar
2
Mühendislik problemlerini modelleme ve çözme becerisi kazanır
3
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
4
Toplumsal gereksinimleri analiz eder ve bu gereksinimler doğrultusunda gerçekçi uygulamalar altında iletişim modelleri tasarlar.
5
Belirli bir kavramsal modeli modern halkla ilişkiler yöntemlerini kullanmayı bilir.
6
Kurumsal gereksinimleri analiz eder ve bu gereksinimler doğrultusunda gerçekçi uygulamalar altında iletişim modelleri tasarlar.
7
İnsan Kaynakları uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkin olarak kullanmayı bilir.
8
Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
9
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
10
Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
11
Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
12
Alanı ile ilgili,sosyal güvenlik hakları,sosyal sorumluluk,etik değerler konularında bilgi ve bilince sahip olur.
13
İşletme alanına ilişkin,iş güvenliği,satış pazarlama,girişimcilik bilgi ve bilince sahip olur.
14
Dış ticaret işlemleleri,genel ekonomi ve rekabet koşulları bilgi ve bilincine sahip olur.
15
Sektörel gelişmeleri ve finans kuruluşlarını takip etme becerisine sahip olur.
16
Sağlık muhasebesi ve maliyeti hesaplarını yapar.
17
Sağlık hizmetlerinde görev ve mesuliyet alır.
18
Hastane otomasyon yöntemlerini kullanır.
19
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
20
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
21
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
22
Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını,yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini,iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilir.
23
Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilir.
24
İnşaat Mühendisliğinde proje sunumu için tasarımın doğru ifade edilmesini formüle eder.
25
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak gözetiminde bulunduğu uzman doktor ile ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
26
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
27
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim alnında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve alan dışı gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır .
28
Okulöncesi eğitim ve özel eğitim süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar
29
Çocuk Gelişimi ile ilgili ( sokak çocukları, üstün zekalı çocuklar, Görme ve İşitme engelli çocuklar, dil ve konuşma problemi olan çocuklar, zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar, hasta çocuklar) araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüveni ve yetkinliği kazanmak.
30
Çocuk gelişimi ile ilgili potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğini kazanmak.
31
Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların güvenilirliği ile ilgili eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilme ve olumlu yönde gelişim sağlayabilecek çözümler sunmak.
32
Bir sistemin bileşenlerini ya da sistemdeki süreçleri analiz eder ve gereksinimler doğrultusunda gerçekçi kısıtlar altında bir bilgisayar modeli tasarlar.
33
Belirli bir kavramsal modeli bilgisayar ortamında modern yöntemlerle tasarlar.
34
Yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alır.
35
Mesleki alanda algoritmik düşünerek ortaya çıkacak olan problemlere karşı çözüm bulur.
36
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanır.
37
İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır.
38
Alanıyla ilgili bir düşünce ya da uygulamayı formüle eder.
39
Ekip çalışması gerektiren işlerde fikirleriyle katkıda bulunur, ortaya konan düşünceleri tartışır.
40
Tekstil hammaddelerini tanır.
41
Temel elektrik-elektronik parçaların işlevlerini bilir.
42
Tıbbi ve fen bilimlerini baz alarak Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri tanımlar.
43
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
44
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek
45
"Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
46
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
47
Dış Ticaret alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
48
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilme bilgisine sahip olmak.
49
Alanı ile ilgili teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.
50
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
51
İşletme alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
52
Koruyucu, tedavi edici acil bakım prensiplerini planlar, uygular ve değerlendirir ve kaydeder.
53
Öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama becerisine sahiptir.
54
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
55
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamaları bilgileri çalışma alanlarında uygular.
56
Geçmişten günümü işletme yönetimine ilişkin olgular arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
57
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
58
Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
59
Sosyal hizmetler ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
60
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
61
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
62
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
63
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
64
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
65
Bilimsel yöntemlere dayalı araştırmalar yaparak istatistiksel işlemleri uygular.
66
Psikoloji alanındaki karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli mesleki teknik ve uygulamalar kullanma konusunda yaratıcı ve yenilikçi beceriler gösterir.
67
Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
68
Kuramsal anlamda kitle iletişim araçlarında çalışabilecek düzeyde insanları yetiştirebilmek ve teorik anlamda kendini yenileyebilen ve vizyonu geniş bakış açılarını oluşturmak..
69
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
70
Grafik tasarım ürünü üretebilecek düzeyde, estetik bakış açısına sahiptir.
71
Grafik tasarımın yaratım, uygulama ve üretim aşamalarını planlar.
72
Grafik tasarım ürünleri ve projeler oluşturur.
73
Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilmek ve baskıya hazırlayabilmek
74
Basım ve Yayın Teknolojisinde yeni fikirler yaratabilmeli ve uygulamaya geçirebilmek ve girişimci bir ruha sahip olabilmek.
75
Sekreterlik mesleği ve Tıp sekreterliğinin mesleki esaslarını ve etik kurallarını sıralar, Sekreterlikte uyulması gereken protokol kurallarını sıralar
76
Tıbbi sekreterlik alanı ile ilgili olan tıbbi terim ve kavramları bilir ve açıklar
77
Öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle odyoloji programını planlama becerisine sahiptir.
78
Alanı ile ilgili olarak alet ve ekipmanı tanımada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede yetkinlik kazanabilme.
79
Bilgisayar kullanımı becerilerinde yetkinlik kazanabilme.
80
Çalışma arkadaşları ile etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
81
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını kullanabilme becerisi kazanır.
