TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
2
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Geçmişten günümü işletme yönetimine ilişkin olgular arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
2
İşletme alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
İşletme alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
2
İşletme alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir
3
İşletme alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
İşletme alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
2
İşletme alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder
2
Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
2
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
3
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
4
Geçmişten günümü işletme yönetimine ilişkin olgular arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
5
İşletme alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
6
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
7
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır
8
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
9
İşletme alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
10
İşletme alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir
11
İşletme alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
12
İşletme alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
13
İşletme alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
14
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
15
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder
16
Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
İşletme alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
İşletme alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Geçmişten günümü işletme yönetimine ilişkin olgular arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
İşletme alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
İşletme alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
İşletme alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir
İşletme alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
İşletme alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
İşletme alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder
Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.