TR EN

FİNANSA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI207 FİNANSA GİRİŞ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi İHSANİYE GÖKÇE KAYA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere finansın temel prensipleri, finans, finansman kavramları ile süreçleri hakkında bilgilerin sistematik olarak verilmesinin sağlanması ve bu bilgileri kullanarak finansal analiz ve planlama yaparak rasyonel karar alabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, finansal yönetimin temelleri, finansal piyasalara giriş, işletmede finansal fonksiyon, paranın zaman değeri, faiz oranlarının belirlenmesi ve faiz oranlarının vade yapısı, risk ve getiri kavramlarının tanımı ve ölçülmesi, riskin dağıtılması ve sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli, tahvil piyasası, hisse senedi piyasası, uluslararası finansal yönetimde fırsat ve riskler, uluslararası finansal yönetimde parite döviz kuru, ve döviz kuru getiri ölçümü, risk ve yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Finans, finansman, finans yönetimi kavramlarını ve süreçlerini tanımlar.
Finansal tabloları, bilançoları, gelir tablolarını ve fon akım tablolarını uygulamalı örneklerden faydalanarak yorumlar.
Finansal kaynakları, likiditeyi, alacakları; vadeye ve kaynağa göre sınıflandırır.
Kendilerine verilen örnek sorular üzerinden basit ve bileşik faiz ve annüite hesaplamalarını uygular.
Paranın zaman değerini ve piyasa faiz belirleyicilerini güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek ilişkilendirir.
İşletmenin likidite, faaliyet, kârlılık oranlarına bakarak belirlilik ve belirsizlik koşullarında finansal yönetim kararlarını organize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Finansal Yönetimin Temelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Finansal Piyasalara Giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma İşletmede Finansal Fonksiyon Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Paranın Zaman Değeri-1 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Paranın Zaman Değeri-2 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Faiz Oranlarının Belirlenmesi ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Risk ve Getiri Kavramlarının Tanımı ve Ölçülmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Riskin Dağıtılması ve Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Tahvil Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Hisse Senedi Piyasası Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Uluslararası Finansal Yönetimde Fırsat ve Riskler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Uluslararası Finansal Yönetimde Parite Döviz Kuru Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Döviz Kuru Getiri Ölçümü, Risk ve Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akgüç, Ö. (2013). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basın Yayın.
Madura, J. (2012). Uluslararası Finansal Yönetim-I. Çeviri Editörü: Hatice Doğukanlı, Ankara: Nobel Yayın.
Brealey, R. A.; Myers, S. C. ve Marcus, A. J. (2007). İşletme Finansının Temelleri. Çeviri: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, 6. Baskı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Tirole, J. (2011). The Theory of Corporate Finance. New Jersey, United States: Princeton University Press.
https://www.reuters.com/finance

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
5
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
3
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
2
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
3
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
3
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 151
Genel Toplam 151
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0