TR EN

GENEL MUHASEBE I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL103 GENEL MUHASEBE I 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA YILMAZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders öğrencilere bir işletmenin işleyişinde kullanılan temel muhasebe işlemlerini öğretmek için dizayn edilmiştir. Öğrenciler temel muhasebe ilkeleri ve finansal tabloların nasıl hazırlanacağını öğrenirler.
İçerik: Muhasebe I dersi muhasebenin temelleri, tanımları ve türleri le başlar. Ayrıca ticari işlemler, mizan, yevmiye kayıtları ve finansal tabloların hazırlanmasını içeren muhasebe döngüsünü de kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel muhasebe kavramlarını tanımlar.(define)(1)
Muhasebe bilgi sistemlerinin rolünü ve muhasebe fonksiyonlarını açıklar.(explain)(2)
Şirketlerin yıllık raporlarından finansal verileri listeler. ( list )(1)
KDV hesaplar. (calculate)(2)
Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu dahil olmak üzere finansal raporlama ile ilgili kavram ve prosedürleri açıklar.(explain)(2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Taraması Muhasebenin tanımı ve önemi Anlatım-Problem Çözümü
2 Literatür Taraması Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebe Türleri, Muhasebenin Temel Kavramları Anlatım-Problem Çözümü
3 Literatür Taraması Temel Muhasebe Eşitliği, Ticari İşlemlerin Muhasebeye Etkisi, Dönem Kar veya Zararı Anlatım-Problem Çözümü
4 Literatür Taraması Temel Mali Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu), Hesap Kavramı, Hesabın Şekli ve İşleyişi Anlatım-Problem Çözümü
5 Literatür Taraması Hesap Kullanarak Muhasebe Kayıtları, Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler Anlatım-Problem Çözümü
6 Literatür Taraması Çift Taraflı Kayıt Yöntemi Anlatım-Problem Çözümü
7 Literatür Taraması Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi Anlatım-Problem Çözümü
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Taraması Muhasebe Süreci Anlatım-Problem Çözümü
10 Literatür Taraması Muhasebe Süreci - Dönem Sonu Envanter İşlemleri Anlatım-Problem Çözümü
11 Literatür Taraması Ticari Mal Hesabı Envanter Kayıt Yöntemleri Anlatım-Problem Çözümü
12 Literatür Taraması Dönemiçi işlemlerin kapatılması, Mizan, kapanış kayıtları Anlatım-Problem Çözümü
13 Literatür Taraması Dönemsonu işlemleri ile ilgili örnek uygulamalar Anlatım-Problem Çözümü
14 Literatür Taraması KDV Hesapları Anlatım-Problem Çözümü
15 Literatür Taraması Muhasebe Sürecini kapsayan toplu bir örnek Anlatım-Problem Çözümü
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ders notları
Sevilengül, O. (2011), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 16. Baskı, Ankara
Çonkar, K. vd.(2010), Genel Muhasebe, Ankara
Deegan, C. (2013). Financial accounting theory. McGraw-Hill Education Australia.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
1
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
1
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
1
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0