TR EN

GENEL MUHASEBE II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL104 GENEL MUHASEBE II 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ders öğrencilerinin tekdüzen muhasebe sisteminin hesap karakterlerini ve işleyişini analiz edebilmesi için gerekli kavramsal ve matematiksel yeteneklerinin gelişmesini sağlar.
İçerik: Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Alacak kalemlerini belirleyebilir ve maddi olan ve olmayan varlıkları sınıflandırır (Classify, Bloom's 4)
Kısa ve uzun dönemli borçları inceler (Review, Bloom's 2)
Şirket Gelir Tablosunu düzenler (Apply, Bloom's 3)
Maddi olan ve olmayan varlıkları sınıflandırır (Classify, Bloom's 4)
Amortisman hesaplar (Calculate, Bloom's 4)
Temettülerin ve hisse senedi bölünmelerinin kayıt altına alır (Apply, Bloom's 3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar-Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Öz Kaynaklar- Sermaye Kavramı ve Kuruluş İşlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Öz Kaynaklar-Sermaye Artırma, Sermaye Azaltma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Gelir Tablosu Örneklerinin incelenmesi Gelir Tablosunun Yapısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Gelir Tablosu Hazırlanması Gelir Hesapları İşleyişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Örneklerin Çözümü ve Alıştırma Yapma Gider Hesapları ve Maliyet Hesaplarının İşleyişi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Dönem Sonu İşlemleri-Envanter Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Örnek Mizan İnceleme ve Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Dönem Sonu İşlemleri-Mizan Hazırlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Gelir Tablosu Örneği Hazırlama Dönem Sonu İşlemleri-Gelir Tablosunun Hazırlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Dönem Sonu İşlemleri-Kapanış Bilançosunun Hazırlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Dönem Sonu İşlemleri-Kapanış İşlemleri ve Kapanış Kayıtları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Alıştırmaların Çözümü ve Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Muhasebe Süreci-Genel Monografi Uygulaması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Ders Kitaplarının İlgili Bölümlerinin İncelenmesi Mali Tablolar ve Analizi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Derste çözülen örneklerin gözden geçirilmesi Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler-Oran Analizi ve Yatay Analiz Soru çözümlerinin uygulanması ve açıklanması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Auderis, H.,& Annand, D. (2014). Introduction to Financial Accounting, Valley Educational Services, Canada
BAYAZITLI, E., Celik, O., Gurdal, K., (2017), Genel Muhasebe, Siyasal Kitabevi
Soylu, K. (2022), Açıklamalı ve Örnekli Genel Muhasebe, Seçkin Yayınevi
Sevilengül, O. (2020), Genel Muhasebe, 19. Baskı, Gazi Kitabevi
Karabınar, S. (2019), Genel Muhasebe, Sakarya Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
5
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
1
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
1
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
0
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 10 3 30
Ödev 8 2 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 64 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0