TR EN

UYGULAMALI İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL224 UYGULAMALI İSTATİSTİK 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi BEŞİR TOPALOĞLU
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin nicel araştırmalarda nitelikli olmalarını sağlamak ve istatistiksel programları kullanarak verileri etkili bir şekilde analiz edebilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği; anakütle, örneklem, nicel araştırma tasarımı, anket oluşturma, SPSS kullanımı gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Nicel yöntemle ilgili temel kavramları tanımlar.
Araştırma yöntemlerini alanındaki uygun yöntemlerle ilişkilendirir.
Nicel araştırma yöntemiyle yapılan bir araştırmanın bulgularını yorumlar.
Bir araştırma sorusu belirler ve nicel araştırma süreçlerine uygun bir araştırma planlar.
SPSS programını kullanarak verileri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma İstatistiğe Giriş, Tanımı, konusu, bilim dalları ile ilişkisi ve tarihçesi Ders anlatımı, Soru-cevap
2 Okuma İstatistiğe İlişkin Temel Kavramlar Ders anlatımı, Soru-cevap
3 Okuma Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi: Kuram, Model, Hipotez, Değişken ve İşletimselleştirme Ders anlatımı, Soru-cevap
4 Okuma Araştırma Tasarımı: Araştırmanın Desen ve Yöntemlerinin Sınıflandırılması Ders anlatımı, Soru-cevap
5 Okuma Betimsel İstatistik (istatistiki tablolar, grafikler) Ders anlatımı, Soru-cevap
6 Okuma Betimsel İstatistik (ortalamalar, dağılım ve yatıklık ölçüleri) Ders anlatımı, Soru-cevap
7 Okuma Spss Paket Programın Tanıtımı ve Veri Girişi Ders anlatımı, Soru-cevap, Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Okuma Keşfedici Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi Ders anlatımı, Soru-cevap, Uygulama
10 Okuma Hipotez testleri (parametrik testler) Ders anlatımı, Soru-cevap, Uygulama
11 Okuma Hipotez testleri (nonparametrik testler) Ders anlatımı, Soru-cevap, Uygulama
12 Okuma Korelasyon analizi ve Uygulanması Ders anlatımı, Soru-cevap, Uygulama
13 Okuma Regresyon analizi ve Uygulanması Ders anlatımı, Soru-cevap, Uygulama
14 Okuma Spss uygulaması/Genel Tekrar Uygulama
15 - Final -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Turanlı, M. ve Güriş, S.(2018) Temel İstatistik. İstanbul: Der Yayınları.
Köseoğlu, M. ve Yamak, R. (2011). Uygulamalı istatistik. Trabzon: Derya Kitabevi
Kurtuluş, K.(2010). Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2014). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Psychology Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
1
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
1
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
1
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
5
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
2
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
1
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
3
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
1
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
1
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0