TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bilgisayar Mühendisliği; bilgi çağının vazgeçilmezi olan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri ve uygulamaları konusunda teorik ve pratik eğitim ve öğretimin verildiği bir bölümdür. Temel matematik dersleri, bilgisayar donanım ve yazılım sistemi analizleri, internet uygulamaları gibi derslerin verildiği bölümde, kamu ve özel sektörde, sanayide bilgisayar sistemleri kullanan, tasarlayan, geliştiren ve bu sistemlerin pazarlamasını yapan firmalarda çalışabilecek mezunlar verilmektedir.

Bilgisayar Bilimi’nin alanına giren konuları kuramsal olarak analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilgi teknolojileri uygulamalarını kullanarak etkin bir şekilde uygulayabilen, Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği teorik bilgiler doğrultusunda yeterli ve yetkin çalışmalar yürütebilen, yürüttüğü çalışmalarla kullanılabilir gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Toplumumuza en az bir yabancı dilde fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, problem çözme, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, çalışma disiplini ve iletişim becerilerinde başarılı, bireysel olarak çalışma gerçekleştirebilecek yeterlikte, aynı zamanda ekip içerisinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme davranışı gelişmiş bireyler kazandırmaktır.

Bilimsel dergi ve yayınları takip ederek bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları anlayabilme ve değerlendirme ve katılımda bulunabilme davranışlarını ilke edinmiş, yaşamboyu öğrenme felsefesinin gereklerini benimsemiş, farkındalık düzeyi yüksek ve medeni cesaret sahibi mezunlar vermektir.

 

 

Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)
 
Bilgisayar Mühendisliği programının misyonuna göre, aşağıdaki program eğitim hedefleri mezunlarımızın mezun oldukları birkaç yıl içinde elde etmeleri beklenen kariyer ve mesleki başarılardır:
 
1. Problemleri tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için disiplinli akıl yürütme, eleştirel düşünme ve uygulamalı becerileri uygular.
 
2. Teknik bilgi, fikir ve önerileri dile getirmek için sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurun.
 
3. Mühendislik teknolojisi uygulamalarının profesyonel, etik ve sosyal sorumluluğunu göz önünde bulundurun
 
4. Etkin bir şekilde hareket edin, bağımsız olarak düşünün ve üyelik veya liderlik rolünde ekip ortamında işbirliği içinde çalışın.
 
5. Sürekli kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme dahil olmak üzere profesyonel gelişime aktif olarak katılır.

Programın Hedefi

Hızla ilerleyen teknolojinin ve bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği Bilgisayar Mühendisliği’nde hedef; öğrencileri mezuniyetleri sonrasında bu alandaki gelişmelere uyum sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirmektir.

Hızla gelişen bilgisayar teknolojini takip edebilme, analitik düşünme ve çözüm üretme becerisi kazandırılmış mezunlar, iş dünyasında var olan sistemlerin devamlılığını başarıyla sağlayabilmektedir. Aynı zamanda yeni projeler üretebilme kabiliyeti ve bilgisine de sahip mezunlarımız geleceğe yön verecek teknolojilere de imza atmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları aynı zamanda yabancı dil eğitimlerini de tamamlamaktadır. En az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme becerisi kazanan mezunlarımız, yeteneklerini ortaya koyan özgüvene, bilgi birikimine, çalışma disiplinine ve iletişim becerisine sahiptir.

                                                Programın Öğrenci Çıktıları
                       Program mezunları aşağıdaki  bilgi ve becerileri kazanırlar

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi 

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama
    becerisi

d. Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f.  Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i.  Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j.  Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını
    kullanabilme becerisi