TR EN

İKTİSADA GİRİŞ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF110 İKTİSADA GİRİŞ II 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, makroekonominin temel kavram ve yöntemleri ile genele işleyişini açıklayabilme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: iktisat bilimine ilişkin temel kavramların yanı sıra; milli gelirin tanımı ve ölçülmesi, enflasyon, istihdam, işsizlik, , IS-LM modeli, para ve maliye politikası, toplam arz ve toplam talep modeli gibi makro ekonomik kavramlardan oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro ekonominin temel ilke ve kavramlarını tanımlar. (describe) (2)
Sayısal tablo ve grafiklerinden gelen bilgileri yorumlar.(interpret) (4)
Sermaye, yatırım, büyüme ve tasarruf kavramlarını açıklar. (explain) (2)
Makro ekonomik analiz için gerekli olan temel araçları kullanır. (use) (3)
Makro ekonomik analizin temel modellerini kullanır. (use) (3)
İktisadi sistemin olgu ve genel işleyişini ana hatları ile açıklar. (explain) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Makro iktisat mikro iktisat ayırımı. Makro Ekonomik Akımın Doğuşu ve Makro Modeller Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Milli gelir kavramları, Milli gelir hesaplama Yöntemleri ve milli gelirle ilgili kavramlar, Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Milli gelir Fiyatlar genel düzeyi toplam arz ve toplam talep Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Makro Ekonomik Denge (Kısa dönem-uzun dönem), Deflasyonist açık, Enflasyonist açık Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Tüketim, Tasarruf, Yatırım Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Milli gelir dengesinin belirlenmesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Genel tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Para Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma Enflasyon Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma İstihdam ve İşsizlik Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Klasik teori Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Keynesyen Teori Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma FİNAL Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Orhan, O.Seyfettin Erdoğan(2015). İktisada Giriş. Umuttepe Yayınları. 6. Baskı
Dinler, Z.(2017) İktisada Giriş. Ekin Kitabevi Yayınları.23. Baskı,
Eğilmez, M.(2016). Örneklerle Kolay Ekonomi. Remzi Kitabevi. 8. Baskı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
1
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
2
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
0
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0