TR EN

EKONOMETRİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF352 EKONOMETRİ 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi BUKET ALKAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararları alabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
İçerik: Tek değişkenli regresyon modelleri, Çoklu Regresyon modelleri, uygun modelin seçimi, varsayımlardan sapmalar, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans otoregresif modeller, dağıtılmış gecikmeli modeller, kukla değişken, eşanlı denklem sistemleri gibi konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel ekonometrik kavramları tanımlar.(describe) (2)
Temel düzeydeki ekonometrik problemleri çözer.(solve) (3)
Temel ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanır.(use) (3)
Ekonometri ile ilgili terimleri, tahmin ve öngörü tekniklerini açıklar.(explain) (2)
Ekonometrik teknikleri kullanarak iktisadi teorinin geçerliliğini analiz eder.(analyze) (4)
Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi grafiksel, matematiksel ve ekonometrik açıdan karşılaştırır.(compare) (4)
Ekonometrik modelin sonuçlarını yorumlar.(interpret) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Ekonometrinin tanımı, amaçları, aşamaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
2 Kitap Okuma Basit Doğrusal Regresyon Analizi: Anakitle Regresyon fonksiyonu ve Örnek Regresyon Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
3 Kitap Okuma En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi ve varsayımları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma EKK Tamin edicilerinin özellikleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri (devam) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Bireysel Öngörü ve Ortalama Öngörü Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Regresyon Modellerinin Fonksiyon Kalıpları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma En Yüksek Olabilirlik Yöntemi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Çoklu Regresyon Analizi: Gösterim ve Varsayımları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Çoklu Regresyonda Hipotez Testleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Çoklu Regresyonda Hipotez Testleri (Devam) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma İki Regresyon Katsayısının Eşitliğine ilişkin Testler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Kısıtlanmış EKK ve iki Regresyonun karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gujurati(2014). Temel Ekonometri. Çeviren: Ümit Şenesen.Literatür Yayıncılık.
Tarı,R., Koç, S., Abasız T.(2019). Ekonometri. Umuttepe Yayıncılık. 14. baskı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
3
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
5
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 6 3 18
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 10 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 10 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0