TR EN

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL334 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KENAN AYDIN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders öğrencilere işletme muhasebe işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, muhasebe düzeni, uluslararası standartlar, bilanço ve diğer mali tabloların standartlara uygun o olarak hazırlanması konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası muhasebe standartlarını listeler.
Muhasebe olaylarını standartlara uygun kayıt eder.
Bilançoyu standartlara uygun olarak hazırlar.
Mali tabloları standartlara uygun şekilde hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının ilgili kısımları Uluslararası Standartların Gelişimi Anlatım
2 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 1 Kavramsal Çerçeve Anlatım, Örnek Olay
3 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 2 Stoklar Standardı Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
4 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 8 Muhasebe Politikaları Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
5 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
6 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar I Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
7 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar II Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
10 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 24 İlişkili Taraflara Açıklamalar Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
11 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
12 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 11 İnşaat Standardı Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
13 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 7 Nakit Akış Tabloları Anlatım, Örnek kayıtlar Alıştırmalar
14 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı Anlatım analitik tartışma
15 Ders Kitabının ilgili kısımları UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Standardı Anlatım analitik tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yanık, S., & Özerhan, Y. (2015). TMS TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Stand. TURMOB Yayınları, Ankara
Kaval, H. (2005). Muhasebe denetimi: Uluslararası finansal raporlama standartları uygulama örnekleriyle. Gazi Kitabevi.
International Accounting Standards Committee, & International Accounting Standards Board. (2000). International accounting standards. International accounting standards committee.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
3
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
5
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
5
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
4
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 3 42
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0