TR EN

MALİYE POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF355 MALİYE POLİTİKASI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, maliye politikası araçları ile kamu müdahalesinin ekonomi üzerindeki etkilerini analiz edebilme yetkinliği kazandırmaktır.
İçerik: Maliye Politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan mali araçların neler olduğu ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik sorunları, istikrarsızlıklarla mücadelede ve büyümenin sağlanmasında etkili bir şekilde maliye politikasının nasıl uygulanabileceği incelenecektir

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve fonksiyonlarını açıklar.(explain)
Maliye politikalarının ekonomiye sağladığı avantaj ve dezavantajları açıklar.(explain)
Maliye politikasının etkinliğini analiz eder.(analyze)
Ekonomik sorunlarla mücadelede maliye politikasını yorumlar.(interpret)
Ekonomik istikrarın sağlamasında maliye politikasının yeri ve önemini açıklar.(explain)
Maliye politikasının etkilerini ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir.(evaluate)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Okuma Maliye Politikasının Amaç ve Araçları Anlatım, Soru Cevap
3 Kitap Okuma Maliye Politikasına Yönelik İktisadi Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Maliye Politikasının Uygulanmasına İlişkin Yöntemler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Maliye Politikasının Sınırları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Ekonomik Konjonktür ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap
10 Kitap Okuma Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Stagflaslasyonla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Bütçe Açığı ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Sosyal Devlet ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Pınar,.A.(2017). Maliye Politikası. 9. Baskı.Turhan Kitabevi
Ataç, B.(2016). Maliye Politikası. 11. Baskı. Turan Kitabevi
Ulusoy, A.(2017). Maliye Politikası. 9. Baskı. Umuttepe Yayınları
Kopcke, R.W., Geoffrey M.B. Tootell and Robert K. Triest,(2018). The Macroeconomics of Fiscal Policy. The MIT Press
Dergi Adı: Maliye Dergisi, Maliye Araştırmaları Dergisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
4
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
2
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
2
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0