TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Kültürel değerlere duyarlı ve uluslararası standartlara uygun bir yaşam alanı biçimlendirmeye yönelik olarak var olan bilgi ve teknolojilerden en etkin şekilde yararlanmak ve bilgi üretimine katkı sağlamak; kültürel değerlere duyarlı uluslararası standartlara uygun donanımlara sahip disiplinlerarası ekip çalışmasına uyumlu, girişimci ve yönetici nitelikli mezunlar vererek kamu kurumları ve özel sektörün alanında uzmanlaşmış mimar açığını gidermek veya sayısını arttırmak; “sürdürülebilir çevre ve Yaşam” kültürünün ulusal ölçekte kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına ilişkin etkilerine yönelik olarak aktif bir tanıtım ve bilgilendirme stratejisi oluşturarak bu yönde çalışmalarda bulunmak ve sürekliliğini sağlamak, mimarlıkta kuram ile meslek pratiği arasındaki karşılıklı etkileşim yöntemiyle oluşan iletişim hakkında programa katılan öğrencilerde farkındalık sağlamak, gerçek yaşam deneyimlerine dayalı mimarlık kavramlarını anlama, kavrama ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır.

Programın Hedefi

Kapsamlı bir ders içeriği olan Mimarlık Lisans Programının mezuniyet süresi içerisinde ve sonrasında akademik eğitime farklı disiplinlerde de devam edebilme altyapısı sağlayabilmesi ve çalışma alanlarının çeşitliliğini sağlaması açısından açılması planlanan Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Programının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:
Öğrencilerin, açılacak tasarım atölyeleri ile mimari tasarım ve ilgili alanlarında kazanacakları deneyimin yanı sıra meslek pratiği içerisinde belirli işlevlere yönelik yetkinlik kazanmaları; öğrencilerin, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile karşılaşmaları; öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş sergilemesidir.