TR EN

DIŞ TİCARET FİNANSMANI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI308 DIŞ TİCARET FİNANSMANI 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere ithalat ve ihracat işlemlerinde nakdi, gayri nakdi ve diğer finansman kaynakları hakkında bilgi vererek dış ticaret işlemleri sürecinde uygulayabilecekleri finansman becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, dış ticaret, ithalat, ihracat ve gümrük kavramları, döviz piyasası, döviz kuru politikası, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri uygulama örnekleri, ihracat ve ithalatın finansmanı, ihracat kredilerinin diğer ticari kredilerden farkı, Eximbank kredileri, alıcı kredileri, leasing uygulamaları, faktöring ve forfaiting işleyişi, menkulleştirme, ve KOSGEB ihracat destek kredileri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dış ticaret işlemleri için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı, nakit ve gayri nakdi kredileri mevzuat hükümleri üzerinden listeler
İhracatın finansman kaynaklarını vadesine, ihracatın aşamasına ve finansmanın kaynağına göre sınıflandırır
Factoring, forfaiting, leasing gibi diğer finansman yöntemlerini örnekler kullanarak karşılaştırır
Güncel ekonomik ve politik olaylardan yola çıkarak döviz kurundan kaynaklanan riskleri ve alınabilecek önlemleri sıralar
Devletin güncel olarak uyguladığı politikalardan yola çıkarak ihracatta öncelik verdiği sektörleri değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Dış Ticaret, Finansman, Dış Ticaretin Finansmanı, Küreselleşme Kavramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Dış Ticaret Finansmanının Tarafları ve Türleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Dış Ticaretin Finansmanında Gayrı nakdi Krediler; Akreditif, Kabul Kredisi, Harici Garanti, Türev Ürünler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Döviz Piyasası, Türev Ürünler Uygulama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Döviz Piyasası, Türev Ürünler Uygulama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma İhracat Kredilerinin Diğer Ticari Kredilerden Farkı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Dış Ticaretin Finansmanında Nakdi Krediler; Ticari Banka Kredileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Dış Ticaretin Finansmanında Nakdi Krediler; Eximbank Kredileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Dış Ticaretin Finansmanında Banka Dışı Finans Kuruluşları Ürünleri- Leasing Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Dış Ticaretin Finansmanında Banka Dışı Finans Kuruluşları Ürünleri- Faktoring ve Forfaiting Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Faktoring ve Forfaiting İşleyişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Dış Ticaret Finansmanı Devlet Destekleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Ödemeler Dengesi Bilançosu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Celalettin, C. (2014). Dış Ticaret ve Finansmanı. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Tomanbay, M. (2014). Uluslararası Ticaret ve Finansmanı. Ankara: Gazi Kitapevi.
Akgüç, Ö. (2013). Dış Ticaret Finansmanı. 2.Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayım.
Kaya, F. (2013). Dış Ticaret ve Finansmanı. 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Luk, K. W. (2011). International Trade Finance : A Practical Guide. Hong Kong, Hong Kong: City University of Hong Kong Press.
Özdemir, Z. (2005). Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 194-224.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
1
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
2
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
1
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
4
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
3
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
5
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 5 7 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0