TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Spor bilimcilerini, sporda psiko-sosyal çalışma alanında ileri bilgi ve beceri ile
donatılmış, kanıta dayalı sporda psiko-sosyal çalışma içeriklerini farklı kurum,
kuruluş, grup ve hatta bireye özgü olacak şekilde düzenleme yetisine sahip,
araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bireyler olarak yetiştirmektir. Aynı
zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma
yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı
kazandırılacaktır.

Programın Hedefi

Uluslararası standartlarda eğitimin sunulduğu yenilikçi bir program olan Sporda
Psikososyal Alanlar Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğretimde araştırma
odaklı bir yaklaşım kullanarak değişen ve gelişen spor endüstrisi içerisinde yer
alabilecek, bu disiplinde kapsamlı bir teorik, kavramsal ve araştırmaya dayalı
olarak elde ettiği bilgileri spor ve egzersiz aktivitelerinde psikososyal uygulama
tekniklerini uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.