TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL112 GENEL İŞLETME 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KENAN AYDIN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, İşletme fonksiyonlarının rolünü, sorumluluklarını ve bir işletmenin işleyişini tanımlama, işletme prensiplerini ve uygulamalarını kullanabilme, bu sayede organizasyon problemlerini yorumlayabilme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletmenin anlaşılması, yapısal, insan kaynakları, politik, sembolik çerçevelerde yorumlanması ve liderlik uygulamalarını geliştirmek dersin içeriğini oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşletmenin fonksiyonlarını bilir ve bu fonksiyonları birbiriyle ilişkilendirerek tanımlar.
Yönetimin fonksiyonlarını açıklar.
İşletmeyi içinde bulunduğu iç ve dış çevre koşullarına göre değerlendirir.
İşletmedeki grup dinamiklerini, liderlik tarzlarını ve kurum kültürünü fark eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Bölümü Okuma Giriş: Ön Test Ders anlatım ve tartışma
2 Kitap Bölümü Okuma Yeni Bir Çerçeveden Bakmanın Gücü Ders anlatım ve tartışma
3 Kitap Bölümü Okuma Basit Fikirler, Karmaşık Örgütler Ders anlatım ve tartışma
4 Kitap Bölümü Okuma Yapısal Çerçeve (Örgütlenme) Ders anlatım ve tartışma
5 Kitap Bölümü Okuma Yapı ve Yeniden Yapılanma Ders anlatım ve tartışma
6 Kitap Bölümü Okuma Grup ve Takımları Oluşturma Ders anlatım ve tartışma
7 Kitap Bölümü Okuma İnsan Kaynakları Çerçevesi (İnsanlar ve Örgütler) Ders anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Bölümü Okuma İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek Ders anlatım ve tartışma
10 Kitap Bölümü Okuma Kişiler arası Grup Dinamikleri Ders anlatım ve tartışma
11 Kitap Bölümü Okuma Sembolik Çerçeve (Örgütsel Semboller ve Kültür) Ders anlatım ve tartışma
12 Kitap Bölümü Okuma Eylemdeki Kültür Ders anlatım ve tartışma
13 Kitap Bölümü Okuma Tiyatro olarak Örgüt Ders anlatım ve tartışma
14 Kitap Bölümü Okuma Liderlik Uygulamalarını Geliştirmek ( Çerçeveleri Bütünleştirmek) Ders anlatım ve tartışma
15 Kitap Bölümü Okuma Liderliği Ahlakı ve Ruhu Yeniden Çerçevelemek Ders anlatım ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Lee G. Bolman, Terence E. Deal (2013). Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak Çev. A. Aypay, A. Tanrıöğen, Seçkin| İşletme & Finans Yayıncılık, 4. Bsk. Ankara.
Erol Eren (1993). Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayın Dağıtım A.Ş. 2. Bsk. İstanbul.
Kamil Yazıcı (2002). İşletme Bilimine Giriş, Akademi Kitabevi, 2. Bsk. Trabzon.
Tamer Koçel (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayın Dağıtım A.Ş. 9. Bsk. İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
3
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
3
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
4
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
1
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0