TR EN

MALİYET MUHASEBESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL222 MALİYET MUHASEBESİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KENAN AYDIN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, maliyet hesaplama metot ve kayıt sistemlerini tanımlama, açıklama ve bunları analiz etme kabiliyetinin kazandırılmasıdır.
İçerik: Dersin içeriği, Maliyetle İlgili Kavramlar, Maliyet Türleri ve Sistemleri, Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Satılan Malın Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Maliyet Muhasebesinin Terminolojisini, Temel Kavramlarını ve Prensiplerini Açıklar. (explain)(2)
Maliyet Muhasebesi Sistemlerini Tanımlar.(define)(1)
Satılan Malın Maliyeti Tablosunu çizer. (draw)(3)
Muhasebe Girdilerini Sipariş Maliyet ve Safha Maliyet Yöntemlerine Göre Analiz Eder. (analyze) (4)
Maliyet Muhasebesinin Teorisini Problem Çözümlemede kullanır.(use) (3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Malİyetle İlgİlİ Temel Kavramlar Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
2 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Malİyet Türleri ve Maliyet Sistemleri Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
3 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Direkt İlk Madde Malzeme ve Endirekt MalzemeMaliyetlerinin Belirlenmesi Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
4 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Stok Değerleme Yöntemleri, Tam ve Değişken Maliyet Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
5 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Direkt İşçilik ve Endirekt İşçilik Maliyetlerinin Hesaplanması Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
6 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Ücret Sistemleri Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
7 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Genel Üretim Maliyetleri Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
10 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Maliyet dağıtım tablosu ve klasik dağıtım yöntemleri Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
11 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi- TDHP´ye göre maliyet hesap ve kayıtları Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
12 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Maliyet Sistemlerinin Sınıflandırılması Maliyet Sistemlerini Etkileyen Faktörler Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
13 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Standart Maliyet Sistemi Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
14 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Siparş Maliyet Sistemi Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
15 Ders kitaplarının ilgili üniteleri Safha Maliyet Sistemi Anlatım, pratik örnekler ve alıştırmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Büyükmirza, H. K. (2014). Maliyet ve yönetim muhasebesi: tekdüzen'e uygun bir sistem yaklaşımı. Gazi Kitabevi.
Civelek, M., & Özkan, A. (2006). Maliyet ve yönetim muhasebesi. Detay Yayınları.
Madhav, R., Horngren, C., & Datar, S. (2015). Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 15. Auflage, Edinburgh.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
4
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
4
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
4
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
4
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0