TR EN

TİCARİ KÜRESELLEŞME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI310 TİCARİ KÜRESELLEŞME 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere günümüzde ülkelerin ekonomik olarak birbirleriyle eklemlenmesiyle şekillenen sürecin tarihsel boyutunun ve bu sürecin ülkelere yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarının kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, küreselleşmenin başlangıcı, devletlerin ve piyasaların küreselleşmesi, küreselleşmenin yükselişi, Bretton Woods, gümrük tarifeleri ve ticaret uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü, sermayenin küreselleşmesi, haberleşme ve ulaşım maliyetleri, çokuluslu işletmelerin büyümesi, küreselleşme ile birlikte eşitsizliklerin artışı ve yoksulluk, işgücü yapısındaki değişim, istihdam ve işsizlik, enformel sektör, sendikalaşma, ve sosyal güvenlik sistemleri ve sosyal politikalar konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

18. ve 19. Yüzyıllarda gerçekleşen küreselleşen ticaretin süreçleriyle, günümüzün uluslararasılaşan ticari faaliyetlerini tarihsel ve politik bir perspektifle kıyaslar
Uluslararası ticari faaliyetlerin dönemlere etkisini ana akım ekonomik farklı iktisadi perspektifleri kullanarak açıklar
1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalar sonucu ortaya çıkan ekonomik krizleri bölgesel farklılıkları gözeterek sıralar
“Gıda arzı” ve “küresel ısınma” gibi güncel çevresel sorunlara bakarak uygulanabilecek proaktif politikaları tartışır
İnsani gelişim göstergeleri ile ticari küreselleşme süreçlerini uygulanan neoliberal politikalar çerçevesinde inceler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Küreselleşmenin Başlangıcı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Devletlerin ve Piyasaların Küreselleşmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Küreselleşmenin Yükselişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Bretton Woods, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Uygulamaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Dünya Ticaret Örgütü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Sermayenin Küreselleşmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Haberleşme ve Ulaşım Maliyetleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Çokuluslu İşletmelerin Büyümesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Küreselleşme ile Birlikte Eşitsizliklerin Artışı ve Yoksulluk Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma İşgücü Yapısındaki Değişim, İstihdam ve İşsizlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Enformel Sektör Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Sendikalaşma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sosyal Politikalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bauman, Z. (2014). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çeviri: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Akter, B. (2014). Küresel Ticaret: Temelleri Riskleri ve Finansmanı. İstanbul: Gita Yayınları.
Balan, Feyza. (2016). Türkiye’de Küresel Ticaret. Bursa: Dora Yayıncılık.
Helpman, E. (2011). Understanding Global Trade. Cambridge, Mass., United States: Harvard University Press.
Karagöz, K. Ve Karagöz, M. (2009). Türkiye’nin Küresel Ticaret Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.10, S.2, ss. 127-144.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
4
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
4
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
4
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
5
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
4
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 10 70
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 12 60
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0