TR EN

ULUSLARARASI İKTİSAT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF351 ULUSLARARASI İKTİSAT 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRAN KAHVECİ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye bir ülkenin dış ticaret performansını ve uluslararası iktisat politikalarının etkilerini analiz etme yeteneği kazandırmaktır.
İçerik: Uluslararası İktisadın Gelişimi, Üstünlükler Teorisi, Heckscher- Ohlin Modeli Faktör Donatım Teorisi, Dış Ticaret Modelinde Yeni Teoriler , Gümrük Tarifeleri ve Ödemeler Bilançosu gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ülkelerin dış ticaret stratejilerini karşılaştırır.(compare) (4)
Dış ticaret modellerinin teorik alt yapısını açıklar.(explain) (2)
Dış ticaret politikasının gelir dağılımı, büyüme ve kalkınma gibi birçok ekonomik faktör üzerindeki etkisini analiz eder. (analyze)(4)
Dış Ödemeler bilançosu ana hesaplarını açıklar.(explain) (2)
Dış ticaret dengesizliğinin giderilmesinde kullanılması gereken araçları tanımlar.(describe)(2)
Uluslararası finans kuruluşlarını, nasıl işlediğini ve dış ticaret üzerindeki etkisini analiz eder. (analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Uluslararası İktisadın Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi ve Dış Ticaret Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrisi, Fırsat Maliyeti ile Dış Ticaret Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Heckscher- Ohlin Modeli Faktör Donatım Teorisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Dış Ticaret Modelinde Yeni Teoriler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
7 Kitap Okuma Dış Ticaret, Büyüme ve Refah İlişkisi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Dış Ticaret Politikası ve Korumacılık Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma Gümrük Tarifeleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Özel Dış Ticaret Rejimleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Tarife Dışı Araçlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Küreselleşme ve Döviz Kuru Sistemleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
14 Kitap Okuma Dış Ödemeler Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Dış Ödemeler Dengesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Seyidoğlu,H.(2017). Uluslararası İktisat. İstanbul. 18. baskı
Krugman, P.Maurice Obstfeld and Marc Melitz (1996).International Economics: Theory and Policy
Ünsal E.(2014) Uluslararası İktisat, İmaj Yayınevi. Ankara.
Rıdvan Karluk, R. (2013). Uluslararası ekonomi Teori Politika. 9. Baskı Beta Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
4
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
5
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
5
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
3
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
2
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
5
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
5
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
5
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 6 3 18
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 10 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0