82
Marka ile ilgili alanlarda çalışacak kişilerin, bilişsel bilgi olarak değerlendirilebilecek bilme ve farkına varma süreçlerinin daha üst düzey bir noktada kavranmasını ve uygulanabilir süreçler olmasının sağlanması.
83
Otomobillerdeki arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
84
Otomotiv parçalarının teknik resimle çizim kuralları çerçevesinde otomobil parçaları çizebilme ve ilişkin bilgisayar programlarını kullanabilme bilgisine sahiptir.
85
Disiplinler arası takım çalışması yapabilme, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme.
86
Optisyenler, optisyenlik programında kullanılan bilgisayar programlarını etkin bir biçimde kullanırlar.
87
Patoloji alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
88
Patoloji alanı ile ilgili teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.
89
Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek,sorunları tespit ederek çözüm arayan nitelikli teknik elemanlar hedeflenmektedir.
90
Çiğneme sistemindeki yapıların protetik ve ortodontik tedavisinde kullanılan sabit ve hareketli protez ve apareyleri üretebilir
91
Diş protez laboratuvarı ile ilgili ekipmanı kullanabilir, bakımını ve gerektiğinde basit onarımlarını yapabilir.
92
Radyasyon onkolojisinde kullanılan cihazları tanımada, kullanmada ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmede bilgi ve beceriye sahiptir.
93
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
94
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
95
Alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerin sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
96
Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
97
Motivasyonu üst düzeyde tutar.
98
Yaratıcı fikirler sunar.
99
Öğrenmek için sabırla dinler.
100
Bilgisini özgüvenle savunur.
101
Bilgiyi daha iyi anlar ve organize eder.
102
Çeşitli seçenekleri daha iyi değerlendirip aralarında en uygununu seçer.
103
Zor durumlarda depolanmış olan bilgiyi hatırlama yeteneğini geliştirir.
104
Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
105
Ortopedik Protez ve Ortez alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
106
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
107
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme.
108
Her iki dil arasındaki dilbilgisel ve dilbilimsel benzerlik ve farklılıkları tespit eder, bu kazanımları çeviri sürecine uyarlar.
109
İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümlerinde, çağın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımlarını kullanır.
110
İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder.
111
İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde modern tasarım yöntemlerini uygular.
112
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi edinir.
113
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
114
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları tarafsız olarak analiz etme ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olur.
115
Disiplinlerarası araştırmalar yapma bilinci ve becerisine sahip olur.
116
Alanla ilgili mesleksel çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım alanında etik değerlerin bilincinde hareke etme becerisine sahip olur.
117
Mimarlık eğitiminde edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamaları bilgileri çalışma alanlarında uygular.
118
Civil engineering design for the project presentation ensures the correct expression
119
İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümlerinde, çağın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımlarını kullanır.
120
İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik deney tasarlar, deney yapar, veri toplar ve sonuçları analiz eder.
121
İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde modern tasarım yöntemlerini uygular.
122
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi edinir.
123
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları objektif olarak analiz ve değerlendirme yapma bilincine ve becerisine sahip olur.
124
Disiplinler arası araştırma yapma bilinci ve becerisine sahip olur
125
Mesleki çalışmalarında alanın etik değerlerinin bilincinde olarak hareket etme becerisine sahip olur
126
Radyo- televizyon ve diğer medyalara haber yapma bilgi ve becerisine sahip olur.
127
Bir sistemi, o sistemin bileşenlerini, o sistemin sürecini analiz eder ve sistemi gerçekçi kısıtlar ve amaçlar doğrultusunda inceleyerek tasarlar
128
İş Sağlığı ve Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme becerisi kazanır.
129
Ekonomi ve finansa ilişkin güncel olayları yorumlama.
130
Geçmişten günümüze risk, tehdit ve güvenlik algıları arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
131
Ekonomi ve finansa ilişkin güncel olayları yorumlama.
132
Ulusal ve uluslararası ekonomi politikalarına ilişkin fikir yürütme.
133
Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
134
Uçaklarda bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilme ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
135
Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili uçak manual'ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.
136
Uçak kokpit göstergelerinin yerleşimini ve çalışmasını bilir.
137
Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir.
138
Uçaklarda kullanılan malzemeleri tanır.
139
Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
140
Gıda teknolojilleri ve güvenliği ilgili araştırmalar yaparak elde ettiği verileri tanımlayıp çözüm önerileri geliştirebilir.
141
Gıda üretimi ve gıda güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır.
142
Geçmişten günümü işletme yönetimine ilişkin olgular arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
143
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
144
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
145
Genel ve sayısal yeteneğe sahip
146
Fen bilimleri alanına ilgili
147
Ayrıntıları algılayabilen
148
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
149
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
150
Sivil havacılık alanında edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğini geliştirmede kullanır.
151
Havalimanı yer hizmetleri işletmelerinin tüm ilgili departmanlarında.
152
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi ilgili devlet kurumlarında
153
Hava taşımacılığındaki kurumlar için amaç ve hedefler belirleyebilir.
154
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
155
Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilir.
156
Hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilir, analiz edebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
157
Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilme
158
Sporla ilgili sosyal bilim disiplinlerinde uzmanlaşmaya yönelik alt yapıya sahip olur.
159
Sosyal hizmetler ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
160
Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik eğitim yapar.
161
Hava taşımacılığındaki kurumlar için amaç ve hedefler belirleyebilir.
162
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
163
Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilir.
164
Hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilir, analiz edebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
165
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
166
Sağlık Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
167
Mekatronik Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
168