TR EN

GENEL MUHASEBE I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL103 GENEL MUHASEBE I 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KENAN AYDIN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. METİN UYAR
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders öğrencilere bir işletmenin işleyişinde kullanılan temel muhasebe işlemlerini öğretmek için dizayn edilmiştir. Öğrenciler temel muhasebe ilkeleri ve finansal tabloların nasıl hazırlanacağını öğrenirler.
İçerik: Muhasebe I dersi muhasebenin temelleri, tanımları ve türleri le başlar. Ayrıca ticari işlemler, mizan, yevmiye kayıtları ve finansal tabloların hazırlanmasını içeren muhasebe döngüsünü de kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel muhasebe kavramlarını tanımlar.(define)(1)
Muhasebe bilgi sistemlerinin rolünü ve muhasebe fonksiyonlarını açıklar.(explain)(2)
Şirketlerin yıllık raporlarından finansal verileri listeler. (list)(1)
KDV hesaplar. (calculate)(2)
Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu dahil olmak üzere finansal raporlama ile ilgili kavram ve prosedürleri açıklar.(explain)(2)
Temel muhasebe kayıtlarını hesaplar ve uygular. (calculate)(2) & (apply)(3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Muhasebe Tanımı, Türleri, Kullanıcıları ve Kavramları Anlatım-Problem Çözümü
2 Literatür Taraması Muhasebede Temel Finansal Tablolar Anlatım-Problem Çözümü
3 Literatür Taraması Hesaplar Kavramı ve Hesap Kayıtlarının İşleyişi Anlatım-Problem Çözümü
4 Literatür Taraması Çift Taraflı Kayıt Yöntemi Örnek Uygulamalar Problem Çözümü-Öğrenci Uygulaması
5 Literatür Taraması TDHP ve Muhasebe Defterleri Anlatım-Problem Çözümü
6 Literatür Taraması Dönen ve Duran Varlıklar Anlatım-Problem Çözümü
7 Literatür Taraması Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar Anlatım-Problem Çözümü
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Ticari Mal Hesabı Kayıt yöntemi ve KDV Hesaplaması Anlatım-Problem Çözümü
10 Literatür Taraması Gelir Hesapları Anlatım-Problem Çözümü
11 Literatür Taraması Gider ve Maliyet Hesapları Anlatım-Problem Çözümü
12 Literatür Taraması Muhasebe Süreci Anlatım-Problem Çözümü
13 Literatür Taraması Dönem Sonu Kapanış ve Envanter İşlemleri Anlatım-Problem Çözümü
14 Literatür Taraması Tüm süreçleri Kapsayan Monografi Örnek Anlatım-Problem Çözümü
15 Literatür Taraması Tüm süreçleri Kapsayan Monografi Uygulaması Öğrenci Uygulaması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders notları
Sevilengül, O. (2011), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 16. Baskı, Ankara
Çonkar, K. vd.(2010), Genel Muhasebe, Ankara
Deegan, C. (2013). Financial accounting theory. McGraw-Hill Education Australia.
Kaygusuz S., Alsan Ü, Kepçe N., Genel Muhasebe I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın no:2654

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
4
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
4
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
4
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0